• Tartalom

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet

az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről

2024.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. csekély összegű támogatás:

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás, valamint

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás;

2. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

3. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

4. erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 9. pontja szerinti tevékenység;

5. élelmiszer-feldolgozás: mezőgazdasági termék feldolgozása és forgalmazása, valamint a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” kód alá tartozó tevékenység;

6. halgazdálkodás: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. bekezdés a) pontjában felsorolt tevékenységek;

7. kapcsolt vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás;

8. mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;

11. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

12. vadgazdálkodás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 40. §-a szerinti tevékenység;

13.1 válságtámogatás: az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerint nyújtott támogatás.

2. § (1) Válságtámogatás az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő

a) elsődleges mezőgazdasági termelést,

b) elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozást, illetve forgalmazást, valamint élelmiszer-feldolgozást,

c) erdőgazdálkodást,

d) vadgazdálkodást vagy

e) halgazdálkodást

végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) részére adható.

(2) A válságtámogatás a közlemény 2.1. szakasza alapján vissza nem térítendő támogatás formájában – nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére is – nyújtható.

(3) Nem részesülhet válságtámogatásban a közlemény 1.1. szakaszában hivatkozott európai uniós jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által az orosz–ukrán konfliktusra tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető európai uniós jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozás.

(4) Nem nyújtható válságtámogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás ellentétes a szankciók célkitűzéseivel.

(5) A válságtámogatás az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

3. § (1)2 A 2. § (2) bekezdése szerinti válságtámogatás összege a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként nem haladhatja meg

a)3 a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 280 000 eurónak,

b)4 a 2. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetben a a 2 250 000 eurónak,

c)5 a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a 335 000 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(2) Válságtámogatás akkor nyújtható az elsődleges mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozás számára, ha az nem kerül továbbadásra teljes mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(3) Ha a kérelmező a 2. § (1) bekezdése szerinti több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, akkor a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti magasabb támogatási összeget kell figyelembe venni, azzal, hogy ezen összegek közül – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként a legmagasabb összegig nyújtható válságtámogatás.

(4) A kérelmező a válságtámogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amelyből az (1) bekezdés szerinti támogatási összegekre vonatkozó feltétel ellenőrizhető.

(5) A kérelmező a válságtámogatás igénylése céljából rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik

a) az általa, illetve a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, a közlemény 2.1. szakasza szerinti egyéb válságtámogatások tartalmáról,

b) a 2. § (1) bekezdése szerinti tevékenység kategóriájáról,

c) a kapcsolt vállalkozása nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról és

d) arról, hogy nem áll a 2. § (3) és (4) bekezdésében rögzített válságtámogatás igénybevételét kizáró feltételek hatálya alatt.

(6) A válságtámogatás iránt kérelmet benyújtó kérelmezőt a 2. § (3) bekezdése szerinti szankciók hatálya alatt nem álló vállalkozásnak kell tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel. Kétség felmerülése esetén a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a kérelmezőt nyilatkozat megtételére szólítja fel a 2. § (3) bekezdése szerinti szankciók hatálya alatt állás tekintetében.

(7) A válságtámogatás a kérelmező (1) bekezdés szerinti szabad válságtámogatási kerete terhére korábban már odaítélt támogatások figyelembevételével kerül meghatározásra.

4. § (1) A válságtámogatás az azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Ha a válságtámogatás mellett a kérelmező csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a válságtámogatás 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mértékét. A válságtámogatás halmozható a csekély összegű rendeletek szerint nyújtott támogatással, ha az említett rendeletek előírásait és kumulációs szabályait betartják.

(3) A válságtámogatás akkor halmozható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kérelmező által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

5. § (1)6 A válságtámogatásra való jogosultságról az Atr. 2. § 18. pontja szerinti támogatást nyújtó (a továbbiakban: támogatást nyújtó) legkésőbb 2024. június 30-áig dönt.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár elektronikus úton küldi meg az értesítéseket, dokumentumokat, valamint közli a döntéseit a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(3) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a válságtámogatások Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(4) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott válságtámogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(5) A támogatást nyújtó és a kérelmező a válságtámogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(6) A közlemény 58. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6/A. §7 E rendeletnek a tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor8 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/B. §9 E rendeletnek az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet és az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról szóló 161/2022. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését és 5. § (1) bekezdését a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/C. §11 E rendeletnek a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet deregulációs szempontú módosításáról, valamint az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet módosításáról szóló 188/2023. (XII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését és 5. § (1) bekezdését a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor12 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §13 Ez a rendelet az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

Az 1. § 13. pontja a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § b) pontja, a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § c) pontja, a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § d) pontja, a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § e) pontja, a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A hatálybalépés időpontja 2022. szeptember 18.

9

A 6/B. §-t a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2022. december 28.

11

A 6/C. §-t a 188/2023. (XII. 27.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

13

A 7. § a 161/2022. (XII. 27.) AM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére