• Tartalom

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról1

2022.01.02.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. és 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1–24., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és 18. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. és 15. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 19. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a–15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A családokért felelős tárca nélküli miniszter általános jogutódja a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter).

(2) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a miniszter veszi át.

2. § (1) A miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a nyugdíjpolitikáért való felelőssége körében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagja, az 1. melléklet határozza meg.

(2) A 2. melléklet határozza meg azon feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 3. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős tagjaként jár el.

3. § (1) A miniszternek az R. 14. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti feladat- és hatásköreit meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter a gyermekek napközbeni ellátásáért való felelőssége körében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagja, a 3. melléklet határozza meg.

(2) A 4. melléklet határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében

a) az emberi erőforrások minisztere az R. 8. alcímében,

b) a miniszter az R. 3. alcímében

meghatározott felelőssége keretében a Kormány gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagjaként jár el.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

14. §11

15. §12

16. §13

17. §14

18. §15

19. §16

1. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A 2. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 10. § (2) bekezdése

2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a

3. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdése

4. a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a

5. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése

6. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a

7. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § b) pontja

2. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A 2. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) és f) pontja

2. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 9. és 10. sora

4. a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sora

5. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. §-a, 15. § (1) bekezdése, 19/A. § (1) és (3)–(4) bekezdése, 36. § (3) bekezdése

6. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdése

3. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A 3. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

2. a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény 4. §-a, 5. § (3) bekezdése

3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465. § (2) bekezdése

4. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (2) és (5)–(7) bekezdése, 50. § (3)–(6) bekezdése, 52/A. §-a, 52/B. §-a

5. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/K. § (2) bekezdése

6. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése

7. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése, 148/D. §-a, 148/E. §-a

8. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 14. § (4a) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdés c) és e) pontja, 14/A. § (3) és (6) bekezdése, 14/D. §-a, 14/E. § (1), (2), (6) és (7) bekezdése

9. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

10. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja

4. melléklet a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A 3. § (2) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

3. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése, 2. § (4) bekezdése, 14. § (3) és (4) bekezdése, 20. §-a

4. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja

5. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője

6. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. §-a
1

A rendeletet a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 193. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2022. május 25. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére