• Tartalom

1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet

1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet

a játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2022.02.07.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A játékosügynöknek, illetve a játékosügynökségnek a játékosügynöki tevékenységének a sportról szóló 2004. évi I. törvény 37/B. §-a szerinti bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) esetén az eljáró szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) részére igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A bejelentés díja százezer forint.

(3) A díj a bejelentés elutasítása, visszautasítása vagy visszavonása, valamint az eljárás megszűnése vagy megszüntetése esetén – kivéve az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (12) bekezdését – nem kerül visszafizetésre.

(4) A bejelentés elutasítását, visszautasítását, visszavonását, valamint az eljárás megszűnését vagy megszüntetését követően tett új bejelentés esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

(5) Ha tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan történt díjfizetés (a továbbiakban együtt: túlfizetés), a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. A kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, valamint a számlaszámot, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését a szakszövetség a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással teljesíti a kérelem beérkezését követő harminc napon belül.

(6) Ha a befizetést igazoló adatok alapján a túlfizetést a szakszövetség észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik az (5) bekezdés szerinti átutalással a visszatérítési kötelezettség megállapítását követő 30 napon belül.

(7) A szakszövetség nem téríti vissza azt a díjfizetést és túlfizetést, amelynek összege nem éri el az 500 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

2. § (1) A díjat a bejelentést megelőzően a szakszövetség hivatalos honlapján erre a célra közzétett számlaszámra

a) forintban vagy

b) az átutalás napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átváltott euróban

kell teljesíteni átutalással.

(2) A díj megfizetésének időpontja a szakszövetség pénzforgalmi számláján történő jóváírást megelőző második banki munkanap, külföldről indított átutalás esetében a jóváírást megelőző ötödik banki munkanap.

(3) A díj teljesítése vonatkozásában részletfizetési kedvezmény nem adható.

3. § A díj a szakszövetség saját bevételét képezi.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 28. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá 73/A. §-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv.

a) illetékről rendelkezik, azon díjat,

b) illetékfizetési kötelezettséget vagy illetékkötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget,

c) kérelmet említ, azon bejelentést

kell az e rendelet alkalmazásában érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére