• Tartalom

5/2022. (VII. 12.) PM rendelet

5/2022. (VII. 12.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjeinek illetményéről és a tisztjelölti képzési költségek megtérítési kötelezettségéről

2022.08.01.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet J) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tisztjelölt illetmény

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: NAV Szj. tv.) 3. § (1) bekezdés 33a. pontja szerinti tisztjelölt (a továbbiakban: tisztjelölt) NAV Szj. tv. 244. § (1) bekezdése szerinti illetményét a 2–4. §-ban foglaltak alapján kell megállapítani.

2. § (1) Az alapilletmény évfolyamonként eltérő mértékű, a felsőbb évfolyamhoz tartozó magasabb összegű alapilletményre a felsőbb évfolyamba lépett tisztjelölt tárgyév szeptember 1. napjától jogosult.

(2) Az alapilletmény havi összege:

a) az I. évfolyamon 260 000 forint,

b) a II. évfolyamon 262 000 forint,

c) a III. évfolyamon 264 000 forint,

d) a IV. évfolyamon 266 000 forint.

3. § (1) Ha a tisztjelöltnek a megelőző szemeszterben elért tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-et, a következő szemeszter első napjától havonta tanulmányi díjra jogosult.

(2) A megelőző szemeszter tanulmányi eredményének – nem a korrigált kreditindex szerint meghatározott – átlaga alapján a tanulmányi díj havi összege

a) 3865 forint, ha az átlag meghaladja a 3,50-t, de nem haladja meg a 4,00-t,

b) 5798 forint, ha az átlag meghaladja a 4,00-t, de nem haladja meg a 4,50-t,

c) 7730 forint, ha az átlag meghaladja a 4,50-t.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, az alábbi követelményeknek megfelelő tisztjelölt esetében a tanulmányi díj havi összege 15 460 forint (a továbbiakban: kiemelt tanulmányi díj):

a) az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,

b) ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, az elvégzett szemeszterek alapján kiszámított összesített tanulmányi átlaga legalább 4,50,

c) nem áll fenyítés hatálya alatt,

d) a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújt, és

e) a képzés során és azon kívül is a választott hivatásához méltó, a hivatásetikai szabályoknak megfelelő magatartást tanúsít.

(4) A kiemelt tanulmányi díjra jogosult tisztjelölteket a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője jelöli ki. Ha több mint három, a (3) bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelő tisztjelölt van, előnyben kell részesíteni azt, aki Kari Tudományos Diákköri Konferencián vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 1–3. helyezést ért el.

(5) A kiemelt tanulmányi díjra való jogosultság hatálya az adott szemeszter időszakára terjed ki. Ha a tisztjelölt nem felel meg a (3) bekezdés c) vagy e) pontjában meghatározott feltételeknek, a kiemelt tanulmányi díjra való jogosultságot a feltétel hiányának megállapítását követő hónap első napjától meg kell szüntetni.

4. § (1) A tisztjelölt illetménypótlékának havi összege

a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 23 190 forint,

b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 21 258 forint,

c) az a) és b) pontba nem tartozók esetén 19 325 forint.

(2) A tisztjelölt különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, katasztrófavédelmi feladatokra, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) irányításáért felelős miniszter vagy a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazása esetén naponta 2242 forint illetménypótlékra jogosult.

5. § Ha a tisztjelölt igazolatlan távollét miatt nem jogosult illetményre, és az igazolatlan távollétét utólag igazolja, az elmaradt illetményt az igazolás benyújtásától számított öt munkanapon belül kell részére megfizetni, azzal, hogy ebben az esetben késedelmi kamatra akkor jogosult, ha az igazolás késedelmessége a tisztjelöltnek nem felróható.

2. A tisztjelölti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek megtérítésére vonatozó szabályok

6. § (1) A tisztjelölti jogviszonynak a NAV Szj. tv. 242/B. § (1) bekezdésében meghatározott megszűnése vagy megszüntetése esetén a megszűnést megállapító vagy a megszüntetésről rendelkező munkáltatói intézkedésben tájékoztatni kell a tisztjelöltet arról, hogy

a) milyen összegű megtérítési kötelezettség terheli,

b) a megtérítést a NAV vezetője által megküldött fizetési felszólítás alapján kell teljesítenie a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A NAV Szj. tv. 242/B. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségének minősül

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Kar által szemeszterenként, szakonként és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,

b) a kötelező, valamint a szakaszparancsnoki és a rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt tisztjelölt által a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,

d) a pénzben vagy természetben nyújtott tanszertámogatás költségei,

e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat, eszköz és felszerelés költségei,

f) a jogszabály alapján biztosított egyéb juttatások.

(3) A tanszertámogatásként természetben juttatott számítástechnikai eszközökkel elsősorban természetben kell elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a számítástechnikai eszköz értékét a NAV által meghatározott kártérítési felelősség szabályai szerint köteles a tisztjelölt megtéríteni.

(4) A tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.

(5) A ruházati termékekkel és felszerelésekkel elsősorban természetben kell elszámolni. Ha a ruházati termékekkel és felszereléssel a kötelezett nem tud természetben elszámolni, vagy azok állapota a további feladatellátásra alkalmatlan, akkor a (2) bekezdés e) pontja alapján ezek tárgyévi értékének 50%-át kell megtérítenie.

(6) Az élelmezési költségek megállapításánál a NAV és az NKE között létrejött külön megállapodásban meghatározott élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

7. § (1) A NAV vezetője a tisztjelölti jogviszony megszűnése után fizetési felszólításban hívja fel a kötelezettet a megtérítési kötelezettség teljesítésére. A fizetési felszólításban a 6. § (2) bekezdése alapján, jogcímenkénti bontásban és összesítve kell megállapítani a volt tisztjelölt tartozását, és tájékoztatást kell adni a NAV Szj. tv. 215. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt bírósági jogorvoslati lehetőségről.

(2) A fizetési felszólításban a kötelezett részére a kézhezvételtől számított tizenöt napos határidőt kell biztosítani a képzési költségek megtérítésére.

(3) A fizetési felszólításban tájékoztatni kell a kötelezettet arról, hogy különös méltánylást érdemlő körülményre tekintettel, kérelemre a NAV vezetője

a) részben vagy teljesen mentesítheti a megfizetési kötelezettség alól,

b) legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, vagy

c) a megfizetési kötelezettségre legfeljebb 6 hónapra kamatmentes halasztást engedélyezhet

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés].

(4) A kötelezett a fizetési könnyítés iránti kérelmét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül írásban terjesztheti elő a NAV vezetője részére.

(5) A fizetési könnyítés iránti kérelmet a NAV vezetője a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban bírálja el. A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott fizetési könnyítések közül egyidejűleg több is engedélyezhető.

(6) A kérelem elbírálása során a NAV vezetője figyelembe veszi

a) hogy a tisztjelölt által előterjesztett különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben járultak hozzá a tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,

b) a tisztjelölti jogviszony időtartamát,

c) a tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint

d) a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.

(7) A kérelmezőt a megtérítési kötelezettség alól teljes mértékben mentesíteni kell, ha a NAV Szj. tv. 242. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmatlansága a tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos feladat végrehajtása során keletkezett, vagy azzal közvetlenül összefügg.

(8) Ha a fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása előzetes kérdés eldöntésétől függ, a kérelem elbírálását a NAV vezetője az előzetes kérdés tisztázásáig, de legfeljebb 60 napra felfüggesztheti. Az elbírálás felfüggesztéséről és a kérelemről való döntésről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

3. A kimentési kérelemre és a fizetésre kötelezett halálának esetére vonatkozó szabályok

8. § (1) A fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére biztosított határidő elmulasztása esetén a fizetésre kötelezett indokolással ellátott kimentési kérelmet terjeszthet elő a NAV vezetője részére.

(2) A kimentési kérelemmel együtt a fizetési könnyítésre irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni. A kimentési kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, különös méltánylást érdemlő személyi körülmény fennállása esetén a NAV vezetője méltányossági jogkörében dönt a kimentés engedélyezéséről.

(3) A kimentés engedélyezésével egyidejűleg a NAV vezetője dönt a fizetési könnyítés tárgyában is. A kimentés elutasításáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(4) Ha a NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőben a fizetésre kötelezett egészségi állapota olyan mértékben károsodott, hogy a kérelem előterjesztésére képtelen, írásban megállapítja a határidő félbeszakadását. Ha a fizetésre kötelezettnek a határidő félbeszakadására okot adó állapota megszűnik, a NAV vezetője írásban megállapítja, hogy a határidő félbeszakadását előidéző körülmény megszűnt, és egyben tájékoztatja a fizetésre kötelezettet, hogy a fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő a tájékoztatás kézhezvételétől újrakezdődött. A további eljárásra a 7. § (5)–(8) bekezdése az irányadó.

(5) Ha a NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a fizetésre kötelezett

a) a tisztjelölti jogviszonya vagy a szolgálati jogviszonya megszűnésétől a fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltéig terjedő időszakban vagy

b) a (4) bekezdés szerint meghatározott határidő félbeszakadásának időtartama alatt

elhunyt, a fizetésre kötelezett örökösét a megfizetési kötelezettség alól mentesíti, vagy a kiadott fizetési felszólítást visszavonja.

4. Az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 10 éves kötelező fenntartását megelőző megszűnése, megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek időarányos megtérítésének szabályai

9. § (1) Ha a tisztjelölti jogviszony megszűnését követően adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba kinevezett foglalkoztatott (a továbbiakban: foglalkoztatott) szolgálati jogviszonya a NAV Szj. tv. 242/B. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, a 6. § (2) bekezdésében meghatározott képzési költségek időarányos mértékű megtérítésének kötelezettségéről a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott, a jogviszony megszüntetéséről szóló, vagy a jogviszony megszűnését megállapító okmányban kell tájékoztatni a foglalkoztatottat. A munkáltató által kiadott okmányban tájékoztatást kell adni arról, hogy a megtérítést a munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött fizetési felszólítás alapján kell a foglalkoztatottnak teljesítenie.

(2) A visszafizetési kötelezettségre és az azzal kapcsolatos eljárásra a 2–3. alcímben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a kérelmet a NAV vezetőjének címezve, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell benyújtani, a NAV vezetője részletfizetést legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhet, és a tartozást csak különös méltánylást érdemlő esetben mérsékelheti vagy engedheti el.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. § Ha a tisztjelölt vagy a foglalkoztatott részére 2022. augusztus 1. előtt ösztöndíj került folyósításra, és a 6. § (1) bekezdése vagy a 9. § (1) bekezdése alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a 2022. július 31-ig tartó időszakra a NAV által jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési költségeket kell figyelembe venni a megtérítési kötelezettség összegének meghatározása során.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére