• Tartalom

18/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

18/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosításáról1

2022.05.21.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK Utasítás) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A fegyverszoba ajtajára vasrácsot kell felszerelni. Ha a fegyverszoba nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező beléptetőrendszerrel, a felnyitás ellenőrizhetősége érdekében a fegyverszoba ajtajának keretére személyi (negatív) pecsétnyomót (a továbbiakban: pecsétnyomó) kell alkalmazni. Ha a fegyverszoba ajtaja rendelkezik legalább az MSZ EN 1627:2011 RC5 szabványnak megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal, a vasrács felszerelése mellőzhető, de a felnyitás ellenőrizhetősége érdekében személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező biztonságtechnikai védelmet vagy pecsétnyomót kell alkalmazni.”

2. Az ORFK Utasítás 7–8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A földszinten lévő fegyverszoba valamennyi ablakára vasrácsot vagy biztonságtechnikai védelmi berendezést kell felszerelni. A vasrács rácsozatának osztásköze a 10 cm-es nagyságot nem haladhatja meg, továbbá a rácsozat elemeit és rögzítését úgy kell kialakítani, hogy az mechanikus eszközzel (így különösen feszítővas, ék, csőfogó alkalmazásával) ne legyen eltávolítható.
8. A 7. pontban felsoroltaktól eltérő elhelyezkedésű fegyverszobák ablakai esetében elegendő legalább 10 mm átmérőjű vasból készült, legfeljebb 10 cm osztásközű rács, biztonsági fólia vagy biztonságtechnikai védelmi berendezés felszerelése.”

3. Az ORFK Utasítás 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Új fegyverszoba létesítése vagy kialakítása esetén – ha azt az objektum építészeti struktúrája lehetővé teszi – a helyiségen ablakot kialakítani nem lehet, azonban a helyiség mesterséges szellőztetését biztosítani kell. A helyiség falazatának beton vagy tégla kialakításúnak kell lennie.”

4. Az ORFK Utasítás 20–21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező beléptetőrendszer hiányában a fegyverszoba ajtajának – ha vasráccsal ellátott, úgy a vasrács – zárását követően azt pecsétnyomóval le kell pecsételni, az újabb nyitáskor a pecsétnyomó számát és annak lenyomata sértetlenségét ellenőrizni kell.
21. A fegyverszoba ajtaján a fegyverszobáért felelős személy köteles az állományilletékes parancsnok aláírásával hitelesítve feltüntetni a kezelő és a felnyitásra, valamint az ellenőrzésre jogosultak nevét, rendfokozatát, beosztását, továbbá – a személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező beléptetőrendszer hiányában – pecsétnyomójuk számát.”

5. Az ORFK Utasítás a következő 28/A. ponttal egészül ki:
„28/A. Az azonnali bevethetőséget megkövetelő szolgálati feladatot vagy kiemelt készenlétet ellátó állomány fegyverét a más célra csoportosan tárolt, hasonló eszközöktől elkülönítetten, az Utasítás 5. §-ában meghatározottak szerint kell tárolni és nyilvántartani.”

6. Az ORFK Utasítás a következő 34/A. ponttal egészül ki:
„34/A. A Rendőrség által védett, nem rendőrségi objektumban a szolgálati és objektumvédelmi lőfegyverek tárolása – a kijelölt létesítmény vezetőjével történt egyeztetést követően – a fegyverszobára vagy a rendőrségi objektumban egyéni tárolásba adott szolgálati lőfegyver, lőszer csoportos tárolására vonatkozó biztonsági és nyilvántartási szabályok betartásával hajtható végre.”

7. Az ORFK Utasítás a következő 35/A. ponttal egészül ki:
„35/A. A szolgálatteljesítés helyszínére a fegyverviselésre jogosult személy csak abban az esetben viheti magával a részére kiadott szolgálati lőfegyvert, lőszert, ha a szolgálatteljesítés új helyszínéhez kapcsolódóan az Utasításban, valamint a jelen utasításban meghatározott tárolási feltételek biztosítottak. Ha a tárolás feltételei megszűnnek, a szolgálati lőfegyvert, lőszert a jogosult eredeti szolgálati helye szerinti tárolóhelyre (fegyverszobába) vissza kell venni.”

8. Az ORFK Utasítás 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. Nem rendőrségi objektumban, szolgálaton kívül az ürített, fesztelenített szolgálati maroklőfegyvert tár nélküli állapotban, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben, lemezszekrényben, falhoz, padlóhoz, a faszerkezetek tervezésére kiadott szabvány (Eurcode 5) szerinti keményfából vagy annak szilárdságával egyenértékű anyagból készített szekrényhez rögzített, biztonsági zárral ellátott lemezkazettában, fegyverkazettában vagy ezek bármelyikében, a hozzá tartozó lőszer-javadalmazástól fizikailag elkülönített módon, illetéktelen személy számára hozzá nem férhetően kell tárolni. Az engedéllyel rendelkező szolgálati lőfegyverét és a hozzá tartozó lőszert csak a szolgálatteljesítési hely és a tárolásra kijelölt objektum közötti utazás idejére tarthatja magánál.”

9. Az ORFK Utasítás a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Rendőrségi objektumban egyéni tárolásba adott szolgálati lőfegyver, lőszer csoportos tárolása
44/A. Fegyvertároló helyet csak olyan hagyományos falazási eljárással készült, szilárd mennyezetű és padlózatú helyiségben lehet kialakítani, mely helyiség a rendőrségi objektumon belüli – lehetőség szerint ügyfélforgalommal nem érintett – folyosóra, irodára, egyéb helyiségre vagy területre nyíló egyetlen bejárati ajtóval rendelkezik.
44/B. A fegyvertároló ajtaját az 5. pontban, ablakait a 7–8. pontban megfogalmazottak szerint kell kialakítani.
44/C. A fegyvertároló helyen mozgásérzékelőt, a nyílászárókra nyitásérzékelőket kell felszerelni, továbbá valamennyi biztonságtechnikai berendezés folyamatos üzemét szünetmentes tápegységgel kell biztosítani. Az eszközök illetéktelen felnyitás, szabotázs riasztásait a helyi jelzésen kívül a területi rendőri szerv tevékenység-irányítási központjában, illetve az egyes rendőri szervek ügyeletén is meg kell jeleníteni.
44/D. A fegyvertároló helyek működtetése esetén a fegyverek töltésének-ürítésének biztonságos végrehajtásához speciális, a lövedék kinetikus energiáját biztonságosan semlegesítő, a lövés során jelentkező torkolattüzet és gáznyomást elnyelő eszközt – lövedékcsapdát – kell felszerelni. A töltés és ürítés végrehajtására kijelölt helyen ki kell függeszteni a töltés és ürítés rendjét és mozzanatait, valamint a lövedékcsapda kezelési tájékoztatóját.
44/E. A fegyverek és lőszerek tárolása a fegyvertároló helyen belül az erre a célra kialakított, egyéni tárolórekeszekkel rendelkező lemezszekrényben vagy lemezszekrényben személyenként rögzített lemezkazettákban (a továbbiakban együtt: egyéni tárolóhelyek) lehetséges. Az egyéni tárolóhelyeket és a lemezszekrényt pecsétnyomóval vagy személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező beléptetőrendszerrel kell ellátni. Az egyéni tárolóhelyeket be kell számozni.
44/F. A fegyvertároló helyen kimutatást kell vezetni az egyéni tárolóhelyek használóiról, az abban elhelyezett fegyverekről és lőszerekről, gyári szám, lőszertípus és lőszerdarabszám megjelölésével. A kimutatást a fegyvertároló helyen kell elhelyezni. A fegyvertároló hely ajtajára ki kell helyezni a fegyvertároló hely felnyitására, ellenőrzésére jogosult személyek körét, valamint – személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező biztonságtechnikai rendszer hiányában – a pecsétnyomójuk számát.
44/G. A tartalék kulcsok kivételével kizárólag a szolgálati maroklőfegyver jogosultja rendelkezhet kulccsal (digitális rendszer esetén nyitókóddal) az általa használt egyéni tárolóhelyhez. A fegyvertároló hely tartalék kulcsainak kezelése tekintetében a 39. pont rendelkezései az irányadók a jelen alcímben meghatározott eltérésekkel.
44/H. Az egyéni tárolóhelyek tartalék kulcsait (nyitókódját) az egyéni tárolóhely használójának nevével és annak számával jelölt – szükség esetén az iroda számának külön megjelölésével –, lezárt borítékba kell helyezni, melyet az egyéni tárolóhely használója kézjegyével lát el. A lezárt borítékokat a szervezeti egység legalább alosztályvezetői jogállású vezetőjének kell tárolnia az általa kizárólagosan használt lemezszekrényben külön erre a célra elhelyezett lemezkazettában.
44/I. A tartalék kulcsok (nyitókódok) használatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, a felnyitás okának, körülményeinek, valamint az azt követő megállapítások rögzítésével.
44/J. Fegyvertároló helyen történő tárolás esetén – ha a fegyvertároló hely nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas, naplózási funkcióval rendelkező biztonságtechnikai rendszerrel, valamint élő képet biztosító, azt rögzítő kamerarendszerrel – kötelezően vezetni kell a fegyverek felvételének, illetve leadásának tényét és időpontját tartalmazó, főnyilvántartási számmal ellátott fegyverkiadási füzetet vagy az előírt adattartalommal rendelkező egyéb nyilvántartást.”

10. Az ORFK Utasítás a következő 45/A. ponttal egészül ki:
„45/A. Lövedékcsapda kizárólag tégla- vagy betonfalhoz vagy -falra telepíthető, azt – ha nem külön helyiségben került elhelyezésre – legalább a lövedékcsapda torokvonaláig kiérő paravánnal, illetve pengefallal a helyiség többi részétől le kell választani.”

11. Az ORFK Utasítás 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. A szolgálat átadása-átvétele során a szolgálati lőfegyverek és lőszerek átadásának-átvételének tényét, az átadott szolgálatifegyver- és lőszermennyiségeket, továbbá a fegyverszobában levő – tételesen átadásra nem kerülő –, az utasítás hatálya alá tartozó eszközöket tartalmazó tárolóegységeket lezáró gyurmalakatokban szereplő pecsétnyomó számokat írásban rögzíteni kell, amelyet az átadó és az átvevő aláírásával elismer.”
a) 31. pontjában a „fegyverfajtánként” szövegrész helyébe az „a lőfegyver jellege szerint (maroklőfegyver, vállfegyver stb.)” szöveg;
b) 51. pontjában a „– kivéve, ha egyéb, speciális, a biztonsági feltételeknek megfelelő töltő-ürítő hely (lövedékcsapda) kialakításra került –” szövegrész helyébe a „– kivéve, ha lövedékcsapdát alakítottak ki –” szöveg;
c) 70. pontjában az „a csőre töltött fegyver csak fesztelenített, biztosított módon kerülhet ismét a meghatározott hordmódba” szövegrész helyébe az „a csőre töltött fegyver annak műszaki adottságaira figyelemmel, csak fesztelenített vagy biztosított módon kerülhet ismét a meghatározott hordmódba” szöveg
lép.

13. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

14. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 14. pont alapján hatályát vesztette 2022. május 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére