• Tartalom

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

2021.09.16.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény szerinti fizetési moratórium a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1/B. § (1) bekezdése szerinti változásáról a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtása során

a) fogyasztónak minősülő adós esetén a 2. melléklet,

b) vállalkozásnak minősülő adós esetén a 3. melléklet

szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez

1. Fogyasztónak minősülő adósnak kiküldendő levél:

„Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.
A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. Vállalkozásnak minősülő adósnak kiküldendő levél:

„Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.
A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez


NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről1

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

Név: …………………………………………………………………………………………………………….
Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………….
Születés helye, ideje: …………………………………………………………………………………………...
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………..
E-mail-cím: ……………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………

természetes személyként a(z) [pénzügyi intézmény neve]2 pénzügyi intézménnyel (a továbbiakban: pénzügyi intézmény) kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valamennyi – a pénzügyi intézmény által üzletszerűen nyújtott – lakossági hitel-, kölcsön-, lízingszerződésem (ide nem értve a fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződést, a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződést, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződést), illetve a pénzügyi intézmény által megbízásból kezelt munkáltatói kölcsönszerződésem alapján folyósított kölcsöneim vonatkozásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2020. március 18-át követően (kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

□ a háztartásom rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;
□ legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső voltam, illetve jelenleg annak minősülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
□ közfoglalkoztatási jogviszonyban álltam, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban állok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
□ háztartásomban legalább egy gyermeket tartok el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket várok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm gyermeket vár;
□ saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül,

ezért a fent megjelölt és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okra tekintettel élni kívánok a fizetési moratórium lehetőségével, és kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2021. november 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy az általam megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezem.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ................................................, .................... év ............................................... hó .................... nap

........................................................................................
Aláírás

3. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez


NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről3

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében alulírott mint a

Vállalkozás teljes neve: ……………………………………………………………………………………………………………
Székhelye: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………………………………….
Levelezési címe: ………………………………………………………………………………...………………………………….
Képviseli(k) (név, beosztás): ……………………………………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó: …………………………………………………………………………………….……………………………….
Kapcsolattartó telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: …………………………………………..
Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………………………………………
Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………...
Születési helye és ideje: ……………………………………………………………………………………………………………
Adószáma / adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………..
Nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………...

(a továbbiakban: Vállalkozás) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Vállalkozás vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a Vállalkozás 2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést, ezért az általam képviselt Vállalkozás és a(z) [................................................................................................................] között kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valamennyi hitel-, kölcsön- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségre kérem 2021. november 1-jétől a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet által biztosított fizetési moratórium fenntartását.

A Vállalkozás kijelenti, hogy a fenti okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

A Vállalkozás kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ............................................................., ............ év ............................................ hó .............. nap

..........................................................................
Aláírás
1

A pénzügyi intézmény a nyilatkozat címét a pontos ügyféltájékoztatás céljából jogosult módosítani, illetve a nyilatkozat formai megjelenítését az intézmény arculatához igazítani.

2

Pénzügyi intézmény neve

3

A pénzügyi intézmény a nyilatkozat címét a pontos ügyféltájékoztatás céljából jogosult módosítani.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére