• Tartalom

4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet

a játékosügynöki tevékenységről

2022.02.07.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bt) és bu) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A játékosügynöki tevékenység folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

1. § (1) A játékosügynöki tevékenység megkezdésének feltétele a játékosügynöki tevékenység folytatásának a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 37/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentése (a továbbiakban: bejelentés).

(2) A bejelentést az Stv.-ben, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) és az e rendeletben meghatározottak szerint, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetséghez (a továbbiakban: szakszövetség), a szakszövetség hivatalos honlapján megjelölt módon elektronikus úton kell megküldeni.

(3) A játékosügynök bejelentése tartalmazza annak a játékosügynökségnek a megnevezését és székhelyét, amellyel a játékosügynök munkaviszonyban, tagsági vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(4) A játékosügynökség a bejelentéséhez csatolja

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy köztartozása nincsen, vagy a játékosügynökség nyilatkozatát arról, hogy szerepel az adóhatóság köztartozásmentes adatbázisában,

b) külföldön honos játékosügynökség esetén az Stv. 37/B. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak való megfelelést tanúsító hatósági igazolás eredeti példányát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,

c) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgtv. 22. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat.

2. § (1) Ha a bejelentést tevő a játékosügynöki tevékenység megkezdése és folytatása jogszabályi feltételeinek megfelel, a szakszövetség a bejelentést tevőt a Szolgtv. 27. § (2) bekezdése szerinti adatokkal a játékosügynökök és játékosügynökségek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) a bejelentés szakszövetséghez érkezése napjának dátumával felveszi.

(2) Nyilvántartásba vétel esetén a játékosügynöki tevékenység folytatására való jogosultság kezdő időpontja a bejelentés szakszövetséghez érkezésének napja.

(3) A szakszövetség a Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének a bejelentést követő 15 napon belül a hivatalos honlapján tesz eleget.

(4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változásnak a Szolgtv. 24. § (1) bekezdése szerinti bejelentését (a továbbiakban: adatváltozás-bejelentés) a Szolgtv. 24. § (2) bekezdése szerint kell a nyilvántartásban átvezetni, és az adatváltozás-bejelentést követő 15 napon belül a honlapon közzé kell tenni.

2. A játékosügynöki tevékenység ellenőrzése

3. § Ha a szakszövetség megállapítja, hogy a játékosügynök, illetve a játékosügynökség megsérti a játékosügynöki tevékenység megkezdésére, folytatására vagy a játékosügynök, illetve a játékosügynökség működésére vonatkozó rendelkezéseket – ideértve azt az esetet, ha az Stv. 37/D. § (2) bekezdése szerinti költségtérítés (a továbbiakban: költségtérítés) megfizetésére nem kerül sor –, a szakszövetség határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett felhívja a játékosügynököt, illetve a játékosügynökséget a törvényes működés helyreállítására.

4. § (1) Az Stv. szerint kiszabható közigazgatási bírság összege

a) adatváltozás-bejelentés elmulasztása esetén a játékosügynök esetében legfeljebb százezer forint, a játékosügynökség esetében legfeljebb ötszázezer forint,

b) az Stv. 37/C. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a játékosügynök esetében legfeljebb ötszázezer forint, játékosügynökség esetében legfeljebb ötmillió forint.

(2) A közigazgatási bírságot átutalással kell megfizetni a szakszövetség hivatalos honlapján megjelölt számlaszámra.

(3) A közigazgatási bírság – a szakszövetség által meghatározott részletekben és ütemezésben – kérelemre részletekben is megfizethető.

(4) Nem szabható ki közigazgatási bírság az Stv. 37/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a szakszövetség más eljárásban – ideértve a sportfegyelmi eljárást is – hátrányos jogkövetkezmény kiszabásakor már figyelembe vett.

5. § (1) Az Stv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szankció időtartama legfeljebb 12 hónap lehet.

(2) A szakszövetség a játékosügynököt az Stv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján eltiltja a játékosügynöki tevékenység végzésétől, ha a játékosügynökkel mint sportszakemberrel szemben sportfegyelmi büntetésként sportszakmai tevékenységtől eltiltás szankciót alkalmaz.

(3) Nem szabható ki az Stv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szankció olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a szakszövetség más eljárásban – ideértve a sportfegyelmi eljárást is – hátrányos jogkövetkezmény kiszabásakor már figyelembe vett.

6. § (1) A játékosügynökség minden évben legkésőbb július 31-ig beszámolót nyújt be a szakszövetséghez a beszámoló benyújtását megelőző év július 1. napjától – vagy ha az későbbi, akkor a nyilvántartásba vétel időpontjától – a beszámoló benyújtása évének június 30. napjáig terjedő időszakban végzett tevékenységéről. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a szakszövetség a játékosügynöki tevékenységről szóló szabályzatában határozza meg. A szabályzatot a szakszövetség a hivatalos honlapján közzéteszi.

(2) Ha a játékosügynökség az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a beszámolót nem nyújtja be, vagy szakmai tartalma nem felel meg a szakszövetség szabályzatában foglaltaknak, a szakszövetség 5 napon belül – határidő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – felhívja a játékosügynökséget a beszámoló benyújtására.

3. A nyilvántartásból való törlés

7. § Ha a szakszövetség a játékosügynököt, illetve a játékosügynökséget a Szolgtv. 28. §-a alapján törli a nyilvántartásból, erről a játékosügynököt, illetve a játékosügynökséget haladéktalanul értesíti.

4. A költségtérítés

8. § A költségtérítés fizetése kötelezettségének alapjául szolgáló sportszakmai teljesítményt és a költségtérítés mértékét az 1. melléklet határozza meg.

9. § (1) A játékosügynökség a költségtérítést – az igazolás, átigazolás tényének a szakszövetséghez történő bejelentésével egyidejűleg – a (2) bekezdésben meghatározott módon fizeti meg.

(2) A költségtérítést átutalással kell megfizetni a szakszövetség hivatalos honlapján megjelölt számlaszámra.

(3) A költségtérítés megfizetésének elmaradása az igazolás, átigazolás tényét nem érinti.

5. A nevelési hozzájárulás

10. § (1) Az Stv. 37/D. § (4) bekezdése szerinti nevelési hozzájárulást a szakszövetség az Stv. 37/D. § (1) bekezdése szerinti közvetítői jutaléknak (a továbbiakban: közvetítői jutalék), illetve a költségtérítésnek a számlájára történő beérkezésétől számított 15 napon belül átutalással fizeti ki a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra.

(2) A nevelési hozzájárulás mértéke

a) a közvetítői jutalék 70%-a,

b) a költségtérítés 50%-a.

(3) A nevelési hozzájárulás kifizetése érdekében a hivatásos sportoló igazolásának, átigazolásának a szakszövetséghez történő bejelentésével egyidejűleg

a) a kiskorú hivatásos sportoló törvényes képviselője a játékosügynök, illetve játékosügynökség közreműködésével írásban nyilatkozik a szakszövetség felé nevéről, lakcíméről, adóazonosító számáról, társadalombiztosítási azonosító jeléről, valamint a nevelési hozzájárulás kifizetéséhez szükséges bankszámlaszámáról,

b) a nagykorú hivatásos sportoló a játékosügynök, illetve a játékosügynökség közreműködésével írásban nyilatkozik szakszövetség felé a nevelési hozzájárulásban részesítendő nevéről, lakcíméről, adóazonosító számáról, társadalombiztosítási azonosító jeléről és bankszámlaszámáról.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

12. § (1) A szakszövetség által az e rendelet hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett játékosügynök, illetve játékosügynökség az e rendelet szerint tehet bejelentést, azzal, hogy a korábbi nyilvántartást az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a szakszövetség törli.

(2) Az Stv. 37/D. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött játékosügynöki szerződések alapján 2021. december 31-ét követően lebonyolításra kerülő igazolás, átigazolás után is meg kell fizetni.

13. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 4/2022. (I. 7.) Korm. rendelethez

1. Próbaidős egyenruházati ellátmány

(Férfi-női)

 

A

B

C

1

Termék megnevezése

Mennyiségi egység

Alapellátási mennyiség

2

Gyakorló télikabát

db

1

3

Gyakorló zubbony

db

1

4

Szolgálati/gyakorló pantalló nyári

db

1

5

Szolgálati/gyakorló pantalló téli

db

1

6

Gyakorló póló

db

2

7

Szolgálati póló

db

2

8

Gyakorló sapka szerelvényezve

db

1

9

Téli sapka

db

1

10

Szolgálati kesztyű

pár

1

11

Gyakorló cipő

pár

1

12

Bokazokni

pár

2

13

Gyakorló zokni

pár

2

14

Szolgálati deréköv

db

1

15

Gyakorló alsó póló

db

2

16

Váll-lap tépőzáras kivitel

db

1

17

Váll-lap

pár

2

18

NAV hímzett karjelvény (tépőzáras)

db

2

19

NAV hímzett mell felirat (tépőzáras)

db

2

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére