• Tartalom

805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról1

2022.01.28.

A Kormány

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól

1. § Az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóságnak az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 22/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: tanúsító hatóság) az Ibtv. 22/D. § b) pontjában hivatkozott európai uniós jogi aktusok és a jogszabályok megsértése (a továbbiakban: szabálytalanság) miatt az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.

2. § (1) A kiszabott bírságot a tanúsító hatóság határozatának véglegessé válását követő 8 napon belül kell megfizetni (a továbbiakban: befizetés) a tanúsító hatóság határozatban megjelölt, Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „digitális bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság kiszabható legnagyobb mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok legnagyobb mértékének összege.

(4) A bírság megfizetése nem mentesít a bírság alapjául szolgáló szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(5) A bírság ugyanazon tényállás mellett az Ibtv. 22/D. § a) pontja alapján meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően szabható ki ismételten.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 4. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4. § Az 1. alcím és az 1. melléklet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

5. §2

1. melléklet a 805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyes szabálytalanságok miatt kiszabható bírság mértéke

A

B

C

1.

A szabálytalanság megnevezése

A bírság legkisebb mértéke (forint)

A bírság legnagyobb mértéke (forint)

2.

Megfelelőségi önértékelés esetén az uniós megfelelőségi nyilatkozat tanúsító hatóság és az ENISA részére történő megküldésének elmulasztása

50 000

100 000

3.

Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata

300 000

5 000 000

4.

Adatváltozás bejelentésének elmulasztása

50 000

500 000

5.

A hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok alapján a szükséges módosítások végrehajtásának, intézkedések megtételének elmulasztása

200 000

2 000 000

6.

Sebezhetősége bejelentésének elmulasztása

300 000

5 000 000

7.

A tanúsító hatóság végleges, végrehajtandó határozatában foglalt kötelezésének nemteljesítése

400 000

5 000 000

1

A rendeletet a 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. július 27. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére