• Tartalom

16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

2022.12.26.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre és az árszabályozási ciklus megállapítása

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) a 2. § szerinti árszabályozási ciklusokban a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek,

b) az önkormányzatoknak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 30/C. § (2) bekezdése szerinti indokolt költségei, valamint

c) a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat (a továbbiakban: díjjavaslat)

meghatározása során.

2. § (1) Az árszabályozási ciklus időtartama négy naptári év.

(2) Az első árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2027. január 1. napja, záró időpontja 2030. december 31. napja.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. felkészülési működési költség: a koncessziós társaságnál az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra történő felkészüléssel összefüggésben 2023. június 30. napjáig, a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatban 2023. december 31. napjáig felmerülő működési költség;

2. hulladékgazdálkodási alrendszer:

a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi alrendszer,

b) hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység alá tartozó alrendszer, ezen belül:

ba) gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszer: az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység,

bb) kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszer: a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak ellátása,

bc) köztisztasági intézményi alrendszer: a közterületi köztisztasági önkormányzati közfeladattal összefüggésben keletkezett hulladékkal kapcsolatos, állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében végzett tevékenység,

bd) kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszer: a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékekkel és e termékekből származó hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetése érdekében végzett tevékenység;

3. hulladékgazdálkodási célérték: a hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályokban meghatározott célérték;

4. hulladékgazdálkodási díj: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, valamint a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak;

5. kezdeti beruházás: tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzésére és bővítésére irányuló olyan beruházás, amelyet a koncessziós társaság saját forrásból, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban 2023. június 30. napjáig, valamint a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatban 2023. december 31. napjáig valósít meg;

6. rendszeres szolgáltatás: a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi alrendszerben, valamint a gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszerben, ugyanazon ingatlanhasználó részére, ugyanolyan tartalommal, meghatározott időközönként, ismétlődő jelleggel nyújtott hulladékgazdálkodási tevékenységek összessége;

7. tételes eszközfelülvizsgálat: a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók állami hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő eszközei értékének részletes vizsgálata;

8. tételes költségfelülvizsgálat: a koncessziós társaságnál és a koncesszori alvállalkozóknál az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő tevékenységek ellátása során, valamint az önkormányzatoknál a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint felmerült költségek és ráfordítások részletes vizsgálata.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében

a) a Ht.,

b) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet,

c) a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet és

d) a számvitelről szóló törvény

fogalmait kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ INDOKOLT KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI ÉS KERETSZABÁLYAI

3. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggő tevékenységekkel kapcsolatban felmerült indokolt költség meghatározásának általános szabályai

4. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az indokolt költség meghatározásakor – a költséghatékonyság és az optimalitás elvét figyelembe véve – a költségek alacsonyabb mértékéből adódó működési előny mellett figyelembe veszi a hulladékgazdálkodási célértékek megvalósulását, valamint a hulladékminőség és hatékonyság javítását szolgáló magasabb költségszinttel elérhető előnyöket is.

5. § (1) A Hivatal a 4. §-ban foglaltakra és a jogszabályokban rögzített minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelő műszaki tartalomra figyelemmel, a koncessziós társaságnál és a koncesszori alvállalkozóknál az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerült, a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartott és a Hivatal részére teljesített adatszolgáltatásban feltüntetett bevételek, költségek és ráfordítások vizsgálatával határozza meg az indokolt költséget.

(2) A Hivatal a hatósági árak és díjak indokoltságát az indokolt költség meghatározása során nem vizsgálja.

6. § (1) A Hivatal az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeket hulladékgazdálkodási alrendszerenként határozza meg.

(2) A Hivatal az indokolt költség mértékét naptári évekre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan határozza meg.

(3) A Hivatal az indokolt költség meghatározásakor figyelembe veszi a koncessziós társaság esetében a hulladékgazdálkodási célértékek teljesítése érdekében végzett beruházásokat és fejlesztéseket, továbbá a hulladékgazdálkodási célértékek elérése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek magasabb szintű ellátása, a hulladékminőség javítása és a hatékonyság növelése érdekében alkalmazott pénzügyi ösztönzőkből eredő többletköltségeket.

7. § Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hivatal az indokolt költség meghatározásakor költségcsökkentő tényezőként veszi figyelembe a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásából származó díjbevételén kívüli, állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásából származó egyéb bevételeiből megtérülő költségeit.

8. § A Hivatal a Ht. 53/N. § (2) bekezdése szerinti módszertani útmutatóban (a továbbiakban: módszertani útmutató) határozza meg az indokolt költségként nem elismerhető költségeket, valamint a módszertani útmutatóban meghatározott számítási módszer alapján meghatározott mértékig elismerhető költségeket.

9. § (1) A Hivatal a költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a következő csoportosításban vizsgálja és határozza meg:

a) működési költség,

b) eszközök értékcsökkenése,

c) tőkeköltség és

d) egyedi költség.

(2) A Hivatal az indokolt működési költség meghatározása érdekében összehasonlító elemzést is végez.

(3) A Hivatal az egyedi költségek indokoltsága vizsgálatakor értékeli, hogy az egyedi költség felmerülése elkerülhető lett volna, és mértéke arányos-e az elért vagy elérni kívánt célokkal.

10. § (1) A Hivatal az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó indokolt költség meghatározása érdekében az árszabályozási ciklus első évét megelőző évben tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot végez a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók vonatkozásában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján a Hivatal az inflációs hatások figyelembevételével meghatározza az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó, indokoltként elismerhető, hozamtényezővel növelt működési költséget, eszközértéket, értékcsökkenést, tőkeköltséget és az egyedi költségeket.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti indokolt költség meghatározása érdekében végzett tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat során a vizsgálat eredményességéhez szükséges minden adatot és információt figyelembe vesz, így különösen:

a) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók – a Ht. 47/A. § (4a) bekezdése alapján teljesített – adatszolgáltatásait,

b) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók auditált éves beszámolóit, valamint az azokat alátámasztó főkönyvi kivonatokat és a kapcsolódó analitikákat,

c) a számviteli szétválasztási kötelezettség teljesülését igazoló dokumentumokat,

d) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kötött szerződéseket,

e) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók működési hatékonyságát alátámasztó adatokat és a más hasonló tevékenységet végző hazai vagy nemzetközi vállalat működését bemutató adatokat,

f) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók tárgyi eszköz nyilvántartásaiban szereplő eszközértékeket,

g) a Hivatal által vezetett vagyonkataszter költségek indokoltságának vizsgálatához szükséges adatait, valamint

h) a koncessziós társaság által elkészített, hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Rendszertervet.

(4) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tételes eszközfelülvizsgálat során a tárgyévet két évvel megelőző

a) naptári év december 31. napja szerinti számviteli nyilvántartásokban szereplő, állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges eszközöket és

b) üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolók adatait és az adatszolgáltatásokat

veszi figyelembe.

(5) A Hivatal a koncessziós társaság esetében – az (1) bekezdés szerinti tételes eszközfelülvizsgálat során és az azt követő, árszabályozási ciklus alatti években – figyelembe veszi a tárgyévet megelőző év január 1. napja és június 30. napja között aktivált beruházások értékét is, amennyiben arról a koncessziós társaság a tárgyévet megelőző év július 20. napjáig a Hivatal részére adatot szolgáltat.

(6) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tételes költségfelülvizsgálat során a tárgyévet két évvel megelőző üzleti évre vonatkozó adatokat veszi figyelembe.

(7) A Hivatal a tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat során megállapított eszközérték alapján számított értékcsökkenést és tőkeköltséget, valamint működési költséget a tárgyévre indexálja.

(8) Az indokolt értékcsökkenés meghatározásának alapja a (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés szerinti eszközök bruttó újraelőállítási értéke.

(9) A Hivatal az indokolt tőkeköltség meghatározása során a (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés szerinti eszközök nettó újraelőállítási értékét veszi alapul, azzal, hogy azt korrigálja az ingyenes és idegen forrásból finanszírozott eszközök értékével. A Hivatal a tőkeköltség hozamtényezőjét a módszertani útmutató szerint számított súlyozott átlagos adózás előtti tőkeköltség alapján határozza meg. Az indokolt tőkeköltség értéke a módszertani útmutató szerint meghatározott szabályozott eszközérték és a hozamtényező szorzata.

(10) Ha a koncesszori alvállalkozók a Hivatal által meghatározott, hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó, pénzügyi ösztönzőkkel számított és megfelelően összehasonlíthatóvá tett indokolt költségeinek összege és a koncessziós társaságnál a koncesszori alvállalkozók igénybevételével felmerült költségek összege között 10%-nál nagyobb mértékű az eltérés, a Hivatal egyedileg – a módszertani útmutatóban meghatározott módon – vizsgálja a költség elfogadhatóságát és annak mértékét.

11. § (1) Az árszabályozási ciklus első évét követő évekre vonatkozó indokolt költséget a Hivatal a hozamtényezővel növelt indokolt működési költség és a 10. § szerinti tételes eszközfelülvizsgálat alapján meghatározott eszközértéken alapuló indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség évente történő indexálásával, valamint az egyedi költségek – árszabályozási cikluson belüli, ismétlődő felmerülés esetén indexált – értéke alapján határozza meg.

(2) Ha a tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján meghatározott, a tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapjául szolgáló naptári évben ténylegesen felmerült indokolt költség és az ugyanerre az évre vonatkozóan a tárgyévet megelőző évben indexálással meghatározott indokolt költség mértéke között különbözet áll fenn, a Hivatal az árszabályozási ciklus első évét követően a különbözetet az árszabályozási ciklus végéig évente egyenlő részletekben és indexálva, a tárgyévi indokolt költség megállapítása során figyelembe veszi.

(3) A Hivatal az indokolt költség meghatározásakor összehasonlítja a díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett és a díjjavaslattal érintett időszakban ténylegesen az adott hulladékgazdálkodási alrendszerhez, valamint az egyes anyagáramokhoz kapcsolódó képződött hulladék- és kibocsátott termékmennyiségeket. Ha az összehasonlítás eltérést mutat, a Hivatal a soron következő évre vonatkozó indokolt költség mértékének meghatározásakor az érintett hulladékgazdálkodási alrendszer, valamint anyagáram tekintetében, a díjjavaslatnál figyelembe veendő indokolt költség mértékét az eltérésnek megfelelően korrigálja.

(4) A Hivatal a koncessziós társaság esetében a tárgyévre vonatkozó indokolt költség meghatározása során, az értékcsökkenés és a tőkeköltség alapjául szolgáló eszközérték megállapításakor figyelembe veszi a tárgyévet megelőző második év július 1. napja és a tárgyévet megelőző év június 30. napja között aktivált beruházások értékét is, amennyiben arról a koncessziós társaság a tárgyévet megelőző év július 20. napjáig a Hivatal részére adatot szolgáltat.

4. Rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálat

12. § (1) Az árszabályozási cikluson belül a Hivatal rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatását a koncessziós társaság is kezdeményezheti.

(3) A Hivatal a vizsgálat keretében – e rendelet rendelkezései szerint – módosíthatja az indexálás mértékét és annak összetételét is.

(4) A Hivatal a rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot követő évre vonatkozó indokolt költség mértékének meghatározásakor veszi figyelembe.

5. Az önkormányzatok indokolt költségei meghatározásának szabályai

13. § (1) A Hivatal az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó, az önkormányzatoknál felmerülő – Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerinti – indokolt költség meghatározása érdekében az árszabályozási ciklus első évét megelőző évben tételes költségfelülvizsgálatot végez az önkormányzatok vonatkozásában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tételes költségfelülvizsgálat alapján a Hivatal az inflációs hatások figyelembevételével meghatározza az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó indokolt költséget.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti indokolt költség meghatározása érdekében végzett vizsgálat során különösen az alábbiakat veszi figyelembe:

a) az önkormányzatok – a Ht. 47/A. § (4a) bekezdése alapján teljesített – adatszolgáltatásait és

b) az önkormányzatok költségvetési és zárszámadási rendeleteit, valamint az azokat alátámasztó mérlegeket és kimutatásokat.

(4) A Hivatal a tételes költségfelülvizsgálat során megállapított indokolt költséget a tárgyévre indexálja.

(5) Az árszabályozási ciklus első évét követő évekre vonatkozó indokolt költséget a Hivatal az indokolt költség évente történő indexálásával határozza meg.

(6) Ha a tételes költségfelülvizsgálat alapján meghatározott, a tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapjául szolgáló naptári évben ténylegesen felmerült indokolt költség és az ugyanerre az évre vonatkozóan a tárgyévet megelőző évben indexálással meghatározott indokolt költség mértéke között különbözet áll fenn, a Hivatal az árszabályozási ciklus első évét követően a különbözetet az árszabályozási ciklus végéig évente egyenlő részletekben és indexálva, a tárgyévi indokolt költség megállapítása során figyelembe veszi.

(7) A Hivatal az indokolt költség meghatározásakor összehasonlítja a díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett és a díjjavaslattal érintett időszakban ténylegesen képződött, az önkormányzatok Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerinti tevékenységeihez, valamint az ezekkel érintett anyagáramokhoz kapcsolódó hulladék- és kibocsátott termékmennyiségeket. Ha az összehasonlítás eltérést mutat, a Hivatal a soron következő évre vonatkozó indokolt költség mértékének meghatározásakor az önkormányzatok Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerinti tevékenységei, valamint anyagáramok tekintetében, a díjjavaslatnál figyelembe veendő indokolt költség mértékét az eltérésnek megfelelően korrigálja.

(8) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározása érdekében összehasonlító elemzést is végez.

(9) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeit a hulladékgazdálkodási alrendszerektől elkülönítetten határozza meg.

(10) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeinek mértékét tárgyévre vonatkozóan határozza meg.

(11) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározásakor nem veszi figyelembe az önkormányzatoknál felmerült, a Ht. 33. § (6) bekezdése szerint fizetendő díj alapjául szolgáló költségeket, valamint a Ht. 61. § (29) bekezdése szerinti bevételből megtérülő költségeket.

III. Fejezet

A DÍJJAVASLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS KERETSZABÁLYAI

6. A díjjavaslat elkészítésének alapelvei

14. § (1) A díjjavaslat elkészítése során a hulladékgazdálkodási díjakat átlátható módon, objektív és egyértelmű számítások alapján kell meghatározni.

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Hivatal a díjjavaslat keretében a hulladékgazdálkodási díjakat a költséghatékonyság és az optimalitás elvére tekintettel határozza meg, oly módon, hogy a javasolt díjak fedezetet nyújtsanak az állami hulladékgazdálkodási közfeladat hatékony ellátásával összefüggésben a koncessziós társaságnál felmerült indokolt költségekre.

15. § (1) A Hivatal a díjjavaslat elkészítésekor figyelembe veszi a díjjavaslat elkészítését megelőző árszabályozási ciklusban, valamint az aktuális árszabályozási ciklus díjjavaslat elkészítését megelőző éveiben hatályos hulladékgazdálkodási díjak mértékét.

(2) A díjjavaslat elkészítése során a Hivatal figyelembe veszi, hogy a javasolt hulladékgazdálkodási díjak

a) elősegítsék a hulladékgazdálkodási célértékek elérését,

b) ösztönözzenek a hulladékképződés megelőzése és a hulladékhierarchia elvének megvalósítását szolgáló intézkedések megtételére, a környezetterhelés csökkentésére,

c) tegyék érdekeltté az érintetteket az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban előírt szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésében és fejlesztésében,

d) biztosítsák az állami hulladékgazdálkodási közfeladat műszaki tartalmának és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért fizetendő díjnak az arányosságát, és

e) garantálják a fenntartható működéshez szükséges fejlesztések végrehajtását.

7. A hulladékgazdálkodási díjakra vonatkozó díjjavaslat elkészítésének általános szabályai

16. § A Hivatal a hulladékgazdálkodási díjakra vonatkozó javaslat elkészítése során az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos – a 6. § szerint meghatározott – indokolt költségeket veszi alapul.

17. § (1) A Hivatal a díjjavaslatát hulladékgazdálkodási alrendszerenként készíti el.

(2) A Hivatal által javasolt hulladékgazdálkodási díjak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább egy naptári éves díjfizetési időszakra vonatkoznak, és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3) A Hivatal a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Ht. 92/K. § (1) bekezdése szerinti díjjavaslatában 2023. második félévére vonatkozó hulladékgazdálkodási díjakra tesz javaslatot.

(4) A Hivatal a díjjavaslatában egytényezős vagy kéttényezős hulladékgazdálkodási díjakra tesz javaslatot.

18. § A jelen alcímben foglalt rendelkezéseket a 8–12. alcímekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

19. § (1) A Hivatal a Ht. 47/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékére vonatkozó javaslatát a fizetésre kötelezettek személye szerint természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználó, az elvégzett szolgáltatás jellege szerint rendszeres és eseti szolgáltatás szerinti felosztásban teszi meg.

(2) A Hivatal a Ht. 47/A. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási díjra a hulladék térfogata alapján Ft/l-ben, valamint a hulladék tömege alapján Ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

9. A kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

20. § (1) A Hivatal a kiterjesztett gyártói felelősségi díjra vonatkozó javaslatát a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felosztás szerint teszi meg.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti díjjavaslat megtétele során az önkormányzatok – a 13. § szerint meghatározott – indokolt költségeit is figyelembe veszi.

(3) A Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel, a Hivatal az (1) bekezdés szerinti díjjavaslat megtétele során a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjtanácsok javaslata, valamint a módszertani útmutatóban foglaltak alapján díjeltérítést alkalmazhat, azzal, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszerre vonatkozóan a 16. §-ban foglaltak szerint meghatározott indokolt költségek alapján számított díjjavaslatban szereplő díjakból származó, a koncessziós társaságot megillető díjbevétel összesített mértéke nem változhat.

(4) A Hivatal az egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díjra a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termék tömege alapján Ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

10. A kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

21. § A Hivatal a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerre vonatkozóan egységnyi csatlakozási díjra és szolgáltatási díjra tesz javaslatot a kötelezően visszaváltási díjas termékekre vonatkozóan a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felosztás szerint.

22. § (1) A Hivatal a díjjavaslatában a csatlakozási díj meghatározásakor kizárólag a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatban felmerült és indokoltként elismert kezdeti beruházási költséget veszi figyelembe.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti kezdeti beruházási költséget öt évre egyenlően elosztva, évente indexálva, első alkalommal a 2024. évre vonatkozó egységnyi csatlakozási díjat tartalmazó díjjavaslatában veszi figyelembe.

(3) A Hivatal az egységnyi csatlakozási díjra a kötelezően visszaváltási díjas termék tömege alapján Ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

23. § (1) A Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel, a Hivatal a szolgáltatási díjra vonatkozó díjjavaslat megtétele során a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező visszaváltási díjas rendszer díjtanácsának javaslata, valamint a módszertani útmutatóban foglaltak alapján díjeltérítést alkalmazhat, azzal, hogy a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerre vonatkozóan a 16. §-ban foglaltak szerint – a visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatos kezdeti beruházások indokolt költségének figyelembevétele nélkül – meghatározott indokolt költségek alapján számított, díjjavaslatban szereplő díjakból származó, a koncessziós társaságot megillető díjbevétel összesített mértéke nem változhat.

(2) A Hivatal a szolgáltatási díj mértékének soron következő meghatározásakor díjcsökkentő tényezőként veszi figyelembe az indokolt költség felmerülése naptári évében a kötelezettek által a koncessziós társaságnak kifizetett visszaváltási díj, valamint a kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltásakor megfizetett visszaváltási díj koncessziós társaságnál képződő különbségének összegét.

(3) A Hivatal az egységnyi szolgáltatási díjra a kötelezően visszaváltási díjas termék tömege alapján Ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

11. A köztisztasági intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

24. § A Hivatal a köztisztasági intézményi alrendszerrel összefüggő díjra a szolgáltatás tartalmának függvényében

a) a hulladék térfogata alapján Ft/l-ben kifejezve és

b) a hulladék gyűjtésének és szállításának indokolt fajlagos költsége alapján Ft/km-ben vagy Ft/kg-ban kifejezve és a hulladék kezelésének a hulladék tömegére vetített indokolt fajlagos költsége alapján Ft/kg-ban kifejezve

tesz javaslatot.

12. A gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

25. § A Hivatal a gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszerrel összefüggő díjára eseti és rendszeres bontásban a hulladék térfogata alapján Ft/l-ben kifejezve, és a hulladék tömege alapján Ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 13. § (11) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

27. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott árszabályozási ciklust a 2023. július 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó átmeneti árszabályozási ciklus (a továbbiakban: átmeneti árszabályozási ciklus) előzi meg.

(2) Az átmeneti árszabályozási ciklusban az indokolt költség meghatározására a 3. alcím szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

28. § (1) A 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Hivatal a 2023. évre vonatkozó indokolt költség mértékét a 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra (a továbbiakban: 2023. második félév) vonatkozóan határozza meg. A Hivatal 2023. második félév vonatkozásában tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot nem végez.

(2) A Hivatal az átmeneti árszabályozási ciklusban a 2025. évben végez tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot.

29. § (1) A Hivatal az átmeneti árszabályozási ciklusban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az indokolt költség meghatározása érdekében – a 10. § (3) bekezdése szerinti, rendelkezésre álló adatok, információk és dokumentumok mellett – a koncessziós társaság éves üzleti tervében meghatározott becsült költségeket, a koncessziós társaság felkészülési működési költségeit, valamint kezdeti beruházásainak költségeit vizsgálja.

(2) A Hivatal a 2026. évre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor az üzleti tervben meghatározott becsült költségeket – a 28. § (2) bekezdésére tekintettel – nem veszi figyelembe.

(3) A koncessziós társaság üzleti tervében foglaltak alapján meghatározott működési költségeket a Hivatal nem indexálja.

(4) A Hivatal a 2023. második félévre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául szolgáló eszközérték megállapítása során a 2022. december 31. napján a koncessziós társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközöket veszi figyelembe.

(5) A Hivatal a 2024. és 2025. évekre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául szolgáló eszközérték megállapítása során a tárgyévet megelőző év június 30. napján a koncessziós társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközöket veszi figyelembe.

(6) A Hivatal a kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel összefüggésben felmerülő költségeket és ráfordításokat első alkalommal a 2024. évre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

30. § (1) A Hivatal – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a koncessziós társaság indexált felkészülési működési költségeinek 1/5-ét a 2023. második félévre, 2/5-2/5-ét a 2024. és a 2025. évekre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

(2) A Hivatal a koncessziós társaság kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatban felmerülő felkészülési működési költségét a 2024., 2025. és 2026. évekre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor, évente egyenlő mértékben elosztva, évente indexálva veszi figyelembe.

(3) A Hivatal a koncessziós társaság felkészülési működési költségének indokoltságát egyedileg vizsgálja.

31. § (1) A Hivatal – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a koncessziós társaság kezdeti beruházásokkal kapcsolatos költségét a 2023. július 1. napjától 2032. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, évente egyenlő részletekre elosztva, évente indexálva számolja el indokolt költségként, azzal az eltéréssel, hogy első alkalommal a 2023. második félévére vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

(2) A Hivatal a koncessziós társaság kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatos kezdeti beruházásainak költségét a 2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan évente egyenlő részletekre elosztva, évente indexálva számolja el oly módon, hogy első alkalommal a 2024. évre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

(3) A Hivatal a koncessziós társaság kezdeti beruházásokkal összefüggésben elszámolt tőkeköltségét a tárgyévre vonatkozó indokolt költség megállapításakor az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékekkel csökkentett és a tárgyévre indexált összegben veszi figyelembe.

(4) A Hivatal a koncessziós társaság kezdeti beruházási költségének indokoltságát egyedileg vizsgálja.

32. § (1) A Hivatal a koncesszori alvállalkozók indokolt költségét az átmeneti árszabályozási ciklusban – az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben – a 10. § (3) bekezdés a) és d) pontjában foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(2) A Hivatal a koncesszori alvállalkozók esetében indokolt működési költséget, értékcsökkenést és tőkeköltséget határoz meg.

(3) A Hivatal a koncesszori alvállalkozók esetében, a 2023. második félévre, valamint a 2024. és a 2025. évekre vonatkozó indokolt működési költséget az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő közreműködés tárgyában kötött szerződésekben foglaltak alapján határozza meg.

(4) A Hivatal a 2023. második félévre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául szolgáló eszközérték megállapítása során a 2022. december 31. napján a koncesszori alvállalkozók tulajdonában és vagyonkezelésében lévő, a (3) bekezdés szerinti szerződésekben lekötött eszközöket veszi figyelembe.

(5) A Hivatal a koncesszori alvállalkozók esetében a 2024. és 2025. évekre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározása során a (4) bekezdés szerinti eszközértéket indexálva veszi figyelembe.

33. § (1) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeit az átmeneti árszabályozási ciklusban az 5. alcím szabályai szerint határozza meg a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A Hivatal a 2023. évre vonatkozó indokolt költség mértékét 2023. második félévre vonatkozóan határozza meg, a 2023. év első felében végzett tételes költségfelülvizsgálat alapján.

(3) A Hivatal az átmeneti árszabályozási ciklusban a 2025. évben végez tételes költségfelülvizsgálatot.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére