• Tartalom

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról1

2022.07.01.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §5

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

5. §6

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §7

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §11

8. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §12

9. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény módosítása

12. §13

10. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §14

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

14. §15

12. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. §16

16. §17

17. §18

13. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása

18. §19

14. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. törvény módosítása

19. §20

15. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

16. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

24. §25

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

25. §26

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. § (1)33

(2)34

(3)35

(4)36

(5)37

(6)38

33. §39

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

39. §45

40. §46

41. §47

42. §48

43. §49

44. §50

45. §51

46. §52

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §53

20. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

48. §54

21. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

49. §55

22. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

50. §56

51. §57

23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

52. §58

53. §59

54. §60

55. §61

24. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

56. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a a következő (1h) bekezdéssel egészül ki:

„(1h) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
meghatározott szervezetet rendeletben jelölje ki.”

57. § Az Étv.

a)62

b) 59/A. §-ában az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

c) 59/B. § (4) bekezdésében az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

d) 59/C. § (1) bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

e) 59/C. § (3) bekezdésében a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amelyet a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság továbbszolgáltathat” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére, amelyet e szervezet továbbszolgáltathat”,

g) 59/C. § (4) bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

h) 59/C. § (6) bekezdésében az „A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

i) 59/C. § (8) bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

j) 62. § (1) bekezdés 37. pontjában a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”

szöveg lép.

25. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

58. §63

26. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

59. §64

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

60. §65

28. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

61. §66

62. §67

29. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

63. §68

30. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

64. §69

31. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

65. §70

66. §71

32. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

67. §72

33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

68. §73

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

69. §74

35. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

70. §75

71. §76

36. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

72. §77

37. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

73. §78

38. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

74. §79

39. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

75. §80

40. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

76. §81

41. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

77. §82

42. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

78. §83

43. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosítása

79. §84

44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

80. §85

45. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

81. §86

46. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

82. §87

47. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

83. §88

84. §89

48. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

85. §90

86. §91

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

87. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

d) a 31. § (7) bekezdése szerinti szervezetet”

(rendeletben kijelölje.)

(2)92

88. § A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

a)93

b)94

c) 31. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

d) 81. § (2) bekezdés b) pontjában az „intézményt, valamint” szövegrész helyébe az „intézményt,”,

e) 81. § (2) bekezdés c) pontjában a „szervet” szövegrész helyébe a „szervet, valamint”,

f)95

szöveg lép.

50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

89. §96

90. §97

51. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosítása

91. §98

52. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

92. §99

93. §100

53. A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény módosítása

94. §101

54. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

95. §102

55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

96. §103

56. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

97. § (1)104

(2)105

(3)106

98. §107

99. §108

57. A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CV. törvény módosítása

100. §109

58. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

101. §110

59. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

102. §111

103. §112

60. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény módosítása

104. §113

61. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

105. §114

106. §115

107. §116

62. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

108. §117

63. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

109. §118

64. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

110. §119

65. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

111. §120

66. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

112. §121

113. §122

67. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

114. §123

68. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

115. §124

116. §125

69. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

117. §126

70. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

118. §127

119. §128

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

120. §129

72. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

121. §130

73. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

122. §131

74. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

123. §132

124. §133

75. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

125. §134

126. §135

127. §136

128. §137

76. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

129. §138

77. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása


130. 139§

131. §140

78. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

132. §141

79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

133. §142

134. §143

80. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

135. §144

136. §145

137. §146

81. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

138. §147

82. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

139. §148

83. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

140. §149

141. §150

84. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

142. §151

85. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

143. §152

86. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

144. §153

87. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

145. §154

88. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2013. évi XXXII. törvény módosítása

146. §155

89. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

147. §156

90. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

148. §157

91. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

149. §158

92. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

150. §159

93. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

151. §160

94. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

152. §161

95. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

153. §162

154. §163

155. §164

156. §165

157. §166

96. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

158. §167

97. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

159. §168

98. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

160. §169

99. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

161. §170

100. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

162. §171

101. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

163. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszolgtv.) 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Külképviselet)

e) Magyarország kulturális intézeteként”

(működhet)

164. § A Külszolgtv. 5. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[A külképviselet irányítását a külpolitikáért felelős miniszter, vezetését]

e) a kulturális intézet igazgatója”

[(a továbbiakban együtt: külképviselet-vezető) látja el.]

165. § A Külszolgtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Külszolgtv. 11. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A kihelyezésre kerülő személy – alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó – külügyi felkészítését a külpolitikáért felelős miniszter, a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítja.
(1a) A kulturális intézet igazgatója és a kulturális intézetben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata szakmai felkészítése a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter bevonásával történik.
(1b) Az oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomaták, valamint a tudományos és technológiai feladatot ellátó diplomaták szakmai felkészítése és szakmai irányítása a feladat- és hatáskörében érintett miniszter bevonásával történik.”

166. § A Külszolgtv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkakörébe tartozó feladatai alapján kizárólag vagy elsődlegesen európai uniós kérdésekért felelős diplomata az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével helyezhető ki tartós külszolgálatra.”

167. § A Külszolgtv. 35/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint az adatokban bekövetkező változásokat – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a kulturális intézethez tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselő, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti pályázó köteles a kulturális intézet irányítását a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek bejelenteni.”

168. § A Külszolgtv. az 56. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A KULTURÁLIS INTÉZETRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

19a. A kulturális intézet jogállása, irányítása, működtetése
56/A. § (1) A kulturális intézet különleges külképviselet, amelynek elsődleges feladata
a) a magyar kultúra – ideértve a határon túli magyar kultúrát is – eredményeinek népszerűsítése,
b) a külföldi Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában való közreműködés,
c) a magyarság kulturális értékei, hagyományai és kapcsolatai ápolásának előmozdítása,
d) a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában való közreműködés, a magyar nemzeti identitás megőrzésének elősegítése, és
e) a magyar nyelv és a magyarság megismertetésének elősegítése a külföldi állampolgárok körében.
(2) A kulturális intézetek költségvetése a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez. A kulturális intézetek költségvetésének tervezésével, az előirányzatok átcsoportosításával és a beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el.
(3) Az 5. §-tól eltérően a kulturális intézet irányítását a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el.
(4) A kulturális intézet funkcionális működtetéséről a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter gondoskodik azzal, hogy az informatikai rendszer üzemeltetésével, a biztonsági, biztonságtechnikai és titkos ügykezelési tevékenységgel, valamint az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a külpolitikáért felelős miniszter útján biztosítja.
(5) A kulturális intézet szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a külképviselet-vezető javaslatára a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter normatív utasításban adja ki.
(6) A kulturális intézet kulturális, oktatási és tudományos tevékenysége körében a fogadó ország előzetes hozzájárulása – amennyiben arra szükség van –, és a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter előzetes engedélye alapján, a hozzájárulásban, illetve az engedélyben meghatározott keretek között vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal a külképviselet-vezető az előirányzatok felhasználásának általános szabályai alapján számol el a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője felé.

19b. A kulturális intézetnél teljesített tartós külszolgálattal kapcsolatos egyes rendelkezések
56/B. § (1) A kulturális intézethez kihelyezett tisztségviselő esetében a 19. §-ban foglalt, áthelyezéssel kapcsolatos rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a más külképviseletre való áthelyezés alatt a más kulturális intézethez történő áthelyezést kell érteni.
(2) A kulturális intézet tekintetében a 28. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet vezetője
a) a külképviselet tagjai tekintetében gondoskodik a nemzetközi jogi normák, valamint a fogadó állam és Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az azoknak megfelelő külképviseleti működésről, továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a jogsértés kivizsgálásáról és megteszi a jogkörébe tartozó egyéb szükséges intézkedéseket,
b) írásban – a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvénnyel és a fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a külképviselet munkarendjét és a munkavégzés különleges szabályait,
c) gyakorolja a diplomaták, valamint az adminisztratív és technikai személyzet tekintetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott munkáltatói jogokat,
d) a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
e) a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által meghatározott körben dönt a külképviselet feladatkörébe tartozó ügyekben,
f) a kihelyező vezető által meghatározott keretek között irányítja, ellenőrzi a külképviselet működését, felelősséggel tartozik, különösen a külképviselet eszközeivel és pénzügyi forrásaival való jogszerű gazdálkodásért a rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül, valamint a folyamatba épített, illetve időszakonkénti ellenőrzésért,
g) folyamatosan ellenőrzi a külképviselet tagjainak munkavégzését,
h) a külképviselet tevékenységéről és működéséről folyamatosan beszámol a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek,
i) ellátja a jogszabályban és a kihelyezési okiratban, valamint a munkaköri leírásban meghatározott további feladatokat.
(4) A 15. § (1) bekezdésétől eltérően kulturális intézetbe a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője helyezhető ki tartós külszolgálatra a kihelyező vezető döntése szerint. A kihelyezett felett a munkáltatói jogokat a kihelyező vezető gyakorolja.
(5) A 17. § (2) bekezdésétől eltérően, a kulturális intézetbe kihelyezettek esetében, a tartós külszolgálat megállapított időtartama hivatali érdekből, valamint különös méltánylást érdemlő ok miatt, a kihelyezett egyetértésével meghosszabbítható.
(6) A 19. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kulturális intézetbe kihelyezettek ideiglenes kiküldetésére vonatkozó szabályokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter állapítja meg rendeletben.
(7) A 20. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kulturális intézetbe kihelyezettek esetében a 20. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt nemzetközi jogi ok fennállása tekintetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter dönt.
(8) A 12. § (1) bekezdésétől eltérően a kulturális intézetben diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter adományozza a diplomáciai rangot, a külpolitikáért felelős miniszterrel történő egyeztetést követően.

19c. A kihelyezendő személyek felkészítése és irányítása, a kihelyező okirat
56/C. § (1) A 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet tekintetében az adminisztratív és technikai, valamint a diplomata-álláshelyet pályázat útján a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter hirdeti meg.
(2) A miniszter hivatali érdekéből kivételesen az (1) bekezdés szerinti pályázat mellőzésével, kijelölés útján is dönthet a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai álláshely betöltéséről.
(3) A 10. § (3) bekezdésétől eltérően a pályáztatással összefüggő részletes szabályokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter határozza meg.
(4) A 22. § (2) bekezdésétől eltérően a kihelyezésre vonatkozó okiratnak nem kell tartalmaznia a biztonsági szolgálat ellátására vonatkozó kötelezettséget.

19d. Járandóságok
56/D. § (1) A kulturális intézet igazgatója, valamint a kulturális intézetben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata rangjának megfelelő illetményt a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter állapítja meg.
(2) A kulturális intézetek tekintetében a 23. § (8) bekezdése szerinti deviza-alapilletmény meghatározásával, valamint a 24. § (2) bekezdésében meghatározott kategóriába sorolással kapcsolatos rendeletalkotási feladatokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el azzal, hogy a külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt hely alatt a kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helyet kell érteni.
(3) A kulturális intézetek tekintetében – a 25. § (12) bekezdésétől eltérően – a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium a kulturális intézet igazgatója részére lakhatási költségtérítést biztosít.
(4) A 26. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően az életminőség szerinti besorolást a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter végzi el.”

169. § (1) A Külszolgtv. 59. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

f) a kulturális intézet irányításának”

(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Külszolgtv. 59. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Felhatalmazást kap a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter, hogy a külföldi magyar kulturális intézetek tekintetében
a) a kihelyezés szakmai követelményeinek és azok teljesítésének,
b) a tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastárs harmadik országban történő ideiglenes kiküldetése teljesítésének,
c) a kulturális intézet kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helye, az élhetőség szempontjából való besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót, valamint a devizailletmény és a költségtérítés számításának e törvényben nem rendezett,
d) a költségtérítés-szorzók,
e) a pályáztatás,
f) a költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az ENSZ-szorzóval korrigált, a következő költségvetési évre vonatkozó, az ENSZ által a költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmények,
g) a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,
h) a kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,
i) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

170. § A Külszolgtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

171. § A Külszolgtv.

a) 1. § (1) bekezdésében a „kereskedelmi képviseleteire” szövegrész helyébe a „kereskedelmi képviseleteire és – a III/A. Fejezetben foglalt eltérésekkel – külföldi magyar kulturális intézeteire (a továbbiakban: kulturális intézet)”,

b) 2. § (4) pontjában és 2. § 18. pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszter, a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter”,

c) 2. § 11. pontjában az „a külpolitikáért, illetve az EU ÁK esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért, illetve az EU ÁK esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért – a külföldi magyar kulturális intézet (a továbbiakban: kulturális intézet) esetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért – felelős miniszter”,

d) 2. § 12. pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszter és – a kulturális intézet tekintetében – a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter”,

e) 2. § 14. pontjában az „– az EU ÁK esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért –” szövegrész helyébe az „– az EU ÁK esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért, a kulturális intézet esetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter –”,

f) 5. § nyitó szövegrészében a „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter vagy az e törvényben meghatározott esetben más miniszter”,

g) 35/C. § (1) bekezdésében és 3. mellékletének címében a „valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, valamint a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter”,

h) IV. Fejezet címében az „a konzuli és a kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, a kereskedelmi és a kulturális”,

i) 57. § (1) bekezdésében a „konzuli és kereskedelmi” szövegrész helyébe a „konzuli, kereskedelmi és kulturális”,

j) 57. § (2) bekezdésében az „a konzuli, vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, kereskedelmi vagy kulturális,

k) 57. § (4) bekezdésében az „a konzuli vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe „az a konzuli, kereskedelmi vagy kulturális”

szöveg lép.

172. § Hatályát veszíti a Külszolgtv.

102. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény módosítása

173. §172

103. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

174. §173

104. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény módosítása

175. §174

105. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

176. §175

106. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

177. §176

107. A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény módosítása

178. §177

108. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény módosítása

179. §178

109. Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény módosítása

180. §179

110. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

181. §180

182. §181

111. A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény módosítása

183. §182

112. A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény módosítása

184. §183

113. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

185. §184

114. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

186. §185

187. §186

188. §187

189. §188

190. §189

191. §190

192. §191

193. §192

194. §193

195. §194

196. §195

197. §196

198. §197

199. §198

200. §199

201. §200

202. §201

203. §202

204. §203

205. §204

206. §205

207. §206

208. §207

115. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény módosítása

209. §208

116. A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVII. törvény módosítása

210. §209

117. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

211. §210

118. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

212. §211

119. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

213. §212

214. §213

120. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

215. §214

121. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi XXVIII. törvény módosítása

216. §215

122. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

217. §216

123. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

218. §217

124. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

219. §218

220. §219

221. §220

125. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

222. §221

126. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény módosítása

223. §222

127. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

224. §223

128. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

225. §224

129. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény módosítása

226. §225

130. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

227. §226

131. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

228. §227

132. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

229. §228

133. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

230. §229

134. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

231. §230

135. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

232. §231

136. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

233. §232

137. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

234. §233

138. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény módosítása

235. §234

139. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása

236. §235

140. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása

237. §236

141.237

238. §

142. A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény módosítása

239. §238

143.239

240. §240

144. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

241. §241

145.242

242. §

146.243

243. §

244. §

147.244

245. §

246. §

247. §

148. Záró rendelkezések

248. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 56. §, az 57. § b)–j) pontja, a 87. § (1) bekezdése, a 88. § c)–e) pontja és a 101. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § (2) bekezdése és a 145. alcím 2022. november 1-jén lép hatályba.

(4) A 146. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 143. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

(6) A 141. alcím és a 147. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 34. § és a 97. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 32. § (6) bekezdése, a 33. §, a 39. §, a 40. §, a 84. §, a 86. §, a 90. §, a 212. § és a 241. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(9) A 141. § és a 217. § a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(10) A (8) és a (9) bekezdés szerinti hatálybalépés naptári napját az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

249. § (1) E törvény

f) 66. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

(2) A 135–136. § és a 137. § a) és b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

250. § E törvény

a) 33. §-a, 39. §-a, 40. §-a, 84. §-a, 86. §-a, 90. §-a, 212. §-a és 241. §-a az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

ba) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

bb) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

ca) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

cb) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

cc) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2022. évi IV. törvényhez245

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. május 24.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § (2) bekezdése a 248. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

35

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § (6) bekezdése a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

39

A 33. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

40

A 34. § a 248. § (7) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

41

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

46

A 40. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

47

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 57. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 84. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

90

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

92

A 87. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 88. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 88. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 88. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

98

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 97. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 97. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 97. § (3) bekezdése a 248. § (7) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

107

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 141. § a 248. § (9) bekezdése alapján a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

151

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 212. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

212

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 217. § a 248. § (9) bekezdése alapján a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

217

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 141. alcím (238. §) a 248. § (6) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

238

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 143. alcím (240. §) a 248. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

240

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 241. § a 248. § (8) bekezdése alapján az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

242

A 145. alcím (242. §) a 248. § (3) bekezdése alapján 2022. november 1-jén lép hatályba.

243

A 146. alcím (243–244. §) a 248. § (4) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

244

A 147. alcím (245–247. §) a 248. § (6) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

245

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére