• Tartalom

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelete

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

2023.03.08.

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 31–36. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37–39. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Kormány a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 1. § 12. pontja szerinti feladatok ellátására a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alfanumerikus adat: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk a) pontja szerinti adat;

2. álnévvel rendelkező személy: az a személy, aki hamis vagy fiktív adatokat használ;

2a.1 áldozattá válás kockázatának kitett személy: az a személy, akivel szemben az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján külföldi figyelmeztető jelzés van érvényben;

3. CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum;

4. hozzáférési jogosultság: az alábbi tevékenységek vagy azok egy részének elvégzése a SIS-ben:

a) a SIS tv. 1. § 5. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

b) a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint e rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

c) a SIS tv. 17. § (3) bekezdése szerinti megjelölésekkel kapcsolatos műveletek,

d) a SIS tv. 18. §-a szerinti figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatokat érintő műveletek,

e) a SIS-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS tv. 19. §-a szerint,

f) a SIS tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés;

5. kommunikációs infrastruktúra: a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat;

6. megerősített SIS-AFIS egyezés: a SIS-AFIS egyezést a nemzeti eljárásoknak megfelelően daktiloszkópiai szakértő megállapítja;

7. megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolt személyazonosság;

8. nem megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nem igazolt személyazonosság;

9. nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS tv. 1. § 11. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS SIS tv. 1. § 11. pont b)–d) alpontjában meghatározott részei között;

10. NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum;

11. schengeni azonosító: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat;

12. SIS AFIS: a SIS automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, ami a CS.SIS biometrikus részét képező, a figyelmeztető jelzésekhez feltöltött nyomatokból és nyomokból áll;

13. SIS AFIS egyezés: egy végfelhasználó a SIS AFIS-ban daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést végez, amelynek eredményeként a SIS-ben egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzés jelenik meg, és a SIS-ben található figyelmeztető jelzésre vonatkozó adatok megegyeznek a lekérdezéshez használt adatokkal;

14. SIS AFIS találat: a megerősített SIS AFIS egyezés alapján a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásra kerül;

15. SIS-ben használt daktiloszkópiai adatok:

a) sík ujjnyomatok, beleértve a sík hüvelykujjnyomatot és a sík négyujjas ujjnyomatot is,

b) átforgatott ujjnyomatok,

c) tenyérnyomatok,

d) ujjnyom,

e) tenyérnyom;

16. súlyos bűncselekmény: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti bűncselekmény;

17. személyazonosság kategóriák: a személyes adatok hitelességére és felhasználására vonatkozó információ;

18. személyazonossággal visszaélés: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti visszaélés;

19. tárgykiterjesztés: a figyelmeztető jelzés alanyának hollétének megállapítását szolgáló, a SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerint bevitt tárgyra vonatkozó adatok;

20. tenyérnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű tenyérnyomok;

21. ujjnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű ujjnyomok;

22. ujj- és tenyérnyomat: ellenőrzött körülmények között rögzített daktiloszkópiai adat egy ismert személyről.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § (1) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében

a) alkalmazza a CS.ICD-t, valamint kidolgozza és alkalmazza az NS.ICD-t,

b) a CS.ICD változása, valamint jogszabályváltozás esetén továbbfejleszti az NS.ICD-t, továbbá biztosítja az NS.CP NS.ICD szerinti működését,

c) gondoskodik az NS.ICD, valamint annak a b) pont szerint aktualizált változata jelzéskezelők, továbbá a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek részére történő továbbításáról.

(2) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kommunikáció biztosítására vonatkozó feladat vonatkozásában az N.SIS Hivatal

a) kormányzati célú hírközlési szolgáltató útján működteti a nemzeti infokommunikációs gerinchálózatot,

b) megtervezi, kialakítja, működteti a kommunikációs infrastruktúra kiesése esetén a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek által használható vészhelyzeti kommunikációs utakat.

(3) Az NS.CP-t a SIS tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendszer-rendszer kapcsolat útján (a továbbiakban: rendszer-rendszer kapcsolat) elérő hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés c)–f) és j) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében

a) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a jelzéskezelési műveleteket, valamint a megjelölések és a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok elhelyezését, módosítását, törlését célzó üzeneteket,

b) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a figyelmeztető jelzések és azok történeti adatai, valamint a naplóadatok lekérdezését célzó üzeneteket,

c) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben a SIS tv. alapján szükséges a SIS tv. 1. § 14. pontja szerinti SIRENE Iroda (a továbbiakban: SIRENE Iroda) részére megküldi a CS.SIS-től érkező, az N.SIS üzeneteire válaszként adott üzeneteket,

d) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben SIS tv. alapján szükséges a SIRENE Iroda részére továbbítja a CS.SIS-től érkező automatikus üzeneteket,

e) képezi a schengeni azonosítót.

(4) A rendszer-rendszer kapcsolattal nem rendelkező hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában, valamint a rendszer-rendszer kapcsolat üzemzavara esetén az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében az NS.CP Portálon keresztül

a) felületet biztosít a központi rendszer válaszainak feldolgozásához,

b) felületet biztosít a központi rendszer automatikus üzeneteinek feldolgozásához,

c) a fenti feladatokkal kapcsolatban biztosítja a SIS tv. 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti naplóvezetési feladatot.

(5) Az NS.CP Portálon keresztül végzett jelzéskezelői művelet nem terjed ki a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezésre.

(6) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja szerinti feladat teljesül, ha az NS.CP Portálon legalább a figyelmeztető jelzések elhelyezése, törlése és megőrzési időtartamuk módosítása elvégezhető.

(7) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 3. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben az NS.CP Portálon végrehajtott sikeres jelzéskezelési műveletekről értesíti a műveletet végrehajtó jelzéskezelő érintett informatikai rendszerét.

(8) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában, valamint e rendelet 13–17. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja, hogy a jelzéskezelők az NS.CP Portálon keresztül igénybe vegyék a CS.SIS alábbi értesítési szolgáltatásait:

a) figyelmeztető jelzésekre vonatkozó értesítések,

b) megjelölésekre vonatkozó értesítések,

c) törlésre figyelmeztető értesítések,

d) törlési emlékeztetőkre vonatkozó értesítések,

e) SIS AFIS egyezésekre vonatozó értesítések.

(9) Az N.SIS Hivatal feladata – az egyéb technikai feladatainak végrehajtása érdekében –

a) a CS.SIS és az N.SIS adatok különbözősége miatt szükséges konvertálási, átalakítási műveletek elvégzése,

b) a megjelölésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása a SIS tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a SIS tv. 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladat végrehajtásának informatikai támogatása az NS.CP útján,

c) a CS.SIS értesítéseinek kezelése, jelzéskezelők részére történő továbbítása,

d) az üzenetközvetítéshez szükséges azonosítók képzése, az üzenetek azokkal történő kiegészítése, illetve azok alapján az üzenetek megküldése,

e) a saját tevékenysége ellátása megfelelőségének vizsgálatához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása,

f) az N.SIS működése megfelelőségének vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, valamint az ellenőrzés végrehajtásának lehetővé tétele,

g) az N.SIS működését jellemző statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, megküldése, különös tekintettel a személyekre vonatkozó, meghosszabbított megőrzési idejű figyelmeztető jelzésekre,

h) a SIS tv. 38. §-a szerinti jogosultság-nyilvántartás kezelése, a hozzáférés-ellenőrzés végzése, a hozzáférésre jogosult szervek jogosultsági adatait tartalmazó listák előállítása és megküldése az arra jogosultak részére.

(10) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátása során biztosítja, hogy a nemzeti másolat adatállománya összhangban legyen a CS.SIS adatállományával.

4. § A jelzéskezelők gondoskodnak a SIS tv. 12. §-a szerinti, valamint a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről a SIS tv. 5. § (4) bekezdésének és a SIS tv. 12–17. §-ának megfelelően. A SIS bűncselekmény típusának megfelelő bűncselekmény megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Figyelmeztető jelzések elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

5. § (1) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés NS.CP-be történő továbbítása előtt a CS.SIS-ben történő lekérdezéssel köteles meggyőződni arról, hogy az érintett személyre létezik-e a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés. A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS Hivatal biztosítja.

(2) A jelzéskezelő a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha a jelzéskezelő az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy külföldi figyelmeztető jelzés alapján a CS.SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos, kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)–(11) bekezdése szerint jár el.

(5) A SIS tv. 5. § (8) és (11) bekezdésében meghatározott esetekben a jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről a jelzéskezelő nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban e § alkalmazásában: várakoztatás).

(6) A jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett összeegyeztethetetlen figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési értesítőre történő feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(7) Ha a jelzéskezelő arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került – ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is –, és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét intézkedik a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésére.

4. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

6. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 3/A. §-a szerinti adatközlésre kötelezett szervek által közvetlen adatkapcsolat útján továbbított arcképmás adatot a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv kiegészítő adatként csatolja a SIS tv. 6–8. §-a szerinti figyelmeztető jelzésekhez.

(2) A SIS tv. 33. §-a szerint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) által kezelt daktiloszkópiai nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett adatot az alábbi célból elrendelt személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni:

a) akivel szemben a bíróság európai elfogatóparancsot vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki,

b) eltűnt személy, akit a saját védelme vagy közrendet vagy közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása érdekében védelem alá kell helyezni,

c) eltűnt személyek, akiket nem szükséges védelem alá helyezni,

d) kiskorú személy, aki esetében fennáll a szülő, hozzátartozó vagy gyám általi jogellenes elvitel veszélye, és akiknek az utazását meg kell akadályozni,

e) akivel szemben rejtett vagy célzott ellenőrzés elrendelése szükséges,

f) akinek tartózkodási helyét büntetőeljárás lefolytatásához szükséges megállapítani.

7. § (1) A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés alapját képező körözés elrendelését vagy a kiegészítő adat csatolását megelőzően, a körözési eljárást lefolytató szerv a kiegészítő adat csatolását megelőzően a rendelkezésére álló daktiloszkópiai adattal – a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül manuálisan indított lekérdezéssel – elvégzi az összehasonlítást a SIS AFIS-ban tárolt adatokkal a többes személyazonosságok és többes figyelmeztető jelzések felderítése, valamint az összeférhetetlen jelzések elhelyezésének elkerülése érdekében.

(2) Európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján elhelyezendő figyelmeztető jelzés esetén az (1) bekezdés szerinti összehasonlítást a SIRENE Iroda végzi.

(3) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő vagy a már elhelyezett figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)–(11) bekezdése szerint jár el.

8. § (1) A jelzéskezelő elvégzi a 2. melléklet szerinti összeegyeztethetőségi táblázat alapján az összeegyeztethetetlen jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.

(2) A jelzéskezelő és a SIRENE Iroda a jelzések elhelyezésekor a jelzés adattartalmának bevitelekor a minimálisan elhelyezendő adatok figyelembevételével jár el.

(3) Ha a jelzéskezelő a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés alapján SIS AFIS egyezésről kap visszajelzést, de az egyezést mutató CS.SIS-ben szereplő személy eltérő személyazonosító adatokkal rendelkezik, az egyezés megerősítése céljából az NSZKK elvégzi a daktiloszkópiai adatok összehasonlító vizsgálatát. Ha a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem állapítható meg, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 5. § (10) bekezdésében és 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) A jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Ilyen esetben a jelzéskezelő az 5. § (5)–(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

5. A figyelmeztető jelzések fontossági sorrendje

9. § (1) A személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Ugyanazon személyre vagy tárgyra vonatkozóan tagállamonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-ben. Ugyanarra a személyre vagy tárgyra különböző tagállamok is helyezhetnek el figyelmeztető jelzést, az összeegyeztethetőségi szabályok figyelembevételével.

(3) A jelzéskezelő a többes figyelmeztető jelzés elhelyezésekor figyelembe veszi a figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét, és amennyiben szükséges, értesíti a SIRENE Irodát az összeegyeztethetetlen, alacsonyabb prioritású külföldi figyelmeztető jelzés törlése érdekében. Az alacsonyabb prioritású magyar figyelmeztető jelzés törlése érdekében megkeresi az elhelyező magyar jelzéskezelő szervet.

(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv ugyanarra a személyre vagy tárgyra vonatkozóan több külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben ér el találatot, a magasabb prioritással rendelkező figyelmeztető jelzésben kért intézkedést hajtja végre, de az összes figyelmeztető jelzésről találati formanyomtatványok segítségével, elektronikus úton haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

6. A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi szabályai

10. § (1) A SIS tv. 5. § (6) és (7) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi szabályokat tartalmazó táblázatot a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzésekre az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(3) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések mindig összeegyeztethetők. A tartózkodási hely megállapítására irányuló tárgykiterjesztések esetében az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(4) Nemzeti érdekből, a tagállamok közötti konzultációt követően el lehet térni a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályoktól. A konzultációt a SIRENE Iroda folytatja le.

7. A találatot követő eljárás

11. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve a 4. melléklet,

b) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetében az 5. melléklet

szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, a SIRENE Iroda értesítése nem szükséges, erről közvetlenül a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt kell értesíteni.

(3) Az idegenrendészeti szerv – a találati értesítés (1) bekezdésben meghatározott módon történő megküldése mellett – a SIS tv. 6. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, továbbá a SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében az illetékes magyar gyámhatóságot, amennyiben a jelzés alanya kiskorú személy.

(4) Ha a SIS tv. 6–11. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán más, a SIS-t alkalmazó állam ér el találatot, erről – a SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján – a SIRENE Iroda értesíti jelzéskezelőt.

(5) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság – a SIRENE Iroda közreműködésével – szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja, és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

(6) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez és megállapítja, hogy van olyan más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon megkeresi a SIRENE Irodát az azonosság megállapítása érdekében.

(7) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(8) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti és ezzel egyidejűleg erről a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(9) Fel kell használni a daktiloszkópiai adatokat azon személyek személyazonosságának megerősítésére, akiknek tartózkodási helyét a SIS-ben végzett alfanumerikus keresés alapján azonosították be. Továbbá személyazonosítás céljából nem csak lekérdezhetők a daktiloszkópiai adatok, hanem azokat minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor az adott személy személyazonossága más eszközökkel nem állapítható meg.

(10) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést nem tudja végrehajtani, erről a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(11) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat kijavítása vagy annak törlése szükséges, erről a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(12) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzésre találatot ér el és a közrendet vagy közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély megelőzésének érdekében, nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges, hogy a figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés helyett más – a magyar jogszabályoknak megfelelő – intézkedést alkalmazzon, erre a SIRENE Irodán keresztül a figyelmeztető jelzést elhelyező állam SIRENE Irodájától engedélyt kér.

(13) A figyelmeztető jelzésben kért intézkedéstől eltérő intézkedés a (12) bekezdés szerinti engedély birtokában hajtható végre.

8. Terrorista bűncselekménnyel összefüggésben elhelyezett figyelmeztető jelzések és a kapcsolódó kiegészítő információk cseréje

12. § (1) Ha a személyre vagy tárgyra vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekménnyel összefüggésben helyezik el a SIS-ben, ennek tényét a figyelmeztető jelzés létrehozásakor a bűncselekmény megnevezése adat rögzítésével jelölni kell, kivéve, ha ennek mellőzését műveleti érdek indokolttá teszi.

(2) A magyar figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a külföldön elért találatról a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: Europol) a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó szabályok szerint a SIRENE Iroda útján értesíti, megjelölve a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcsere során alkalmazandó, SIRENE Kézikönyv szerinti kezelési kódot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért találat esetén a figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a találatról szóló értesítés kézhezvételét követően soron kívül tájékoztatja a SIRENE Irodát a találattal kapcsolatos kiegészítő információk Europol részére történő megküldésének korlátozásáról, figyelembe véve a találatot elérő külföldi hatóság által megjelölt korlátozásait is.

9. Az érintett jogainak gyakorlása

13. § A SIS tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti vagy helyesbítési és törlési kérelem a 10. mellékletben meghatározott adatok megjelölését tartalmazó kérelem útján terjeszthető elő.

10. Adatminőség-ellenőrzés

14. § (1) Az N.SIS Hivatal értesíti a figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelőt, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a jelzéskezelő észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében észleli, hogy bármely adat ténybeli tévedést tartalmaz vagy azt jogellenesen tárolják, a ténybeli tévedés tudomásra jutását követő két munkanapon belül értesíti a jelzést kiadó tagállamot és lefolytatja az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát, vagy törlésük szükségességét.

(5) Az N.SIS Hivatal az eu-LISA (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdése szerinti jelentését az érintett jelzéskezelőknek felülvizsgálat céljából rendelkezésre bocsátja. A jelzéskezelők a hibásan felvitt adatokat módosítják vagy törlik és az intézkedésről a megadott határidőn belül az N.SIS Hivatalt értesítik.

11. Személyazonossági kategóriák

15. § (1) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés rögzítése során meg kell adni a személyazonossági kategóriát.

(2) Több személyazonosság esetén a jelzéskezelőnek a személyazonossági kategóriát az alábbi sorrend figyelembevételével kell rögzíteni:

a) megerősített személyazonosság,

b) nem megerősített személyazonosság,

c) álnévvel rendelkező személy.

(3) A nem magyar állampolgárságú személy megerősített személyazonossággal történő rögzítése érdekében a személyazonosságának igazolása céljából a nemzetközi bűnügyi információcserét biztosító csatornákat igénybe kell venni, a külföldi társiroda visszaigazolásáig nem megerősített személyazonossági kategóriával rögzíthető a figyelmeztető jelzés.

12. Daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés

16. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezése, módosítása vagy a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés során elért SIS AFIS egyezést az NSZKK daktiloszkópiai szakértőjének kell megerősítenie abban az esetben, ha az egyezést mutató figyelmeztető jelzésekben szereplő alfanumerikus adatok eltérnek.

(2) Ha a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóság az (1) bekezdés szerinti egyezést az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján éri el, az egyezésről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(3) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért egyezést a külföldi figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam hatósága erősíti meg, amelynek eredményéről a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóságot a SIRENE Irodán keresztül, kiegészítő információcsere útján értesíti.

II. Fejezet

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÉN

13. Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések elhelyezésére és ideiglenes lekérdezhetetlenné tételére vonatkozó eljárás

17. § (1) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben az N.SIS Hivatal haladéktalanul schengeni azonosítóval látja el a figyelmeztető jelzést, majd az adatokat továbbítja a SIRENE Irodának.

(2) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben a SIRENE Iroda végzi a többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos feladatokat.

(3) A SIS tv. 6. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről az NS.CP a SIRENE Irodát értesíti.

(4) A SIS tv. 6. § (6) bekezdése szerinti esetben a körözést elrendelő hatóság beszerzi az ügyészség, illetve bíróság engedélyét, és továbbítja azt a SIRENE Iroda részére a jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételének végrehajtása érdekében.

(5) Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések ideiglenesen lekérdezhetetlenné tételről szóló engedélyt elektronikus úton kell a SIRENE Iroda részére megküldeni úgy, hogy a jelzésművelet, illetve annak hosszabbítása időszerűen végrehajtható legyen.

(6) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

14.2 Az eltűnt személyekre, a jogellenes gyermekelvitelre, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

18. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személyekre vonatkozó ügytípus kategóriákat a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet C. része tartalmazza.

(2) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés elhelyezésekor gondoskodik arról, hogy a SIS-be bevitt adatok tartalmazzák, hogy az eltűnt személy melyik ügytípus kategóriába tartozik.

(3) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezését követően a jelzéskezelőnek minden rendelkezésre álló, a találatkezeléshez szükséges információt haladéktalanul, elektronikus úton a SIRENE Iroda rendelkezésére kell bocsátania.

(4) A SIS tv. 33. §-a szerint az NSZKK által kezelt DNS-profil nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett DNS-profil adatot – a SIS tv. 8. § (8) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő – személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni.

(5) A jelzéskezelőnek az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedés érdekében a körözési nyilvántartási rendszer útján

a) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell különösen kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, továbbá olyan személy eltűnése esetén, aki magáról gondoskodni nem képes vagy magát megvédeni képtelen kora, betegsége vagy fogyatékossága miatt,

b) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell olyan személy eltűnése esetén, akit az illetékes hatóság határozata alapján egészségügyi intézetben kell elhelyezni, vagy aki ilyen intézetből tűnt el,

c) – ha védelem alá helyezésre nincs szükség – az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedésként a tartózkodási hely megállapítását kell jelezni.

(6) Ha a megtalált cselekvőképes személy védelem alá helyezése nem szükséges, nyilatkoztatni kell arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye a bejelentővel vagy a figyelmeztető jelzést elrendelő hatóságtól eltérő hatósággal közölhető-e. Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (4) bekezdése alapján a bejelentővel közölhető annak ténye, hogy az eltűnt személyt megtalálták és emiatt a figyelmeztető jelzés törlésre került.

(7)3 A kiskorú eltűnt, valamint az áldozattá válás kockázatának kitett személyek esetén a foganatosítandó intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a megtalálást követő 12 órán belül kell meghozni, kiskorú esetén a gyermek érdekét szem előtt tartva.

(8) Azon kiskorú eltűnt személyek esetében, akik négy hónapon belül betöltik a 18. életévüket, a CS.SIS által megküldött automatikus értesítésről az N.SIS Hivatal a körözési nyilvántartási rendszer útján értesíti a körözést elrendelő szervet. A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata során a SIS tv. 8. § (5) bekezdése szerint jár el.

15. Rejtett és célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzések

19. § (1) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott olyan figyelmeztető jelzés elhelyezésére kerül sor, amelynél a kért intézkedés azonnali intézkedést határoz meg, a jelzéskezelő – a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében – a figyelmeztető jelzés elhelyezésével egy időben tájékoztatást küld a SIRENE Irodának. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

(2) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott figyelmeztető jelzés elhelyezését nemzetbiztonsági szolgálat vagy a terrorizmust elhárító szerv rendeli el vagy kéri, az elrendeléssel egyidejűleg az elrendelés okáról, az elrendelő szervről és annak elérhetőségéről – a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében – tájékoztatni kell a SIRENE Irodát.

(3) Ha a jelzéskezelő az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján a 36. cikk szerinti rejtett ellenőrzéssel, vagy célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzésben a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet D. részében felsorolt, valamely egyéb információ beszerzését kéri, a találatot elérő és az alapján intézkedést foganatosító hatóságnak ezt figyelembe kell vennie, és a kért információkat lehetőség szerint össze kell gyűjtenie. Egy figyelmeztető jelzésben egyszerre legfeljebb öt, egyéb információ megjelölése lehetséges.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelölhet meg

(5) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdése alapján bevitt rejtett vagy célzott ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztető jelzés és a SIS tv. 10. § (1) bekezdés a), b), c), e), g), h), j), k) és l) pontjában szereplő tárgytípus, illetve egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszköz között kapcsolat áll fenn, az említett tárgyak vonatkozásában figyelmeztető jelzés helyezhető el. A jelzéskezelő a kapcsolatra utaló tények megjelölésével értesíti a SIRENE Irodát, ami a SIS tv. 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárásban a jelzéskezelő kérelmére létrehozza a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatot.

(6) A jelzéskezelő az azonnali intézkedést igénylő, valamint a (3) bekezdés szerinti egyéb információ beszerzését igénylő figyelmeztető jelzés elhelyezését követően, annak tényéről elektronikus úton tájékoztatja a SIRENE Irodát.

16. Ismeretlen körözött személyekre vonatkozó, a személyazonosság megállapítását célzó figyelmeztető jelzések

20. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzéshez az elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés létrehozásakor vagy a jelzéselhelyezést követő 14 napon belül az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 1.3 pontja szerinti követelményeknek megfelelő daktiloszkópiai adatot csatol. Daktiloszkópiai adat hiányában a figyelmeztető jelzés érvényessége 14 nap elteltével automatikusan lejár.

(2) Az (1) bekezdés szerint elhelyezett magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért egyezés esetén az elrendelő szerv haladéktalanul intézkedik az egyezés NSZKK általi megerősítésére.

(3) A külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért megerősített egyezésről a találatot elérő szerv a SIRENE Irodát a 4. melléklet szerinti találati formanyomtatványon haladéktalanul értesíti.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

17. A személy hollétének megállapítása érdekében a figyelmeztető jelzéshez felvitt tárgykiterjesztés

21. § (1) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdésében, 32. cikk (8) bekezdésében, valamint 34. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján, a személy hollétének megállapítása érdekében a 38. cikk (2) bekezdés a), b), c), e), g), h), j) és k) pontja szerinti, legalább egy, egyedi sorszámmal rendelkező tárgykiterjesztés helyezhető el.

(2) A SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti tárgyakra elért találat megjelenítésekor annak a figyelmeztető jelzésnek az adatai jelennek meg, amelyben a tárgykiterjesztés elhelyezésre került.

(3) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés törlésével a tárgykiterjesztés adatai is törlődnek. A tárgykiterjesztés törlése nincs hatással a figyelmeztető jelzés érvényességére.

(4) A figyelmeztető jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételekor a tárgykiterjesztés is automatikusan lekérdezhetetlenné válik.

(5) A figyelmeztető jelzés megjelölése esetén a csatolt tárgykiterjesztés megjelenítésére is érvényesek a megjelölés szabályai.

18. Egyes tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések speciális szabályai

22. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés j) pontja alapján a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. pontjában meghatározott lőfegyverekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben.

(2) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés o), p) és q) pontja szerinti tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések SIS-ben történő elhelyezésére az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete szerinti bűncselekmények esetében akkor van lehetőség, ha az határon átnyúló bűnözéshez vagy terrorcselekményhez kötődik.

19. Figyelmeztető jelzés okmányok és hatósági jelzések esetén

23. § A SIS tv. 11. § (1)–(4) bekezdése alapján az alábbi kitöltött és kitöltetlen okmányokról és hatósági jelzésekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben:

a) magánútlevél, második magánútlevél, ideiglenes magánútlevél, diplomata útlevél, külügyi szolgálati útlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél,

b) személyazonosító igazolvány,

c) kártya formátumú vezetői engedély,

d) állandó, valamint ideiglenes forgalmi engedély és igazolólap,

e) törvényben meghatározott tartózkodásra jogosító okmány, valamint úti okmány,

f) állandó, valamint ideiglenes rendszámtábla.

20. Az okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések törlése

24. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés k), l) és m) pontja, valamint a SIS tv. 11. § (1)–(4) bekezdése alapján elhelyezett okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzést automatikusan törölni kell, ha az okmány érvényességi ideje lejárt.

(2) A SIS tv. 11. § (1)–(4) bekezdése alapján elhelyezett, okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzés (1) bekezdés szerinti automatikus törlésére nem kerülhet sor, ha

a) az okmány hamis vagy meghamisították, vagy

b) a figyelmeztető jelzés elhelyezésére az okmány büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása céljából a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött elektronikus értesítése alapján került sor.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jelzés törlésére a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözés visszavonásáról vagy a körözési nyilvántartási rendszerből történő törléséről küldött elektronikus értesítése alapján kerülhet sor.

(4) Ha a SIS tv. 27. § (2) bekezdése szerinti esetben megállapítást nyer, hogy az érintett okmányra vagy hatósági jelzésre létezik egy magyar jelzéskezelő által elhelyezett érvényes figyelmeztető jelzés, az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelő haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlésére.

21. Figyelmeztető jelzésekhez csatolható biometrikus adatok minimum adatminőségi szabvány- és technikai követelményei

25. § A jelzéskezelők, az NSZKK és a SIRENE Iroda a biometrikus adatokkal kapcsolatos feladatokat az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat alapján látják el.

22. Daktiloszkópiai adatok összehasonlítása ismeretlen személyazonosságú személyekhez kapcsolódó figyelmeztető jelzések esetén

26. § Ismeretlen elkövető személyazonosságának megállapítása céljából helyszíni ujj- és tenyérnyommal történő lekérdezés csak akkor indítható, amennyiben az összehasonlítandó ujj- vagy tenyérnyomot súlyos bűncselekmény vagy a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekmény helyszínén rögzítették.

23. Lekérdezésekre vonatkozó szabályok

27. § (1) Ha egy személy személyazonossága más módon nem állapítható meg, az azonosítást daktiloszkópiai adatokkal kell megkísérelni.

(2) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresést annak megállapítása céljából is végre lehet hajtani, hogy a személy szerepel-e a SIS-ben.

24. SIRENE Iroda értesítése

28. § A jelzéskezelő értesíti a SIRENE Irodát,

a) ha arról értesül, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, a hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek megkülönböztetése érdekében,

b) az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

25. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.4

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.5

30. § Ez a rendelet

a) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a fényképek, DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2016/1345 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. január 13-i (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat,

c) a Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályok, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. január 15-i C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat,

d) a 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének az Europol kiegészítő információk cseréjébe való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 17-i C(2021) 965 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. §6

32. §7

33. §8

34. §9

35. §10

36. §11

37. §12

38. §13

39. §14

40. §15

1. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Megfeleltetési táblázat a SIS szerinti bűncselekmény típusokhoz

A

B

C

D

E

A Bizottság végrehajtási határozatában megjelölt bűncselekmény típus

Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint

Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások
a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint

1.

Terrorizmussal kapcsolatos tevékenység

terrorcselekmény

314. §
315. §
316. §
316/A. §

terrorcselekmény

261. §

2.

terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása

317. §

terrorcselekmény

261. § (8) bekezdés

3.

terrorizmus finanszírozása

318. §
318/A. §
331. § (2) bekezdés

terrorcselekmény

261. § (4) bekezdés

4.

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

kábítószer-kereskedelem

176. §
177. §

kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)

282/A. §
282/B. §

5.

kábítószer birtoklása

178. §
179. §
180. §

kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz);

282. §
282/B. §
283. §

6.

kóros szenvedélykeltés

181. §

visszaélés kábítószerrel

282/B. § (5) bekezdés

7.

kábítószer készítésének elősegítése

182. §

kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés; anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés

282. § (3) bekezdés b) pont,
(4) bekezdés

8.

kábítószer-prekurzorral visszaélés

183. §

kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad)

283/A. § (1) bekezdés

9.

kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés

282/C. § (2)–(4) bekezdés

10.

új pszichoaktív anyaggal visszaélés

184. §
184/A. §
184/B. §
184/C. §

új pszichoaktív anyaggal visszaélés

283/B. §

11.

Gazdasági és pénzügyi bűncselekmények

gazdasági csalás

374. §

12.

pénzhamisítás

389. §

pénzhamisítás

304. §

13.

pénzhamisítás elősegítése

390. §

pénzhamisítás elősegítése

304/A. §
305. §

14.

bélyeghamisítás

391. §

bélyeghamisítás

307. §
308. §

15.

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása

392. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás

313/B. §

16.

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés

393. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés

313/C. §

17.

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése

394. §

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése

313/D. §

18.

költségvetést károsító bűncselekmények

XXXIX. fejezet

visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással

309. §

19.

költségvetési csalás

310. §

20.

költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

310/A. §

21.

jövedékkel visszaélés elősegítése

311/B. §

22.

pénzmosás

399. §
400. §

pénzmosás

303. §
303/A. §

23.

pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

401. §

pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

303/B. §

24.

gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

XLI. fejezet
a 410/A. § és 413. §
kivételével

számvitel rendjének megsértése

289. §

25.

csődbűncselekmény

290. §

26.

tartozás fedezetének elvonása

297. §

27.

engedély nélküli kereskedelmi tevékenység

298. §

28.

saját tőke csorbítása

298/B. §

29.

jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzése

298/D. §

30.

gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

299. §

31.

bennfentes kereskedelem

299/A. §

32.

tőkebefektetési csalás

299/B. §

33.

piramisjáték szervezése

299/C. §

34.

fogyasztók érdekeit és
a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények

XLII. fejezet a 418. § kivételével

rossz minőségű termék forgalomba hozatala

292. §
294. §

35.

minőség hamis tanúsítása

295. §

36.

áru hamis megjelölése

296. §

37.

a fogyasztó megtévesztése

296/A. §

38.

versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

296/B. §

39.

Illegális bevándorláshoz történő segítségnyújtás

embercsempészés

353. §

embercsempészés

218. §

40.

határzár tiltott átlépése

352/A. §

41.

határzár megrongálása

352/B. §

42.

határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása

352/C. §

43.

jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása

353/A. §

44.

jogellenes tartózkodás elősegítése

354. §

jogellenes tartózkodás elősegítése

214/A. §

45.

családi kapcsolatok létesítésével visszaélés

355. §

46.

harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása

356. §

harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása

214/B. §

47.

Emberkereskedelem

emberkereskedelem és kényszermunka

192. §

emberkereskedelem

175/B. §

48.

vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés

353. § (2) bekezdés a) pont

vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés

218. § (2) bekezdés a) pont

49.

üzletszerűen elkövetett embercsempészés

353. § (3) bekezdés d) pont,
(5) és (6) bekezdés

üzletszerűen elkövetett embercsempészés

218. § (3) bekezdés c) pont

50.

Fegyverek, lőszerek vagy robbanóanyagok tiltott kereskedelme

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

324. §

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

263. §

51.

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

325. §

lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

263/A. §

52.

nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés

326. §

nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés

264/C. §

53.

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék)

327. § (3) bekezdés a) pont,
(4) bekezdés

nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegése

261/A. § (3) bekezdés a) pont

54.

haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés

329. §

haditechnikai termékkel visszaélés

263/B. §

55.

Környezettel kapcsolatos bűncselekmény

környezetkárosítás

241. §

környezetkárosítás

280. §

56.

természetkárosítás

242. §
243. §

természetkárosítás

281. §

57.

állatkínzás

244. §

állatkínzás

266/B. §

58.

orvvadászat

245. §

állatkínzás

266/B. § (2) bekezdés

59.

orvhalászat

246. §

állatkínzás

266/B. § (2) bekezdés

60.

tiltott állatviadal szervezése

247. §

tiltott állatviadal szervezése

266/A. §

61.

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

248. §

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

281/A. §

62.

ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés

249. §

környezetkárosítás

280. §

63.

nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés

251. §

visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével

264/A. §

64.

atomenergia alkalmazásával visszaélés

252. §

visszaélés atomenergia alkalmazásával

264/B. §

65.

Emberi szervek vagy szövetek tiltott kereskedelme

emberi test tiltott felhasználása

175. §

emberi test tiltott felhasználása

173/I. §

66.

Hormontartalmú anyagok vagy más növekedésserkentők tiltott kereskedelme

teljesítményfokozó szerrel visszaélés

185. §

67.

gyógyszerhamisítás

185/A. §

68.

egészségügyi termék hamisítása

186. §

69.

Nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme

radioaktív anyaggal visszaélés

250. §

radioaktív anyaggal visszaélés

264. §

70.

Lopott gépjárművek kereskedelme

a 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság

379. §

orgazdaság

326. §

71.

költségvetési csalás
bűntette, ideértve
a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet

396. § (2)–(7) bekezdés

költségvetési csalás
bűntette, ideértve
a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet

310. § (2)–(7) bekezdés

72.

Nemi erkölcs elleni bűncselekmények

nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények

XIX. fejezet a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével

nemi erkölcs elleni bűncselekmények

XIV. fejezet II. cím
a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével

73.

Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények

nemi élet szabadsága
és nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek
sérelmére követtek el

196. § (2) bekezdés a) pont,
(3) bekezdés
197. § (2) bekezdés,
(3) bekezdés a) pont
198. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés, (4) bekezdés
200. § (2) bekezdés,
(4) bekezdés a) pont
201. § (2) bekezdés
203. §
204. §
205. § (2) bekezdés

nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek sérelmére követtek el197. § (2) bekezdés a) pont
198. § (2) bekezdés a) pont
201. §
202. §
202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés
207. § (3) bekezdés a) pont

74.

Kiberbűnözés vagy számítástechnikai bűnözés

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

375. §

számítástechnikai rendszer
és adatok elleni
bűncselekmény
készpénz-helyettesítő
fizetési eszközzel
visszaélés

300/C. § (3)–(4) bekezdés
313/C. § (1)–(6) bekezdés

75.

tiltott adatszerzés

422–422/A. §

magántitok jogosulatlan megismerése

178/A. §

76.

információs rendszer vagy adat megsértése

423. §

számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény

300/C. §

77.

információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása

424. §

számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása

300/E. §

78.

Bűnszervezetben való részvétel

bűnszervezetben részvétel

321. §

bűnszervezetben részvétel

263/C. §

79.

Szándékos emberölés (emberölés) vagy súlyos testi sértés

emberölés

160. §

emberölés bűntette

166. §

80.

erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

161. §

erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

167. §

81.

súlyos testi sértés

164. § (3), (6), (7), (8) és
(9) bekezdés

súlyos testi sértés

170. § (2)–(7) bekezdés

82.

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve

165. § (3) bekezdés

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette
az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve

171. § (3) bekezdés

83.

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

232. § (2) bekezdés

közlekedés biztonsága ellen

184. § (2) bekezdés

84.

vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

233. § (2) bekezdés

vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

185. § (2) bekezdés

85.

közúti veszélyeztetés

234. § (2) bekezdés

közúti veszélyeztetés

186. § (2) bekezdés

86.

közúti baleset okozása

235. § (2) bekezdés

közúti baleset okozása

187. § (2) bekezdés

87.

járművezetés ittas állapotban

236. § (2) és (3) bekezdés

ittas vagy bódult állapotban járművezetés

188. § (2) és (3) bekezdés

88.

járművezetés bódult állapotban

237. § (2) és (3) bekezdés

ittas vagy bódult állapotban járművezetés

188. § (2) és (3) bekezdés

89.

járművezetés tiltott átengedése

238. § (2) bekezdés

járművezetés tiltott átengedése

189. § (2) bekezdés

90.

cserbenhagyás

239. §

cserbenhagyás

190. §

91.

Emberrablás, személyi szabadság megsértése vagy túszejtés

emberrablás

190. §

emberrablás

175/A. §

92.

emberrablás feljelentésének elmulasztása

191. §

emberrablás bűntette

175/A. § (7) bekezdés

93.

személyi szabadság megsértése

194. §

személyi szabadság megsértése

175. §

94.

kényszerítés

195. §

kényszerítés

174. §

95.

jogellenes fogvatartás

304. §

jogellenes fogvatartás

228. §

96.

Szervezett vagy fegyveres rablás

rablás

365. § (3) bekezdés a)–d) pont,
(4) bekezdés b)–c) pont

rablás

321. § (3) bekezdés
a) és c) pont, (4) bekezdés
a), c) és d) pont,
valamint (5) bekezdés

97.

kifosztás

366. § (2) bekezdés b)–c) pont,
(3) bekezdés b) pont

kifosztás

322. § (2) bekezdés b) pont,
(3) bekezdés b) pont

98.

zsarolás

367. § (2) bekezdés a) pont

zsarolás

323. § (2) bekezdés a) pont

99.

önbíráskodás

368. § (2) bekezdés a)–c) pont

önbíráskodás

273. § (2) bekezdés
a) és b) pont

100.

Népirtás, háborús bűncselekmények, agresszió bűntette vagy emberiesség elleni bűncselekmények

emberiesség elleni bűncselekmények
háborús bűncselekmények

XIII. és XIV. Fejezet

emberiség elleni bűncselekmények

XI. fejezet

101.

Légijármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése

jármű hatalomba kerítése

320. §

légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése

262. §

102.

Szabotázs

rombolás

257. §

rombolás

142. §

103.

fogolyzendülés

284. §

fogolyzendülés

246. §

104.

közveszély okozása

322. §

közveszélyokozás

259. §

105.

közérdekű üzem működése megzavarása

323. §

közérdekű üzem működése megzavarása

260. §

106.

Ipari kémkedés

bennfentes információ jogosulatlan közzététele

410/A. §

gazdasági titok megsértése

300. §

107.

gazdasági titok megsértése

413. §

108.

üzleti titok megsértése

418. §

109.

Közbizalom elleni bűncselekmények

közbizalom elleni bűncselekmények

XXXIII. fejezet

közbizalom elleni bűncselekmények

XVI. fejezet III. cím

110.

hivatali bűncselekmények

XXVIII. fejezet a 304. § kivételével

hivatali bűncselekmények

XV. fejezet IV. cím a 228. § kivételével

111.

Közrend és közbiztonság elleni bűncselekmények

állam elleni bűncselekmények

XXIV. fejezet

állam elleni bűncselekmények

X. fejezet

112.

nemzeti adat és nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények

XXV. fejezet

visszaélés minősített adattal
nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmények

XV. fejezet III. cím és III/A. cím

113.

igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

XXVI. fejezet
a 284. § kivételével

igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

XV. fejezet VI. cím
a 246. § kivételével

114.

korrupciós bűncselekmények

XXVII. fejezet

közélet tisztasága elleni bűncselekmények
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények

XV. fejezet VII. cím és VIII. cím

115.

hivatalos személy elleni bűncselekmények

XXIX. fejezet

hivatalos személy elleni bűncselekmények

XV. fejezet V. cím

116.

járványügyi védekezés akadályozása

322/A. §

117.

nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények

XXXI. fejezet
a 326. §, a 327. § (3) bekezdés a) pont, a 327. § (4) bekezdés és a 329. § kivételével

nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

261/A. § a 261/A. §
(3) bekezdés a) pont
kivételével

118.

köznyugalom elleni bűncselekmények

XXXII. fejezet a 331. § (2) bekezdés kivételével

köznyugalom elleni bűncselekmények

XVI. fejezet II. cím

119.

közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

XXXIV. fejezet a
352/A. §, 352/B. §,
352/C. §, 353. §,
353/A. §, 354. §, 355. §
és 356. § kivételével

az államigazgatás,
az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

XV. fejezet I. címe
XV. fejezet II. címe a 214/A. §, 214/B. § és 218. § kivételével

120.

számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése

224/B. §

121.

veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése

266. §

122.

tiltott szerencsejáték szervezése

267. §

123.

járványügyi szabályszegés

284. §

124.

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

232. § a (2) bekezdés kivételével

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

184. § a (2) bekezdés kivételével

125.

vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

233. § a (2) bekezdés
kivételével

vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

185. § a (2) bekezdés kivételével

126.

közúti veszélyeztetés

234. § a (2) bekezdés kivételével

közúti veszélyeztetés

186. § a (2) bekezdés kivételével

127.

közúti baleset okozása

235. § a (2) bekezdés kivételével

közúti baleset okozása

187. § a (2) bekezdés kivételével

128.

járművezetés ittas állapotban

236. § (1) bekezdés

ittas vagy bódult állapotban járművezetés

188. § (1) bekezdés

129.

járművezetés bódult állapotban

237. § (1) bekezdés

ittas vagy bódult állapotban járművezetés

188. § (1) bekezdés

130.

járművezetés tiltott átengedése

238. § (1) bekezdés

járművezetés tiltott átengedése

189. § (1) bekezdés

131.

jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése

239/A. §

132.

járművezetés az eltiltás
hatálya alatt

239/B. §

133.

honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények

XLIV. fejezet

honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények

XIX. fejezet

134.

katonai bűncselekmények

XLV. fejezet

katonai bűncselekmények

XX. fejezet

135.

Személy elleni egyéb bűncselekmények

öngyilkosságban közreműködés

162. §

öngyilkosságban közreműködés

168. §

136.

magzatelhajtás

163. §

magzatelhajtás

169. §

137.

könnyű testi sértés

164. § (2), (4) és (5) bekezdés

könnyű testi sértés

170. § (1), (3) és (4) bekezdés

138.

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

165. § a (3) bekezdés kivételével

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

171. § a (3) bekezdés kivételével

139.

segítségnyújtás elmulasztása

166. §

segítségnyújtás elmulasztása

172. §

140.

gondozási kötelezettség elmulasztása

167. §

gondozás elmulasztása

173. §

141.

beavatkozás az emberi génállományba

168. §

beavatkozás az emberi génállományba

173/A. §

142.

emberi ivarsejt tiltott felhasználása

169. §

emberi ivarsejt tiltott felhasználása

173/B. §

143.

születendő gyermek nemének megválasztása

170. §

születendő gyermek nemének megválasztása

173/C. §

144.

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése

171. §

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése

173/D. §

145.

embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése

172–173. §

embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése

173/E–173/F. §

146.

genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása

174. §

embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése

173/G. §

147.

kuruzslás

187. §

kuruzslás

285. §

148.

méreggel visszaélés

188. §

visszaélés méreggel

265. §

149.

ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés

189. §

visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel

279. §

150.

a gyermekek érdekét sértő és
a család elleni bűncselekmények

XX. fejezet

a házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények

XIV. fejezet I. cím

151.

emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

XXI. fejezet

egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

173/H. §

152.

szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények

XII. fejezet III. cím a
174. §,
175. §, 175/A. §, 175/B. § kivételével

153.

Vagyon elleni egyéb bűncselekmények

kifosztás

366. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés a) pontja,
(3) bekezdés a) pontja

kifosztás

322. § (1) bekezdés,
(2) bekezdés a) pontja,
(3) bekezdés a) pontja

154.

rablás

365. § (1)–(2) bekezdés,
(3) bekezdés e)–g) pont,
(4) bekezdés a) pont,
(5) bekezdés

rablás

321. § (1)–(2) bekezdés,
(3) bekezdés b) és d) pont,
(4) bekezdés b) pont,
(6) bekezdés

155.

zsarolás

367. § a (2) bekezdés a) pont kivételével

zsarolás

323. § a (2) bekezdés a) pont kivételével

156.

önbíráskodás

368. § a (2) bekezdés a)–c) pont kivételével

önbíráskodás

273. § a (2) bekezdés
a) és b) pont kivételével

157.

vagyon elleni bűncselekmények

XXXVI. fejezet a 374. § és 375. § kivételével

vagyon elleni bűncselekmények

XVIII. fejezet a 326. § és
a 329–329/D. § kivételével

158.

a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények

XXXVII. fejezet

bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése

329–329/D. §

2. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Összeegyeztethetőségi táblázatok

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje

Átadási vagy kiadatási letartóztatás

Beutazás és tartózkodás megtagadása

Kiutasítás

Védelem alá helyezendő eltűnt személy
(kiskorú/
felnőtt)

Utazásban korlátozandó, veszélyeztetett személy (kiskorú/
felnőtt)

Célzott ellenőrzés

Kikérdezés

Rejtett ellenőrzés

Eltűnt személy (kiskorú/
felnőtt)

Büntetőeljárásban tartózkodási hely megállapítása

2.

Átadási vagy kiadatási letartóztatás

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

3.

Beutazás és tartózkodás megtagadása

igen

igen

igen

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

4.

Kiutasítás

igen

igen

igen

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

5.

Védelem alá helyezendő eltűnt személy
(kiskorú/felnőtt)

igen

nem

nem

igen

nem

igen

igen

igen

igen

igen

6.

Utazásban korlátozandó, veszélyeztetett személy
(kiskorú/felnőtt)

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem

igen

7.

Célzott ellenőrzés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

8.

Kikérdezés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

9.

Rejtett ellenőrzés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

10.

Eltűnt személy (kiskorú/felnőtt)

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

igen

igen

11.

Büntetőeljárásban tartózkodási hely megállapítása

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

A

B

C

D

E

F

G

1.

Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje

Büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás

Érvénytelenített úti okmány lefoglalása

Lefoglalás

Célzott ellenőrzés

Kikérdezés

Rejtett ellenőrzés

2.

Büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás

igen

igen

igen

igen

igen

igen

3.

Érvénytelenített úti okmány lefoglalása

igen

igen

igen

igen

igen

igen

4.

Lefoglalás

igen

igen

igen

igen

igen

igen

5.

Célzott ellenőrzés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

6.

Kikérdezés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

7.

Rejtett ellenőrzés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

3. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai
(Prioritási lista)

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

1.1. az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

1.2. a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.3. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez beutazási és tartózkodási tilalom társul,

1.4. az eltűnt személyek védelem alá helyezésére irányuló figyelmeztető jelzés,

1.5. a különleges bánásmódot igénylő, veszélyhelyzetben lévő személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés,

1.6. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.7. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.8. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

1.9. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

1.10. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.11. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.12. az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.13. büntetőeljárásban a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés, majd

1.14. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom.

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

2.1. a lefoglalásra és büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.2. az érvénytelenített úti okmány lefoglalására irányuló figyelmeztető jelzés,

2.3. a 2.2. pontban meghatározottól eltérő lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.4. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.5. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.6. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

2.7. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

2.8. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd

2.9. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés.

4. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez


Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről külföldi figyelmeztető jelzés esetén
(a rejtett és a célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével)

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Rejtett/leplezett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)


Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem
A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az ellenőrzött személy személyazonosító adatai

Családi és utónév

Születési név

Születési hely

Születési idő

Nem

Állampolgárság

Lakcím

Tartózkodási hely

Egyéb ismert nevek (álnevek)


Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa

Alvázszám

Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)

Szín

Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy

A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai

Okirat fajtája

Sorozatszám

Kiállító ország és hatóság

Hamisításra utaló tények, körülmények

A hamisítással érintett azonosítók köre

Az okirat birtokosának személyazonosító adatai

Egyéb tárgy kategória

Tárgy megnevezése

Egyedi azonosítója

Egyéb közlendők


A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye:

Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

Tett intézkedések

Tényleges tartózkodási hely*

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők


* tartózkodási hely megállapítására vonatkozó figyelmeztető jelzésre elért találat esetén kötelező

Kelt: .............................................................................................

5. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről rejtett és célzott ellenőrzés esetén

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Kizárólag rejtett/célzott ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az ellenőrzött személy azonosító adatai

Családi és utónév

Születési név

Születési hely

Születési idő

Nem

Állampolgárság

Lakcím

Tartózkodási hely

Egyéb ismert nevek (álnevek)Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa

Alvázszám

Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)

Szín

Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy

A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai

Okirat fajtája

Sorozatszám

Kiállító ország és hatóság

Hamisításra utaló tények, körülmények

A hamisítással érintett azonosítók köre

Az okirat birtokosának személyazonosító adatai

Egyéb tárgy kategória

Tárgy megnevezése

Egyedi azonosítója

Egyéb közlendők


A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye:

Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légi jármű, konténer által megtett útvonal és/vagy úti cél

A szállított tárgyakra vonatkozó adatok

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők


Kelt: ........................................................................................

6. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából vagy a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából


A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához a következő kiegészítő információkra van szükség:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében


A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához a következő kiegészítő információkra van szükség:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az intézkedés foganatosításának adatai

Az intézkedés helye

Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

Az intézkedést végző személy(ek)

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők


Kelt: ..........................................................................................

7. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez


Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)


Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés kapcsán intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított intézkedést megszüntettem.

A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye

Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

Az intézkedést végző személy(ek)

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők


Kelt: ..........................................................................................

8. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez


Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)


Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem
A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem
A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem
* A megfelelő rész aláhúzandó!

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés a következő okok miatt nem hajtható végre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye

Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

Az intézkedést végző személy(ek)

Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb átmeneti intézkedések

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők


Kelt: .........................................................................................

9. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány hazai jelzéskezelő vagy találatot elérő szerv által kezdeményezett, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:

Az ügyintéző neve, elérhetőségei:


Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

Ügyszám

Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására

irányuló kérelme


Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen!

Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom

Jelenlegi adattartalom

Schengeni azonosító (21 számjegy)

Egyéb ismert nevek száma

Családi név

Utónév

Születési hely és idő

Nem

Állampolgárság

Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy esetleg fegyvert tarthat magánál / erőszakosan viselkedhet

Különös, objektív és nem változó testi ismertetőjegyek

Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők


Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom

Jelenlegi adattartalom

Schengeni azonosító kód (ID)

Kategória

Különös ismertetőjegy

Szín

Gyártmány

Típus

Rendszám

Alvázszám

A forgalomba helyező ország

Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme


Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ......................................................................................

10. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A SIS törvény 26. §-a szerinti kérelem benyújtásához szükséges adatok

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései

1

A 2. § 2a. pontját a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

2

A 14. alcím címe a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 18. § (7) bekezdése a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1/2023. (II. 15.) BM határozat 2. pont e) alpontja alapján a hatálybalépés időpontja 2023. március 7.

6

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére