• Tartalom

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

2022.05.01.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden radioaktív anyagra, ideértve

a) a sugárforrások előállítói és feldolgozói által a sugárforrások gyártásához használt alapanyagokat (a továbbiakban: alapanyagok);

b) a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagokat és érceket (a továbbiakban: NORM), ha az anyag aktivitás-koncentrációja nagyobb, mint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: Svr.) 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szerese (a továbbiakban: NORM×10);

c) a radioaktív hulladékokat.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az Svr. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, továbbá azon NORM-okra, melyek aktivitás-koncentrációja nem haladja meg az Svr. 1. melléklete szerinti általános mentességi aktivitás-koncentráció 10-szeresét;

b) az Svr. által meghatározott mentességi aktivitás-koncentráció vagy mentességi aktivitás szintje alatti radioaktív anyagokra;

c) a nukleáris üzemanyagra és a kiégett nukleáris üzemanyagra;

d) a szegényített uránból készült árnyékolásra, csomagolásra, ballasztra és ellensúlyra;

e) radioaktív anyaggal történt szennyeződés, illetve felaktiválódás révén radioaktívvá vált anyagra, amennyiben az nem tartozik a radioaktív hulladékok vagy alapanyagok körébe;

f) a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2)–(4) bekezdései által kijelölt területeken lévő radioaktív anyagokra.

(3) A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: OAH rendelet) hatálya alá tartozó anyagokra az OAH rendelet, valamint e rendelet rendelkezéseit egyidejűleg alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) birtokos: aki radioaktív anyagot tartósan vagy átmeneti jelleggel tárol, használ vagy feldolgoz, beleértve a sugárforrás gyártóját, forgalmazóját és felhasználóját, kivéve a hosszú távú tárolására, ártalmatlanítására vagy ideiglenes tárolására hatósági engedéllyel rendelkezőket;

b) gyártó: aki a sugárforrást előállítja;

c) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben a hőfejlődés elhanyagolható; ezen belül:

ca) rövid élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év, vagy annál kisebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes hulladék mennyiségre átlagolva),

cb) hosszú élettartamú radioaktív hulladék: az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladék határértékeit,

cc) kis aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1, de kisebb vagy egyenlő, mint 1000,

cd) közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi aktivitás-koncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1000;

d) nagy aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a tárolás és elhelyezés tervezése és üzemeltetés során figyelembe kell venni;

e) nem mentes fogyasztási cikk: az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek nem megfelelő vagy az Svr. 1. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, de nem rendeltetésszerűen használt és ezáltal az Svr. hatálya alá tartozó fogyasztási cikk;

f) nagy aktivitású zárt sugárforrás: olyan radioaktív anyagot tartalmazó zárt sugárforrás, amelynek – a 10 napnál rövidebb felezési idejű származék nuklidok aktivitását is magában foglaló – aktivitása előállítása idején, vagy ha az nem ismert, első alkalommal való forgalomba hozatala idején a Mellékletben megadott megfelelő D érték, és amely adott esetben a sugárforrás szerves részeként tartalmazza a radioaktív anyagot magában foglaló tokot is;

g) D aktivitás: a sugárforrások veszélyességének meghatározásához használt, izotóponként eltérő értékű normalizáló tényező;

h) sugárforrástartó: zárt sugárforrás tartója, amely nem szerves része a sugárforrásnak, hanem szállításra, kezelésre stb. használják;

i) forgalmazó: az, aki sugárforrást – ingyenesen vagy ellenérték fejében – más rendelkezésére bocsát, ide nem értve a gyártót az általa előállított sugárforrások tekintetében.

(2) E rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a Magyar Honvédség bármely szervezeti egységének tulajdonában lévő radioaktív anyag tekintetében a Magyar Honvédséget illetik meg, illetve terhelik.

(3) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmakat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-a, az Svr. 4. §-a, valamint a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § 1. és 4. pontja szerint kell értelmezni.

II. Fejezet

A RADIOAKTÍV ANYAGOK NYILVÁNTARTÁSA

3. A radioaktív anyagok nyilvántartásához és ellenőrzéséhez szükséges egyedi azonosítás szabályai

3. § Nagy aktivitású zárt sugárforrás esetében a gyártó vagy a forgalmazó köteles gondoskodni a következőkről:

a) a sugárforrás rendelkezzen a gyártó által a sugárforráshoz és a sugárforrástartóhoz rendelt egyedi azonosító sorszámmal (a továbbiakban: gyártási szám);

b) a gyártási szám a sugárforrásra és a sugárforrástartóra legyen vésve vagy bélyegezve, amennyiben a gyártási szám vésése vagy bélyegzése nem lehetséges, vagy többször használatos szállítótartály kerül alkalmazásra sugárforrástartóként, a sugárforrástartó legalább a sugárforrás jellegéről adjon tájékoztatást;

c) a sugárforrástartó és – amennyiben megvalósítható – a sugárforrás a sugárveszélyre figyelmeztető megfelelő jelzéssel legyen ellátva, amennyiben nem lehet a sugárforrást megfelelő jelzéssel ellátni, írásbeli tájékoztatást kell adni ennek indokáról;

d) fénykép készüljön a sugárforrás inaktív mintájáról és a sugárforrás tipikus sugárforrástartójáról.

4. § (1) A forgalmazó, vagy kereskedelmi forgalomba nem kerülő radioaktív anyag esetében a gyártó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – valamennyi radioaktív anyagot magyar nyelvű műbizonylattal lát el.

(2) A központi nyilvántartásban nem azonosítható talált, vagy lefoglalt radioaktív anyagok műbizonylattal való ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

(3) A műbizonylat zárt sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés;

g) a gyártó által a sugárforráshoz rendelt gyártási szám;

h) termékazonosító (amennyiben ismert);

i) felhasználási idő (a felhasználási idő hossza eltérő engedély hiányában a gyártó által meghatározott szolgálati idő);

j) aktív hossz, aktív átmérő, teljes hossz, teljes átmérő (amennyiben ismert);

k) a tok típusa (amennyiben ismert);

l) különleges formájú radioaktív anyag esetében engedélyokiratának száma;

m) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

n) mennyiség, mennyiség egysége;

o) műbizonylat kiállításának dátuma;

p) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(4) A műbizonylat nyitott sugárforrások esetében a következő adatokat tartalmazza:

a) műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) forgalmazó neve és címe;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) aktivitás, aktivitás dátuma;

f) rendeltetés (amennyiben ismert);

g) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

h) mennyiség, mennyiség egysége;

i) műbizonylat kiállításának dátuma;

j) a műbizonylat elkészítőjének cégszerű aláírása.

(5) A gyártáshoz használt alapanyagok esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) gyártó neve és címe;

c) radionuklid (elem és tömegszám);

d) aktivitás, aktivitás dátuma;

e) rendeltetés (amennyiben ismert);

f) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) a gyártási dokumentum kiállításának dátuma;

i) a gyártási dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

(6) NORM×10 esetében a műbizonylat a következő adatokat tartalmazza:

a) a műbizonylat száma;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás koncentráció, aktivitás koncentráció dátuma;

d) rendeltetés (amennyiben ismert);

e) fizikai, kémiai forma (amennyiben ismert);

f) mennyiség, mennyiség egysége;

g) a dokumentum kiállításának dátuma;

h) a dokumentum elkészítőjének neve és cégszerű aláírása.

(7) Magyarországi gyártó vagy forgalmazó hiányában, magyar nyelvű műbizonylattal nem rendelkező radioaktív anyagok esetében az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honosított műbizonylatot állít ki a tulajdonos vagy birtokos kérelmére.

5. § (1) A Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki a zárt sugárforrás – kivéve mentességi szint alatti sugárforrás – első forgalomba helyezésekor az első tulajdonos részére, továbbá a zárt sugárforrás – ide nem értve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat – tulajdonjogának valamennyi átruházása esetében az új tulajdonosa részére. A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a tulajdonos a zárt sugárforrás tulajdonjoga megszerzése vagy tulajdonjoga megszerzésére irányuló szerződéskötést vagy megrendelést követő 8 napon belül köteles előterjeszteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a zárt sugárforrások egyedi azonosítására és a tulajdonjog igazolására szolgál. A hatósági bizonyítvány – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglalt tartalmi elemek mellett – a következő adatokat tartalmazza:

a) hatósági azonosító,

b) eredeti műbizonylat száma,

c) tulajdonos neve és címe,

d) radionuklid (elem és tömegszám),

e) eredeti aktivitás, aktivitás dátuma,

f) rendeltetés,

g) gyártási szám,

h) felhasználási idő,

i) fizikai, kémiai forma (ha ismert),

j) nagyaktivitású zárt sugárforrás esetében a sugárforrás gyártója vagy forgalmazója által a sugárforrás típusáról és a sugárforrástartó típusáról készített fénykép.

(3) A hatósági bizonyítvány kiállításáig a zárt sugárforrás – kivéve mentességi szint alatti sugárforrás – azonosítása az eredeti műbizonylattal történik.

4. Központi nyilvántartás

6. § (1) A radioaktív anyagokról országosan összesített számítógépes központi, valamint helyi nyilvántartást kell vezetni. A központi nyilvántartás rendszerének kialakítása, működtetése, továbbá a tulajdonosok és birtokosok által vezetett helyi nyilvántartások esetében alkalmazandó nyilvántartó program térítésmentes biztosítása, a helyi nyilvántartások ellenőrzése a Hivatal feladata.

(2) A központi nyilvántartás működésének költségeit a Hivatal éves költségvetésében tervezett módon biztosítja.

5. Helyi nyilvántartás

7. § (1) A tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő radioaktív anyagokról helyi nyilvántartást kell vezetniük. A helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tulajdonos vagy a birtokos birtokában lévő radioaktív anyag

a) engedélyezett maximális készletét;

b) aktuális készletét;

c) fajtáját;

d) aktivitását;

e) rendeltetését;

f) tárolási helyét;

g) alkalmazása (felhasználása) módját.

(2) Elkülönített nyilvántartást kell vezetni

a) a zárt sugárforrásokról, ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is;

b) a nyitott sugárforrásokról a radioaktív hulladékok kivételével, a beépített radioaktív sugárforrással működő – transzurán elem esetén 100 kBq-nél nagyobb aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó – füstérzékelőkről, a NORM×10-ről, továbbá a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásról és hegesztőpálcáról, radioaktív izotópot tartalmazó (hideg) irányfényről és az alapanyagokról;

c) a radioaktív hulladékokról, kivéve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat.

(3) A helyi nyilvántartás létrehozásakor annak adattartalmáról a nyilvántartás felelőse a leltározás szabályainak megfelelően adatot szolgáltat a Hivatalnak a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(4) A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni a radioaktív anyag

a) minden készletváltozását;

b) minden felhasználását és alkalmazását, valamint az alkalmazás szüneteltetését;

c) mentességi szint alá történő lebomlását;

d) teljes felhasználását;

e) hatósági felügyelet alól való felszabadítását;

f) hulladékká minősítését.

(5) Zárt sugárforrások esetében, a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat kivéve, a helyi nyilvántartásnak tartalmaznia kell

a) az alkalmazás célját;

b) az alkalmazás időpontját;

c) az alkalmazás helyét;

d) a nyilvántartás vezetésére kötelezett

da) természetes személy nevét vagy

db) jogi személy vezetőjének, vagy – ha a jogi személy vezetője jogi személy – a jogi személy vezetője által megjelölt, ténylegesen eljáró természetes személy nevét;

e) a sugárvédelmi megbízott nevét is.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a helyi nyilvántartásnak az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a felhasznált radioaktív anyag mennyiségét (aktivitását és tömegét vagy térfogatát).

(7) Radioaktív hulladékok esetében a helyi nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tulajdonos vagy birtokos neve és címe;

b) radioaktív hulladék osztálya;

c) az osztályba sorolás alapja;

d) tárolás jellege;

e) hulladékforma;

f) csomagolás;

g) mennyiség, mennyiség egysége;

h) radionuklid elemét és tömegszámát (amennyiben ismert);

i) aktivitás, aktivitás dátuma (amennyiben ismert);

j) aktivitás meghatározásának módja;

k) hulladékká minősítés dátuma, minősítési jegyzőkönyv számát, minősítést végző neve és címe.

(8) A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat a benne lévő radionuklidok felezési ideje, aktivitás-koncentrációja és mentességi aktivitás-koncentrációja alapján a rövid élettartamú, vagy hosszú élettartamú, továbbá kis aktivitású, vagy közepes aktivitású radioaktív hulladék osztályokba kell sorolni.

(9) A helyi nyilvántartás részét képezik az annak vezetéséhez felhasznált

a) műbizonylatok,

b) hatósági bizonyítványok,

c) tulajdonos vagy birtokos változást igazoló okiratok,

d) lezárt izotóp-nyilvántartó könyvek,

amelyek a nyilvántartás alapiratainak minősülnek.

(10) A nyilvántartás (9) bekezdés szerinti alapiratait az Atv. 16. § (2) bekezdése szerinti határidőig meg kell őrizni, azt követően pedig a Hivatalnak kell átadni. Ezen iratokat a Hivatal az Atv. 16. § (6) bekezdése szerint kezeli és az adatkezelési idő lejártát követően az archív adatbázisba helyezi. A Hivatal az adatok átadásáról, valamint archív adatbázisba helyezéséről a sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalt értesíti.

(11) A tevékenység megszűnése esetében a helyi nyilvántartást – a (12) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti záró leltárral kell lezárni.

(12) A helyi nyilvántartást a jogosultnak történő átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvvel (szerződéssel) kell lezárni, ha a tevékenység megszűnését követően

a) a fel nem használt maradék radioaktív anyag további felhasználásra, vagy

b) a radioaktív hulladék, vagy a végleges elhelyezésre kerülő radioaktív anyag

az arra jogosultnak átadásra kerül.

8. § A nyilvántartást elektronikusan, a Hivatal által a tulajdonosok és birtokosok részére térítésmentesen biztosított nyilvántartó programmal kell vezetni.

9. § A Hivatal a tulajdonos vagy birtokos kérelmére a 8. §-ban meghatározott nyilvántartó programtól eltérő módon vezetett helyi nyilvántartás alkalmazását engedélyezheti. Az engedélykérelemben be kell mutatni, hogy az eltérő módon vezetett nyilvántartás alkalmas a jogszabályokban meghatározott adatok kezelésére, ideértve a leltározási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljes körű támogatását is. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a tulajdonos vagy birtokos működését szabályozó belső dokumentációt.

III. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ELLENŐRZÉS

10. § (1) A tulajdonos és birtokos a birtokában lévő radioaktív anyagokat leltározza

a) minden naptári évben egyszer úgy, hogy a két leltárfelvétel között eltelt idő ne haladja meg a 12 hónapot;

b) a Hivatal felszólítására;

c) a tevékenység megszűnésekor a 7. § (11)–(12) bekezdése szerint.

(2) A tulajdonos és a birtokos – a nyilvántartás felelőse útján – a leltározás eredményéről a felvételét követő 15 napon belül adatot szolgáltat a Hivatalnak, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

11. § (1) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározásról szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítóját;

b) műbizonylat számát;

c) műbizonylat kiállításának dátumát;

d) radionuklidot (elem és tömegszám) és eredeti aktivitását;

e) eredeti aktivitásának dátumát;

f) rendeltetését;

g) gyártási számát;

h) felhasználási idejét;

i) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

j) különleges formájú radioaktív anyag engedélyokiratának számát (amennyiben ismert);

k) leltárba vétel idejét;

l) a tulajdonos és birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

m) engedély érvényességi időtartamát;

n) engedély kibocsátóját.

(2) A tulajdonos és a birtokos a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, általa nyilvántartott sugárforrások készletében beálló minden változásról köteles a Hivatalnak 15 napon belül adatot szolgáltatni, a központi nyilvántartás által támogatott elektronikus formában.

(3) A 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sugárforrás átadását rögzítő okiratnak a következőket kell tartalmaznia:

a) zárt sugárforrás hatósági azonosítója (amennyiben ismert);

b) műbizonylatszáma;

c) gyártási száma, vagy ennek hiányában a sugárforrás jelzése;

d) radionuklid (elem és tömegszám);

e) eredeti aktivitása, az aktivitás dátuma;

f) átadás helye és dátuma;

g) átadó címe és engedélyének száma;

h) átadó képviselőjének neve, aláírása;

i) átvevő megnevezése, címe és engedélyének száma;

j) átvevő képviselőjének neve, aláírása.

(4) A D aktivitás tízszerese feletti aktivitású zárt forrás tervezett exportja, és importja esetében a tulajdonos vagy a birtokos legalább 30 nappal a tervezett szállítás előtt, előzetes értesítést küld a Hivatalnak, amely értesítés a következő adatokat tartalmazza:

a) gyártó vagy forgalmazó neve és elérhetősége;

b) radionuklid (elem és tömegszám);

c) aktivitás, aktivitás dátuma;

d) rendeltetés;

e) a tervezett szállítás időpontját magában foglaló időintervallum.

(5) Az egyedi radionuklidra vonatkozó D aktivitásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

(6) Az értesítés nem helyettesíti a rendeletben előírt további adatszolgáltatási kötelezettségeket.

12. § A 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sugárforrások esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív anyagok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radionuklidonként (és fajtánként) a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

b) átadott összes mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

c) felhasznált mennyiségét (eredeti aktivitás és tömeg vagy térfogat);

d) aktuális készletét (aktivitás és tömeg vagy térfogat);

e) rendeltetését;

f) fizikai, kémiai formáját (amennyiben ismert);

g) a tulajdonos és a birtokos adott radioaktív anyagra vonatkozó engedélyének számát;

h) engedély érvényességi időtartamát;

i) engedély kibocsátóját.

13. § A 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti radioaktív hulladékok esetében a leltározás eredményéről szóló adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a radioaktív hulladékok aktuális készlete mellett a leltározás periódusára vonatkozó összesített készletváltozási adatokat is radioaktív hulladék osztályonként a következők szerint:

a) átvett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

b) keletkezett összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

c) átadott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

d) lebomlott összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

e) felszabadított összes mennyiségét (hulladékforma, csomagolás);

f) a tulajdonos és a birtokos tevékenységi engedélyének, valamint radioaktív hulladéktárolók engedélyese esetében a tároló üzemeltetési engedélyének számát;

g) engedély érvényességi időtartamát;

h) engedély kibocsátóját.

14. § (1) A tulajdonos és a birtokos a változást követő 15 napon belül adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére nevének, címének, valamint a nyilvántartásra kötelezett személyének megváltozásáról.

(2) Azon tulajdonos vagy birtokos, aki zárt sugárforrást exportált és kötelezettséget vállalt arra, hogy azt visszaveszi, ennek tényéről, továbbá a visszavétel megtörténtéről a Hivatal részére köteles az exportot és a visszavételt követő 15 napon belül adatot szolgáltatni.

(3) A tulajdonos és a birtokos haladéktalanul adatot köteles szolgáltatni a Hivatal részére a radioaktív anyagok leltározásakor mutatkozó bármely hiány vagy többlet esetén.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 41. pontjának, valamint a III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 3/2022. (IV. 29.) OAH rendelethez

Radionuklidok veszélyességi skálájának D aktivitásai

Radionuklid

D aktivitás
(TBq)

H-3

2×103

Be-7

1×100

Be-10

3×101

C-11

6×10-2

C-14

5×101

N-13

6×10-2

F-18

6×10-2

Na-22

3×10-2

Na-24

2×10-2

Mg-28

2×10-2

Al-26

3×10-2

Si-31

1×101

Si-32

7×100

P-32

1×101

P-33

2×102

S-35

6×101

Cl-36

2×101

Cl-38

5×10-2

Ar-37

Ar-39

3×102

Ar-41

5×10-2

K-40

K-42

2×10-1

K-43

7×10-2

Ca-41

Ca-45

1×102

Ca-47

6×10-2

Sc-44

3×10-2

Sc-46

3×10-2

Sc-47

7×10-1

Sc-48

2×10-2

Ti-44

3×10-2

V-48

2×10-2

V-49

2×103

Cr-51

2×100

Mn-52

2×10-2

Mn-53

Mn-54

8×10-2

Mn-56

4×10-2

Fe-52

2×10-2

Fe-55

8×102

Fe-59

6×10-2

Fe-60

6×10-2

Co-55

3×10-2

Co-56

2×10-2

Co-57

7×10-1

Co-58

7×10-2

Co-58m

7×10-2

Co-60

3×10-2

Ni-59

1×103

Ni-63

6×101

Ni-65

1×10-1

Cu-64

3×10-1

Cu-67

7×10-1

Zn-65

1×10-1

Zn-69

3×101

Zn-69m

2×10-1

Ga-67

5×10-1

Ga-68

7×10-2

Ga-72

3×10-2

Ge-68

7×10-2

Ge-71

1×103

Ge-77

6×10-2

As-72

4×10-2

As-73

4×101

As-74

9×10-2

As-76

2×10-1

As-77

8×100

Se-75

2×10-1

Se-79

2×102

Br-76

3×10-2

Br-77

2×10-1

Br-82

3×10-2

Kr-81

3×101

Kr-85

3×101

Kr-85m

5×10-1

Kr-87

9×10-2

Rb-81

1×10-1

Rb-83

1×10-1

Rb-84

7×10-2

Rb-86

7×10-1

Rb-87

Sr-82

6×10-2

Sr-85

1×10-1

Sr-85m

1×10-1

Sr-87m

2×10-1

Sr-89

2×101

Sr-90

1×100

Sr-91

6×10-2

Sr-92

4×10-2

Y-87

9×10-2

Y-88

3×10-2

Y-90

5×100

Y-91

8×100

Y-91m

1×10-1

Y-92

2×10-1

Y-93

6×10-1

Zr-88

2×10-2

Zr-93

Zr-95

4×10-2

Zr-97

4×10-2

Nb-93m

3×102

Nb-94

4×10-2

Nb-95

9×10-2

Nb-97

1×10-1

Mo-93

3×102

Mo-99

3×10-1

Tc-95m

2×10-1

Tc-96

3×10-2

Tc-96m

3×10-2

Tc-97

Tc-97m

4×101

Tc-98

5×10-2

Tc-99

3×101

Tc-99m

7×10-1

Ru-97

3×10-1

Ru-103

1×10-1

Ru-105

8×10-2

Ru-106

3×10-1

Rh-99

1×10-1

Rh-101

3×10-1

Rh-102

3×10-2

Rh-102m

1×10-1

Rh-103m

9×102

Rh-105

9×10-1

Pd-103

9×101

Pd-107

Pd-109

2×101

Ag-105

1×10-1

Ag-108m

4×10-2

Ag-110m

2×10-2

Ag-111

2×100

Cd-109

2×101

Cd-113m

4×101

Cd-115

2×10-1

Cd-115m

3×100

In-111

2×10-1

In-113m

3×10-1

In-114m

8×10-1

In-115m

4×10-1

Sn-113

3×10-1

Sn-117m

5×10-1

Sn-119m

7×101

Sn-121m

7×101

Sn-123

7×100

Sn-125

1×10-1

Sn-126

3×10-2

Sb-122

1×10-1

Sb-124

4×10-2

Sb-125

2×10-1

Sb-126

2×10-2

Te-121

1×10-1

Te-121m

1×10-1

Te-123m

6×10-1

Te-125m

1×101

Te-127

1×101

Te-127m

3×100

Te-129

1×100

Te-129m

1×100

Te-131m

4×10-2

Te-132

3×10-2

I-123

5×10-1

I-124

6×10-2

I-125

2×10-1

I-126

1×10-1

I-129

I-131

2×10-1

I-132

3×10-2

I-133

1×10-1

I-134

3×10-2

I-135

4×10-2

Xe-122

6×10-2

Xe-123

9×10-2

Xe-127

3×10-1

Xe-131m

1×101

Xe-133

3×100

Xe-135

3×10-1

Cs-129

3×10-1

Cs-131

2×101

Cs-132

1×10-1

Cs-134

4×10-2

Cs-134m

4×10-2

Cs-135

Cs-136

3×10-2

Cs-137

1×10-1

Ba-131

2×10-1

Ba-133

2×10-1

Ba-133m

3×10-1

Ba-140

3×10-2

La-137

2×101

La-140

3×10-2

Ce-139

6×10-1

Ce-141

1×100

Ce-143

3×10-1

Ce-144

9×10-1

Pr-142

1×100

Pr-143

3×101

Nd-147

6×10-1

Nd-149

2×10-1

Pm-143

2×10-1

Pm-144

4×10-2

Pm-145

1×101

Pm-147

4×101

Pm-148m

3×10-2

Pm-149

6×100

Pm-151

2×10-1

Sm-145

4×100

Sm-147

Sm-151

5×102

Sm-153

2×100

Eu-147

2×10-1

Eu-148

3×10-2

Eu-149

2×100

Eu-150b

2×100

Eu-150a

5×10-2

Eu-152

6×10-2

Eu-152m

2×10-1

Eu-154

6×10-2

Eu-155

2×100

Eu-156

5×10-2

Gd-146

3×10-2

Gd-148

4×10-1

Gd-153

1×100

Gd-159

2×100

Tb-157

1×102

Tb-158

9×10-2

Tb-160

6×10-2

Dy-159

6×100

Dy-165

3×100

Dy-166

1×100

Ho-166

2×100

Ho-166m

4×10-2

Er-169

2×102

Er-171

2×10-1

Tm-167

6×10-1

Tm-170

2×101

Tm-171

3×102

Yb-169

3×10-1

Yb-175

2×100

Lu-172

4×10-2

Lu-173

9×10-1

Lu-174

8×10-1

Lu-174m

6×10-1

Lu-177

2×100

Hf-172

4×10-2

Hf-175

2×10-1

Hf-181

1×10-1

Hf-182

5×10-2

Ta-178a

7×10-2

Ta-179

6×100

Ta-182

6×10-2

W-178

9×10-1

W-181

5×100

W-185

1×102

W-187

1×10-1

W-188

1×100

Re-184

8×10-2

Re-184m

7×10-2

Re-186

4×100

Re-187

Re-188

1×100

Re-189

1×100

Os-185

1×10-1

Os-191

2×100

Os-191m

1×100

Os-193

1×100

Os-194

7×10-1

Ir-189

1×100

Ir-190

5×10-2

Ir-192

8×10-2

Ir-194

7×10-1

Pt-188

4×10-2

Pt-191

3×10-1

Pt-193

3×103

Pt-193m

1×101

Pt-195m

2×100

Pt-197

4×100

Pt-197m

9×10-1

Au-193

6×10-1

Au-194

7×10-2

Au-195

2×100

Au-198

2×10-1

Au-199

9×10-1

Hg-194

7×10-2

Hg-195m

2×10-1

Hg-197

2×100

Hg-197m

7×10-1

Hg-203

3×10-1

Tl-200

5×10-2

Tl-201

1×100

Tl-202

2×10-1

Tl-204

2×101

Pb-201

9×10-2

Pb-202

2×10-1

Pb-203

2×10-1

Pb-205

Pb-210

3×10-1

Pb-212

5×10-2

Bi-205

4×10-2

Bi-206

2×10-2

Bi-207

5×10-2

Bi-210

8×100

Bi-210m

3×10-1

Bi-212

5×10-2

Po-210

6×10-2

At-211

5×10-1

Rn-222

4×10-2

Ra-223

1×10-1

Ra-224

5×10-2

Ra-225

1×10-1

Ra-226

4×10-2

Ra-228

3×10-2

Ac-225

9×10-2

Ac-227

4×10-2

Ac-228

3×10-2

Th-227

8×10-2

Th-228

4×10-2

Th-229

1×10-2

Th-230

7×10-2

Th-231

1×101

Th-232

Th-234

2×100

Pa-230

1×10-1

Pa-231

6×10-2

Pa-233

4×10-1

U-230

4×10-2

U-232

6×10-2

U-233

7×10-2

U-234

1×10-1

U-235

1×10-4

U-236

2×10-1

U-238

U természetes

U szegényített

U dúsított 10–20%

8×10-4

U dúsított >20%

1×10-4

Np-235

1×102

Np-236b

7×10-3

Np-236a

8×10-1

Np-237

7×10-2

Np-239

5×10-1

Pu-236

1×10-1

Pu-237

2×100

Pu-238

6×10-2

Pu-239

6×10-2

Pu-240

6×10-2

Pu-241

3×100

Pu-242

7×10-2

Pu-244

3×10-4

Am-241

6×10-2

Am-242m

3×10-1

Am-243

2×10-1

Am-244

9×10-2

Cm-240

3×10-1

Cm-241

1×10-1

Cm-242

4×10-2

Cm-243

2×10-1

Cm-244

5×10-2

Cm-245

9×10-2

Cm-246

2×10-1

Cm-247

1×10-3

Cm-248

5×10-3

Bk-247

8×10-2

Bk-249

1×101

Cf-248

1×10-1

Cf-249

1×10-1

Cf-250

1×10-1

Cf-251

1×10-1

Cf-252

2×10-2

Cf-253

4×10-1

Cf-254

3×10-4

Pu-239/Be-9

6×10-2

Am-241/Be-9

6×10-2

Am-241/Li-7

6×10-2


Magyarázatok:
–    ∞ Az adott radioaktív anyag aktivitásának D-ben kifejezett értéke (az A/D érték) a radioaktív anyag mennyiségétől függetlenül nulla.
–    Amennyiben a radioaktív anyag egynél több radionuklidot tartalmaz, minden egyes radionuklid aktivitása és a hozzá tartozó D aktivitás hányadosaiból képzett összeg adja meg az adott anyag aktivitásának D-ben kifejezett értékét.
–    Pu-239/Be-9 és Am-241/Be-9 és Am-241/Li-7 neutronforrások esetében az aktivitás alatt a Pu-239, illetve Am-241 alfa aktivitása értendő.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére