• Tartalom

39/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

39/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról1

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat hatálya kiterjed:)

„b) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK), a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, valamint a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban együtt: területi szervek);”

2. Az Utasítás 4. pont 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.5. átmeneti irattár: az ügyintéző szervezeti elemnél kialakított olyan irattár, amelyben a papíralapú irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti – központi irattárba adás előtti – őrzése történik;”

3. Az Utasítás 4. pont 4.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.14. előszignálás: a munkaköri leírásban arra kijelölt személy végleges szignálást elősegítő tevékenysége, amely során javaslatot tesz az ügy határidejére, az ügyintéző személyére és az üggyel kapcsolatos feladatra;”

4. Az Utasítás 4. pont 4.23. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.23. határidőben lévő ügyirat: olyan ügy ügyirata, amely „határidőbe helyezve” jelzést kapott, mivel elintézése még azért nem zárult le, mert abban további ügyintézés vagy felülvizsgálat várható;”

5. Az Utasítás 4. pont 4.42. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzat alkalmazásában:)

„4.42. irattári törzskönyv: olyan nyilvántartókönyv, amely tartalmazza a központi irattárban papíralapon tárolt iratok mennyiségét évkörönként, a szervezeti elemek átmeneti irattárától átvett iratok és a selejtezett iratok mennyiségét;”

6. Az Utasítás 89. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői végzik:)

„f) a központi irattár kezelését, ennek keretében:

fa) az átmeneti irattárából átvett iratok központi irattárban történő tárolását,

fb) a kölcsönzés, folyamatbahelyezés végrehajtását,

fc) a selejtezést,

fd) a megsemmisítést,

fe) a maradandó értékű iratok közlevéltárba átadásának előkészítését;”

7. Az Utasítás 89. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői végzik:)

„l) az automatikusan vagy az érkeztető pont által keletkeztetett, nem rendezett érkeztető számok ellenőrzését, a szükséges ügykezelői művelet (a címzetthez vagy az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez történő továbbítás, tévessé tétel) végrehajtását;”

8. Az Utasítás 90. pont nyitó szövegrésze helyébe az következő rendelkezés lép:

„90. A szervezeti elem ügykezelője vagy a szervezeti elemnél ügykezelői feladatokat ellátó személy (a továbbiakban: szervezeti elem ügykezelője) végzi:”

9. Az Utasítás 90. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szervezeti elem ügykezelője vagy a szervezeti elemnél ügykezelői feladatokat ellátó személy (a továbbiakban: szervezeti elem ügykezelője) végzi:]

„b) az iratok előzménykutatását, iktatását, csatolását, szerelését, az ügykezelés típusának beállítását, az iratok továbbítását a címzettekhez, illetve az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez;”

10. Az Utasítás 90. pont e) és f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szervezeti elem ügykezelője vagy a szervezeti elemnél ügykezelői feladatokat ellátó személy (a továbbiakban: szervezeti elem ügykezelője) végzi:]

„e) a szervezeti elem átmeneti irattárának, valamint a határidőben lévő ügyiratok kezelését, az átmeneti irattárban lévő iratok iratkölcsönzését, valamint átadását a központi irattárnak;

f) az iratok lezárását, az átmeneti irattárból az ügyirat folyamatba helyezését, valamint a határidőben lévő ügyirat határidőből kivételét;”

[A szervezeti elem ügykezelője vagy a szervezeti elemnél ügykezelői feladatokat ellátó személy (a továbbiakban: szervezeti elem ügykezelője) végzi:]

„i) a szervezeti elem által keletkeztetett, nem rendezett érkeztető számok ellenőrzését, a szükséges ügykezelői műveletek (szignálásra ajánlás, iktatás, tévessé tétel) végrehajtását.”

12. Az Utasítás 92. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetők – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – végzik:)

„f) a határidő hosszabbítás és a határidőbe tétel engedélyezését, a határidőben lévő iratok felülvizsgálatát;”

13. Az Utasítás 92. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetők – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – végzik:)

„j) az irattári tételszám meghatározását, az irattározás, az irattárba adás engedélyezését.”

14. Az Utasítás 105. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„105. Az Állami Futárszolgálat útján továbbított küldemények nyilvántartása futárjegyzéken történik.”

15. Az Utasítás 116. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„116. Ha az érkezett elektronikus irat sérült vagy a küldemény címzettje nem beazonosítható, az érkeztetést végző szervezeti elem soron kívül intézkedik a küldő szerv erről történő tájékoztatására, és a 3. melléklet szerinti iratminta felhasználásával kezdeményezi a küldemény ismételt megküldését.”

16. Az Utasítás 124. és 124/A. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„124. Elektronikus küldemény (e-mail) manuális érkeztetése esetén az elektronikus iratkezelő rendszer érkeztető könyvében az érkeztető szám, az érkeztető személy azonosítójának, valamint az érkeztetés idejének kivételével minden adat javítható, felülírható. Amennyiben ugyanazon küldeményt több módon – így különösen, elektronikus levelező rendszeren és papíron, ide nem értve a NEO Postán keresztül küldött ügyiratokat – is megküldték, és azokat külön-külön érkeztették, azt az érkeztető számot kell iktatni, amely tartalmazza a küldemény összes mellékletét, a további – még nem iktatott – érkeztető számokat „nem iktatandó” jelöléssel kell ellátni, azzal, hogy az iktatószámot a megjegyzés rovatban jelölni kell, illetve, amennyiben az érkeztető szám iktatása már megtörtént, akkor a küldeményt annak alszámára kell beiktatni.

124/A. Amennyiben a panaszostól, közérdekű bejelentőtől vagy egyéb bejelentő személytől érkezett elektronikus küldemény (e-mail) címzettjei között több rendőri szerv vagy szervezeti elem hivatalos elektronikus postafiók címe is szerepel, akkor az elsőként megjelölt hivatalos elektronikus postafiókhoz tartozó szerv vagy szervezeti elem intézkedik a küldemény iktatására, valamint a küldeményben foglalt feladatok végrehajtására, így különösen a hatáskör és az illetékesség vizsgálatára, valamint ennek alapján az ügy szükség szerinti áttételére. Ilyen esetben a további címzettek – ideértve a másolati címzetteket is – az e-mail-beadványt a küldemény érkeztetését követően nem iktatandó jelöléssel látják el, és a megjegyzés mezőben a „Nem iktatandó az Iratkezelési Szabályzat 124/A. pontja alapján.” szöveget tüntetik fel.”

17. Az Utasítás 132. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„132. A felbontás nélkül a címzett részére továbbított küldeményeket minden esetben csak a címzett, tartós akadályoztatása esetén a címzett helyettese, illetve felettese bonthatja fel. Ha az ilyen küldeményt iktatni kell, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat közölni kell a címzett szervezeti elem ügykezelőjével.”

18. Az Utasítás 139. és 140. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„139. A papíralapú küldemény borítékját mindig az irat mellé kell csatolni.

140. Amennyiben a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetve az értéket köteles az iraton vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan részletesen feltüntetni. A pénzt vagy egyéb értéket elismervény ellenében kell átadni az ügyintézőnek. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.”

19. Az Utasítás 16. alcíme a következő 140/A. ponttal egészül ki:

„140/A. „A pénzkezeléssel megbízott az illetékbélyeg értékét az iraton rögzíti, és – amennyiben az még nem történt meg – az illetékbélyeget az iratra felragasztja, majd áthúzással vagy felülbélyegzéssel értékteleníti. Az illetékkel kapcsolatos – a Szabályzatban nem szabályozott – egyéb eljárásokat az illetékről szóló rendelkezések szerint kell végrehajtani.”

20. Az Utasítás 150. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irat előszignálására/szignálására jogosult vezető az érkeztetést követő egy munkanapon belül:)

„d) meghatározza az irat tárgyát és tárgykörét, irattári tételszámát.”

21. Az Utasítás 156. és 157. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„156. Iratkezelési segédletek és bizonylatok (a továbbiakban: iratkezelési okmány):

a) segédletek:

aa) az érkeztető könyv,

ab) a postabontó könyv,

ac) a kutatási nyilvántartás,

ad) az irattári törzskönyv,

ae) belső (ideiglenes) munkakönyv;

b) bizonylatok:

ba) a postakönyv,

bb) az átadókönyv,

bc) a futárjegyzék,

bd) a sokszorosító napló.

157. Használatba és nyilvántartásba vétel előtt minden papíralapú iratkezelési okmányt hitelesíteni kell. A hitelesítés összefűzésből és záradékolásból áll. A hitelesítési záradék az okmány megnevezését, a lapok számát (számmal és betűvel), a használatba vétel időpontját, keltezést és aláírást, valamint a hitelesítő szerv körbélyegzőjének lenyomatát tartalmazza.”

22. Az Utasítás 159. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„159. Az okmányok lapjait tintával meg kell számozni, a lapokat zsineggel át kell fűzni, a zsineg végeit össze kell kötni és a kötést körcímkével (ragasztószalaggal) a külső borítólap belső oldalához kell erősíteni. A könyvben, füzetben hitelesítés után a külső és belső borítólapok kivételével számozatlan lap nem maradhat.”

23. Az Utasítás 165. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„165. A manuális iktatókönyvek és az iratkezelési okmányok a Főnyilvántartó Könyvből kapnak számot. A Robotzsaru rendszerben iktatott ügyként, elektronikusan vezetett iratkezelési okmányok esetén hitelesítésként a Főnyilvántartó Könyvből kapott nyilvántartási számot az ügyirat tárgyában kell feltüntetni.”

24. Az Utasítás a következő 165/A. ponttal egészül ki:

„165/A. „Főnyilvántartó Könyvben kell nyilvántartásba venni azokat a papíralapú, több lapból álló, összefűzött és hitelesítéssel ellátott okmányokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat, amelyek valamilyen eszköz használatát, átadás-átvételét, vagy egy adott tevékenységnek az elvégzését dokumentálják (így különösen az Irattári terv 671–676. irattári tételszámai alá tartozó nyilvántartásokat). Használatukra, nyilvántartásba vételükre és vezetésükre a jelen alcímben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

25. Az Utasítás a következő 183/B. ponttal egészül ki:

„183/B. „A nyugtákat, pénzügyi bizonylatokat, fizetésiszámla-kivonatokat, fizetési felszólításokat, egyenlegközlőket, számlákat minden esetben érkeztetni kell. A nyugtákat, pénzügyi bizonylatokat, fizetésiszámla-kivonatokat, fizetési felszólításokat, egyenlegközlőket, számlákat a kifizetésért felelős szervezeti elemnél abban az esetben kell iktatni, ha a kifizetésen kívül egyéb, iratkezeléssel is összefüggő feladat/ok – így különösen teljesítésigazolás készítése, egyéb irat készítése, megküldése más szervhez vagy szervezeti elemhez – végrehajtását teszi szükségessé, vagy kapcsolódik a kifizetés alapját képező alapirathoz (így különösen kérelem, határozat, szerződés, megállapodás).”

26. Az Utasítás a következő 190/A. ponttal egészül ki:

„190/A. „Ha az elektronikus aláírás ellenőrzés megállapítja, hogy az elektronikus aláírás nem érvényes, akkor az elektronikus dokumentum nem tekinthető hitelesnek. Ebben az esetben az elektronikus iratot nem lehet az aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek tekinteni.”

27. Az Utasítás 191. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„191. Az ügyintéző szervezeti elem havonta köteles a belső (ideiglenes) munkakönyvet felülvizsgálni és az el nem intézett ügyek elintézéséről (iktatás, átiktatás, nem iktatandóra jelölés), a kiosztásra váró ügyek ügyintézőjének beállításáról gondoskodni.”

28. Az Utasítás 193. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„193. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv szervezeti elemei között az irat átadás-átvételét az iratkezelő rendszerben kell dokumentálni. Az átadókönyvbe be kell jegyezni:”

29. Az Utasítás a következő 202/A. ponttal egészül ki:

„202/A. „Amennyiben a címzett azonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak és az ügyintézési határidő tartható, az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfél rendelkezési nyilatkozata hiányában is az ismert elektronikus kézbesítési címére kell kézbesíteni a küldeményt, azzal, hogy a küldemény kézbesítésére az E-ügyintézési tv. 15. §-át kell alkalmazni.”

30. Az Utasítás 214. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„214. Az elektronikus tértivevény visszaérkezésének tényét és dátumát az iratkezelő rendszer az elküldött iratpéldány metaadatai között automatikusan rögzíti. A papíralapú tértivevény visszaérkezésének tényét és dátumát az elküldött irat iktatószámánál az iktatókönyvben regisztrálni kell.”

31. Az Utasítás 25. alcíme a következő 217/A. ponttal egészül ki:

„217/A. „ A határrendészeti kirendeltségeken az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető dokumentált döntése alapján az átmeneti irattár működtetése mellőzhető. Ebben az esetben a lezárást követően az iratok átadása közvetlenül a központi irattár részére történik.”

32. Az Utasítás a következő 224. ponttal egészül ki:

„224. Az iratok központi irattárba történő befogadására a központi irattár kezeléséért felelős szervezeti elem ütemtervet köteles készíteni.”

33. Az Utasítás 227. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„227. Legkésőbb az irattárba helyezés során gondoskodni kell a feleslegessé vált munkapéldányok és másolatok (az alszámmal nem rendelkező elektronikus és papíralapú munkapéldányok, másolatok, jegyzetek) ügyiratból történő kiemeléséről és a selejtezési és megsemmisítési eljárás mellőzésével történő megsemmisítéséről.”

34. Az Utasítás 229. és 230. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„229. Az ügyben készített utolsó irat keletkezésének időpontjában hatályos Irattári Terv alapján az irattári tételszámot az ügy tárgyának ismeretében az ügyintéző felülvizsgálja és szükség esetén intézkedik a módosításra.

230. Az ügyirat utolsó irata keletkezésének időpontjában hatályos Irattári Terv alapján meghatározott irattári tételszám megjelölésével az ügyintéző engedélyezés céljából az ügyben adott utolsó feladat elintézése során jelzi a vezetője részére az ügyirat lezárását, vagy feladat hiányában feljegyzésben – vegyes ügyirat esetén az iratborítón – rögzíti a szükséges adatokat, amit felterjeszt az engedélyező vezetőnek. A vezetői engedélyezés esetén az ügyintéző rögzíti az irattározás feltételeit a Robotzsaru rendszer „Utasítás az ügykezelőnek” rovatában. A szervezeti elem ügykezelője a lezárás engedélyezését követően az utasításnak megfelelően jár el.”

35. Az Utasítás 230/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„230/B. „A vezetői engedélyezést követően, amennyiben az ügyintéző személye megegyezik az ügykezelő személyével, akkor nem kell külön rögzíteni az irattározás feltételeit a Robotzsaru rendszer „Utasítás az ügykezelőnek” rovatában. Amennyiben az ügyintéző személye megegyezik az iratot kiadmányozó vezető személyével, az ügy lezárásánál nem kell rögzíteni a lezáráshoz szükséges vezetői engedélyt a Robotzsaru rendszerben, elegendő a vezető által az „Utasítás az ügykezelőnek” rovat kitöltése. Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető, valamint a javaslata alapján erre ügyrendben felhatalmazott vezetők az iratkezelési mozzanatok önálló végrehajtására jogosultak.”

36. Az Utasítás a következő 232/A. ponttal egészül ki:

„232/A. „A szervezeti elem ügykezelője legkésőbb a központi irattárba átadást megelőzően ellenőrzi az iratkezelő rendszerben az ügykezelés típusának beállítását (elektronikus vagy vegyes) és szükség esetén intézkedik a módosításra.”

37. Az Utasítás 27. alcíme a következő 234/A. ponttal egészül ki:

„234/A. „Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető a 234. pontban meghatározott ügykörökön túl is meghatározhatja azokat az irattári tételszámokat, amelyek tárolása a határrendészeti kirendeltségek központi irattáraiban csoportosan történik.”

38. Az Utasítás 251. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„251. Az irattári tételszámot az előadói íven az alábbi módon kell feltüntetni:

a) maradandó értékű irat esetében pl. Itsz: 1-a NS 15 év;

b) ügyviteli értékkel rendelkező irat esetében pl. Itsz: 1/d 3 év.”

39. Az Utasítás 255. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„255. A közlevéltárnak történő átadás előtt az iratokról a levéltár által közzétett minta szerinti jegyzéket kell készíteni.”

40. Az Utasítás 264. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„264. A minősített iratok átadására az érvényességi idő lejárta előtt kizárólag a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 12. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.”

41. Az Utasítás 33. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„33. Az iratok kölcsönzése az irattárból

42. Az Utasítás 268. és 269. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„268. Az ügyiratokat az irattárból elektronikus úton kezdeményezve csak nyilvántartásba vétel mellett, maximum 30 napig lehet kölcsönözni, amelyet további 30 nappal lehet meghosszabbítani. Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet – mint elismervényt – az átvevő köteles aláírni, valamint a Robotzsaru rendszer elektronikus kölcsönzőkönyvébe is be kell vezetni a kölcsönzés tényét. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.

269. Az ügyiratok kölcsönzésekor az ügyiratpótló lapon és a Robotzsaru rendszer elektronikus kölcsönzőkönyvében rögzíteni kell:

a) a kölcsönző nevét, munkakörét, beosztását, szolgálati helyét, munkavégzés helyét;

b) az irat kiadásának időpontját,

c) az irat visszahozatalának határidejét, valamint

d) a kölcsönzést engedélyező személy nevét, munkakörét, beosztását.”

43. Az Utasítás a következő 281/A. ponttal egészül ki:

„281/A. „A megőrzési idejét tekintve feltételhez kötött, ügyviteli értékkel rendelkező iratok selejtezésével összefüggésben a felülvizsgálatra vonatkozó eljárásrendet az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető határozza meg.”

44. Az Utasítás 283. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„283. Az iratselejtezésről – a legalább évente egyszer, legfeljebb évente négyszer – készített elektronikus selejtezési jegyzőkönyvet az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető vagy az ügyrendben kijelölt személy jóváhagyását követően az illetékes levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyezése érdekében.”

45. Az Utasítás 285. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„285. A közlevéltár egyedi szempontok alapján mintát kérhet a selejtezhető iratokból, amelynek átvételéhez az előkészítést az adott szerv munkatársai végzik a levéltári mintaselejtezés alapján.”

46. Az Utasítás a következő 290. ponttal egészül ki:

„290. A papíralapon nem megőrzendő, illetve nem maradandó értékű, hiteles elektronikus irattá alakított érkezett, illetve keletkezett papíralapú példányok jegyzőkönyv felvétele mellett semmisíthetők meg.”

47. Az Utasítás 296. és 297. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„296. A hulladékanyag-hasznosító vállalatnak a kiselejtezett iratokat zúzott állapotban lehet átadni. Amennyiben zúzás nem történik, zsineggel átkötött zsákokban két, szállítással megbízott munkatárs felügyelete mellett szabad átadni. A személyes és a különleges adatot tartalmazó iratok megsemmisítése csak a selejtezést végző rendőri szerv munkatársainak állandó jelenléte mellett történhet. Nem szükséges a selejtezést végző rendőri szerv munkatársának jelenléte, amennyiben a zúzás és megsemmisítés büntetés-végrehajtási intézetben történik.

297. A megsemmisítés (szállítás és bezúzás) megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet (12. melléklet) az iratok selejtezéséről felvett jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni.”

48. Az Utasítás 305. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„305. Az iraton – a 10. melléklet szerinti minta felhasználásával – fel kell tüntetni Times New Roman betűtípussal:

a) az irat fejlécében középen Magyarország címerét és a szerv, szervezeti egység, illetve szervezeti elem megnevezését (12-es betűmérettel);

b) fejrész alatt bal oldalon az irat iktatószámát – kivéve a kizárólag elektronikus formában létező iratok esetén, amelyeknél a 179. pont irányadó – (10-es betűmérettel);

c) a fejrész alatt jobb oldalon (10-es betűmérettel):

ca) amennyiben alkalmazására sor kerül, a kezelési jelzést és kezelési utasítást,

cb) az irat tárgyát,

cc) a hivatkozási számot,

cd) az ügyintéző nevét, rendfokozatát,

ce) együttműködő szerv címzett részére, valamint belső levelezés során készített irat esetén az ügyintéző városi, illetve BM telefonszámát;

d) az irat bal oldalán (12-es betűmérettel, félkövér betűstílussal):

da) a címzett nevét, amennyiben azzal rendelkezik, rendfokozatát, beosztását,

db) székhelyét, székhelyének címét,

dc) a címzett megszólítását (rendfokozat, ha az nincs, beosztás, magánszemély teljes neve megjelöléssel);

e) a szöveg alatt bal oldalon a keltezést – székhely, elektronikus irat esetén „időbélyegző szerint”, papíralapú irat esetén „év, hónap, nap” megjelölést alkalmazva – (12-es betűmérettel, félkövér betűstílussal);

f) a szöveg alatt jobb oldalon (12-es betűmérettel, félkövér betűstílussal):

fa) a kiadmányozó nevét, rendfokozatát,

fb) a beosztását,

fc) papíralapú irat esetén a bélyegzőlenyomatot;

g) a kiadmányozás alatt bal oldalon a mellékletek felsorolását, példány, lapszám, illetve csomag jelöléssel (10-es betűmérettel);

h) az irat láblécében középen (10-es betűmérettel):

ha) a szerv (szervezeti egység, illetve szervezeti elem) címét, postafiókszámát,

hb) telefonszámát,

hc) elektronikus elérési lehetőségét,

hd) a szervezet KÉR azonosítóját.”

49. Az Utasítás 323. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„323. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, segédbélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről, névbélyegzőkről, szárazbélyegzőkről, az egyéb, a szerv elnevezését nem tartalmazó bélyegzőkről (a továbbiakban: bélyegzők), valamint a személyi (negatív) pecsétnyomókról nyilvántartást kell vezetni.”

50. Az Utasítás a következő 324/A. ponttal egészül ki:

„324/A. „A 323. pont szerinti nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a bélyegző, személyi (negatív) pecsétnyomó használója, kezelője mindenkor megállapítható legyen.”

51. Az Utasítás 46. alcíme a következő 326/A–326/D. ponttal egészül ki:

„326/A. „A személyi (negatív) pecsétnyomót a lenyomatával vagy számának és az esetleges betűjelölésének együttes dokumentálásával, az érkezésének sorrendjében kell nyilvántartásba venni. Minden személyi (negatív) pecsétnyomót új sorszámon kell nyilvántartásba venni.

326/B. A bélyegzők cseréjét – a bélyegző lenyomatát is csatolva – írásban kell kérni. Ha a bélyegző szövege olvashatatlan, a bélyegző eredeti szövegét a lenyomat alá kell írni.

326/C. A régi bélyegzőt az új bélyegző megérkezését követő nyolc munkanapon belül, jegyzőkönyv egyidejű felvételével az azt nyilvántartó szervezeti elem selejtezi olyan módon, hogy eredeti alakja visszaállíthatatlan legyen. A 326/B. szerinti bélyegzők megsemmisítésről készített jegyzőkönyv egy példányát – a szerv vezetőjén keresztül – a központi nyilvántartást vezető KR kijelölt szervezeti elemének kell megküldeni. Ez az eljárás irányadó a szerv megszűnése esetére is.

326/D. Az elhasználódott személyi (negatív) pecsétnyomót jegyzőkönyv egyidejű felvételével az azt nyilvántartó szervezeti elem selejtezi olyan módon, hogy eredeti alakja visszaállíthatatlan legyen.”

52. Az Utasítás 341. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„341. A szerv megnevezését vagy kódszámát tartalmazó körbélyegző, bélyegző, személyi (negatív) pecsétnyomó eltűnéséről és a bélyegző felkutatására tett intézkedésről, majd az ügyben lefolytatott eljárás megállapításairól nyolc munkanapon belül – a szolgálati út betartásával – írásban értesíteni kell az illetékes gazdasági szervet. A központi beszerzésű bélyegző eltűnéséről írásban az utánpótlásra kötelezett szervet is értesíteni kell. Amennyiben olyan jellegű bélyegző veszett el, amelyhez joghatás fűződhet, intézkedni kell az eltűnés Hivatalos Értesítőben történő közzétételére.”

53. Az Utasítás 371. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„371. Bűnügyi irat a büntetőeljárásban az előkészítő eljárás és a nyomozás, valamint a vagyon-visszaszerzési eljárás során keletkezett irat, a rendkívüli halálesetek vizsgálatára folytatott hatósági eljárás iratai, a kábítószer elkobzására irányuló intézkedések iratai, valamint a magánvádas bűncselekményekkel összefüggő iratok (a továbbiakban együtt: bűnügyi irat). A bűnügyi iratot a más jellegű iratoktól elkülönítve kell kezelni.”

54. Az Utasítás 50. alcíme a következő 379/A. ponttal egészül ki:

„379/A. „A magánvádas bűncselekmények iktatókönyvébe (mv.) kell iktatni:

a) a magánvádas bűncselekményre vonatkozó bejelentést, feljelentést és mellékleteit;

b) az a) pontban meghatározott iratoknak az ügyészség részére történő továbbításról szóló átiratot;

c) a bíróságnak a magánvádas bűncselekménnyel kapcsolatos eljárásában a nyomozó hatóságnak címzett küldeményeit és az azok alapján keletkező iratokat.”

(Az ügy előadója:)

„f) a munkaköri leírásában erre kapott felhatalmazása esetén engedélyezi és intézkedik az ügyirat határidőben lévő ügyiratként történő kezelésére.”

56. Az Utasítás a következő 389/A. ponttal egészül ki:

„389/A. „A határidőben lévő ügyiratok felülvizsgálatáról az irat tárgya szerint kiadmányozásra jogosult vezető negyedévente gondoskodik, ennek során dönt az ügyirat átmeneti vagy központi irattárba áthelyezéséről vagy további határidőben tartásáról.”

57. Az Utasítás 392. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„392. A lefoglalásról szóló határozatot, valamint a lefoglalt dolgot a nyilvántartásba való bejegyzés és a további kezelés céljából át kell adni a tárgykezeléssel megbízott személynek. A lefoglalt tárgy nyilvántartása papíralapon vagy elektronikus úton vezetett nyilvántartó könyvben történik. Az elektronikus úton vezetett nyilvántartás tartalmilag megegyezik a papíralapon vezetett nyilvántartással.”

58. Az Utasítás a következő 392/A. ponttal egészül ki:

„392/A. „A 392. pont szerinti papíralapú nyilvántartás esetén a Robotzsaru rendszerben a tárgy iktatási adatainál – a megjegyzés rovatban – rögzíteni kell a feljelentett személy(ek)től elvett tárgy(ak) nyilvántartó könyv szerinti számát, minden ismertetőjegyét/azonosítóját. Elektronikus nyilvántartás esetén a tárgy nyilvántartása „bűnjelként” történik, amely során szabálysértési nyilvántartási számot (SNYT) kap.”

59. Az Utasítás 396. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„396. Ha a szabálysértési előadó a lefoglalt tárgy(ak) visszaadását rendeli el, a határozat alapján a tárgykezelő intézkedik a tárgy(ak) tulajdonos részére történő kiadása iránt. A tárgykezelő a tulajdonos, illetve meghatalmazottja által két példányban aláírt átvételi elismervény alapján adja ki a lefoglalt dolgot, melyből egy példányt a szabálysértési irathoz, egyet a nyilvántartó könyvhöz kell mellékelni. A visszaadás tényét a tárgykezelő az elektronikus nyilvántartásban rögzíti. Ha a tulajdonos vagy meghatalmazottja a 393. pontban felsorolt tárgy(ak) átvételének céljából nem jelenik meg, akkor a szabálysértési hatóság gondoskodik a tárgy(ak)nak a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasításban meghatározottak szerinti továbbadásáról, illetve megsemmisítéséről.”

60. Az Utasítás a következő 396/A. ponttal egészül ki:

„396/A. „A szabálysértési hatóság a lefoglalt tárgy elkobzásáról és megsemmisítéséről rendelkező jogerős határozat egy példányát átadja a tárgykezeléssel megbízott személynek, aki a megsemmisítés tényét a papíralapon vagy az elektronikus úton vezetett nyilvántartásba rögzíti.”

61. Az Utasítás 397. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„397. A szabálysértési ügyintéző köteles negyedévente a nyilvántartókönyvbe bejegyzett adatokat egyeztetni azokkal az iratokkal, illetve tárgyakkal, melyekben lefoglalás, illetve elkobzás történt. A nyilvántartókönyvet a nyilvántartókönyv vezetésével megbízott személy a tárgyév végén lezárja, és az erre vonatkozó záradékot – papíralapú nyilvántartás esetén – az igazgatásrendészeti osztály (alosztály) vezetője ellenjegyzi. Az elektronikus nyilvántartás vezetéséért a tárgykezelő felel.”

62. Az Utasítás a következő 406/A. ponttal egészül ki:

„406/A. „A határidőben lévő ügyiratok és az éventúli folyamatban lévő ügyek felülvizsgálatáról az irat tárgya szerint kiadmányozásra jogosult vezető legalább évente gondoskodik, amely során dönt az ügyirat átmeneti vagy központi irattárba áthelyezéséről vagy a határidőbe tételről.”

63. Az Utasítás 408. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„408. A szakirányítást ellátó szervek a szakirányításuk alá tartozó szerveknél az ügykezeléssel egyidejűleg az iratselejtezést és irattározást is rendszeresen kötelesek ellenőrizni.”

(Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervek minden év március 31-ig jelentésben értékelik az elektronikus ügyintézéssel és iratkezeléssel kapcsolatos előző évi feladatok végrehajtását. A területi szervek az irányítása alá tartozó helyi szervek értékelésének eredményét is összesítő jelentést minden év április 15-éig tájékoztatásul továbbítják az ORFK elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőjének. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szervnek a jelentésben ki kell térnie:)

„j) a helyes küldési módok ellenőrzésének megállapításaira;

k) az érkeztető számok és ideiglenes számok, kiosztásra váró ügyek, éventúli folyamatban lévő ügyek ellenőrzésének megállapításaira.”

65. Az Utasítás 410. és 411. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„410. Ügykezelői beosztásban foglalkoztatni kívánt személy az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokból és a Szabályzat alkalmazásából a kinevezését követő három hónapon belül, de legkésőbb a véglegesítéséig online formában vagy az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv vezetője vagy az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető által kijelölt bizottság előtt köteles vizsgát tenni. Az ügykezelői munkakörbe történő véglegesítés a sikeres vizsga esetén történhet meg. A vizsga eredményes letételéről szóló igazolás egy példányát az érintett személyügyi iratai között kell elhelyezni. Az ügykezelő feladatait munkaköri leírásban kell rögzíteni.

411. Az ügyintézői állomány a kinevezését követő három hónapon belül köteles online formában vagy az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv vezetője vagy az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető által kijelölt bizottság előtt az ügykezelési ismeretekből vizsgát tenni.”

66. Az Utasítás

a) 3. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 7. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 8. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 9. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 10. melléklete helyébe az 5. melléklet,

lép.

67. Az Utasítás a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

68. Az Utasítás 1. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.

69. Az Utasítás

a) 4.55. alpontjában a „Robotzsaru rendszerben” szövegrész helyébe a „Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozói és elektronikus iratkezelő rendszerben (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer)” szöveg;

b) 4.63. alpontjában a „Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer kezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer)” szövegrész helyébe a „Robotzsaru rendszer” szöveg;

c) 63. pontjában a „változáskövetésnek” szövegrész helyébe a „változáskövetésnek” szöveg;

d) 89. pont k) alpontjában az „a hiteles” szövegrész helyébe az „valamennyi hiteles” szöveg, illetve a „küldemények” szövegrész helyébe a „küldemény” szöveg;

e) 133. pontjában az „az ügykezelő” szövegrész helyébe az „a szervezeti elem ügykezelője” szöveg, a „rögzíti” szövegrész helyébe a „rögzít” szöveg;

f) 135. pontjában az „az ügyintézőnek elektronikus úton értesíteni kell” szövegrész helyébe az „az érkeztető szervezeti elem a 3. melléklet szerinti iratminta felhasználásával elektronikus úton értesíti” szöveg;

g) 166. pont d) alpontjában az „iktatószám” szövegrész helyébe a „nyilvántartási szám” szöveg;

h) 183/A. pontjában a „szervezeti elem” szövegrészek helyébe a „szervezeti elem ügykezelője” szöveg, valamint a „vagy megőrzi” szövegrész helyébe a „vagy a vegyes ügyirat részeként megőrzi” szöveg;

i) 202. pont a) alpontjában az „nem járult hozzá az elektronikus kapcsolattartáshoz” szövegrész helyébe az „kapcsolattartási formaként nem az elektronikus utat választotta” szöveg;

j) 209. pontjában az „ügykezelő” szövegrész helyébe az „érkeztető pont ügykezelője” szöveg;

k) 220. pont d) alpontjában a „ „C” tűzveszélyes osztályba kell sorolni” szövegrész helyébe az „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9. §-a alapján kell besorolni” szöveg;

l) 238. pontjában a „– külön ütemtervben megállapított időben –” szövegrész helyébe az „a külön ütemtervben meghatározottak szerint,” szöveg;

m) 244. pont d) alpontjában a „230. pontban” szövegrész helyébe a „238. pontban” szöveg, az „eljárásrendben” szövegrész helyébe az „eljárásrend szerint” szöveg;

n) 278. pontjában a „háromtagú” szövegrész helyébe a „kéttagú” szöveg;

o) 284. pontjában a „vezető köteles” szövegrész helyébe a „vezető, vagy az általa ügyrendben kijelölt személy köteles” szöveg;

p) 293. pontjában az „év szeptember 30-ig” szövegrész helyébe az „évben” szöveg;

q) 316. pontjában a „szerv vezetője” szövegrész helyébe a „szervezeti elem vezetője” szöveg;

r) 328. pontjában a „hivatalos iratokon” szövegrész helyébe a „papíralapú hivatalos iratokon” szöveg;

s) 340. pont c) alpontjában az „az ügykezelőnél” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásban” szöveg;

t) 375. pont d) alpontjában a „Be.” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.)” szöveg;

u) 386. pontjában a „meghallgatáskéréseket” szövegrész helyébe a „meghallgatás-kéréseket” szöveg;

v) 386/B. pontjában a „rendőr-főkapitányságok” szövegrész helyébe a „vármegyei rendőr-főkapitányságok” szöveg;

w) 387/A. pont a) alpontjában a „Készenléti Rendőrség” szövegrész helyébe a „KR” szöveg;

x) 388. pontjában az „ütközteti” szövegrész helyébe az „a feladatmezőben a megfelelő kódok megadásával ütközteti” szöveg;

y) 393. pontjában a „gáz- és riasztófegyvert átadja a megyei” szövegrész helyébe a „gáz- és riasztófegyvert, robbanó-, gyújtó- és pirotechnikai szakanyagot átadja a vármegyei” szöveg;

z) 394. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg;

aa) 1. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg;

lép.

70. Ez az utasítás 2023. január 1-jén lép hatályba.

71. Hatályát veszti az Utasítás

a) 25. pontja;

b) 33. pontja;

d) 89. pont i) alpontjában a „ , valamint” szövegrész;

e) 95. pontjában az „a határidős és” szövegrész;

f) 106. pontja;

g) 131. pont b) alpontjában a „hiteles” szövegrész;

h) 137. pontja;

i) 150. pont a) alpontjában a „(szervezeti elemet és/vagy személyt)” szövegrész;

j) 163. pontja;

k) 217. pontban az „és határidős” szövegrész;

m) 242. pontja;

n) 256. pontja;

o) 258. pontjában a „kétpéldányos,” szövegrész;

p) 269. pont b) alpontjában a „valamint” szövegrész;

r) 282. pontjában a „két eredeti példányban” szövegrész;

s) 306. pontja;

t) 316. pontjában az „egy évre visszamenőleg tételesen, a többi irattári anyagot” szövegrész;

u) 329. pontja;

x) 371/A. pontja;

y) 378. pontjában az „amelyet az elkülönítésről szóló határozatban meg kell jelölni” szövegrész;

aa) 414. pontja.

72. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

2. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

3. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

CÍMER
(SZERVEZETI EGYSÉG, SZERVEZETI ELEM MEGNEVEZÉSE)
Fnyt.
IRATTÁRI TÖRZSKÖNYV

Ssz.

Befogadás (Á) /
Megsemmisítés (S) jelölése / Levéltári
Átadás (L)

Befogadás / Megsemmisítés /
Levéltári Átadás időpontja

Szervezeti elem megnevezése

Évkör

Az átvett /megsemmisített iratok mennyisége
(±)

Év eleje:

2023. január 1.

központi irattár

1900–2022.

150 ifm

1.

Á

2017. október 15.

ORFK Gazdasági Főigazgatóság

2015.

+ 2 ifm

2

S

2022. október 12.

központi irattár

2015–2022.

–10 ifm

Év vége:

2023. december 31.

központi irattár

1900–2023.

142 ifm

4. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

5. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

6. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

7. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

8. melléklet a 39/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

„1. függelék a 40/2017. (XII. 29) ORFK utasításhoz

IRATTÁRI TERV

Az irattári tervben alkalmazott rövidítések jelmagyarázata:
a) NS – nem selejtezhető irattári tétel, az e kategóriába sorolt iratok közlevéltárnak történő átadására a táblázatban megjelölt időben kerül sor;
b) HN – határidő nélkül őrzendő, nem selejtezhető helyben őrzendő iratok;
c) D/PM – a papíralapon érkezett, hiteles elektronikus másolattá alakított, de papíralapon is megőrzendő iratok.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
I. A rendőri tevékenységgel összefüggő általános iratfajták
Irattári tételszám keret: 1-től 60-ig
(felhasznált: 1-től 60-ig)

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett papíralapon is megőrzés
(D/PM)

1.

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok

a)

ORFK tájékoztatók, belső normák (Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrendek, utasítások, intézkedések), szabályzatok és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok eredeti, irattári példányai:

NS

15 év

b)

más szerv által készített normák:

1 év

c)

Másolatkészítési Szabályzat:

NS

15 év

d)

Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzat:

NS

15 év

e)

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatási Szabályzat:

NS

15 év

f)

Információátadási Szabályzat:

NS

15 év

g)

Együttműködési szerződések, együttműködési megállapodások, amennyiben a másik fél nem rendelkezik elektronikus aláírással:

NS

15 év

D/PM

h)

részintézkedéseket tartalmazó körlevelek, tájékoztatók, közlemények, intézkedési tervek:

visszavonást követően
1 év

i)

Üzemeltetés Biztonsági Szabályzat:

NS

15 év

2.

Tervezetek véleményezése, belső norma-előkészítéssel, együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos iratok

a)

a Rendőrség alaptevékenységét meghatározó norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

5 év

b)

a Rendőrség működésével kapcsolatos norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

3 év

c)

az a)–b) pontba nem sorolható norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:

1 év

3.

Az alapvető jogok biztosától és helyetteseitől, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől érkező megkeresésekkel kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

4.

A Rendőrséghez intézett miniszteri, országgyűlési megkeresésekre adott válaszok

a)

a Rendőrség felügyeletét ellátó miniszterhez intézett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok iratai:

5 év

b)

az Országgyűlés bizottságaitól, egyéni képviselőktől érkezett megkeresések:

5 év

c)

az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos találkozó, feljegyzés:

3 év

5.

Külföldi országok rendőri szerveivel történő együttműködés során keletkezett iratok

a)

nemzetközi jogi kötelezettségek alapján a rendőri tevékenység egészét érintő jelentések, átfogó értékelések vagy egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók:

NS

15 év

b)

egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók, kölcsönös tájékoztatók, tárgyalási tervek, úti jelentések, jegyzőkönyvek, megállapodások stb.:

10 év

c)

a részadatokat tartalmazó iratok, egyedi intézkedésekkel kapcsolatos levelezések:

3 év

d)

RABIT-, FRONTEX-, valamint EU- (Schengeni) kötelezettségvállalásból fakadó határrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, előkészítési megbeszélések, levelezések, szakértői vélemények, jelentések:

1 év

e)

nemzetközi kapcsolattartás egyéb dokumentumai:

1 év

f)

külföldről érkezett vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

g)

külföldre továbbított vagyonvisszaszerzés tárgyú megkeresések iratanyagai:

5 év

h)

RAILPOL, nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó vasútrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok, intézkedési tervek. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, levelezések, jelentések:

5 év

6.

Határügyi főmegbízottak, határmegbízottak bizottsági, fővegyesbizottsági, vegyesbizottsági tagok kinevezési, felmentési javaslatairól szóló kinevezés kinevezést, illetve felmentést követően:

1 év

7.

Nemzetközi tárgyalásokon aláírt jegyzőkönyvek (emlékeztetők), országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi, határügyi főmegbízotti, határmegbízotti, fővegyesbizottsági, bizottsági, helyi vegyesbizottsági, igazgatósági, munkabizottsági tárgyalásokról készített jelentések:

NS

15 év

D/PM

8.

Az államhatár megjelölésével, a határjelek és a határnyiladék karbantartásával kapcsolatos iratok

a)

az államhatár megjelölésével, a határjelek karbantartásával és a határnyiladék állapotával kapcsolatos iratanyagok, az államhatár rendjével összefüggő ügyek, engedélyezések, szakhatósági állásfoglalások iratai:

NS

15 év

D/PM

b)

határnyiladék karbantartással kapcsolatos jelentések, átiratok, levelezések:

3 év

9.

Rendőri szerv szervezetére, működésére, ellátottságára vonatkozó iratok

a)

alapító okirat, rendőri szerv szervezetére, létszámára vonatkozó összesített iratok, állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák:

NS

15 év

b)

rendőri szerv pénzügyi, anyagi, műszaki ellátottságára, fejlesztésére vonatkozó összesített iratok:

NS

15 év

c)

területi módosítások (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrőrsök, körzeti megbízotti székhelyek területi módosítása):

NS

15 év

10.

Szervezési ügyiratok

a)

jóváhagyott távlati és éves szervezeti, létszámfejlesztési tervek:

NS

15 év

b)

szervezetre, létszámra vonatkozó javaslatok, részadatokat tartalmazó iratok:

3 év

c)

a hatáskörileg illetékes vezetők által jóváhagyott szervezetet és létszámot érintő szervezési javaslatok, melyek alapján a szervezési állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák módosulnak:

5 év

d)

saját hatáskörben elbírált létszám- és szervezési módosítást tartalmazó átirat:

2 év

e)

saját készítésű szervezési létszámjavaslatok, amelyeknek jóváhagyását a hatáskörileg illetékes vezető elutasította:

2 év

f)

az állománytáblázatokban, munkaköri nómenklatúrákban jóváhagyott – szervezetet és létszámot nem változtató – ruházati norma, iskolai végzettség, beosztás és illetmény kulcsszám előírását módosító irat:

2 év

11.

Tervek, munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló jelentések, beszámolók

a)

kormány által meghirdetett programok, éves ellenőrzési és munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

NS

15 év

b)

egy-egy feladatról szóló tervek, végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:

5 év

12.

Állami szervekkel, jogi személyekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok

a)

a kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos szerződések:

a megszűnéstől,
felmondástól
számított 15 év

D/PM

b)

a meg nem kötött szerződések, az alá nem írt megállapodások iratai:

1 év

c)

a megkötött szerződésekhez kapcsolódó számlák ellenőrzési lapjai:

5 év

d)

az adományokhoz, felajánlásokhoz kapcsolódó előterjesztések:

5 év

13.

Ügyeleti szolgálatok, Tevékenység-irányítási központok összefoglalói, beszámolói

a)

Országos Napi Tájékoztató Jelentés (NTJ):

NS

15 év

b)

területi szervek Napi Jelentése (NJ):

5 év

c)

Ügyeleti egyéb beszámolók, statisztikák:

3 év

d)

Ügyeleti szolgálatok által adott utasítások, feladatok:

3 év

e)

Ügyeleti szolgálatok által rendkívüli eseményekről készült kivizsgálások, jelentések:

3 év

f)

Ügyeleti szolgálatok által végzett egyéb tevékenység:

1 év

g)

az elektronikus bűnügyi felügyelettel kapcsolatos iratok:

a kényszerintézkedés megszüntetésének tudomásra jutásától számított 1 év

14.

Segélyhívási rendszerrel összefüggő iratok

a)

Hívásfogadással kapcsolatos iratok, megkeresések:

1 év

b)

Hívásfogadó rendszerrel kapcsolatos iratok:

3 év

c)

HIK üzemeltetési iratok:

1 év

d)

HIK szakirányítás:

3 év

15.

Végzett munkáról szóló jelentések, statisztikák

a)

éves jelentések, statisztikák egyes szakterületek tevékenységéről, jelentősebb feladatok, parancsok, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról készített összefoglaló jelentések:

NS

15 év

b)

szakirányítással kapcsolatos iratok, értékelő, tájékoztató jelentések, javaslatok, elemzések:

5 év

c)

részjelentések, egyéb időközi (félévi, negyedévi, havi) statisztikák, amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, valamint kevésbé jelentős adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű, egy-egy ügyre vonatkozó jelentések:

3 év

d)

önkormányzatoknak, közgyűlésnek küldött beszámolók, tájékoztatók a keletkeztető szervnél:

5 év

e)

más szervtől érkezett önkormányzati, közgyűlési beszámolók, tájékoztatók:

1 év

f)

járőr jelentések:

1 év

g)

önkormányzatokkal kapcsolatos levelezések:

3 év

h)

járvánnyal kapcsolatos döntések, statisztikák, összesítő kimutatások, előterjesztések és tervezetek:

NS

15

i)

járvánnyal kapcsolatos háttéranyagok (döntés-előkészítő anyagok, adatszolgáltatások, tájékoztatások, döntés-előkészítési céllal továbbított dokumentumok):

10 év

j)

más szerv járvánnyal kapcsolatos döntései, statisztikái, összesítő kimutatásai, előterjesztései és tervezetei:

5 év

16.

Szakmai, szakirányítói, vezetői és költségvetési ellenőrzésekről (vizsgálatokról) szóló iratok

a)

átfogó ellenőrzés és utóellenőrzés anyaga:

NS

15 év

D/PM

b)

témaellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

5 év

c)

célellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:

3 év

d)

mobil ellenőrzéssel kapcsolatban keletkezett anyagok:

3 év

e)

szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai rendszerek ellenőrzésének anyagai:

NS

15 év

f)

nem átfogó jellegű pénzügyi ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések anyagai:

10 év

g)

nemzeti és külföldi minősítésű iratok kezelésével kapcsolatos ellenőrzések iratai:

10 év

h)

lefolytatott ellenőrzési nyilvántartás (valamennyi ellenőrzés vonatkozásában):

NS

15 év

i)

ellenőrzési ütemtervek:

5 év

j)

ellenőrzési tervek:

3 év

k)

általános ellenőrzések anyagai:

3 év

l)

egyéb szakirányítói levelezés, észrevételek iratai:

3 év

m)

állományvédelmi ellenőrzések:

3 év

n)

költségvetési ellenőrzésekről szóló iratok:

8 év

o)

átfogó ellenőrzéshez készített részjelentések:

3 év

p)

beszámolók:

3 év

q)

egyéb költségvetési ellenőri feladatokhoz kapcsolódó anyagok:

3 év

r)

vezetői ellenőrzések:

5 év

17.

Nyílt parancsok, megbízólevelek

a)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-nyilvántartás:

a használatból történt kivonást követően 1 év

b)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb:

a betelte, illetve a kiadott nyílt parancsok visszavételét követően 1 év

c)

nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-igénylés:

1 év

18.

Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek iratai

a)

országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány-helyettesi értekezletek előkészítésével, lebonyolításával összefüggésben keletkezett iratok, hanganyagok, valamint országos rendőrfőkapitányi, országos rendőrfőkapitány- helyettesi értekezletek, a főkapitányi klub írásos előterjesztései, emlékeztetői:

NS

15 év

b)

vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, rendőrkapitányságok vezetői, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői által tartott értekezletek, parancsnoki értekezletek anyagai, emlékeztetői:

NS

15 év

c)

igazgatói értekezletek anyagai:

5 év

d)

más szervekkel közösen tartott értekezletek, megbeszélések anyagai:

5 év

e)

fogadónappal kapcsolatos iratok:

1 év

f)

egyéb értekezletekről készült hanganyagok, a főkapitányi klub hanganyagai:

1 év

g)

egyéb értekezletekről készült emlékeztetők:

1 év

h)

berendelő:

1 év

19.

Belföldi és külföldi tapasztalatcsere (tanulmányút, képzés) kapcsán keletkezett iratok

a)

összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

b)

részadatokat tartalmazó iratok:

1 év

c)

a külföldi rendőri szervek által meghirdetett képzések iratai:

3 év

d)

nem rendőri vagy rendvédelmi szervekkel történő együttműködéshez kapcsolódó tanulmányút, továbbképzés kapcsán készült
úti jelentések:

5 év

20.

Közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések

a)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége fennáll):

5 év

b)

közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége nem áll fenn):

1 év

c)

a rendőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

d)

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, fegyveres biztonsági őrök intézkedése elleni panasz:

5 év

e)

az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésének nyomán indított közigazgatási hatósági eljárás iratai:

NS

15 év

f)

az alapvető jogok biztosával kapcsolatos iratok:

5 év

g)

az iskolaőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

h)

a határvadász feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:

5 év

21.

Személyi állomány részéről felterjesztett, a rendőri munkával kapcsolatos javaslatok, észrevételek, kérelmek, panaszok:

5 év

22.

Egyes ügyekben keletkezett iratok

a)

egyes ügyekben adott szakvélemények, jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok, nem hiteles fordítások:

3 év

b)

megkeresések, levelezések, meghívók, köszönőlevelek:

1 év

c)

választásokkal, népszámlálással kapcsolatban keletkezett iratok:

5 év

d)

téves címzésű, illetve helytelen kézbesítésű iratok, melyeknél a címzett és a feladó nem állapítható meg:

1 év

e)

a tolmácsnyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelmek:

3 év

f)

bűnügyekben adott jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványokkal, hatásköri és illetékességi ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatos iratok:

3 év

g)

egyéb bejelentések:

3 év

h)

hatósági közreműködés (rendőri biztosítás, kísérés) igénylése:

3 év

i)

épületátadással, épület felújítással kapcsolatos egyéb iratok, forgatókönyvek, meghívók, berendelők:

1 év

j)

a Nemzeti Lovas Díszegység igénybevételével kapcsolatos felkérések (bemutatók), levelezések:

5 év

k)

hatáskör/illetékesség hiányában más hatósághoz vagy más szervhez áttett ügyek iratai:

1 év

23.

Védelemigazgatási tevékenységgel összefüggő iratfajták

a)

különleges jogrend bevezetésére, magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatban készített tervek, intézkedési tervek, okmányok, különleges jogrendi feladatok ellátására való felkészültség helyzetéről szóló átfogó jelentések, illetve az állomány értesítésével (berendelésével) kapcsolatos tervek, iratok:

10 év

b)

igénybejelentéssel kapcsolatban keletkezett, kiutalásra kerülő objektumok, gépjármű- technikai eszközök és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos iratok:

a kiutaló határozatok, szerződések hatályon kívül helyezését, megszűnését követően
1 év

c)

tartalék vezetés elhelyezésével, hírrendszerével, irányítási és vezetési rendszerével, szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos tervek:

az érvényesség megszűnését követően
10 év

d)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok a készítő szervnél:

10 év

e)

védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok más szervnél:

5 év

f)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok a készítő szervnél:

a megbízás megszűnését követő
1 év

g)

védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok más szervnél:

3 év

h)

létfontosságú rendszerelemek kijelölésével, védelmével kapcsolatos iratok:

5 év

i)

védelmi igazgatási szakterülettel összefüggő szakmai konferenciák, értekezletek, továbbképzések iratai:

5 év

j)

védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

24.

Objektum- és körletvédelmi tervek, objektumvédelemmel kapcsolatos iratok

a)

objektum- és körletvédelmi tervek, melyek az állandó védelemre kijelölt létesítményekre vonatkoznak:

HN

b)

az a) pont alá nem tartozó objektum- és körletvédelmi tervek:

1 év

c)

objektumvédelemmel kapcsolatos iratok:

3 év

25.

Térképekkel kapcsolatos iratok

a)

térképellátási jegy, térképszelvények kifizetésével kapcsolatos levelezések, átutalás:

10 év

b)

munkatérképek, diszlokációs és illetékességi területet, szolgálati helyeket ábrázoló térképek és kapcsolódó táblázatok:

az új kiadását követően
1 év

c)

a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:

1 év

26.

A minősítés felülvizsgálatával kapcsolatban keletkezett iratok

a)

a minősített adat felülvizsgálata során keletkezett minősítési javaslatok, határozatok:

a felülvizsgált irat megőrzési idejéig

b)

a minősítés felülvizsgálatáról szóló értesítések:

1 év

c)

felülvizsgálati szakértői megbízások:

a visszavonást követő
8 év

27.

Felülvizsgálati jegyzék:

5 év

28.

Titoktartással kapcsolatos iratok

a)

titoktartási kötelezettség alóli felmentések, minősített iratok megismerésének engedélyezésével kapcsolatos iratok:

10 év

b)

egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat:

a felhasználói engedély visszavonását követően
8 év

c)

személyi biztonsági tanúsítvány:

a lejártát követően – ha másik adatbázisban rögzítve vannak az adatok – azonnal vagy 8 év

d)

felhasználói engedélyekhez, személyi biztonsági tanúsítványokhoz kapcsolódó névjegyzék:

az új megnyitásától számított
5 év

e)

szignálásra jogosult vezetők tájékoztatása során keletkezett iratok, névjegyzékek:

1 év

f)

minősített adathordozó kiviteli engedélye:

1 év

g)

minősített adatot feldolgozó értekezletek biztosítási tervei:

3 év

h)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény nem állapítható meg):

5 év

i)

minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény megállapítható):

8 év

j)

a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről szóló igazolás és az azzal kapcsolatos iratok:

a lejártát követően
3 év

k)

az Üzemeltetés Biztonsági Szabályzatok megismeréséről szóló nyilatkozatok:

a jogosultság megszűnését követően
1 év

l)

rendszer-hozzáférési kérelem:

3 év

m)

MiLeR szerepkör igénylés és visszavonás iratai:

a jogosultság megszűnését követően 1 év

n)

közreműködő részére kiadott egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat:

a felhasználói engedély visszavonását követően
8 év

D/PM

29.

Más szerv által készített minősített irathoz kapcsolódó betekintő lapok:

3 év

30.

Kiállításokkal kapcsolatos iratok (kiállítások szervezése, ezzel összefüggő levelezések, forgatókönyvek, értékelő jelentések):

1 év

31.

A közvélemény tájékoztatásával, valamint belső tájékoztatással összefüggő iratok

a)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett rendőri vonatkozású tájékoztatók, közlemények, felhívások (bűnügyi, rendészeti, gazdasági, közigazgatási, szabálysértési, körözési tartalmú):

5 év

b)

helyreigazítási kérelmekkel kapcsolatos iratok:

5 év

c)

médiának – a bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, érdemi információt és/vagy statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatás:

5 év

d)

a Rendőrség internetes honlapján található felhívások rejtetté tétele:

5 év

e)

a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett, saját kezdeményezésű, kevésbé jelentős adatokat tartalmazó tájékoztatók, közlemények (közlekedési baleset, forgalomkorlátozás, országos összesítő, közlekedési prognózis):

1 év

f)

médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, kevésbé jelentős, érdemi információt, statisztikai adatot nem tartalmazó tájékoztatás:

1 év

g)

álláspályázatok közzététele:

1 év

h)

belső tájékoztatással kapcsolatos iratok:

1 év

i)

egyéb sajtótevékenységgel kapcsolatban keletkezett anyagok, kommunikációs témájú állampolgári megkeresések:

1 év

j)

sajtótájékoztatók:

1 év

k)

a Rendőrség tevékenységével kapcsolatos országos jelentőségű, jelentős közérdeklődésre számot tartó médiamegjelenések, közlések:

5 év

32.

Propaganda-előadások

a)

külső szerveknél tartott propaganda- és más előadások beszédvázlatai, propagandamunkával kapcsolatos tervek:

1 év

b)

előadások tartásával kapcsolatos levelezések:

1 év

c)

adatszolgáltató lapok:

1 év

d)

rendvédelmi fakultációs képzésekkel, egyéni és csapatversenyekkel kapcsolatos levelezések:

1 év

e)

információs kutatási tevékenységbe bevont polgári információs és tájékoztatási intézményekkel kapcsolatos levelezés:

3 év

f)

filmjegyzék:

a hatályon kívül helyezést követően
1 év

33.

Ügyészi felügyelettel összefüggésben keletkezett iratok:

3 év

34.

Alapítványokkal, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos iratok

a)

alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet működésével összefüggő iratok:

15 év

b)

pénzügyi iratok (a költségvetés kivételével):

a felszámolást követően
8 év

35.

Felügyeleti szervekkel, társszervekkel, együttműködő szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkezett iratok:

3 év

36.

Szakmai módszertani anyagok, szakmai tanulmányok:

NS

15 év

37.

Bűnmegelőzési, vagyon-, környezet-, áldozat- és ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos iratok, szignalizációk:

3 év

38.

Fegyelmi ügyek iratai

a)

szolgálati viszony megszüntetése:

a szolgálati viszony megszűnését
követő 50 év

b)

egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba történő visszavetés, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetében:

5 év

c)

fegyelmi fenyítéssel zárult katonai vétségek
és illetménycsökkentés fenyítéstől enyhébb súlyú fenyítéssel zárult fegyelmi iratok:

3 év

d)

azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy (az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő, de legalább 3 év), valamint a parancsnoki nyomozás iratai
(a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörben a feljelentés elutasításáról vagy megszüntetéséről határoz):

5 év

e)

szabálysértések, közigazgatási eljárások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások iratai a határozat jogerőre emelkedésétől:

3 év

f)

figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

3 év

g)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

3 év

h)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során nem került sor méltatlanság, kifogástalan életvitel, megbízhatatlanság megállapítására:

3 év

i)

azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során méltatlanság, kifogásolható életvitel, megbízhatatlanság megállapítására került sor:

a szolgálati viszony megszűnését követően
50 év

j)

parancsnoki kivizsgálás iratai:

3 év

k)

hivatalvesztés:

a rendvédelmi igazgatási jogviszony megszűnését követően
50 év

l)

rendvédelmi alkalmazott illetménycsökkentése munkaköri kategórián belül:

5 év

m)

rendvédelmi alkalmazott esetében azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy:

az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő,
de legalább 3 év

n)

rendvédelmi alkalmazott vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezése:

3 év

o)

rendvédelmi alkalmazottak esetében megrovással vagy figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:

3 év

p)

rendvédelmi alkalmazott azon fegyelemsértéseinek iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:

3 év

q)

fegyelmi ügyek példatára címzett szervnél:

1 év

r)

azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás áttételével zárulnak:

1 év

s)

munkavállaló munkaviszonyának kötelezettségszegés miatti megszüntetése:

a szolgálati jogviszony megszűnését követően
50 év

t)

munkavállaló vagyoni hátrányt megállapító fegyelmi felelősségre vonásával kapcsolatos iratok:

5 év

u)

munkavállaló esetében alkalmazott jogkövetkezményekkel kapcsolatos iratok:

1 év

39.

Perképviseleti tevékenységgel kapcsolatos iratok

a)

peres ügyek:

a jogerőre emelkedést követően
5 év

b)

peren kívüli eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

c)

személyi sérüléssel összefüggő kártérítési perek anyagai:

HN

40.

Be- és kiléptetésre, parkolásra, csomagszállításra vonatkozó engedélyek és iratok

a)

kérelmek:

3 év

b)

nyilvántartások:

3 év

41.

Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ügyekben keletkezett iratok

a)

önértékelésről, minőségirányítási rendszer külső és belső auditjáról, elégedettségmérésről készült értékelő jelentések, összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:

NS

15 év

b)

önértékeléssel, elégedettségméréssel, minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb minőségügyi iratok:

10 év

c)

a szervezet stratégiája iratok:

5 év

42.

Adatvédelemmel kapcsolatos iratok

a)

hozzáférési jogosultságok nyilvántartása:

a jogosultság visszavonását követő
5 év

b)

adattovábbítási nyilvántartás:

20 év

c)

személyes adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

5 év

d)

közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

1 év

e)

adatkezelési tevékenységek nyilvántartásával és hatásvizsgálatával kapcsolatos iratok:

az adatkezelés visszavonását
követő 15 év

f)

különleges adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:

20 év

g)

hozzáférési jogosultságok igénylésével és visszavonással kapcsolatos iratok:

a jogosultság megszűnését követően
5 év

h)

adattárakból történő lekérdezések nyilvántartása:

5 év

i)

adatvédelemmel kapcsolatos jelentések, értékelések:

5 év

j)

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos iratok:

5 év

k)

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal történő kapcsolattartással kapcsolatos iratok:

5 év

l)

elutasított közérdekű adat és érintett személyes adat megismerése iránti kérelem:

5 év

m)

közzétételi listák:

1 év

n)

Személyes adatkezelések nyilvántartásba vételével kapcsolatos levelezések:

1 év

43.

Pályázatokkal kapcsolatos iratok, finanszírozási alapok felhasználásával kapcsolatos iratok, pályázati anyagok

a)

a pályázat előkészítésével és a pályázatban való közreműködéssel kapcsolatos iratok:

a Támogató által meghatározott időtartam

D/PM

b)

nemzetközi, EU-s és hazai pályázatok pénzügyi és szakmai iratai:

a Támogató által meghatározott időtartam

D/PM

44.

Külföldre kézbesítendő iratok külföldre továbbítása során keletkezett iratok, a külföldre kézbesítendő határozatok felülvizsgálata során keletkezett iratok (kivéve a nem magyar állampolgárral szemben szabálysértési és/vagy bírósági eljárás során hozott határozat külföldre történő kézbesítésével kapcsolatos iratokat):

1 év

45.

Távoltartással kapcsolatos ügyek:

3 év

46.

Személyi védelemmel kapcsolatos ügyek:

3 év

47.

Schengeni egyezménnyel, közösségi jog alkalmazásával kapcsolatos ügyiratok:

3 év

48.

Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvek

a)

nem minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

5 év

b)

minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:

8 év

c)

minősített és nem minősített iratok átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés szervezeti elem megszűnése vagy feladatkörének megváltozása kapcsán:

15 év

d)

egyéb jellegű átadás-átvételi jegyzőkönyvek:

5 év

49.

Oktatási vonatkozású anyagok

a)

iskolai rendtartás, felvételi szabályzat, tanulmányi és vizsgaszabályzat, anyakönyvi napló, törzskönyv, vizsgabizonyítványok nyilvántartása, tantervek, minőségbiztosítási iratok, képzési programok, oktatásra vonatkozó évi összefoglaló jelentés, gyakorló csapatszolgálatról készített jelentés, iskola által készített tananyagok, tankönyvek, tansegédletek:

HN

b)

előadások, segédanyagok, felvételi eljárással kapcsolatos levelezés:

1 év

c)

osztálynapló, haladási és oktatási napló, hallgatók tanulmányi statisztikája, vizsgáról felvett jegyzőkönyvek, szaktanfolyami képzés osztálynaplója, szakképzés törzslapjai:

10 év

d)

szakdolgozat:

NS

15 év

e)

évi óraelosztási tervek, tanmenetek, vizsgatételek, foglalkozási tervek, beiskolázási névsorok, javaslatok:

1 év

f)

szaktanfolyami, illetve egyéb képzések írásbeli képzési dokumentumai, feladatlapjai:

1 év

g)

tudományos tevékenység dokumentumai:

3 év

h)

akkreditációs eljárással kapcsolatos iratok:

5 év

i)

a rendvédelmi technikumok szakirányítása során kiadott állásfoglalások:

3 év

j)

a rendvédelmi technikumok szakirányítása során keletkezett iratok, létszámkimutatások:

3 év

k)

a ROKK Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok döntéseivel szemben benyújtott panaszok:

3 év

l)

a rendészeti szakképzés vizsgái (elnök, tag, szakértő kijelölése, engedélyezése stb.):

1 év

m)

szakmai megállapodások, szerződések:

NS

15 év

n)

képzések hatóságnak történő bejelentése:

NS

15 év

o)

lélektaktikai képzésekkel kapcsolatos kutatások, tanulmányok:

15 év

p)

képzések kötelező bejelentésének dokumentumai:

10 év

q)

képzések lebonyolítása során keletkező dokumentumok (jelenléti ív, képzési szerződés):

3 év

r)

szolgáltatás igénylőlap (szállítás, étkezés, tanterem, oktatástechnika):

8 év

s)

továbbképzési pont igazolás:

5 év

t)

bűnügyi labor működésével kapcsolatos irat:

5 év

u)

külsős hallgatók rendőrségi szakmai gyakorlatával kapcsolatos levelezések:

1 év

v)

a ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont képesítővizsga bejelentéssel és szervezéssel kapcsolatos iratai (a képesítő-, a javító- és a pótlóvizsgák iratanyaga, a törzslapnyilvántartás, az osztályozóív):

NS

15 év

D/PM

w)

a ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont minőségirányítási kézikönyve és annak felülvizsgálati dokumentumai:

NS

15 év

x)

a ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont vizsgabizottságainak kijelölése, megbízási szerződései, teljesítésigazolásai:

1 év

y)

a ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont rendfokozati vizsgákkal kapcsolatos szakirányítási iratai:

3 év

z)

a ROKK Rendőrségi Vizsgaközpont akkreditációval és belső auditációval kapcsolatos iratai:

5 év

aa)

a felnőttképzéssel összefüggő iratok:

8 év

ab)

a képzések elvégzését igazoló jegyzőkönyv (beszámolóról, vizsgáról), igazolás, tanúsítvány:

NS

15

50.

Személyi állomány oktatásával, kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

a)

állami oktatás év végi összesített adatai, jelentés:

NS

15 év

b)

oktatási anyagok, tanulmányok, rendőri szerv által a szakirányítása alatt álló szervek részére kiadott kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint éves képzési tervek:

HN

c)

személyi állomány részére készített, valamint a szakirányító szervektől érkezett kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint az egyéni képzési tervek:

3 év

d)

állami és szakmai oktatással, továbbképzéssel, kiképzéssel (RBV, gépkocsivezetői tanfolyam stb.) kapcsolatos levelezések, javaslatok, névsorok stb.:

1 év

e)

a ROKK Rendőrképző Akadémia és a rendvédelmi technikumok tanulóinak szakmai gyakorlata, a rendvédelmi technikumok felvételi eljárása során keletkezett iratok, a ROKK Rendőrképző Akadémia Járőrképző Tagozat szakmai gyakorlata és felvételi eljárásának iratai:

3 év

f)

foglalkozási tervek, jegyzőkönyvek:

5 év

g)

oktatással kapcsolatos levelezések, átiratok, feljegyzések:

1 év

h)

a Rendőrség belső képzéseivel kapcsolatos előterjesztések, jelentések, adatszolgáltatások, átiratok:

3 év

i)

a rendészeti szervező képzés iratai:

3 év

j)

a rendészeti alap- és szakvizsga, a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéshez kapcsolódó levelezés, a vezetőkiválasztási eljárás iratai, valamint a vezetői sorrendállítás iratai:

3 év

k)

nyelvi képzés iratai:

1 év

l)

a közvélemény tájékoztatásával összefüggő feladatok tárgyában megtartott értekezletek, továbbképzések:

1 év

m)

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő levelezések:

1 év

n)

roma pályázat:

1 év

o)

utánpótlási és vezetői adatbankkal kapcsolatos iratok:

1 év

p)

iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos iratok:

1 év

q)

képzési törzskönyvek:

HN

r)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendvédelmi tisztjelöltjeinek szakmai gyakorlata, beosztásba helyezésük során keletkezett iratok:

3 év

51.

Csapaterős állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

a)

kiképzési központ által készített szakanyagok, tanulmányok, oktatási segédanyagok:

HN

b)

harcrendi elemek leírásai:

HN

52.

Külső partnerrel – oktatással, képzéssel – kapcsolatos ügyek

a)

roma ügyek:

3 év

b)

pályaorientáció:

3 év

c)

egyéb, más civil szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos ügyek:

1 év

d)

az országos középiskolai rendészeti tanulmányi verseny iratai:

3 év

53.

Külső Határok Alap (KHA), Európai Visszatérési Alap (EVA), Belső Biztonsági Alap (BBA) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) iratai:

10 év

D/PM

54.

Esélyegyenlőségi tevékenység dokumentumai:

3 év

55.

Polgári válságkezelés

a)

missziókba jelentkezők pályázati, kiválasztási iratai, missziókba történő kitelepítéssel, kapcsolattartással, hazatelepítéssel kapcsolatos iratok:

5 év

b)

missziókba jelentkezők/kiválasztottak képzésével, kiképzésével, felkészítésével kapcsolatos iratok:

5 év

c)

missziók magyar kontingenseinek/egyéni vezényeltek havi, éves jelentései, misszió/ország háttéranyagok iratai:

5 év

d)

hazai, nemzetközi társszervekkel történő kapcsolattartással, missziókkal kapcsolatos egyéb iratok:

3 év

56.

Más elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv által megküldött, további ügyintézést nem igénylő iratok (normák, tervek, összefoglaló jelentések, együttműködési megállapodások, értekezletek, ellenőrzések anyaga, módszertani útmutatók, állásfoglalások):

3 év

57.

A minősített adatok kezelésének engedélyezésével kapcsolatos iratok

a)

adatkezelési engedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

HN

b)

a rendszerengedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:

HN

c)

a biztonsági vezetők, helyettes biztonsági vezetők kijelölésével, kinevezésével, megbízásával kapcsolatos iratanyagok a jogviszony megszűnését követően:

5 év

d)

az engedélyezési eljárással kapcsolatosan keletkezett, kisebb jelentőségű iratok:

3 év

e)

a személyi biztonsági tanúsítványok
és felhasználói engedélyek kiadásával
és visszavonásával kapcsolatos iratanyagok:

3 év

58.

Belső kontrollrendszer működésével, fejlesztésével
és felülvizsgálatával kapcsolatos iratok

a)

kockázat-nyilvántartás:

5 év

b)

Kockázatkezelési Bizottság jegyzőkönyvek, feljegyzések, tájékoztatók:

5 év

c)

ellenőrzési nyomvonalak:

5 év

d)

a Belső kontrollrendszer felülvizsgálatával kapcsolatos általános iratok:

5 év

e)

az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

f)

az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos iratok:

5 év

g)

a szervezeti integritást sértő események kezelésével kapcsolatos iratok:

5 év

h)

információs és kommunikációs rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

i)

nyomonkövetési rendszer (Monitoring) rendszerrel kapcsolatos iratok:

5 év

59.

Jogsegélykérelem:

a bűncselekmény elévülési idejéig

60.

Szervezeti teljesítményértékelés iratai:

5 év

KÜLÖNÖS RÉSZ
II. Az ügykezeléshez használt nyilvántartási segédletek, ügykezeléssel kapcsolatos iratok
Irattári tételszám keret: 61-től 100-ig
(felhasznált: 61-től 75-ig)

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett papíralapon is megőrzés
(D/PM)

61.

Főnyilvántartó könyv:

HN

62.

Alapnyilvántartások

a)

iktatókönyv, iktatólap:

HN

b)

szigorú számadású anyagok nyilvántartó könyvei:

HN

c)

irattári törzskönyv:

HN

d)

bűnjelnyilvántartó könyv:

HN

63.

Iratkezelési segédletek

a)

tárgy-(név)mutató:

NS

15 év

b)

iratok selejtezéséről készült levéltár által jóváhagyott jegyzőkönyv:

HN

c)

iratok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv:

HN

d)

kutatási nyilvántartás:

HN

e)

kutatási kérelmek és engedélyek levéltárban őrzött anyagokban:

3 év

f)

kutatási kérelmek és engedélyek a rendőri szerveknél kezelt és őrzött anyagokban:

3 év

g)

nem minősített iratok beérkező és kimenő futárjegyzékeinek nyilvántartása:

3 év

h)

elektronikus adathordozók nyilvántartása:

az utolsó
bejegyzést
követően
8 év

i)

beérkező elektronikus nyugták nyilvántartása:

15 év

j)

név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása:

a benne nyilvántartott anyagok selejtezését követően
1 év

k)

minősített iratok beérkező és kimenő futárjegyzékeinek nyilvántartása:

8 év

l)

futárküldemények átvételére jogosult meghatalmazások listája:

1 év

m)

bejegyzést nem tartalmazó (üres) iratkezelési segédletek:

nyilvántartásból történő kivezetést követően
azonnal

64.

Iratkezelési bizonylatok

a)

munkakönyv, postakönyv a lezárást követően:

5 év

b)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső):

lezárását követően
5 év

c)

átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) minősített iratok könyvei:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után 8 év

d)

kiadási füzet:

a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezését, illetve selejtezését követően
8 év

e)

név szerinti nyilvántartó karton:

a felhasználó minősített adat felhasználására való jogosultságának megszűnése után a rajta szereplő iratok visszavételét követően
8 év

65.

Sokszorosítással és iratmásolással kapcsolatos iratok

a)

sokszorosítást és iratmásolást kérő kérelmek:

1 év

b)

sokszorosítást és iratmásolást nyilvántartó naplók:

5 év

c)

minősített adathordozók sokszorosítását, másolását nyilvántartó sokszorosítási napló:

a lezárását vagy beteltét követően
15 év

66.

Iratok eltűnésével kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések

a)

nem minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

HN

b)

minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:

HN

c)

jelentési kötelezettséggel kapcsolatos iratok:

HN

67.

Bélyegzők

a)

szerv elnevezését tartalmazó bélyegzők lenyomattal ellátott nyilvántartása:

HN

b)

egyéb bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók nyilvántartása:

a használatból történt kivonást követően
1 év

c)

bélyegző-, személyi (negatív) pecsétnyomó-igénylés:

1 év

d)

elvesztéssel kapcsolatos ügyirat:

HN

e)

bélyegzők és személyi (negatív) pecsétnyomók selejtezéséről/megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvek:

HN

68.

Éves iratellenőrzésről szóló jelentések

a)

összesített jelentés:

5 év

b)

a szervek által készített jelentések:

3 év

c)

az évi iktatott iratokról készített összesített ügyforgalmi kimutatás a központi és területi szerveknél:

HN

69.

Minősített iratok átvételét igazoló aláírásminták:

HN

70.

Levéltárakkal kapcsolatos iratok

a)

levéltárnak átadott iratok jegyzéke:

HN

b)

levéltárakkal kapcsolatos levelezés:

3 év

71.

Futárjegyzék, kísérőjegyzék

a)

nem minősített iratok futárjegyzéke, kísérőjegyzéke:

3 év

b)

minősített iratok futárjegyzéke:

8 év

72.

Egyéb iratkezelési segédletek

a)

kódcsere-nyilvántartó könyv:

a lezárást követően
8 év

b)

próbariasztások nyilvántartó könyve:

a lezárást követően
8 év

c)

karbantartási napló:

a lezárást követően 8 év

d)

biztonsági területre belépő személyek nyilvántartása:

a lezárást követően 8 év

e)

tartalék kulcsok, kódok nyilvántartása:

a lezárást követően 8 év

f)

nyomtatások nyilvántartása:

a lezárást követően 8 év

g)

törlési napló:

a lezárást követően 8 év

h)

automatikus műveletek nyilvántartása:

3 év

i)

központi irattárba átadás ütemterve:

1 év

73.

Iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, javaslatok:

3 év

74.

Postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazások, a posta által kiállított igazolás:

a lejáratát követően
1 év

75.

Az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben keletkezett iratok, levelezések, elektronikus űrlap adatainak módosításával, új űrlapok bevezetésével, meglévő űrlapok hatálytalanításával kapcsolatos iratok:

2 év

76.

Aláírási címpéldány:

érvényességi idejét lejártát követően
8 év

III. Személyzeti tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 101-től 150-ig
(felhasznált: 101-től 123-ig)

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett papíralapon is megőrzés
(D/PM)

101.

A személyi állomány jogviszonyaival kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, nyilvántartások

a)

soron kívüli előléptetés, soron kívüli előresorolás, kitüntetés, jutalmazás, illetménymegállapítás, beosztás- és munkakörváltozás, megbízás, vezénylés, átrendelés, kinevezés, véglegesítés:

3 év

b)

hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony és munkaviszony megszüntetése:

3 év

c)

állomány-nyilvántartások:

1 év

d)

munkaköri leírások:

az új munkaköri leírás kiadását,
más szervhez történő
áthelyezést, jogviszony megszűnését követően
5 év

e)

személyi állománnyal kapcsolatos jelentések, statisztikák, havi létszám jelentések:

5 év

f)

Teljesítményértékelés, minősítés, követelménymeghatározás:

a jogviszony megszűnését,
más szervhez történő
áthelyezést követően
5 év

102.

Felvétellel kapcsolatos iratok

a)

felvételi kérelmek, ezekkel kapcsolatos levelezések, információk, kérdőjegyek, javaslatok, orvosi vélemények, kérdőívek, életrajzok, visszavételi kérelmek:

1 év

b)

rehabilitációs ügyek:

HN

103.

Ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok, tanulmányi szerződések (az iskola befejezése után)

a)

ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok:

3 év

b)

tanulmányi és ösztöndíjszerződések:

a visszatartási idő lejártát követően
6 év

c)

rendvédelmi tisztjelöltek által benyújtott, ösztöndíjszerződéssel nem járó kérelmekkel (szak-, szakirányváltási, párhuzamos képzés, külföldi tanulmányok, jogviszony szüneteltetése) kapcsolatos iratok:

6 év

d)

a rendvédelmi tisztjelöltekkel történő levelezések tájékoztatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos iratok:

6 év

104.

Polgári személyek kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos iratok:

1 év

105.

Személyi dosszié átvételére és személyi iratok átadására vonatkozó füzetek, kiadókönyvek:

5 év

106.

Hivatásos szolgálati, szerződéses határvadász, tisztjelölti, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos panaszok:

5 év

107.

Személyi állomány nyilvántartó anyagai

a)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton:

a jogviszony megszűnését követő 50 év

D/PM

b)

személyi anyagnyilvántartó könyv:

50 év

c)

szolgálati idő igazolásával kapcsolatban keletkezett kérelmek, átiratok, más kereső foglalkozás nyilvántartó kartonja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony stb.:

3 év

d)

személyi és fogyaték dosszié átvételével kapcsolatos levelezések:

5 év

e)

személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton selejtezéséről készült jegyzőkönyvek:

HN

108.

Munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos iratok

a)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kötött szerződés:

a születését követő
99. év

b)

munkavállalóval, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos levelezések:

1 év

109.

A személyi állományra vonatkozó parancsok, határozatok, munkaszerződések

a)

személyi parancsok, határozatok nyilvántartókönyve és névmutató könyve:

a születését követő
99. év

b)

személyi parancsok, határozatok, munkaszerződések eredeti példányai:

HN

c)

változásjelentések:

1 év

d)

más szerv által kiadott személyi parancsok, határozatok:

3 év

110.

Szolgálati, munkáltatói igazolványra vonatkozó iratok

a)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők és érvényesítő szelvények, átvételi adatlapok:

a visszavonást követően
1 év

b)

az elveszett és elrongálódott igazolvány, szolgálati jelvény pótlását kérő kérelmek, körözések, szolgálati igazolvány és jelvény rendelések, jelentések:

3 év

c)

szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők, szolgálati azonosító jelvények selejtezéséről készült jegyzőkönyv:

10 év

d)

bevont, megrongálódott, érvénytelen (hatályát vesztett) igazolványok, nyugdíjas igazolványok, azonosító jelvények, hímzett azonosítók:

a bevonást követően
1 év

e)

a szolgálati igazolványokkal kapcsolatos iratok, igénylések:

1 év

111.

Lőkiképzés

a)

lőkiképzési terv, valamint lőkiképzés végrehajtásáról készült összefoglaló jelentés, lőgyakorlat időpontjának és helyének jelentése:

3 év

b)

lőkiképzési okmány (komplex lőkiképzési terv, foglalkozási jegy, terv, vázlat):

10 év

c)

lőtérutasítás:

NS

15 év

d)

lőtérigénylés a szervektől, lőtérhasználati engedély, ütem- és naptári terv, lőkiképzési eredményjegyzék, egyéni, szerv szerinti, lőszer- és kiképzési anyagok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos iratok:

5 év

e)

a lőkiképzéssel kapcsolatos iratok:

1 év

112.

Testnevelési és sportügyek

a)

testnevelési tanterv, tematika és program:

1 év

b)

versenykiírással, versenynaptárral, pontértékeléssel kapcsolatos iratok, bajnokságok jegyzőkönyvei:

1 év

c)

fizikai erőnléti felmérések iratai:

2 év

d)

versenynaptár:

3 év

e)

versenykiírás (sporttalálkozó), programfüzet
(a rendezőnél):

3 év

f)

szakirányító tevékenységgel kapcsolatos iratok:

3 év

g)

sporttal, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos megkeresések, levelezések, további intézkedést nem igénylő iratok:

1 év

113.

Szociális jellegű ügyek

a)

hősi halottakra vonatkozó adatok, emlékükre állított emlékművek és emléktáblák okmányai:

NS

15 év

b)

segélykérelem, ezzel kapcsolatos javaslat, jelentés:

3 év

c)

kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratok:

3 év

d)

szociális bizottság ülésének jegyzőkönyve
és az ehhez kapcsolódó iratok:

3 év

e)

a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyek:

20 év

f)

vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):

3 év

g)

az e)–g) alpont szerinti iratok, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, vagy a támogatás folyósítására nem került sor:

1 év

h)

nyugdíjastalálkozók, nyugdíjasokkal kapcsolatos levelezések anyagai:

3 év

i)

a szociális bizottsági tagok delegálásáról, megbízásáról szóló dokumentumok

a delegálás megszűnését követő
1 év

114.

Személyi állománnyal kapcsolatos egyéb irat, javaslat, kérelem (illetmény nélküli szabadság, munkaidőrend, szolgálatmentesség, jogviszony szünetelés, állami kezességvállalással felvett lakásépítési/lakásvásárlási támogatással kapcsolatos iratok stb.):

3 év

115.

Mentesítési kérelmek vizsgálatával, intézéséről készült jelentések, okiratok:

10 év

116.

Áthelyezésre, szolgálati viszony megszüntetésére, visszavételre vonatkozó kérelmek, javaslatok megvalósulás hiányában:

3 év

117.

Társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok küldése:

3 év

118.

Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos levelezések iratai:

1 év

119.

Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok, az ellenőrzött személlyel kapcsolatos levelezések:

5 év

120.

Az egészségkárosodási ellátással kapcsolatban keletkezett iratok:

a)

a jogosultság megállapítása esetén:

a rendvédelmi egészség- károsodási ellátásra jogosultság megszűnését követő 5 év

b)

amennyiben rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultság nem kerül megállapításra:

3 év

c)

egészségkárosodással kapcsolatos egyéb iratok:

1 év

121.

Rendfokozati vizsgával kapcsolatos iratok:

5 év

122.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos irat:

5 év

123.

Toborzással kapcsolatos iratok

a)

Toborzással kapcsolatos levelezés

1 év

b)

Toborzással kapcsolatos jelentések, statisztikák

3 év

IV. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták
Irattári tételszám keret: 151-től 200-ig
(felhasznált: 151-től 168-ig)

Megőrzési idő

Levéltári átadás

Digitalizálás mellett papíralapon is megőrzés
(D/PM)

151.

Betegellátással kapcsolatos okmányok, naplók, nyilvántartások

a)

egészségügyi törzskönyvek:

a jogviszony megszűnését követő
30 év

b)

ambuláns- és táppénzes naplók:

5 év

c)

a baleseti jegyzőkönyvek, határozatok dokumentációja:

50 év

152.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, dokumentációk

a)

a Rendőrség hivatásos állományába, valamint a rendvédelmi technikumba jelentkezők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem kerül sor):

a vizsgálattól számított
1 év

b)

balesetekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel kapcsolatos minősítések, illetve határozatok:

a jogviszony megszűnését követően
50 év

c)

az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal (új felvételesek, FÜV eljárás, balesetek, gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatok stb.) kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

153.

Egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok

a)

egészségügyi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatos iratok:

5 év

b)

egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok:

5 év

154.

Munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi munkával kapcsolatos iratok

a)

munkavédelemmel, balesetvédelemmel és tűzvédelemmel összefüggő ügyiratok:

5 év

b)

szolgálati, munkabalesetek iratai:

NS

15

D/PM

c)

munkavédelmi, közegészségügyi (egészségvédelmi), tűzvédelmi oktatás iratai:

a megismételt oktatást követően
5 év

d)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

e)

munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi (nem hatósági) ellenőrzések jegyzőkönyvei:

5 év

f)

fertőző betegek nyilvántartókönyve:

15 év

g)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi véleményezések:

5 év

h)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szakhatósági állásfoglalások, munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

5 év

i)

rendkívüli járványügyi események (haváriák) kivizsgálásával kapcsolatos ügyiratok:

5 év

j)

üzembe helyezéssel kapcsolatos iratok:

HN

k)

munkakörnyezeti kockázatértékelés dokumentuma:

5 év

l)

munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel és a tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):

1 év

155.

A hatósági és bűnügyi orvosi munkával kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, naplók

a)

hatósági és bűnügyi orvosi vizsgálatok nyilvántartási könyvei:

10 év

b)

látleletek, a hatósági és bűnügyi orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett egyéb ügyiratok (orvosi szakvélemények, levelezések stb.):

10 év

156.

Alapellátó pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos iratok

a)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendvédelmi technikumba jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, vélemények
(a szolgálati jogviszony létesítése esetén):

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

b)

a Rendőrség személyi állományába, valamint a rendvédelmi technikumba jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (amennyiben jogviszony létesítésére nem került sor):

a vizsgálattól számított
1 év

c)

a Rendőrség személyi állományában lévők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, a pszichológiai gondozásokról készült feljegyzések:

a szolgálati viszony megszűnését követően
9 év

d)

pszichológiai ellátásban részesülők nyilvántartó könyve (ambuláns-, betegforgalmi napló):

5 év

e)

pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

f)

rendkívüli eseményekről készült jelentések:

3 év

157.

A személyi állomány RBV védelmének egészségügyi biztosítására vonatkozó ügyiratok:

HN

158.

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozással és társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos iratok

a)

ÁNTSZ működési engedéllyel, NEAK finanszírozási szerződéssel kapcsolatos levelezések:

3 év

b)

ÁNTSZ működési engedély, NEAK finanszírozási szerződés:

az érvényesség megszűnését követően
5 év

159.

Egészségügyi tájékoztató anyagok:

1 év

160.

Gyógyszerek bevonásáról és selejtezéséről szóló jegyzőkönyvek:

5 év

161.

Rendezvényekhez, demonstrációkhoz, kiképzési feladatokhoz kapcsolódó egészségügyi biztosításokkal összefüggő ügyiratok, levelezések:

1 év

162.

Fogászati, szemészeti (látásjavító szemüveg/kontaktlencse, képernyős szemüveg) költségtérítés:

5 év

163.

I. fokú és II. fokú Felülvizsgálati ügyek szakvéleményei (FÜV):

a jogviszony megszűnését követően
50 év

164.

Közlekedéspszichológiai vizsgálatok iratanyagai:

10 év

165.

Egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:

3 év

166.

A Rendőrség Covid–19 járvánnyal kapcsolatos döntései, statisztikái, összesítő kimutatásai, előterjesztések
és tervezetek:

NS

15 év

167.

Covid–19 járvánnyal kapcsolatos háttéranyagok (döntés-előkészítő anyagok, adatszolgáltatások, tájékoztatások, döntés-előkészítő megismerési céllal továbbított dokumentumok):

10 év

168.

Más minisztérium, szerv Covid–19 járvánnyal kapcsolatos döntései, statisztikái, összesítő kimutatásai, előterjesztések és tervezetek:

5 év

V. Gazdasági-pénzügyi tevékenységgel összefüggő iratfajták
Irattári tételszám keret: 201-től 300-ig
(felhasznált: 201-től 300-ig)
1

Az utasítás a 72. pontja alapján ... hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére