• Tartalom

5/2022. (II. 11.) ITM rendelet

5/2022. (II. 11.) ITM rendelet

a Nemzeti Repülésbiztonsági Programra és a Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokról

2022.02.19.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a polgári célú légiközlekedésre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. esemény: a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti fogalom;

2. közlekedésbiztonsági szerv: a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről szóló 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendeletben kijelölt közlekedésbiztonsági szerv;

3. légiközlekedésben részt vevő szervezetek: a légiközlekedési szakszemélyzet – kivéve a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetői – képzésére engedéllyel rendelkező képzési szervezetek, gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére kiadott, üzemben tartási engedéllyel rendelkező forgószárnyas légijármű üzemben tartó szervezetek, karbantartó szervezetek, légijárművet és légiközlekedéssel kapcsolatos eszközt tervező és gyártó szervezetek, kereskedelmi repülőtér üzemeltető szervezetek, valamint a léginavigációs szolgálatok;

4. légiközlekedési biztonsági menedzsmentrendszer: a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti fogalom;

5. légiközlekedési hatóság: a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben kijelölt, légiközlekedési hatósági feladatokat ellátó szerv;

6. Légiközlekedés Védelmi Bizottság: a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti testület;

7. légirendészeti szolgálat: a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben kijelölt légirendészeti hatósági feladatokat ellátó szerv;

8. méltányossági alapú légiközlekedés-biztonsági kultúra elve (just culture): a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti fogalom;

9. Program: az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti nemzeti légiközlekedés-biztonsági program;

10. Terv: az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti nemzeti légiközlekedés-biztonsági terv.

3. A Nemzeti Repülésbiztonsági Program és a Nemzeti Repülésbiztonsági Terv

3. § (1) A Program a repülésbiztonság állami szintű szabályozásához és igazgatásához kialakított irányítási rendszert meghatározó dokumentum. A Program célja Magyarország repülésbiztonsági teljesítményének javítása és a légiközlekedés területén működtetett biztonság-irányítási rendszerek interakciójának támogatása.

(2) A Program kiterjed

a) a légiközlekedés-biztonság-menedzsmentrendszerre vonatkozó állami feladatokra,

b) az a) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi szabványokban és ajánlott gyakorlatokban ismertetett elemekre,

c) Magyarország repülésbiztonsági politikájára és repülésbiztonsági céljaira,

d) a repülésbiztonsági kockázatkezelésre,

e) a repülésbiztonság szavatolására,

f) a repülésbiztonság népszerűsítését és a szakmai szintű kommunikáció végrehajtását támogató stratégiára és

g) a méltányossági alapú légiközlekedés-biztonsági kultúra elvének (just culture) érvényesülési elemeire.

(3) A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a Programot az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1)–(2) bekezdésében és 7. cikkében foglalt céloknak és előírásoknak megfelelően dolgozza ki és tartja fenn. A Programot a Globális Légiközlekedés-biztonsági Tervvel összhangban kell végrehajtani.

(4) A Program kidolgozása és fenntartása során

a) a közlekedésért felelős miniszter a rendvédelemért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel (a továbbiakban együtt: Jóváhagyók) egyetértésben jóváhagyja a Programot, valamint a Tervet,

b) a KTI

ba) kidolgozza és rendszeresen – de legalább 5 évente – felülvizsgálja a Programot, és szükség esetén aktualizálja azt,

bb) a légiközlekedési hatóság egyetértése esetén jóváhagyásra felterjeszti a közlekedésért felelős miniszter részére a Programot és a Tervet,

bc) lefolytatja a Program kidolgozásához és felülvizsgálatához szükséges szakmai konzultációkat,

bd) a Program kidolgozása és felülvizsgálata során tartott szakmai konzultációkról jegyzőkönyvet készít,

be) a szakmai konzultációk eredményeinek figyelembevételével kidolgozza a Tervet,

bf) folyamatosan figyelemmel kíséri a Terv megvalósítását, és

bg) jelentést készít a Jóváhagyók részére a Terv megvalósításáról.

(5) A KTI a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti szakmai konzultáció keretében egyeztetést folytat

a) a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,

b) a rendvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,

c) a honvédelemért felelős miniszter által irányított minisztérium szakértőivel,

d) a légiközlekedési hatóság szakértőivel,

e) a közlekedésbiztonsági szerv szakértőivel,

f) a légirendészeti szolgálat szakértőivel,

g) a légügyi főigazgatóval,

h) a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakértőivel,

i) a tárgyévet megelőző évben az évi egymillió utasszámot meghaladó repülőterek üzemeltetőivel,

j) a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti szervezetek általa meghívott képviselőivel és

k) az általa esetileg felkért szakértővel.

(6) A Terv olyan egy évre szóló tervdokumentum, amelynek célja a Program megvalósításával kapcsolatos biztonsági kockázatok azonosítása, értékelése és a kockázatok kezelését célzó intézkedések, feladatok meghatározása.

(7) A KTI a Tervet az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkében foglalt céloknak és előírásoknak megfelelően és a Globális Légiközlekedés-biztonsági Tervvel, továbbá a Programmal összhangban készíti el.

(8) A Program fenntartását és a Terv végrehajtását a légiközlekedésben részt vevő szervezetek támogatják, és megvalósulásukat elősegítik.

(9) A közlekedésért felelős miniszter a Programról és a Tervről, valamint azok megvalósulásáról évente tájékoztatja a Légiközlekedés Védelmi Bizottságot.

4. Repülésbiztonság-irányítási Rendszer

4. § (1) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer célja

a) a légiközlekedés biztonságát fenyegető veszélyek azonosítása,

b) az azonosított veszélyek kockázatainak értékelése, valamint

c) megfelelő intézkedések foganatosítása a kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében.

(2) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére kötelezett szervezet a repülésbiztonság-irányítási rendszer működtetése során folyamatosan figyelemmel kíséri a kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében tett intézkedések hatékonyságát, a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatok elfogadható szintre történő csökkentése érdekében szükséges intézkedések megfelelőségét.

(3) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer működtetésére kötelezett szervezet évente felülvizsgálja a repülésbiztonság-irányítási rendszerét, és foganatosítja a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető kockázatok elfogadható szintre történő csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket.

(4) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszert a Nemzeti Repülésbiztonsági Programban és a Nemzeti Repülésbiztonsági Tervben meghatározottakkal összhangban kell működtetni.

(5) A Repülésbiztonság-irányítási Rendszer lehetővé teszi a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelező vagy önkéntes jelentéstétel teljesítését, valamint az eseményekkel kapcsolatos és biztonsági vonatkozású egyéb információk gyűjtését, elősegíti továbbá az összehangolt tagállami intézkedések végrehajtását.

5. Repülésbiztonsági adatok

5. § (1) A 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében és a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében meghatározott korlátok figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szerv gyűjti és a légiközlekedési hatósággal együttműködve elemzi a repülésbiztonsági kockázatok meghatározására alkalmas repülésbiztonsági adatokat, és a Program kidolgozása és fenntartása érdekében a nyilvános adatokról a KTI kérésére adatot szolgáltat.

(2) A rendelkezésre álló repülésbiztonsági adatok alapján meghatározott kritikus területek kockázatkezelése során a szükséges intézkedéseket az azonosított repülésbiztonsági kockázatokkal arányosan kell meghatározni és végrehajtani.

(3) A Programot és a Tervet a légiközlekedési hatóság és a közlekedésbiztonsági szerv a hivatalos honlapján közzéteszi.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A Programot és a Tervet első alkalommal legkésőbb 2022. március 31-ig kell jóváhagyni.

(3) Ez a rendelet

a) a polgári légiközlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére