• Tartalom

13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet

13/2022. (XI. 18.) KKM rendelet

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

2022.11.19.

A veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az e rendelet hatálybalépésekor

a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot teljesítő, tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre,

b) a külképviseleten keresztül a minisztériummal munkaviszonyban álló, a Külszoltv. 2. § 16. pontja és 9/A. §-a szerinti, a külképviselet által foglalkoztatott házastársra, valamint

c) a minisztériummal ösztöndíjas jogviszonyban álló, a Külszoltv. 57/B. §-a szerinti vendégoktatói ösztöndíjprogramban részt vevő személyre

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: külképviseleten foglalkoztatott személy] terjed ki.

2. § (1) A minisztérium mint a Külszoltv. 2. § 11. pontja szerinti kihelyező szerv a realizált devizaárfolyam-emelkedés következtében a bér- és költségtérítés devizaértékében bekövetkezett csökkenés hatásának mérséklésére – ha a szükséges előirányzat rendelkezésre áll – árfolyam-kompenzációt (a továbbiakban: árfolyam-kompenzáció) biztosíthat a külképviseleti hálózat működőképességének fenntartása érdekében a külképviseleten foglalkoztatott személyek esetében.

(2) Az árfolyam-kompenzáció összegének megállapítása során a minisztérium

a) a kompenzáció megállapításának évét (a továbbiakban: tárgyév) megelőző év november 1-jétől a tárgyév október 31-ig tartós külszolgálaton, a Külszoltv. 9/A. §-a szerinti házastársi munkaviszonyban, valamint vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban töltött napok (a továbbiakban együtt: külföldi munkavégzésben töltött napok) számát,

b) az amerikai dollár (a továbbiakban: USD) és a magyar forint (a továbbiakban: HUF) Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett napi középárfolyamának 2021. év január 1. és december 31. napja közötti napokra eső, valamint a tárgyév január 1. és október 31. napja közötti időszakra vonatkozó számtani átlagainak egymáshoz viszonyított százalékos arányát és

c) a külképviseleten foglalkoztatott személy e rendelet hatálybalépése napján hatályos kihelyező okiratában vagy munkaszerződésében vagy ösztöndíjas szerződésében (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási okirat) rögzített, e rendelet hatálybalépése napján hatályos, a foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi előírások szerinti díjazásának és járandóságának összegét (a továbbiakban: járandóság)

veszi figyelembe.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a külképviseleten foglalkoztatott személy az 1. § szerinti foglalkoztatási jogviszonyok közül több jogviszonyban is állt, úgy a kompenzáció megállapítása során az egyes jogviszonyokban külföldi munkavégzésben töltött napok számát össze kell adni.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti százalékos arány alapján a HUF-nak az USD-hez viszonyított árfolyama

a) 8–15,99% közötti mértékben negatív irányba változott, akkor a (2) bekezdés c) pontja alapján meghatározott 1 havi járandóság,

b) 16%-os vagy e feletti mértékben negatív irányba változott, akkor a (2) bekezdés c) pontja alapján meghatározott 2 havi járandóság

összege 365-tel osztott hányadának és az érintett időszakban külföldi munkavégzésben töltött napok szorzatának megfelelő összeget kell árfolyam-kompenzációként a külképviseleten foglalkoztatott személy részére kifizetni.

(5) Az árfolyam-kompenzáció összege a külképviseleten foglalkoztatott személy részére a (2) bekezdés c) pontja alapján a foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a foglalkoztatási okiratában meghatározott, az őt megillető járandóság típusától függően

a) kihelyezett személy esetében kompenzációs devizailletmény és kompenzációs átalány-költségtérítés,

b) külképviselet által foglalkoztatott házastárs esetében kompenzációs alapbér,

c) vendégoktatói ösztöndíjprogramban részt vevő személy esetében kompenzációs ösztöndíj és kompenzációs átalány-költségtérítés

jogcímén kerül kifizetésre.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kifizetés a kompenzációval érintett járandóságra irányadó jogszabályi előírások szerint kerül a külképviseleten foglalkoztatott személy részére számfejtésre. A minisztérium az (5) bekezdés szerinti kifizetést tárgyév december 15-éig folyósítja a külképviseleten foglalkoztatott személy részére.

(7) Az árfolyam-különbözet miatti kiesés számítása során alkalmazandó, az USD–HUF MNB által közzétett napi középárfolyamának a (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakokra vonatkozó számtani átlagát a kihelyező vezető a tárgyév november 1-jét követő 5 munkanapon belül a kihelyező szerv belső honlapján közzéteszi.

(8) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott számtani átlagok (7) bekezdés szerinti meghatározása során nem kell figyelembe venni a számítás alapját képező időszak azon magyar pihenő- vagy munkaszüneti napjait, amelyekre az MNB nem számít hivatalos devizaárfolyamot.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére