• Tartalom

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2022.07.02.

A Kormány
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. és 11. §-ában, valamint 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím, valamint a 3., 4. és 5. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím, valamint a 8. és 9. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § a) pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján
a 18. alcím, valamint a 10. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88.§ (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

2. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

3. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

4. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. §13

13. §14

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §15

15. §16

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

8. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

31. §32

32. §33

9. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. §46

46. §47

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. § (1)52

(2)53

52. §54

a)55

b)56

53. §57

12. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

54. §58

13. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

55. §59

56. §60

57. §61

58. §62

59. §63

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

60. §64

61. §65

15. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

62. §66

63. §67

16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. §68

65. §69

66. §70

67. §71

17. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. §72

69. §73

18. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

70. §74

71. §75

19. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

72. §76

73. §77

74. §78

20. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. §79

76. §80

77. §81

21. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

78. §82

22. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

79. §83

80. §84

23. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

81. §85

82. §86

83. §87

84. §88

85. §89

86. §90

24. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

87. §91

25. Záró rendelkezések

88. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 52. § a) pontja és a 8. melléklet 2022. január 25. napján lép hatályba.

(3) A 14. § és a 3–5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) Az 52. § b) pontja és a 9. melléklet 2022. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 64–66. §, valamint a 75. és 76. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

(6) Az 51. § (2) bekezdése és az 53. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

89. § (1) Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/ EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez92

2. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez93

3. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez94

4. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez95

5. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez96

6. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez97

7. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez98

8. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez99

9. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez100

10. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez101

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 51. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 52. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére