• Tartalom

16/2022. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről

2022.05.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § Adatszolgáltatásra kötelezett a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének XXI. részében meghatározott mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (a továbbiakban: mezőgazdasági eredetű etil-alkohol) erjesztés és desztilláció útján történő előállatását, továbbá az előállítótól vagy forgalmazótól származó mezőgazdasági eredetű etil-alkohol feldolgozását vagy csomagolását végző, az 1. mellékletben foglaltak szerinti személy vagy szervezet.

2. § (1) Az adatszolgáltatást teljes naptári évre vonatkozóan

a) az erjesztés és desztilláció útján előállított etil-alkohol mennyiségére, az etil-alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag szerinti bontásban,

b) az etil-alkohol előállítótól vagy forgalmazótól feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségére felhasználási kategóriánként történő bontásban

kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatot a mezőgazdasági eredetű tiszta etil-alkohol hektoliterben, négy tizedesjegy pontossággal megadott mennyiségére kell megadni, a 2. mellékletben foglaltak alapján.

3. § (1) Az adatszolgáltatást évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 1. és február 15. napja között ügyfélkapus azonosítást követően, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, az általa erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen történő benyújtással kell teljesíteni, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az adatszolgáltatásra kötelezettnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepeljen.

(3) A Kincstár a részére szolgáltatott, 2. § szerinti összesített adatokat az Európai Bizottság részére történő jelentési határidő előtt öt nappal megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § E rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 223. cikkének,

b) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikk b) pontjának és III. melléklete 10. pontjának

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

6. §1

1. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) AM rendelethez

Adatszolgáltatásra kötelezett

I. Mezőgazdasági termékből erjesztés vagy desztilláció útján:

1. 2207 10 00 KN-kód alá tartozó, nem denaturált, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező etil-alkohol terméket,

2. 2207 20 00 KN-kód alá tartozó, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal rendelkező etil-alkohol, illetve más szesz terméket,

3. 2208 90 91 KN alá tartozó, nem denaturált, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező etil-alkohol terméket, legfeljebb kétliteres kiszerelésben,

4. 2208 90 99 KN-kód alá tartozó, nem denaturált, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező etil-alkohol terméket, több mint kétliteres kiszerelésben,

5. a 2208 KN-kód alá tartozó, több mint kétliteres tartályban (palackban) kiszerelt és az 1–4. pontokban említett valamely termék minden tulajdonságával rendelkező etil-alkoholon alapuló terméket

előállító személy vagy szervezet.

II. Előállítótól vagy forgalmazótól származó, az I. részben jelölt termék feldolgozását vagy csomagolását végző személy vagy szervezet.

2. melléklet a 16/2022. (IV. 29.) AM rendelethez


Adatszolgáltatás tartalma

I.    Az erjesztés és desztilláció útján előállított etil-alkohol mennyisége:

 

A

B

1.

Az etil-alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag

Az etil-alkohol mennyisége (HPA)
(a tiszta etil-alkohol mennyisége hektoliterre vetítve, négy tizedesjegy pontossággal)

2.

kukorica

 

3.

búza

 

4.

egyéb gabonafélék

 

5.

melasz/cukorrépa

 

6.

szőlészeti-borászati termékek

 

7.

egyéb

 


II.    Az etil-alkohol-előállítótól vagy -forgalmazótól feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyisége:

 

A

B

1.

Felhasználási kategória

Az etil-alkohol mennyisége (HPA)
(a tiszta etil-alkohol mennyisége hektoliterre vetítve, négy tizedesjegy pontossággal)

2.

élelmiszerek és italok

 

3.

üzemanyag

 

4.

ipari/egyéb

 

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére