• Tartalom
Oldalmenü

8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

2021.06.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,

aa) 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcímbe,

ab) 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímbe,

ac) 3. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe,

ad) 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, valamint

ae) 7. Fejezeti tartalék címbe

sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 01/02/02/04 „Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai” előirányzatból az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

4. § (1) Az átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértékét vagy a tőke teljes összegét kell a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatástartalomnak tekinteni.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más, – helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó – állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(3) Az átmeneti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(6) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.

5. § (1) Az a vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, és az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

6. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesült, az igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

7. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 6. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható átmeneti támogatás, ha az átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 6. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 6. § (1)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

8. § A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a 10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget meghaladó támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. július 31-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

9. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § E rendelet az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. §1

1. melléklet a 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelethez

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

379906

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

278290

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

4

358939

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

5

329639

Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. ingatlanoknak az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján történő megvásárlására (így különösen a vételárra, ideértve a kártalanítási kiadásokat is, amennyiben azzal az MNV Zrt. ingatlan vételárát fizeti meg) és létesítésére;
2. részben vagy egészben az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában álló ingatlanoknak az MNV Zrt. vagy az MNV Zrt.-vel az állami vagyonjogi jogszabályokra figyelemmel ingatlanhasználati jogviszonyban állók útján (központi költségvetési szervi közreműködő kivételével) történő felújítására és beruházására, így különösen az előkészítési és megvalósítási fázisok kifizetéseire (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök beszerzésének kiadásait);
3. az állam tulajdonában és nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanoknak – külön döntés alapján – az MNV Zrt. útján történő felújítására és beruházására, így különösen az előkészítési és megvalósítási fázisok kifizetéseire (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök beszerzésének kiadásait);
4. központi költségvetési szerveknek nem minősülő egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanokon, az egyéb vagyonkezelők saját forrásaiból megvalósított beruházásainak elszámolására;
5. az ingatlannak nem minősülő egyéb tárgyi eszközöknek, immateriális javaknak és készleteknek az MNV Zrt. útján az állam javára történő megszerzéséhez kötődő kiadásokra, így különösen gépek, berendezések, szoftverek, licencek, műkincsek és tenyészállatok vételárára, valamint a kapcsolódó egyes követelésvásárlások ráfordításaira, továbbá az olyan kártalanítási kiadásokra, amelyekkel az MNV Zrt. az ingóság vételárát fizet meg.

A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzés-
sel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.

Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) szerinti,
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.

Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok (a továbbiakban: Ávr. szerinti biztosítékok).

MNV Zrt.

-

-

6

278412

Ingatlanok fenntartása és őrzése

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára bérelt vagy használatba vett ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával (ideértve az érintett ingatlanokra nem aktiválható javítási, állagmegóvási ráfordításokat) kapcsolatos kifizetésekre;
2. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára bérelt vagy használatba vett ingatlanok, továbbá egyéb vagyonelemek vagyon- és őrzésvédelmére, a vagyonvédelmet szolgáló biztonságtechnikai eszközök kihelyezésére, távfelügyeletére, üzemeltetésére és karbantartására;
3. a Nemzeti Eszközkezelő Program (a továbbiakban: NET Program) kapcsán a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. (a továbbiakban: TLA Kft.) tulajdonosi támogatására a NET Programban érintett ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával (ideértve az érintett ingatlanokra nem aktiválható javítási, állagmegóvási ráfordításokat) kapcsolatos kifizetések érdekében, így különösen
- az ingatlanok műszaki felülvizsgálatára, állapotfelmérésére, javítására, karbantartására és biztosítására,
- a bérbeadót terhelő hozzájárulások ráfordításaira,
- kizárólagos jog alapján a TLA Kft. részére nyújtott, az ingatlanok fenntartására vonatkozó szolgáltatások után az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációra.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.
A NET Program kapcsán a
TLA Kft.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.

Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés-
vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

7

358940

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

8

296335

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakor-
lásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. gazdasági társaságnak az MNV Zrt. által az állam javára történő alapítására, részesedésének megszerzésére;
2. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetésének finanszírozására;
3. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására;
4. a NET Program kapcsán a TLA Kft. működésének és a NET Programban érintett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív kiadásainak tulajdonosi támogatására;
5. a tulajdonosi kölcsönök tekintetében
a) az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegének a visszafizetés elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában történő
b) az MNV Zrt. nyilvántartásaiban jogutódlással vagy átadás-átvétellel bekerülő – a nyilvántartásba vétel időpontjában meglévő – tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegeinek,
c) a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök
elszámolására.
Az 1. pont szerinti cél kiadásainak elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek.

Az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

A NET Program kapcsán a
TLA Kft.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés-
vagy időarányosan.

Pótbefi-
zetés esetén a szerződés szerint.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

9

296391

Az MNV Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

MNV Zrt.

-

-

A kifizetést a Magyar Államkincstár havonta, egyenlő részletekben utalja.

-

-

 

-

-

10

278578

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

11

278501

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvé-
delmi feladatok finanszírozása

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve) teljesítését hatósági kötelezés, kormányrendelet vagy kormányhatározat alapján az állam felelősségvállalási körén belül a MNV Zrt. feladatkörébe tartozó környezeti kármentesítési, kárelhárítási feladatok ellátását és lebonyolítását szolgálja, ideértve valamennyi kiadást, amely közvetve vagy közvetlenül a környezetvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódik. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

Előleg nyújtása lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.
Támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés-
vagy időarányosan.
Hatósági kötelezés alapján.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

12

278523

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként megállapodás, szerződés vagy bírósági döntés alapján terhelő fizetési kötelezettségekre, így különösen
a) jótállásból, szavatosságból, kezesi vagy konszernfelelősségből eredő kiadásokra,
b) egyéb szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos helytállási típusú kiadásokra,
c) bírósági döntésben meghatározott kifizetendő összegekre, az azokhoz kötődően megítélt perköltségek (ide nem értve a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó perköltségeket), kamatok és eljárási díjak kifizetésére, ideértve az igazságügyi szolgáltatási költségekre fordított kiadásokat is;
2. az államot kárpótlási jegyek életjáradékra váltásából adódóan, jogszabályok által előírtan terhelő kiadásokra.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek, megállapodás, szerződés kedvezménye-
zettje.
A bírósági döntésben megjelölt jogosult, hatóságok, hivatali szervezetek.
Életjáradékra jogosultak.

-

-

Megállapodás vagy szerződés szerint.
Bírósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

13

282045

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos általános forgalmi adó fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt az MNV Zrt. saját vagyona és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó előirányzatokat érintő tételeinek elszámolási egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, e vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), MNV Zrt. mint gazdasági társaság. Térítésmentes átadás-átvétellel érintett gazdasági társaság, helyi önkormányzat.

-

-

Általános forgalmi adó bevallás alapján a NAV és az MNV Zrt. mint gazdasági társaság felé történő rendezés (az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona, valamint az NVTNM tulajdonosi ügyletei tekintetében a külön jogszabályban meghatározott segítő szervi minőségében végzett tevékenység közötti rendezés).
Térítésmentes átadás-átvétel esetén számla, vagy számlát helyettesítő okirat a gazdasági társaság, helyi önkormányzat felé.

-

-

MNV Zrt.

-

-

14

303280

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A 100%-os intenzitású európai uniós projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani.

A pályázattal érintett szerződéses partnerek, az MNV Zrt., az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

Előleg nyújtása lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.
Támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

15

278434

Egyéb vagyonkeze-
lési kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosok részére történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatos tulajdonjogi vizsgálattal összefüggő, továbbá a megindított eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési kötelezettségekre;
2. az MNV Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányuló és azoknak a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelemcsoportjaihoz köthető kifizetéseire, így különösen az MNV Zrt. által megbízott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjaira, állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos kiadásokra, hirdetmények költségeire, reklámok, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásaira, hatósági és közjegyzői díjakra, ide nem értve a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó közjegyzői díjakat;
3. az MNV Zrt. által indított hatósági (így különösen közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, környezetvédelmi kötelezések, egyéb) eljárások díjainak teljesítésére, ideértve a környezeti kármentesítések tekintetében a vízilétesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is;
4. az állami tulajdonú ingó- és ingatlanvagyon, valamint társasági részesedések felmérésével kapcsolatos feladatok kifizetéseire, így különösen a felmérésekben közreműködő szervezetek támogatására, valamint a megvalósításban részt vevő külső partnerek szolgáltatásai ellenértéke teljesítésére;
5. az olyan kiadásokra, amelyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzathoz nem kapcsolhatók, így különösen az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjaira, valamint az egyéb, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódóan felmerülő költségek és díjak elszámolására, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásaira, egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlanvételárat fizet meg) teljesítésére, valamint az MNV Zrt. jogelőd szervezeteinek irataira vonatkozó iratkezelési feladatok ellátásának finanszírozására.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek, végrehajtók, pénzintézetek, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági, hivatali, végrehajtói, pénzintézeti kötelezések, előirások, értesítések alapján.
Támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

16

385395

Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása

Az előirányzat szolgál fedezetül az állami örökléssel kapcsolatos kiadásokra (főként hagyatéki hitelezői igények, temetési költségek, hagyatéki ingóságok szállítási költségei, pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek, végrehajtói díjak, közjegyzői díjak, perköltség, valamint egyéb, az örökölt hagyaték kapcsán felmerült kiadások, különösen a bérleti díj, közműdíj, szemétdíj, közös költség, ügyleti kamat, késedelmi kamat, ügyvédi tartozás, magánszemély kölcsöne, nyugdíj túlfizetés, adótartozás, gondozási díj, örökös részére történő kifizetés).

Gazdasági társaságok, hatóságok, hivatali szervezetek, magánszemélyek, végrehajtók, pénzintézetek, egyéb szervezetek.

-

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

17

375673

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

18

379928

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

19

380240

 

 

Az NHKV Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi támogatására szolgál, amely fedezetet biztosít a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi közfeladat finanszírozására is.

Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges

Egyösszegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

20

377073

 

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés, valamint a tulajdonosi támogatások pénzügyi fedezetének biztosítása, ideértve a jóváhagyott társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen, alapítói vagy részvényesi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

Pótbefi-
zetés esetén a szerződés szerint.

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

21

349362

 

 

Az MFB Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségei fedezetének biztosítása.

MFB Zrt.

-

-

A kifizetést a Magyar Államkincstár egyösszegben utalja június hónapban.

-

-

-

-

-

22

383095

 

 

Egyéb kiadások

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséghez, a koncessziókhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői, jogi képviselői kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

23

375340

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja :
1. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) mint az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: HU-GO), a tengelysúlymérő-rendszer (továbbiakban: TSM) és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer járműellenőrzéshez szükséges eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet költségeinek finanszírozása;
2. a NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, a HU-GO és a TSM rendszerhez kapcsolódó beruházások és kiadások fedezése (beleértve a vagyonelemek fejlesztését, a rendszer üzembiztos és folyamatos működtetését, a feladatok ellátásához szükséges útdíj-értékesítési és -ellenőrzési szoftver fejlesztését, a fix útdíjellenőrző portálok és kapcsolódó eszközök, szoftverek ütemezett cseréjét, a rendszer működtetését biztosító eszközpark avulás miatti cseréjét, a díjellenőrjárművek cseréjét, pótlását, valamint az új eszközök és licenceinek biztosítását és az egyéb kiadásokat).

Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzés-
sel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

NÚSZ Zrt.

-

-

24

391217

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

25

391228

 

Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése

Az előirányzat a Nemzeti Víziközművek Zrt. (a továbbiakban: NV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó - víziközmű társaságok által vagyonkezelt - ingatlanokon, illetve víziközmű-elemeken a víziközmű társaságok által megvalósított értéknövelő beruházások finanszírozását szolgálja.

Víziközmű társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, számviteli bizonylatok, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

NV Zrt.

-

-

26

380251

 

A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat célja az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó regionális víziközmű társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés fedezetének biztosítása, továbbá a társaságok feladatainak tulajdonosi támogatása, ideértve a minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

Az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó regionális víziközmű társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg nyújtása lehetséges

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen, alapítói vagy részvényesi határozat alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

NV Zrt.

-

-

27

278645

Fejezeti tartalék

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

-

-

-

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli átcsoportosítás-
sal történik a Fejezeti tartalék éves költségvetési törvényben meghatározott felhasználási szabályai szerint.

-

-

-

-

-

1

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.