• Tartalom

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről

2022.07.01.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában egészségügyi intézménynek minősül

a) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (1) bekezdése szerinti, közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

b) az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ,

c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató),

d) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató, és

e) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. felülvizsgálat: az adott egészségügyi szakmai tevékenység minőségének adatszolgáltatáson, valamint helyszíni felmérésen alapuló értékelése és elemzése;

2. juttatás: az Eszjtv.-ben meghatározott juttatás;

3. intézményi audit: minőségfejlesztési folyamat, amelynek célja a betegellátásnak és eredményeinek fejlesztése az ellátás explicit kritériumok szerinti szisztematikus felülvizsgálata, valamint a szükséges változások bevezetése révén;

4. minőségi indikátor: az egészségügyi intézmény működésével és gazdálkodásával összefüggő olyan mutató, amely objektívan méri valamely ellátási folyamat vagy eredmény minőségét;

5. minősítés: az elért minőség igazolása;

6. minősítést végző szervezet:

a) az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti egészségügyi intézmény esetében az Országos Kórházi Főigazgatóság,

b) az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti egészségügyi intézmény esetében a honvédelmi egészségügyi szolgáltató fenntartója és az Országos Kórházi Főigazgatóság együtt;

7.1 Szakértői Bizottság: az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt bizottság, amelynek tagjai az (1) bekezdés szerinti egészségügyi intézmények fenntartói, az ágazati specifikációk miatt a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a meghívott érdekképviseletek képviselői és a meghívott szakértők;

8. szakmai minőségértékelés: a megelőzésnek és a betegellátásnak a szakmai szabályokkal, érvényben lévő szakmai irányelvekkel, eljárásokkal, ajánlásokkal, a nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, értékelése, az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és az adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározása és értékelése;

9. vezetői minőségértékelés: az egészségügyi intézmény működésével összefüggően a vezetői teljesítmény mérése.

(3) Az (1) és (2) bekezdés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet alkalmazásában az Eütv. 3. §-ában meghatározott fogalmak alkalmazandók.

2. § (1) Az egészségügyi intézmények vonatkozásában e rendeletben foglaltak szerint szakmai minőségértékelést kell végezni.

(2) A szakmai minőségértékelésben érintett egészségügyi intézmény fenntartója – az ágazaton belüli specializációra figyelemmel – gondoskodik az általa fenntartott egészségügyi intézmény szakmai minőségértékelésének elvégzéséről, ennek érdekében az egészségügyi szakmai tevékenységek tekintetében a minősítést végző szervezet honlapján közzétett minőségi indikátorokon alapuló minőségügyi rendszert működtet.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai minőségértékelés eredményét figyelembe véve állapítja meg az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi intézmény vonatkozásában a magasabb vezetői illetményen kívüli juttatás mértékét.

(4) A magasabb vezető illetményen kívüli juttatásra

a) az egészségügyi munkakörű katonák tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,

b) az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak tekintetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény,

c) a rendvédelmi szervnél működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § (1) A minősítést végző szervezet a szakmai minőségértékelési feladatai keretében meghatározott minőségi indikátorok alapján a tárgyévben egy alkalommal elvégzi az egészségügyi intézmények minősítését azok vezetőinek együttműködésével. A minőségi indikátorok az egészségügyi intézmények fenntartóinak jóváhagyásával kerülnek meghatározásra és közzétételre a (8) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A minőségi indikátorok számításához szükséges információkat, adatokat az érintett egészségügyi intézmények a tárgyévre vonatkozóan legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig a minősítést végző szervezet részére megküldik, illetve azokat számára elérhetővé teszik.

(3) A minősítést végző szervezet az egészségügyi intézmények szakmai minőségértékelését minden tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyévet követő év május 15-ig elvégzi.

(4) A minősítést végző szervezet a tárgyévet követő év június 15-ig összeállítja az egyes egészségügyi intézmények minősítését, amelyről tájékoztatja az egészségügyi intézmények vezetőit. A minősítést végző szervezet a minősítés tényéről és eredményéről egyeztet az intézménnyel.

(5) A minősítést végző szervezet beszámolót készít az egészségügyi intézmények helyzetéről a felülvizsgálat eredményeinek figyelembevételével, amelyet a tárgyévet követő év július 30-ig felterjeszt az egészségügyért felelős miniszter részére. A szövegesen elkészített beszámoló tartalmazza a fejlesztendő területeket, a hiányosságok okait, továbbá a javasolt intézkedéseket a problémák megoldására. Az egészségügyért felelős miniszter 30 napon belül dönt a beszámoló jóváhagyásáról.

(6) A minősítést végző szervezet felhívja az egészségügyi intézményeket a hiányosságok feltárására és az azokat megszüntető intézkedések megtételére.

(7) A minősítést végző szervezet a Szakértői Bizottsággal együttműködve, minden év szeptember 15-ig felülvizsgálja a minőségi indikátorokat, és javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter részére azok módosítására, kiegészítésére, fejlesztésére, értékelési rendszerének korrekciójára.

(8) Az átláthatóság érdekében a minősítést végző szervezet a honlapján minden év október 31-ig közzéteszi a minősítési rendszer felülvizsgált minőségi indikátorainak az egészségügyért felelős miniszter által jóváhagyott pontos számítási algoritmusát, valamint a mérés-értékelés egységes szempontrendszerét.

(9) A minősítést végző szervezet

a) a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt a közreműködésével fenntartott egészségügyi intézmények részére, valamint együttműködik a Szakértői Bizottsággal,

b) módszertani támogatást nyújt, és útmutatót készít az intézményi auditok módszertanának alkalmazásához, azok alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai minőségértékeléseket.

4. § (1) A Szakértői Bizottság működését az egészségügyért felelős miniszter utasításban szabályozza.

(2) A Szakértői Bizottságban az egészségügyben működő érdekképviseletek képviselői – szakmai kamarák elnökei vagy az általuk delegált személyek – meghívottként vesznek részt.

5. § Ha a tárgyévben 90 naptári napot meghaladóan az egészségügyi intézmények egészségügyi szolgáltatásait is érintő veszélyhelyzet vagy válsághelyzet bevezetésére kerül sor, az adott évre vonatkozó szakmai minőségértékelés nem végezhető el.

6. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) A szakmai minőségértékelést első alkalommal a 2023. évben kell lefolytatni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 2022. évre vonatkozóan vezetői minőségértékelés keretében állapítja meg az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi intézmény magasabb vezetői illetményen kívüli juttatásának mértékét. A vezetői minőségértékelés szempontrendszerét a minősítést végző szervezet – az egészségügyi intézmények fenntartóinak jóváhagyásával – 2022. március 31. napjáig megállapítja és a honlapján közzéteszi.

8. §2

1

Az 1. § (2) bekezdés 7. pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 217. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére