• Tartalom

7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet

7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték meghatározása szempontjairól

2021.07.12.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. cégérték: a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben, az 1. mellékletben előírt módszerrel meghatározott nettó értéke;

2. forgalmi érték: a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben, a 2. mellékletben előírt módszerrel meghatározott nettó értéke.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.), az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A cég- és forgalmi érték meghatározásának általános szabályai

2. § (1) A cég- és forgalmi érték meghatározásának alapját

a) a közszolgáltató által az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatánál letétbe helyezett legutolsó éves beszámoló (a továbbiakban: éves beszámoló) és

b) az a) pont szerinti éves beszámolóval érintett üzleti évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, az 1. és 2. mellékletben meghatározott számításhoz szükséges adatok

képezik.

(2) A cég- és forgalmi érték meghatározásakor kizárólag a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével összefüggő naturális, gazdasági és pénzügyi adatok vehetők figyelembe.

(3) Az e rendelet alapján meghatározott cég- és forgalmi érték az annak alapjául szolgáló üzleti év utolsó napján fennálló adatoknak megfelelő értékelést mutat.

3. § (1) A cégértéket a cégalapérték, a tárgyi eszközök korrekciója és a tőkeellátottság figyelembevételével kell meghatározni.

(2) A cégalapértéket az éves beszámoló mérlegfőösszege, a kötelezettségek és az éven túli követelések értékének figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A tárgyi eszközök korrekcióját a közszolgáltató tárgyi eszközei közül a földterület, az épület, a műtárgy, az építmény, valamint a berendezés és a gépjármű értéke figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott eszközök értékének kiszámításakor

a) a földterületet az éves beszámoló készítésekor figyelembe vett könyv szerinti értéken (a továbbiakban: könyv szerinti érték),

b) az épületet, a műtárgyat és az építményt – a depónia és a hulladéklerakó kazetta kivételével –, valamint a berendezést és a gépjárművet a könyv szerinti értékük alapulvételével, azok optimális élettartamára tekintettel, az inflációs rátával korrigált jelenértéken,

c) a depóniát és a hulladéklerakó kazettát a könyv szerinti értékük alapulvételével, az engedélyezett lerakási kapacitás mértékéig vagy a bezárásig hátralévő élettartamukra tekintettel, az inflációs rátával korrigált jelenértéken kell figyelembe venni.

(5) A tőkeellátottságot a közszolgáltató saját tőkéje változásának, forrásokkal való ellátottságának, valamint a befektetett eszközök fedezetének vizsgálata alapján kell meghatározni.

4. § (1) A forgalmi értéket a cégérték, a forgalmi alapérték és a hulladékgazdálkodási korrekciós tényező figyelembevételével kell meghatározni.

(2) A forgalmi alapértéket az ágazati forgalmi alapértéknek a közszolgáltató által ellátott lakosságszámmal történő korrekciója határozza meg. Az ágazati forgalmi alapérték a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók éves üzemi profittermelő képességének az értéke.

(3) A hulladékgazdálkodási korrekciós tényező a közszolgáltató egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinek – 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint meghatározott – szakmai értékelését, az azok önálló ellátására való képességét és ezek cégértéket korrigáló hatását mutatja be.

5. § A tájékoztató elkészítéséhez a hulladékgazdálkodási közszolgáltató cég- és forgalmi értékével kapcsolatos, a 3. és 4. §-ban leírt számítás részletszabályait az 1. és 2. melléklet határozza meg.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató cégértékének meghatározása során alkalmazandó képlet és szempontrendszer

1. A közszolgáltató cégértékének (CÉ) meghatározásakor alkalmazandó képlet:

ahol:

CÉ    = a közszolgáltató cégértéke [Ft];

CA    = a közszolgáltató cégalapértéke [Ft];

∑ KÉF    = a közszolgáltató tulajdonát képező földterületek korrekciós értékeinek összege [Ft];

∑ KÉÉ     = a közszolgáltató tulajdonát képező épületek, építmények és műtárgyak korrekciós értékeinek összege [Ft];

∑ KÉB    = a közszolgáltató tulajdonát képező berendezések korrekciós értékeinek összege [Ft];

∑ KÉJ    = a közszolgáltató tulajdonát képező gépjárművek korrekciós értékeinek összege [Ft];

Ktőke    = a tőkeellátottságot értékelő fedezeti korrekciós tényező.

2. A közszolgáltató cégalapértékének (CA) meghatározásakor alkalmazandó képlet:

ahol:

CA    = a közszolgáltató cégalapértéke [Ft];

ME109    = mérlegfőösszeg;

ME77    = hátrasorolt kötelezettségek;

ME82    = hosszú lejáratú kötelezettségek;

ME92    = rövid lejáratú kötelezettségek;

KÖV7    = 365 napon túl lejárt követelések.

3. A közszolgáltató tárgyi eszközeinek korrigált (KÉF, KÉÉ, KÉB és KÉJ) értéke

A számítás során a korrigált eszköz értékek kizárólag a közszolgáltató saját tulajdonában álló, alább felsorolt tárgyi eszközcsoportok esetében kerülnek figyelembevételre.

3.1. A földterület korrekciós értékének (KÉF) meghatározása

3.2. Az épület, a műtárgy és az építmény korrekciós értékének (KÉÉ) meghatározása

a.    Épület, műtárgy és építmény esetén, a depónia és a hulladéklerakó kazetta kivételével:

i.    Ha ÉK ≥ OÉ, akkor

ii.    Ha ÉK < OÉ, akkor

ahol:

Építményérték

Ha ismert az üzemszerű működés kezdő időpontja, akkor:

ha nem ismert az üzemszerű működés kezdő időpontja, de SL10, SL11 és SL12 értéke ismert, akkor:

b.    Depónia és a hulladéklerakó kazetta esetén:

ahol:

Építményérték

Végleges lerakást szolgáló depónia és hulladéklerakó kazetta bezárásig hátralévő élettartama

ahol:

É    = az épület, a műtárgy és az építmény korrekciós értéke [Ft];

ÉK    = az épület, a műtárgy és az építmény – a depónia és a hulladéklerakó kazetta kivételével – életkora [év];

OÉ    = az épület, a műtárgy és az építmény – a depónia és a hulladéklerakó kazetta kivételével – optimális élettartama a cégérték meghatározása szempontjából, amelynek értékét az 1. melléklet 3.3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza [év];

ÉÉ    = építményérték;

HÉ    = végleges lerakást szolgáló depónia és hulladéklerakó kazetta bezárásig hátralévő élettartama [év];

KÉ    = az épület, a műtárgy és az építmény inflációs korrekciós indexe, amelynek értékét az 1. melléklet 3.4. pontjában foglalt táblázat tartalmazza;

SL9    = az épület, a műtárgy és az építmény alapterülete négyzetméterben [m2];

SL10    = bruttó érték, az adott épület, műtárgy és építmény nyilvántartásba vételkori értéke [Ft];

SL11    = nettó érték, az adott épület, műtárgy és építmény könyv szerinti értéke [Ft];

SL12    = elszámolt éves értékcsökkenési leírás (ÉCS) [Ft];

SL14    = üzemszerű működés kezdő időpontja [naptári év];

SL37    = depónia és hulladéklerakó kazetta várható feltöltődésének időpontja [naptári év].

3.3. Az épület, a műtárgy és az építmény – a depónia és a hulladéklerakó kazetta kivételével – optimális élettartama a cégérték meghatározása szempontjából

 

A

B

C

1.

Épület, műtárgy és építmény rendeltetése

Épület, műtárgy és építmény szerkezete

Optimális életkor [év]

2.

Irodaépület, lakáscélú épület

nem releváns

50

3.

Telepvédelmi, környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra passzív elemei (pl. kapu, kerítés, út, park, vízvezetékek, kábelezés stb.)

nem releváns

20

4.

Telepvédelmi, környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra aktív elemei (pl. csurgalékvíz monitoring elemei, biztonsági rendszer, hulladékgazdálkodási, vagy üzemanyag tároló stb.)

nem releváns

15

5.

Ártalmatlanítás nem végleges lerakásra szolgáló elemei (pl. komposztáló, átrakó stb.)

nem releváns

20

6.

Üzemi épület, vagy építmény (pl. csarnok) hulladékgazdálkodási tevékenységre

könnyűszerkezetes felépítmény

20

kő/tégla felépítmény

30

7.

Szociális épület, porta épület, egyéb kiszolgáló épület – ha elkülönül az üzemi épülettől

könnyűszerkezetes felépítmény

50

kő/tégla felépítmény

20

3.4. Az épület, a műtárgy és az építmény inflációs korrekciós indexének (KÉ) értéke

 

A

B

C

1.

Épület, Műtárgy és Építmény nyilvántartásba vételének éve (SL14)

KSH éves árindex [%]

korrekciós index (KÉ)

2.

1990

128,9

17,004

3.

1991

135

13,192

4.

1992

123

9,772

5.

1993

122,5

7,944

6.

1994

118,8

6,485

7.

1995

128,2

5,459

8.

1996

123,6

4,258

9.

1997

118,3

3,445

10.

1998

114,3

2,912

11.

1999

110,0

2,548

12.

2000

109,8

2,316

13.

2001

109,2

2,110

14.

2002

105,3

1,932

15.

2003

104,7

1,835

16.

2004

106,8

1,752

17.

2005

103,6

1,641

18.

2006

103,9

1,584

19.

2007

108,0

1,524

20.

2008

106,1

1,411

21.

2009

104,2

1,330

22.

2010

104,9

1,277

23.

2011

103,9

1,217

24.

2012

105,7

1,171

25.

2013

101,7

1,108

26.

2014

99,8

1,090

27.

2015

99,9

1,092

28.

2016

100,4

1,093

29.

2017

102,4

1,088

30.

2018

102,8

1,063

31.

2019

103,4

1,034

32.

2020

103,3

1,000

3.5. A berendezés korrekciós értékének (KÉB) meghatározása

i.    Ha BK ≥ OÉ, akkor

ii.    Ha BK < OÉ, akkor

ahol:

Berendezés érték

Berendezés életkora:

a.    Ha a berendezés működésének kezdő időpontja ismert, akkor:

b.    Egyéb esetben, ha SL18, SL19 és SL20 értéke ismert, akkor:

ahol:

B    = a berendezés korrekciós értéke [Ft];

BK    = a berendezés életkora [év];

OÉ    = a berendezés optimális élettartama a cégérték meghatározása során 15 év;

BÉ    = a berendezésérték [Ft];

KB    = a berendezés inflációs korrekciós indexe, amelynek értékét az 1. melléklet 3.6. pontjában foglalt táblázat tartalmazza;

SL14    = a berendezés nyilvántartásba vételének éve [naptári év];

SL18    = a berendezés bruttó értéke [Ft];

SL19    = a berendezés nettó értéke [Ft];

SL20    = éves értékcsökkenés (ÉCS) [Ft].

3.6. A berendezés inflációs korrekciós indexének (KB) értéke

 

A

B

C

1.

Berendezés nyilvántartásba vételének éve (SL14)

KSH éves árindex [%]

korrekciós index (KB)

2.

2005

103,6

1,641

3.

2006

103,9

1,584

4.

2007

108,0

1,524

5.

2008

106,1

1,411

6.

2009

104,2

1,330

7.

2010

104,9

1,277

8.

2011

103,9

1,217

9.

2012

105,7

1,171

10.

2013

101,7

1,108

11.

2014

99,8

1,090

12.

2015

99,9

1,092

13.

2016

100,4

1,093

14.

2017

102,4

1,088

15.

2018

102,8

1,063

16.

2019

103,4

1,034

17.

2020

103,3

1,000

3.7. A gépjármű korrekciós értékének (KÉJ) meghatározása

i.    Ha JK ≥ 16, akkor a

ii.    Ha OÉ ≤ JK < 16, akkor a

iii.    Ha JK < OÉ, akkor a

ahol:

Gépjármű életkora:

ahol:

J    = a gépjármű korrekciós értéke [Ft];

JK    = a gépjármű életkora [év];

JÉ    = járműérték [Ft];

OÉ    = a gépjármű optimális élettartama a cégérték meghatározása során 12 év;

GJ6    = gépjármű gyártási éve [naptári év];

GJ8    = a gépjármű bruttó értéke [Ft];

GJ9    = a gépjármű nettó értéke [Ft];

KJ    = a gépjármű inflációs korrekciós indexe, amelyek értékét az 1. melléklet 3.8. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

3.8. A gépjármű inflációs korrekciós indexének (KJ) értéke

 

A

B

C

1.

Gépjármű gyártási éve (GJ6)

KSH éves árindex [%]

korrekciós index (KJ)

2.

2008

106,1

1,411

3.

2009

104,2

1,330

4.

2010

104,9

1,277

5.

2011

103,9

1,217

6.

2012

105,7

1,171

7.

2013

101,7

1,108

8.

2014

99,8

1,090

9.

2015

99,9

1,092

10.

2016

100,4

1,093

11.

2017

102,4

1,088

12.

2018

102,8

1,063

13.

2019

103,4

1,034

14.

2020

103,3

1,000

4. A közszolgáltató tőkeellátottságát mutató fedezeti korrekciós tényező (Ktőke) értékének meghatározása

ahol:

Ktőke    = fedezeti korrekciós tényező;

Kd1    = tőkevesztésre vonatkozó korrekciós tényező;

Kd2    = forrásbevonási korrekciós tényező;

Kd3    = befektetett eszközök fedezeti korrekciós tényező.

4.1. A tőkevesztésre vonatkozó korrekciós tényező (Kd1) értékének meghatározása

i) Kd1 = 0, ha hirtelen tőkevesztés esete áll fenn az alábbiak szerint:

a.    Korlátolt felelősségű társaság esetében: D1 ≤ 0,5 vagy ME61<ME62min;

b.    Részvénytársaság esetében: D1 ≤ 0,666 vagy ME61< ME62min.

ii)    Kd1 = 1, ha D1 ≥ 1.

iii)    Kd1 = 0,8, ha lassú tőkevesztés esete áll fenn az alábbiak szerint:

a.    Korlátolt felelősségű társaság esetében: 0,5 < D1 < 1 és ME61 ≥ ME62min;

b.    Részvénytársaság esetében: 0,666 < D1 < 1 és ME61 ≥ ME62min.

Saját tőke – jegyzett tőke arány

ahol:

D1        = saját tőke-jegyzett tőke arány;

ME61        = saját tőke;

ME62        = jegyzett tőke (törzstőke vagy alaptőke);

ME62min        = jegyzett tőke minimuma.

4.2. A forrásbevonási korrekciós tényező (Kd2) értékének meghatározása

i) Kd2 = 0,9, ha D2 < 0,3.

ii)    Kd2 = 1, ha D2 ≥ 0,3.

Tőkeellátottság

ahol:

D2    = tőkeellátottság;

ME61    = saját tőke;

ME109    = források összesen.

4.3. A befektetett eszközök fedezete korrekciós tényező (Kd3) értékének meghatározása

i) Kd3 = 0,     ha     D3 < 0,6.

ii)    Kd3 = D3,     ha     0,6 ≤ D3 < 1.

iii)    Kd3 = 1,     ha     D3 ≥ 1.

Befektetett eszközök fedezete

ahol:

D3    = befektetett eszközök fedezete;

ME1    = befektetett eszközök;

ME61    = saját tőke;

ME82    = hosszú lejáratú kötelezettségek.

2. melléklet a 7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltók forgalmi értéke meghatározása során alkalmazandó képlet és szempontrendszer

1. A közszolgáltató forgalmi értékének (FÉ) meghatározásakor alkalmazandó képlet:

ahol:

FÉ     = a közszolgáltató forgalmi értéke [Ft];

CÉ     = a közszolgáltató cégértéke [Ft];

FA    = a közszolgáltató forgalmi alapértéke [Ft];

KHG    = a hulladékgazdálkodási korrekciós tényező.

2. A közszolgáltató forgalmi alapértékének (FA) meghatározásakor alkalmazandó képlet:

ahol:

FA    = a közszolgáltató forgalmi alapértéke [Ft];

áFA    = az éves beszámolóval érintett üzleti év ágazati forgalmi alapértéke [Ft];

T6Hgi    = i-edik közszolgáltató által az éves beszámolóval érintett üzleti évben ellátott lakosságszám [fő];

∑ T6Hgi    = az összes közszolgáltató által az éves beszámolóval érintett üzleti évben ellátott összlakosságszám [fő].

2.1. Az ágazati forgalmi alapérték (áFA) értékének meghatározása

ahol:

áFA    = az összes közszolgáltató együttes, az éves beszámolóval érintett üzleti évre vonatkozó ágazati forgalmi alapértéke [Ft];

E64HGi    = i-edik közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó, az éves beszámolóval érintett üzleti évi üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye [Ft]; ha értéke nagyobb, mint 0 Ft;

E61HGi    = i-edik közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó az éves beszámolóval érintett üzleti évi értékcsökkenési leírása [Ft];

T6HGi    = i-edik közszolgáltató által az éves beszámolóval érintett üzleti évben ellátott lakosságszám [fő];

∑ T6HGi    = az összes közszolgáltató által az éves beszámolóval érintett üzleti évben ellátott összlakosságszám [fő].

2.2. A 2020. évi üzleti évre vonatkozó ágazati forgalmi alapérték (áFA) értékének korrigálása a COVID-19 pandémia torzító hatása miatt

ahol:

áFA20korr    = a 2020. évi üzleti évre vonatkozó pandémia miatt korrigált ágazati forgalmi alapérték [Ft];

áFA18    = a forgalmi érték meghatározásakor a 2018. évi üzleti évre vonatkozóan figyelembe vett ágazati forgalmi alapérték, amelyet a 2. melléklet 2.1. pontja szerint kell meghatározni [Ft];

áFA19    = a forgalmi érték meghatározásakor a 2019. évi üzleti évre vonatkozóan figyelembe vett ágazati forgalmi alapérték, amelyet a 2. melléklet 2.1. pontja szerint kell meghatározni [Ft];

áFA20    = a forgalmi érték meghatározásakor a 2020. évi üzleti évre vonatkozóan figyelembe vett ágazati forgalmi alapérték, amelyet a 2. melléklet 2.1. pontja szerint kell meghatározni [Ft];

KáFA    = az adott üzleti évre vonatkozó ágazati forgalmi alapérték inflációs korrekciós indexe, amelyek értékét a 2. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

2.3. A forgalmi érték meghatározásakor figyelembe vett ágazati forgalmi alapérték korrekciós indexének (KáFA) értéke

 

A

B

C

1.

Üzleti év

KSH éves árindex [%]

korrekciós index (KáFA)

2.

2018

102,8

1,063

3.

2019

103,4

1,034

4.

2020

103,3

1,000

3. A hulladékgazdálkodási korrekciós tényező (KHG) értékének meghatározása

ahol:

KHG    = hulladékgazdálkodási korrekciós tényező;

Kgyűjtés    = gyűjtési tevékenység korrekciós tényezője;

Kelőkezelés    = előkezelési tevékenység korrekciós tényezője;

Kártalmatlanítás    = ártalmatlanítási tevékenység korrekciós tényezője.

3.1. A gyűjtési tevékenység korrekciós tényezője (Kgyűjtés) értékének meghatározása

i) Kgyűjtés = 0,90    ha E1 > 0,7.

ii)    Kgyűjtés = 1,00    ha 0,7 ≥ E1 > 0,4.

iii)    Kgyűjtés = 1,10    ha 0,4 ≥ E1 ≥ 0.

Gyűjtési tevékenység

ahol:

E1     = gyűjtési tevékenység;

T6AV    = a közszolgáltató által a tárgyévben a hulladék gyűjtése érdekében közvetlenül igénybe vett alvállalkozó által ellátott lakosságszám településenként [fő];

T6HG    = közszolgáltató által a tárgyévben ellátott lakosságszám településenként [fő].

3.2. Az előkezelési tevékenység korrekciós tényezője (Kelőkezelés) értékének meghatározása

i) Kelőkezelés =0,90    ha E2 > 0,7.

ii)    Kelőkezelés =1,00    ha 0,7 ≥ E2 > 0,4.

iii)    Kelőkezelés =1,10    ha 0,4 ≥ E2 ≥ 0.

Előkezelési tevékenység

ahol:

E2    = előkezelési tevékenység;

EK38    = előkezelés céljából nem a közszolgáltató által üzemeltetett előkezelőműbe beszállított összes a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék mennyisége [t];

EK208    = előkezelés céljából a közszolgáltató által üzemeltetett előkezelőműbe beszállított összes a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék mennyisége [t].

3.3. Az ártalmatlanítási tevékenység korrekciós tényezője (Kártalmatlanítás) értékének meghatározása

i) Kártalmatlanítás =0,90, ha E3 > 0,7.

ii)    Kártalmatlanítás =1,00, ha 0,7 ≥ E3 > 0,4.

iii)    Kártalmatlanítás =1,10, ha 0,4 ≥ E3 ≥ 0.

Ártalmatlanítási tevékenység

ahol:

E3    = ártalmatlanítási tevékenység;

ART16    = a közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében gyűjtött és ártalmatlanításra más által üzemeltetett ártalmatlanítóba átadott összes hulladék mennyisége [t];

ART46    = a közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében gyűjtött és ártalmatlanításra a közszolgáltató által üzemeltetett ártalmatlanítóba beszállított hulladék mennyisége [t].

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére