• Tartalom

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

2022.01.01.

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 51–56. alpontjában,
a 7. § és a 8. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 24. és 25. pontjában, valamint
a 9. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) szerinti közútfejlesztési gazdasági társaság a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.).

(2) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti azon kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog gyakorlásához szükséges állami tulajdonú ingatlan és egyéb eszköz tekintetében, amelyek esetén nem a NIF Zrt. jár el építtetőként, a közútfejlesztési gazdasági társaság a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja.

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog gyakorlásához szükséges ingatlantulajdon-szerzés során a magyar állam nevében és javára a NIF Zrt. jár el. A NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a megvalósítást megelőzően az állam tulajdonába bármely jogcímen megszerzett ingatlan, valamint a megvalósítást megelőzően állami tulajdonban álló ingatlan beruházással érintett területrészei, az adott állami területrészen más szerv javára fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetését követően.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, országos közutak tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog gyakorlásához szükséges, a magyar állam nevében történő ingatlantulajdon-szerzés során a magyar állam nevében és javára a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK NZrt.) is eljárhat. Ebben az esetben az MK NZrt. vagyonkezelésébe kerül a megvalósítást megelőzően az állam tulajdonába bármely jogcímen megszerzett ingatlan, valamint a megvalósítást megelőzően állami tulajdonban álló ingatlanok beruházással érintett területrészei, az adott állami területrészen más szerv javára fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetését követően.

3. § A Kkt. szerinti közútkezelő gazdasági társaság az MK NZrt.

4. § (1) A Kkt. 32/A. § (1) bekezdésében megjelölt állami tulajdonú gazdasági társaságnak minősül az olyan gazdasági társaság, amelyben a magyar állam legalább 10%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(2) A Kkt. szerinti hálózatkezelő gazdasági társaság az AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § A Kkt. szerinti útdíjszolgáltatási gazdasági társaság a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság.

6. § A Kkt. 18. § (1) bekezdése szerinti, a járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését ellátó állami tulajdoni gazdasági társaság a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

7. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 2. pont 2.3. alpontja szerinti fejlesztési közreműködő a NIF Zrt.

(2) A Vtv. 2. § 2. pont 2.30. alpontja szerinti alábbi kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülő, vasúti pályahálózat létesítésével, felújításával és fejlesztésével kapcsolatos beruházások előkészítése és megvalósítása során a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a) az országos jelentőségű vasútvonalnak nem minősülő elővárosi pályahálózathoz tartozó vasútvonalak,

b) Budapesten a városi pályahálózathoz tartozó kiemelt budapesti fejlesztéssel érintett vasútvonalak,

c) az a) pont szerinti vasútvonalat érintő fejlesztés részét képező, az országos jelentőségű és egyéb vasútvonalakon megvalósuló csatlakozás, keresztezés, pályakorrekció, valamint intermodális csomópontok, továbbá

d) az a)–c) pont szerinti vasútvonalakhoz kapcsolódó ingatlanokon, és a vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények

tekintetében mint építtető fejlesztési közreműködőként jár el.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a Záhony Logisztikai és Ipari Övezet fejlesztésével összefüggő logisztikai feladatok végrehajtása során a MÁV-REC Railway Engineering Corporation Vasútipari Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság fejlesztési közreműködőként jár el.

8. § A 7. § (1) bekezdésétől eltérően a magyar állam és a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló vasúti pályahálózat részét képező GSM-R rendszerhálózat tekintetében a Vtv. 2. § 2. pont 2.5. alpontja szerinti GSM-R fejlesztőnek minősül a NIF Zrt., valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

9. § Az intermodális csomópontok tekintetében – a 7. § (2) bekezdése szerinti intermodális csomópontok kivételével – fejlesztési közreműködő a NIF Zrt.

10. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére