• Tartalom
Oldalmenü

94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról

2021.03.01.

A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelemben – a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozik]

e) a vele egy háztartásban élő személyekről, a velük fennálló kapcsolatról, és arról, hogy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza, ha a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül szándékozik örökbe fogadni.”

2. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. § (2)–(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó házaspár örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) az örökbe fogadni szándékozó házaspár meghallgatása, valamint
c) szükség szerint környezettanulmány és egyéb bizonyítékok
alapján dönt. Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát elfogadta, és valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 15 nap.
(2a) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, és a gyámhivatal – az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok, az örökbe fogadni szándékozó személy és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek meghallgatása, valamint szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző, pszichológus végzettségű szakértő véleménye és egyéb bizonyítékok alapján – a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatával
a) egyetért, az iratokat a javaslatával együtt, a kijelölt gyámhivatal útján megküldi a családpolitikáért felelős miniszternek,
b) nem ért egyet, alkalmatlanságot megállapító döntést hoz.
(2b) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó házaspár örökbefogadásra való alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1a) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) az örökbe fogadni szándékozó házaspár meghallgatása, valamint
c) szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző, pszichológus végzettségű szakértő véleménye, valamint egyéb bizonyítékok
alapján dönt.”

(2) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (2c)–(2f) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, és a gyámhivatal – az (1a) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok, az örökbe fogadni szándékozó személy és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek meghallgatása, valamint szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértői tevékenységet végző, pszichológus végzettségű szakértő véleménye, és egyéb bizonyítékok alapján – a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatával
a) egyetért, alkalmatlanságot megállapító döntést hoz,
b) nem ért egyet, az iratokat a javaslatával együtt, a kijelölt gyámhivatal útján megküldi a családpolitikáért felelős miniszternek.
(2d) A (2a) bekezdés a) pontja és a (2c) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családpolitikáért felelős miniszter a részére megküldött iratok alapján, az azok beérkezésétől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a Gyvt. 101. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint hozzájárul-e a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A családpolitikáért felelős miniszter a nyilatkozatát megküldi a gyámhivatalnak.
(2e) A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárult.
(2f) Ha a gyámhivatal megállapítja az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, tájékoztatja arról, hogy térítésmentesen elvégezheti a felkészítő tanfolyamot. A gyámhivatal az alkalmasság megállapításáról szóló döntésével egyidejűleg felhívja a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy részére segítse elő az örökbefogadói tanfolyam elvégzését.”

(3) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás a határozat véglegessé válásától számított
a) 3 éven belül nem indítható, ha az eljárás során az örökbe fogadni szándékozó személy a körülményei tekintetében nem a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatott,
b) 1 éven belül nem indítható az a) pontban nem említett esetben.”

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a kijelölt gyámhivatal álláspontja szerint az egyéb feltételei fennállnak annak, hogy a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó
a) nevelőszülő vagy
b) a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve saját háztartásában nevelő személy
örökbefogadásra való alkalmasságát – az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárás során – megállapítsa, az iratokat a javaslatával együtt megküldi a családpolitikáért felelős miniszternek, aki a 39. § (2d) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A kijelölt gyámhivatal akkor engedélyezheti az örökbefogadást, ha a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárult az örökbefogadásra való alkalmasság megállapításához.”

4. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 184. §-sal egészül ki:

184. § (1) Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása iránt a gyermekvédelmi szakszolgálathoz 2021. március 1-je előtt benyújtott kérelmet a 2021. február 28-án hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.
(2) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról szóló 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 40. § (7) bekezdését a 2021. február 28-át követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

5. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 39. § (3) bekezdés c) pontjában az „életkörülményeiben,” szövegrész helyébe az „életkörülményeiben, a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy esetén a 38. § (3) bekezdés e) pontja szerinti egyéb körülményekben,” szöveg,

b) 39/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „életkörülményeiben,” szövegrész helyébe az „életkörülményeiben, a Ptk. 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy esetén a 38. § (3) bekezdés e) pontja szerinti egyéb körülményekben,” szöveg,

c) 39/A. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2)–(2e) bekezdésében” szöveg

lép.

2. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a „kormányzati portálon” szöveg lép.

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/C. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében)

h) közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,”

8. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/F. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében)

c) ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.”

4. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdése” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez

A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § b) pontja

2. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez

A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

3. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
2. a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény 4. §-a, 5. § (3) bekezdése
3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465. § (2) bekezdése
4. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 49. § (2) és (5)–(7) bekezdése, 50. § (3)–(6) bekezdése, 52/A. §-a, 52/B. §-a
5. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/K. § (2) bekezdése
6. az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
7. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (1) bekezdése, 148/D. §-a, 148/E. §-a
8. a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja, 14. § (4a) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdés c) és e) pontja, 14/A. § (3) és (6) bekezdése, 14/D. §-a, 14/E. § (1), (2), (6) és (7) bekezdése
9. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet
10. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja

4. melléklet a 94/2021. (II. 27.) Korm. rendelethez

A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 164. §-a