• Tartalom

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról, valamint a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő részletszabályokról

2022.08.13.

A Kormány

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 252. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § és a 14. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerekre.

2. § Az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelősségébe tartozó egyes állami feladatok ellátására a Kormány a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: DMÜ) jelöli ki.

3. § A DMÜ az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos állami feladatokat közfeladatként látja el.

4. § A DMÜ a miniszter általi kezelő szervként történő kijelölése révén, a vele kötött kezelő szervi megállapodás alapján, az erre vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el, így különösen

a) a 2. § szerinti feladatok ellátása kapcsán közreműködik a szükséges költségvetési források megtervezésében, előkészíti és lebonyolítja a kezelő szervi megállapodásban rögzített fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő költségvetési megállapodások megkötését, az ahhoz kapcsolódó beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat,

b) megtervezi, előkészíti és lebonyolítja a releváns fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő közszolgáltatási, támogatási vagy egyéb finanszírozási szerződések megkötését, az ahhoz kapcsolódó beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat,

c) beszámol a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról.

5. § (1) A miniszter a DMÜ útján gondoskodik az egységes, átlátható és strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás rendszerének hatékony kialakításáról, fejlesztéséről, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának szervezett biztosításáról.

(2) A DMÜ az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok útján látja el.

6. § A miniszter a DMÜ-n keresztül összehangolja a nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenységi körben a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját, meghatározza az informatika, az e-közigazgatás, valamint ezen területek fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátását és annak módját.

7. § (1) A DMÜ javaslatot tesz a miniszternek

a) az e-közigazgatás általános elveire, az e-közigazgatást és nemzeti informatikát érintő szabályozásra, az e-közigazgatási szolgáltatások általános elvi alapjaira, az e-közigazgatással összefüggésben felmerülő elektronikus közszolgáltatások fejlesztésének irányaira, valamint a feladatkörrel rendelkező szervezetek számára az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások minőségi továbbfejlesztésére, a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésére, végrehajtására, az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokra, az egységes infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégiára, az egységes, e-közigazgatási és informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégiára, a nemzeti digitalizációs stratégiára és annak módosítására, a nemzeti adatgazdaság, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveire, a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elveire, valamint a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati döntési javaslatokkal kapcsolatosan;

b) az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési területeket érintő előterjesztésekre és jelentésekre, továbbá részt vesz a feladatait érintő előterjesztések, jelentések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében;

c) a b) ponthoz kapcsolódóan, továbbá a kormányzati informatikai, e-közigazgatási, digitalizációs tárgyú fejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósításának támogathatóságáról;

d) a kormányzati digitalizációt, valamint az információs társadalom megteremtését közvetlen vagy közvetett módon támogató fejlesztések egységes megjelenésének és kommunikációjának érdekében összehangolt digitális Magyarország arculat-megjelenésre, valamint annak végrehajtására;

e) az egységes, átlátható és strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás rendszerének hatékony kialakítására, a fejlesztés irányaira, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának szervezett biztosítására, valamint ezen feladatellátásban részt vevő állami tulajdonú gazdasági társaságok racionalizálására.

(2) A DMÜ az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt feladatok előkészítésére, valamint az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladat végrehajtására a tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságot bevonhat.

8. § (1) A DMÜ

a) ellátja az egységes, e-közigazgatási és informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia, az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos stratégia, továbbá a nemzeti digitalizációs stratégia végrehajtásának felügyeletét,

b) ellátja az informatika, az infokommunikáció és a digitalizáció területén az európai uniós jogszabályok átültetésére vonatkozó, továbbá más nemzetközi jogalkotási és ezekhez kapcsolódó egyéb feladatok előkészítésével együtt járó feladatokat,

c) az 5. §-ban foglalt feladat keretében koordinálja az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos, a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, ennek érdekében kapcsolatot tart az érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szervezi együttműködésüket,

d) a miniszter delegálása alapján ellátja a képviseletet a feladatkörével érintett szektor európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó európai uniós tanácsi és bizottsági munkában, illetve részt vesz ennek hazai koordinációjában,

e) a miniszter delegálása alapján képviseli az ágazatot az e-közigazgatással összefüggő nemzetközi kapcsolatokban,

f) felel az infokommunikáció szakterületének két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataiból eredő kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

g) felel az e-közigazgatáshoz, az elektronikus közszolgáltatásokhoz, az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, valamint a digitális gazdasághoz és készségekhez – kapcsolódó szabályozásra vonatkozó javaslatok előkészítéséért különös tekintettel a jogharmonizációra, valamint az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért,

h) figyelemmel kíséri a hazai informatikai, e-közigazgatási és digitalizációt kiszolgáló állami rendszerek fejlesztésére irányuló pénzeszközök hatékony felhasználását, annak racionalizálása érdekében szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg,

i) a miniszter delegálása alapján részt vesz jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott, továbbá egyéb testületek munkájában,

j) a 3. § szerinti kezelő szervi feladatkörében gondoskodik a rendelkezésére álló költségvetési források hatékony felhasználásáról,

k) nyomon követi az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazati és ágazatközi fejlesztési elképzelések és uniós finanszírozású programok kidolgozását és azok végrehajtását,

l) figyelemmel kíséri és vizsgálja az informatikai, az infokommunikációs és a digitalizációs tárgyú hazai és nemzetközi folyamatokat, e körben szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg,

m) figyelemmel kíséri és vizsgálja a lakosság és a vállalkozások digitális kompetenciaszintjét, magyarországi digitális infrastruktúra fejlettségi szintjét, a digitalizáció előnyeinek hatékonyabb kihasználását elősegítő nemzetközi együttműködési lehetőségeket, az adatvezérelt ágazatirányítás bevezetésének és fejlesztésének a lehetőségeit a magyar gazdaság minden területén, és e körben szakmai anyagokat készít, és döntés-előkészítési javaslatokat fogalmaz meg,

n) az e-közigazgatással, az informatikával, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos területeket – különösen a 6. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdés h) és j) pontjában foglaltakat – érintően fejlesztési és üzemeltetési feladatokat is elláthat.

(2) A DMÜ a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által ellátott feladatok szakszerű és hatékony végrehajtása felett folyamatos szakmai felügyeletet gyakorol.

(3) A DMÜ az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatainak ellátására a tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságot bevonhat.

9. § (1) A miniszter a DMÜ útján ellátja az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 18. pontja szerinti hatósági, felügyeleti és egyéb feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében ellátja különösen

a) az elektronikus ügyintézést biztosító szervek hatósági felügyeletét,

b) az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati adattrezor (a továbbiakban: KAT) rendeletben foglalt hatósági feladatokat,

c) az elektronikus ügyintézést biztosító és az együttműködő szervek közötti informatikai együttműködés felügyeletét,

d) az elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos ügyféli bejelentések vizsgálatát, a bejelentés megalapozottsága esetén hivatalból indított felügyeleti eljárást folytat le,

e) a szabályozott és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások) hatósági felügyeletét, valamint kezeli a SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások nyújtására irányuló bejelentések fogadását, bírálatát, és jogszabályoknak való megfelelősége esetén elvégzi a nyilvántartásba vételt, továbbá ellát valamennyi hatósági jogkört a SZEÜSZ/KEÜSZ szolgáltatások kapcsán,

f) az elektronikus ügyintézést biztosító és együttműködő szerveket segítő koordinációs eljárás lefolytatását,

g) a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének ellenőrzését,

h) az információ átadási szabályzatok véleményezését,

i) a KAT archiválásra kötelezett adatkezelő szervek által a részére megküldött archiválási szabályzatok véleményezését,

j) az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetését,

k) a Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartása kialakításának koordinálását,

l) az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról szóló rendeletben foglalt állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét,

m) kialakítja és megadja a Kormányzati Adatközponthoz önként csatlakozni kívánók csatlakozási engedélyezésével kapcsolatos álláspontját.

10. § A DMÜ a feladatai ellátása érdekében együttműködik bármely, a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben érintett szervvel, szervezettel vagy személlyel, tőlük a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást kérhet.

11. § (1) A DMÜ-be átkerülő feladatok ellátásában érintett szervezeti egységek vagy tevékenységek keretében foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a alapján – a munkáltató szervezeti egységei vagy tevékenységei tekintetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – munkaviszonnyá alakul át 2022. szeptember 1-jén.

(2) A miniszter felelősségébe tartozó, a Miniszterelnöki Kabinetiroda mint jogelőd szerv által 2022. augusztus 31. napjáig végzett, a DMÜ-be – megállapodás alapján – átkerülő feladatok ellátásában érintett szervezeti egységek vagy tevékenységek keretében foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a alapján – a munkáltató szervezeti egységei vagy tevékenységei tekintetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – munkaviszonnyá alakul át 2022. szeptember 1-jén.

(3) Az e rendelet alapján átkerülő feladat- és hatáskörök, valamint az (1) és (2) bekezdés szerinti jogviszonyok tekintetében 2022. szeptember 1-jétől a DMÜ a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogutódja.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint jogutódlással a DMÜ-be átkerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda átadja a DMÜ részére 2022. október 1-jéig.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogutódlás különösen a következőkre terjed ki:

a) az átkerülő feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és kötelezettségekre,

b) az átkerülő feladatokhoz esetlegesen kapcsolódó vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

c) az (1) és (2) bekezdés szerinti jogviszonyokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,

d) az átkerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására és

e) az átkerülő feladatok ellátásához kapcsolódó támogatási szerződéses és egyéb szerződéses jogviszonyra, valamint a feladat ellátása során keletkezett iratanyagra.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az e rendelet alapján a DMÜ-höz kerülő, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd szervnél megindult hatósági eljárások esetén az ügyintézési határidőbe az e rendelet hatálybalépését megelőzően eltelt idő nem számít be, az ügyintézési határidők újraindulnak.

14. §1

15. §2

1

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére