• Tartalom

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

7/2021. (IX. 8.) IM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

2021.09.19.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium) és a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra történő kihelyezés érdekében pályázatot benyújtó személyre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kijelölés révén az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő, és az EU ÁK-ra szakdiplomata munkakörben történő kihelyezés érdekében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 36. § (3) bekezdése alapján a szaktárca által kiírt pályázatra pályázatot benyújtó személyre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) kijelölés: hivatali érdekből, kivételesen, pályázat mellőzésével történő tartós külszolgálatra való kihelyezés;

b) pótpályázat: a pályázat és a rendkívüli pályázat eredménytelensége okán kiírt pályázat;

c) rendkívüli pályázat: előre nem tervezett, az év közben megüresedő és betöltendő álláshelyekre kiírt pályázat.

3. § (1) A pótpályázatokra e rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pótpályázatot a pályázat, illetve a rendkívüli pályázat eredménytelenségének megállapításától számított öt munkanapon belül kell kiírni.

(2) A rendkívüli pályázatra e rendelet rendelkezéseit a 8. § (1) bekezdése kivételével kell alkalmazni.

2. Pályáztatás módja, pályázók köre

4. § (1) Az EU ÁK-n a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai munkaköröket – a Külszoltv. 41. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – pályázat útján kell betölteni.

(2) A pályáztatásra – a (3) bekezdésben és a Külszoltv. 10. § (1a) bekezdésében meghatározott kivétellel – a minisztériumon belüli belső pályázat (a továbbiakban: zártkörű pályázat) kiírása útján kerül sor.

(3) A pótpályázat, valamint az adminisztratív és technikai munkakörök betöltésére szóló pályázat nyílt pályázatként is kiírható.

5. § (1) Pályázatot a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 82. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő személy nyújthat be.

(2) A zártkörű pályázatra pályázatot nyújthat be

a) a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló,

b) az a) pont szerinti személyek olyan házastársa, közjegyző által vezetett Élettársi Kapcsolatok Elektronikus Nyilvántartásába vett élettársa vagy bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs), aki az a) pont szerinti személlyel egyidejűleg az EU ÁK-n tartós külszolgálatot kíván teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti házastárs a pályázatot abban az esetben is benyújthatja, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti személy már külszolgálatát tölti, feltéve, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában e személy külszolgálatának időtartamából még legalább egy év van hátra.

(4) Nyílt pályázatra valamely központi költségvetési szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatott, továbbá technikai munkakörre bármely, az (1) bekezdésben meghatározott személy nyújthat be pályázatot [a (2)–(4) bekezdés szerinti személyek a továbbiakban együtt: pályázó].

3. Pályázati feltételek

6. § (1) A pályázónak meg kell felelnie a Külszoltv. 16. § (1) bekezdés a)–b), d) és g) pontja és 16. § (4) bekezdése szerinti, továbbá az alábbi követelményeknek és feltételeknek:

a) diplomata munkakör esetén:

aa) a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 3. melléklet 35. pontjában az európai uniós feladatkört ellátókra I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmények;

b) gazdasági főigazgató munkakör esetén:

ba) a Kkr. 3. melléklet 47. pontjában a gazdálkodással kapcsolatos feladatkört ellátókra I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmények,

bb) angol vagy francia nyelvből szerzett komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – nyelvvizsga;

c) gazdasági felelős, gazdasági ügyintéző munkakör esetén:

ca) a Kkr. 3. melléklet 66. pontjában költségvetési feladatkört ellátókra, a pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen – gazdasági felelős munkakör esetén az I. besorolási osztályban – meghatározott képesítési követelmények,

cb) angol vagy francia nyelvből szerzett komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – nyelvvizsga;

d) titkárnő, TÜK-kezelő esetén:

da) a Kkr. 3. melléklet 126. pontjában titkársági és igazgatási feladatkört ellátókra meghatározott képesítési követelmények,

db) angol komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

e) logisztikai koordinátor esetén:

ea) a Kkr. 3. melléklet 126. pontjában titkársági és igazgatási feladatkört ellátókra meghatározott végzettség,

eb) angol vagy francia nyelvből szerzett komplex középfokú (B2) állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – nyelvvizsga;

f) gépkocsivezető esetén:

fa) hivatásos gépjárművezetői engedély,

fb) gépjárművezetői munkakörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,

fc) angol vagy francia szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

g) hivatalsegéd, gondnok, szakács esetén:

ga) középfokú szakmai képesítés,

gb) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély,

gc) a külképviseleten hasznosítható valamely szakmában – így különösen szakács, felszolgáló, villanyszerelő, autószerelő, kazánfűtő – gyakorlati jártasság,

gd) angol vagy francia szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga;

h) takarító esetén:

ha) angol vagy francia szóbeli alapfokú (B1) állami – vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – nyelvvizsga.

(2) Összevont munkakörök esetén a pályázónak mindegyik munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítenie kell.

7. § (1) Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázó sikeres pályázata esetén külszolgálatának ideje nem terjedhet túl a kihelyezett házastárs külszolgálatának időtartamán.

(2) Pótpályázat esetén a 6. § (1) bekezdés f) pontjában a szakmai gyakorlat időtartamára, valamint a 6. § (1) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelménytől enyhébb követelmény is meghatározható.

4. A pályázat kiírása

8. § (1) A pályázatot a tervezhető váltás esedékessége előtti naptári évben november 30-ig kell kiírni.

(2) A pályázati kiírást a minisztériumban az EU ÁK személyügyi feladatait ellátó szervezeti egység készíti el és teszi közzé.

(3) A pályázati kiírásban tájékoztatást kell adni a külszolgálatra való kihelyezés jogszabályi feltételeiről, továbbá meg kell határozni

a) a meghirdetett külképviseleti munkakört, összevont munkakör esetén az összevont munkakört,

b) a pályázóval szemben jogszabály, illetve a miniszter által támasztott szakmai és egyéb feltételeket, valamint

c) a pályázat benyújtásának határidejét és a benyújtás módját.

(4) A munkaköri leírást a pályázati kiírás mellékleteként közzé kell tenni.

9. § A zárt pályázat a minisztérium belső honlapján, a 4. § (3) bekezdése szerinti nyílt pályázat a minisztérium belső honlapján és a központi költségvetési szervek belső honlapján, illetve a Külszoltv. 10. § (1a) bekezdése szerinti nyílt pályáztatás, valamint a technikai munkakör nyílt pályáztatása esetén a Kit. szerinti pályázati eljárás keretében kerül közzétételre.

5. A pályázat benyújtása, érvényessége

10. § (1) A pályázónak a pályázatot önéletrajz csatolásával a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

a) nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) állampolgárságát,

d) családi állapotát,

e) diplomáciai rangját,

f) nyelvvizsgáinak típusát és szintjét,

g) a korábban teljesített tartós külszolgálatai során betöltött munkaköröket, az állomáshelyek, valamint a külszolgálatok kezdő és záró dátumainak feltüntetésével,

h) házastársa által esetlegesen megpályázott munkakört, a pályázat benyújtásának időpontjának megjelölésével,

i) érvényes gépjárművezetői engedélyét (kategória megjelölésével),

j) külszolgálatra vele utazó gyermekeinek nevét és születési idejét,

k) nyilatkozatát arról, hogy a pályázati adatlap benyújtását megelőzően tájékozódott a fogadó ország és az EU ÁK jellemző életkörülményeiről, a biztonsági feltételekről, a lakásviszonyokról és az iskoláztatási feltételekről, valamint hogy a minisztériumnál működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett orvosi alkalmassági vizsgálaton történő részvételt vállalja,

l) hozzájárulását a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

m) hozzájárulását, hogy a személyes adatait a minisztérium a jogszabályban előírt módon kezelje, továbbá

n) által megpályázott munkaköröket.

(2) Házastársak egyidejű pályázata és a már külszolgálaton lévő személy házastársának pályázata esetén a pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázat mely személy, mely munkakörre és mikor benyújtott pályázatához, illetve mely személy külszolgálatához kapcsolódik.

(3) Az EU ÁK-n külszolgálatot teljesítő pályázó pályázati adatlapján szerepelnie kell a külképviselet-vezető véleményének és aláírásának is.

11. § (1) Egy pályázó – több munkakörre kiírt pályázat esetén – egyidejűleg legfeljebb három munkakörre nyújthat be pályázatot, amelyek között a sorrendet megjelöli.

(2) A fogadó ország és az EU ÁK jellemző életkörülményeiről, a biztonsági feltételekről, a lakásviszonyokról és az iskoláztatási feltételekről az EU ÁK köteles megfelelő tájékoztatást, segítséget nyújtani a pályázónak.

12. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a) határidőn túl érkezik, vagy

b) a pályázó nem felel meg az e rendeletben és a pályázati kiírásban előírt feltételeknek.

(2) A miniszter az érvénytelen pályázatokról az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat benyújtási határidejétől számított 8 napon belül értesíti az érintett pályázókat.

6. A pályázatok elbírálása

13. § Az érvényes pályázatot benyújtók tekintetében a minisztérium – a külképviselet-vezető és az érintett szervezeti egységek részvételével – a végzettség, nyelvismeret és szakmai életút alapján sorrendet állít fel, amelynek alapján a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül javaslatot tesz a miniszter számára a pályázat nyertesére.

14. § (1) A miniszter a javaslat megtételétől számított 30 napon belül dönt a pályázatokról.

(2) Megfelelő pályázó hiányában, vagy ha a miniszter a nyertes személyére vonatkozó javaslatot nem fogadja el, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és – a szolgálati érdek szem előtt tartásával – pótpályázat kiírásáról dönt, vagy az álláshelyet kijelöléssel tölti be.

15. § A pályázat elbírálása során előnyben részesíthető az a pályázó, aki

a) diplomata munkakörre kiírt pályázat esetén a foglalkoztató központi költségvetési szerv állományában egy év időtartamnál hosszabb jogviszonyban töltött idővel rendelkezik,

b) diplomata munkakörre kiírt pályázat esetén a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó tudományos fokozattal rendelkezik,

c) bármely munkakörre kiírt pályázat esetén uniós intézménynél szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

d) bármely munkakörre kiírt pályázat esetén francia, vagy az előírtnál magasabb szintű nyelvtudással, illetve több nyelvből szerzett nyelvvizsgával rendelkezik.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2)1

1

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére