• Tartalom

14/2022. (V. 26.) IM rendelet

14/2022. (V. 26.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

2022.06.05.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre, valamint az EU ÁK által foglalkoztatott házastársára terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában ideiglenes kiküldetés a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen kívül, a fogadó országban vagy harmadik országban teljesített, legfeljebb kilencven nap időtartamú munkavégzési célú tartózkodás.

2. Az ideiglenes kiküldetés elrendelése

3. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetés szakmai jóváhagyója a kiküldetés elrendelője, vagyis a Coreper II, Coreper I, PSC nagykövetek és a gazdasági főigazgató.

(2) Az EU ÁK költségvetése terhére a kötelezettségvállaló a külképviselet-vezető vagy a gazdasági főigazgató, illetve akadályoztatásuk esetén az Igazságügyi Minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára.

(3) Ideiglenes külföldi kiküldetés kizárólag az EU ÁK honlapján közétett kiküldetési rendelvény kitöltésével kezdeményezhető. A kiküldetési rendelvény az alábbiakat tartalmazza:

a) a kiküldött nevét,

b) a kiküldött beosztását,

c) a kiküldetés célját,

d) a kiküldetés helyét,

e) a kiküldetés tervezett időtartamát, az indulás napját, időpontját, az érkezés napját, időpontját,

f) az utazás módját,

g) a kiküldetés várható útiköltségét,

h) a kiküldetés várható szállásköltségét,

i) a kiküldetés várható egyéb költségét,

j) a kiküldött aláírását, az aláírás időpontját,

k) a pénzügyi ellenjegyző aláírását, az aláírás időpontját,

l) a szakmai jóváhagyó aláírását, az aláírás időpontját, valamint

m) a kötelezettségvállaló aláírását, az aláírás időpontját.

(4) A kiküldetési rendelvényhez – ha rendelkezésre áll – csatolni kell a kiküldetés alapjául szolgáló esemény meghívóját, illetve programját.

3. Ideiglenes kiküldetés során felmerülő költségek

4. § (1) Az ideiglenes kiküldetés során a hivatalos feladatellátással kapcsolatosan felmerült, bizonylattal igazolt költségek számolhatóak el az ideiglenes kiküldetésben részt vevő részére.

(2) A kihelyezettnek az ideiglenes kiküldetés idejére vonatkozó, el nem számolható költségeinek fedezetét a devizailletménye tartalmazza.

(3) Az ideiglenes kiküldetés helyére történő utazással és visszautazással kapcsolatban

a) repülő-, vasúti, hajó-, valamint kompjegy foglalása esetén az 5. §-ban meghatározott osztályon történő utazás költsége,

b) reptéri transzfer, amely lehet vonat, busz, iránytaxi, bérelt autó, Uber-taxi, taxi, amelyek közül a legalacsonyabb áron elérhetőt kell választani,

c) hivatali gépkocsival történő utazás esetén útdíj, üzemanyag- és kenőanyag-, parkolási, biztosítási, mosatási, valamint meghibásodás esetén javítási költség, valamint

d) ha a külképviseleten szolgálati gépjármű nem áll rendelkezésre, a kiküldött tulajdonában álló gépkocsival történő utazás esetén költségtérítési norma, valamint útdíj és parkolási díj

számolható el.

(4) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő

a) szállásköltség, valamint a szállásköltséggel összefüggő adó, illeték,

b) helyi közlekedési költség,

c) hivatali reprezentációs költség, valamint

d) hivatalos kiadási bizonylattal igazolt költségének összegével arányos mértékben a pénzváltás költsége

számolható el.

(5) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő

a) étkezési költség,

b) telefon-, mobiltelefon-, internetdíj,

c) egyéb fogyasztási költség, valamint

d) ruházatmosatási és vasalási költség

nem számolható el.

4. Az utazás módjára vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ideiglenes kiküldetés során repülőgéppel történő utazás esetén a külképviselet-vezető

a) négy óra repülési időt meghaladó repülőút esetén az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az államtitkárok részére biztosítható magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy,

b) egyéb esetben turistaosztályra szóló repülőjegy

igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó kiküldött minden esetben az (1) bekezdés b) pontja szerinti repülőjegy igénybevételére jogosult.

(3) Vasúton, hajón, kompon történő utazás esetén

a) a külképviselet-vezető I. osztályú,

b) a kiküldött II. osztályú

menetjegy igénybevételére jogosult.

(4) Hálókocsi, hálókabin igénybevételére – ha az utazás időtartama és az indulás időpontja együttesen indokolja – minden kiküldött jogosult.

(5) A külképviselet-vezető házastársának az ideiglenes kiküldetéssel összefüggő utazási költsége kizárólag akkor számolható el, ha az utazásra diplomáciai feladat teljesítése céljából kerül sor, és a diplomáciai eseményen a házastárs is hivatalos meghívottként vesz részt. A diplomáciai cél meglétét a kihelyező vezető igazolja.

(6) Ha a kihelyezett házastársa utazását a diplomáciai kiküldetés jellege indokolja, a kihelyezettel azonos típusú utazási jegy illeti meg.

(7) Az ideiglenes kiküldetéssel összefüggésben a kiküldött a gyermeke után költségtérítésre nem jogosult.

5. A szállásra vonatkozó szabályok

6. § (1) Ha a kiküldött a tartós külszolgálata alatt ideiglenes kiküldetést teljesít, szállásköltségre csak a naptári naponként nyolc órát meghaladó távollét esetén jogosult.

(2) Az ideiglenes kiküldetés elrendelésekor a kihelyező vezető vagy a külképviselet-vezető a szállásköltség egy napra eső felső határát a mindenkori észszerűségi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével határozza meg.

(3) A kihelyezett házastársa részére szállásköltség kizárólag abban az esetben számolható el, ha az utazásra diplomáciai feladat teljesítése céljából kerül sor, és a hivatalos meghívottak között a házastárs is szerepel. A diplomáciai cél meglétét a kihelyező vezető igazolja.

(4) Az ideiglenes kiküldetéssel összefüggésben a kiküldött a gyermeke után szállásköltség-térítésre nem jogosult.

6. Elszámolás a kiküldetés költségeivel

7. § (1) A kiküldött az ideiglenes kiküldetés befejezését követő öt munkanapon belül elszámol a kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokkal.

(2) A kiküldött úti jelentést (az utazás céljának megvalósításáról szóló szakmai beszámoló) készít a kiküldetés befejezését követő öt munkanapon belül, ha a kiküldetés célja előadás tartása.

(3) Az ideiglenes kiküldetési kiadások elszámolását az EU ÁK honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kiküldetést alátámasztó dokumentumoknak minden kétséget kizáróan bizonyítaniuk szükséges, hogy a kiküldetés nem magánjellegű.

(4) Az ideiglenes kiküldetési kiadások elszámolására vonatkozó formanyomtatvány tartalmazza

a) a kiküldött nevét,

b) a kiküldött beosztását,

c) a kiküldetés célját,

d) a kiküldetés helyét,

e) a kiküldetés időtartamát, az indulás napját, időpontját, az érkezés napját, időpontját,

f) az utazás módját,

g) a kiküldetés útiköltségét,

h) a kiküldetés szállásköltségét,

i) a kiküldetés egyéb költségeit,

j) a kiküldött aláírását, az aláírás időpontját,

k) a kiküldetést alátámasztó dokumentumok darabszámát,

l) a teljesítést igazoló aláírását, az aláírás időpontját,

m) az érvényesítő aláírását, az aláírás időpontját.

(5) Ha az ideiglenes kiküldetés elrendelője az ideiglenes kiküldetés elemeit módosítja, és az többletköltséggel jár, a kiküldött az elszámoláshoz mellékeli a kiküldetés elrendelőjének az erről szóló jóváhagyását.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére