• Tartalom

22/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

22/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2022.07.08.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás a következő 25–25/D. ponttal egészül ki:
„25. A dologkörözés elrendelését követően szükségességi és célszerűségi indokok figyelembevételével végre kell hajtani
a) a Körtv. 24. és 25. §-ában meghatározottak szerint a körözési eljárás adatainak és információinak megfelelő intézkedéseket;
b) a beszerzett adatok és információk alapján a számba vehető értékesítési helyek, vonalak, valamint a rendelkezésre álló online hirdetési és közösségi (social media) felületek ellenőrzését;
c) a körözött dolog természetétől függően a felügyeletet gyakorló és/vagy a vonatkozó (regisztrációs) nyilvántartást vezető hatóság (testület) megkeresését.
25/A. A dologkörözés elrendelését követően a körözött dolgot és – amennyiben rendelkezésre áll, vagy beszerezhető – annak egyedi azonosítási jegyeit feltüntető képmását tartalmazó adatot, információt (elsősorban fényképét) vagy utólag készített grafikát, továbbá egyéb, a dolog egyedi azonosítására alkalmas képi megjelenítési formát soron kívül, de legfeljebb 5 munkanapon belül be kell szerezni és rögzíteni kell a HERMON-ban. Ennek érdekében a körözési eljárás alapját képező büntetőeljárásban felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv (folytatólagos) felvétele alkalmával – amennyiben arra a korábbiakban nem került sor – ki kell térni minden olyan jellemzőre, amely a körözött dolog egyedi azonosítását elősegíti, vagy arra szolgál.
25/B. Az egyedi azonosítóval nem rendelkező, de egyedileg azonosítható dolog rögzítése esetén – a kiegészítő és leíró adatok/megjegyzés rovatban – meg kell adni a körözni kívánt dolog különös ismertetőjegyeit (speciális fajta, megnevezés, ábrázolás, méret, súly, anyag, szín, mintázat stb.).
25/C. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 97. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt súlyos bűncselekmény, valamint az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt bűncselekmény-kategóriába tartozó bűncselekmény elkövetése miatt folytatott büntetőeljárásban körözött dolog esetében a dologkörözés elrendelését követően az eljáró szerv évente – a körözés visszavonásáig – a HERMON-ban rögzítve dokumentáltan megismétli a dolog felkutatása céljából szükséges és célszerű intézkedéseket. Ennek eredményétől függően meg kell vizsgálni egyéb intézkedés bevezetésének lehetőségét és az addig bevezetett intézkedések további szükségességét.
25/D. A 25. és a 25/C. pontban foglaltak végrehajtása esetén – a HERMON-ban történő rögzítés mellett – a bevezetett intézkedésről és annak eredményéről a Robotzsaru rendszerben a kapcsolódó büntetőeljárás iratanyagában is feljegyzést kell készíteni.”

2. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 3. pont alapján hatályát vesztette 2022. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére