• Tartalom

2022. évi LVII. törvény

2022. évi LVII. törvény

egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről1

2023.01.02.

Magyarország Alaptörvényének XX. cikkében foglaltak végrehajtása, valamint az állami sportingatlan-vagyon hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző és -növelő, egységes elveken alapuló, a társadalmi igényeknek és elvárásoknak megfelelő kezelése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E törvény alkalmazásában sportingatlan

a) az 1. mellékletben meghatározott ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 1. mellékletében szereplő ingatlanok, vagy ingatlan tulajdoni hányadok, valamint

c) a Kormány egyedi, nyilvános határozatával a 2. § szerinti közfeladat ellátás céljából ekként minősített, a magyar állam tulajdonában álló ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.

(2) E törvény alkalmazásában sportcélú ingatlan a Kormány egyedi határozatával kizárólag a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti közfeladatok ellátása céljából ekként minősített, nem a magyar állam tulajdonában álló ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.

(3) A (2) bekezdés szerinti minősítést az ingatlan tulajdonosának kérelmére a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért felelős miniszter kezdeményezi abban az esetben, ha álláspontja szerint a sportcélú ingatlan működéséhez kiemelt közérdek fűződik, és azon a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti közfeladatok ellátása más módon nem biztosítható.

II. Fejezet

A NEMZETI SPORTINFRASTRUKTÚRA ÜGYNÖKSÉG

2. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség ellátott közfeladata és jogállása

2. § (1) A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által a sportingatlanokkal összefüggésben végzett alábbi, valamint a sportcélú ingatlanokkal összefüggésben végzett a)–c) pont szerinti feladatok – a Sporttv. 49. § b), c), i) és j) pontjában foglaltakra tekintettel – közfeladatnak minősülnek:

a) általános ingatlanüzemeltetési tevékenység;

b) az ingatlan hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása;

c) az ingatlan rendeltetésszerű működtetése;

d) a más törvény hatálya alá nem tartozó építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási tevékenység;

e) a gyógyfürdőnek minősülő sportingatlanban járóbeteg-gyógyító szakellátás, valamint terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatás nyújtása;

f) a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése és a magyar sport országos szakmúzeumának fenntartása és

g) törvény eltérő rendelkezése hiányában, a Kormány egyedi határozatában történő kijelölés esetén egyes beruházások előkészítői-építtetői feladatainak elvégzése.

(2) Az Ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítását a sportingatlanok és a 2022. december 31-én a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) mint országos szakmúzeum fenntartójának vagyonkezelésében lévő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti ingóságok tekintetében, a 4. § szerinti tulajdonosi joggyakorlóként látja el.

(3) Az Ügynökség az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti közfeladatok megvalósítását a sportcélú ingatlanok tekintetében az Ügynökség és a sportcélú ingatlan tulajdonosa közötti, üzemeltetési, hasznosítási szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján látja el.

(4) Az Ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítása során az állam javára és nevében jár el.

(5) Az Ügynökség részére az (1) bekezdés szerinti közfeladat ellátásával összefüggő működési költségek finanszírozásához szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerint az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő ingóságok tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38/C. §-ában foglalt rendelkezés alapján a kultúráért felelős miniszter vagyonkezelőt jelöl ki, akkor a vagyonkezelési szerződést a kijelölt személy vagy szervezet az Ügynökséggel köti meg.

(7) Az Ügynökség feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe.

3. § (1) Az Ügynökség feladatait a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ Zrt.) látja el.

(2) Az NSÜ Zrt. a 2. § (4) bekezdése szerint az állam javára és nevében végzett tevékenysége során teljes személyes költség- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

(3) Az Ügynökség a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti külön kezelt intézménynek minősül.

3. Az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása

4. § (1) E törvény erejénél fogva 2023. január 1. napjával az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti sportingatlanok, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel és azokon, azokban található, állami tulajdonú vagyonelemekkel együtt, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti sportingatlanok tekintetében a Sporttv. 76/B. § (1a) bekezdésében megjelölt ingó vagyonelemeket is figyelembe véve.

(2) E törvény erejénél fogva az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti sportingatlan, az Inytv. szerinti önálló ingatlanok esetén azok tartozékaival, alkotórészeivel és az azokon található, állami tulajdonú ingó vagyonelemekkel együtt.

(3) Az Ügynökség a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon tulajdonjogának átruházására, továbbá arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására vagy más módon való megterhelésére nem jogosult. Az e bekezdés szerinti tevékenységek végzésére az állami vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult. Az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, valamint az állami feladatok ellátásának elősegítése érdekében történő megterhelésére az MNV Zrt. meghatalmazást adhat az Ügynökség részére.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanon a tulajdonosi joggyakorlás időtartama alatt a más törvény szerinti állami építési beruházás értékhatárát el nem érő beruházás következtében létrejött új felépítmény e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonába és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

(5) Az NSÜ Zrt. által az Ügynökség 5. § (1) bekezdése szerint elkülönített gazdálkodása keretében beszerzett ingóság és immateriális jószág e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonába és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

4. Az Ügynökség által ellátott feladatok gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az NSÜ Zrt. az Ügynökségként az állam javára és nevében végzett, e törvényben meghatározott feladataiból eredő gazdálkodását elkülöníti a saját gazdálkodásától.

(2) Az Ügynökség állam javára és nevében végzett tevékenysége során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben – az államháztartás központi alrendszerére – előírt gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni a (3)–(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(3) Az Ügynökség az állam nevében vállalt kötelezettségeiből eredő, valamint a működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó kifizetéseit, továbbá az állam javára és nevében beszedett költségvetési bevételeket kizárólag az e célra létrehozott központi kezelésű előirányzatokon számolja el a (4) bekezdés szerint.

(4) A központi költségvetésről szóló törvény az NSÜ Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorló szerv költségvetési fejezetében elkülönítetten tartalmazza az Ügynökség állam javára és nevében végzett feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait.

(5) A (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a költségvetési évben a fejezet (4) bekezdés szerinti részének címrendjét kiegészítheti az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(6) A (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve – a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzattal rendelkező előirányzatok között azok költségvetési éven belül keletkező megtakarítása terhére átcsoportosíthat az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(7) Amennyiben az Ügynökség a közfeladata ellátása keretében végzett tevékenységéhez kapcsolódó tervezett költségvetési bevételt meghaladó többletbevételt számol el, akkor a (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve a többletbevétel összegével az Ügynökség közfeladat ellátását szolgáló kiadási előirányzatot megemelheti az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével.

(8) Az Ügynökség az állam javára és nevében végzett feladataiból eredő műveletek hatásainak elkülönített nyilvántartásban történő könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásai szerint teljesíti.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 17–19. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. Átmeneti rendelkezések

7. § (1) A vagyonkezelőnek (a továbbiakban: a korábbi vagyonkezelő) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő önálló ingatlanokon, valamint azok tartozékain, alkotórészein és az azokon, azokban található állami tulajdonú vagyonelemeken 2022. december 30-án fennálló vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva 2022. december 31. napjával megszűnik. Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő ingatlanok – az Inytv. szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel együtt – és az azokon, azokban található, állami tulajdonú vagyonelemek tekintetében nem jön létre az Áht. 11/B. § (2) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog, azzal, hogy 2023. január 1-jén a 4. § (1) bekezdése szerint azok az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek.

(2) Az NSK 2022. december 31. napjával megszűnik.

(3) 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. látja el

a) az NSK által ellátott minden feladatot, ide értve a múzeumi tevékenységhez kapcsolódó fenntartói jogokat és kötelezettségeket, továbbá

b) az (1) bekezdés szerinti korábbi vagyonkezelő és az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő ingatlanok 2022. december 31-i tulajdonosa (a továbbiakban: korábbi tulajdonos) által az 1. mellékletben szereplő ingatlanok működtetése és üzemeltetése kapcsán ellátott, 2023. január 1-jétől a 2. § (1) bekezdése szerint közfeladatok körébe eső feladatokat

(a továbbiakban együtt: Feladatok).

(4) A Feladatok átvételének határideje – a folyamatos működés biztosítása érdekében – 2022. december 31. napja.

(5) A Feladatok átadás-átvétele a korábbi vagyonkezelővel és a korábbi tulajdonossal szemben fennálló követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással az NSÜ Zrt.-vel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(6) Az NSÜ Zrt. a Feladatokkal összefüggően jogutódként

a) eljár a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belép a folyamatban lévő eljárásokba.

(7) A Feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyok, valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos jogutódja, amelyhez harmadik fél hozzájárulása nem szükséges. Ezzel egyidejűleg a jogutódlásról a jogviszonyokban részes feleket értesíteni kell.

(8) Az Ügynökség jogelőd szervezeteinek megszűnése miatt az e szervezetek által – a megszűnésükre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint – átutalt, költségvetési bevételként elszámolandó pénzeszközöket kizárólag a 2. § (1) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására kell felhasználni. A jogelőd szervezetek megszűnéséből származó költségvetési bevételeket 2023. évben az 5. § (3) bekezdése szerinti előirányzatokon kell elszámolni azzal, hogy e bevételek e törvény erejénél fogva az 5. § (7) bekezdése szerinti többletbevételnek minősülnek.

8. § A Feladatok átadás-átvétele kiterjed különösen

a) a Feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, kulturális javakra, az azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint egyéb vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatokat ellátó közalkalmazottak, továbbá munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint közalkalmazotti jogviszonyukra, munkaviszonyukra,

c) a Feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok és források átcsoportosításának rendjére.

9. § (1) A Feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt., a munkáltatói jogkör gyakorlója az NSÜ Zrt. vezérigazgatója.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás alapján a 2022. december 31. napján a korábbi vagyonkezelőnél és a korábbi tulajdonosnál fennálló,

a) jogutódlással érintett közalkalmazotti jogviszony az NSÜ Zrt.-vel fennálló munkaviszonnyá alakul át 2023. január 1. napjával,

b) jogutódlással érintett munkaviszony az NSÜ Zrt.-nél fennálló munkaviszonyként folytatódik 2023. január 1. napjától.

(3) A munkáltató személyében bekövetkező változás a foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamának határozatlan vagy határozott idejű, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(4) Ha a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2022. december 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

(5) A munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az NSÜ Zrt.-nél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő, a korábbi tulajdonos jogutódja.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az NSÜ Zrt. az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési kötelezettségének 2023. január 15-éig tehet eleget.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A−25/C. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36–40. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

10. § (1) A 2022. december 31-én folyamatban lévő, a Feladatok ellátása érdekében indított vagy előkészítés alatt álló közbeszerzési, beszerzési eljárásokban a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos – mint ajánlatkérő, vagy érintett szervezet – helyébe 2023. január 1. napjával az NSÜ Zrt. lép.

(2) A Feladatok ellátásával összefüggő, a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos javára kiadott hatósági engedélyek jogosultjának 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az NSÜ Zrt. kezdeményezi.

11. § (1) A Feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel – ideértve az informatikai- és telekommunikációs eszközöket is – kapcsolatos jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt.

(2) A Feladatok közül a korábbi vagyonkezelő által ellátott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket a korábbi vagyonkezelő 2022. december 31. napján az MNV Zrt. részére átadja a vagyonelemekre vonatkozó tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó egyeztetett kimutatásokkal együtt. A kimutatások egyeztetését úgy kell végrehajtani, hogy az NSÜ Zrt. a mennyiségi és értékbeni leltárt 2022. december 31. napjáig el tudja készíteni. A vagyonelemeket az MNV Zrt. 2023. január 1. napjával az NSÜ Zrt. részére a 2. § szerinti közfeladat ellátása érdekében átadja és a vagyonelemekre vonatkozó tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó kimutatásokat 2023. január 15-éig megküldi.

12. § (1) A korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos és az NSÜ Zrt. külön-külön átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárás levezetője az NSÜ Zrt. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben

a) tételesen meghatározásra kerülnek az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok,

b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,

c) meghatározásra kerül az NSÜ Zrt.-hez kerülő szakmai és az ahhoz kapcsolódó létszámarányos funkcionális létszámkeret, a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek köre és személyi anyaguk átadás-átvételének módja és időpontja,

d) meghatározásra kerül az NSK elemi költségvetése módosított előirányzatainak, valamint az NSK-tól eltérő korábbi vagyonkezelőnek és korábbi tulajdonosnak a Feladatok ellátása kapcsán rendelkezésre álló pénzeszközének az átadás-átvétellel érintett időarányos része,

e) meghatározásra kerül az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jog köre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás-átvételt, valamint a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2022. december 31-ig végre kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos vezetője vagy általa meghatalmazott személy adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a korábbi vagyonkezelő, valamint az általa ellátott és 2022. december 31-én folyamatban lévő ügyeket az NSÜ Zrt. vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos tájékoztatást nyújt mindazon tényekről és átadja mindazon okiratokat az NSÜ Zrt.-nek, amelyek 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt.-t megillető jogok és az NSÜ Zrt.-t terhelő kötelezettségek gyakorlásához, továbbá érvényesítéséhez szükségesek.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos átadja az őrzésében lévő, a 9. § szerinti, 2022. december 31-én a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, vagyon-nyilatkozatokat és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket.

13. § A 2022. december 31-én az NSK fenntartásában lévő magyar sport országos szakmúzeum 2023. január 1-jén az Ügynökség fenntartásába kerül.

7. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

14. §2

15. §3

16. §4

17. §5

18. §6

19. §7

1. melléklet a 2022. évi LVII. törvényhez

1. 2022. december 31-én állami tulajdonban álló sportingatlanok

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

FEKVÉS JELLEGE

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2

Budapest X. kerület

39206/85

belterület

1/1

Fehér úti Sporttelep I.

3

Budapest X. kerület

39206/86

belterület

1/1

Fehér úti Sporttelep II.

4

Balatonvilágos

1412/1

belterület

1/1

Balatonvilágos szállásépület

5

Budapest XIV. kerület

32826

belterület

1/1

BOK Puskás Aréna és létesítményei

6

Tata

3308/1

belterület

1/1

Tatai Edzőtábor

7

Dunavarsány

050/4

1/1

Dunavarsányi Edzőtábor

8

Budapest II. kerület

12722/2

belterület

4127/18284

Ormai László Asztalitenisz Csarnok

9

Ráckeve

54

belterület

1/1

Ráckevei Vízisporttelep

10

Mátraszentimre- Galyatető

1119/2

belterület

1/1

Galyatetői Síház I.

11

Mátraszentimre- Galyatető

1113/9

belterület

1/1

Galyatetői Síház II.

12

Gyöngyös-Mátraháza

7112

belterület

1/1

Mátraházi Edzőtábor

13

Gyöngyös-Mátraháza

7138

belterület

1/1

Mátraházi Edzőtábor

14

Budapest III. kerület

16155/4

belterület

1/1

Nemzeti Edzésközpont

15

Budapest XIII. kerület

25992/1

belterület

10940/1683450

Népszigeti Vízitelep

16

Budapest Margitsziget

23800/5

belterület

1465/104323

Európa-ház

17

Budapest Margitsziget

23800/6

belterület

6956/100786

HM Vendégház

18

Budapest Margitsziget

23800/7

belterület

16644/79235

PM Klubház

19

Békés

1152

belterület

1/1

Békési Kajak-kenu ház

20

Siófok

7459/1

belterület

1/1

Siófoki Kajak-kenu ház I.

21

Siófok

7459/2

belterület

1/1

Siófoki Kajak-kenu ház II.

22

Vác

2432

belterület

1/1

Váci Kajak-kenu ház I.

23

Vác

2433

belterület

1/1

Váci Kajak-kenu ház II.

24

Balatonlelle

3149/1

belterület

1/1

Balatonlellei sportüdülő I.

25

Balatonlelle

3149/2

belterület

1/1

Balatonlellei sportüdülő II.

26

Balatonboglár

1262/17

belterület

206350779/26803366

Nemzeti Kézilabda Akadémia Kézilabda Csarnok

27

Balatonboglár

1549/3

belterület

1042/2265

Nemzeti Kézilabda Akadémia Szállásépületek

28

Budapest XIX. kerület

168207/1

belterület

1/1

Bozsik Stadion

29

Cegléd

1332/6

belterület

1/1

Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központ

30

Pécs

12192/22

belterület

1100/3289

Pécsi Tornacsarnok

31

Pécs

23998/5

belterület

2189/3189

Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia

32

Miskolc

5080/3

belterület

1/1

MVSC Sporttelep

33

Veszprém

0213/85

külterület

1/1

Veszprém Aréna

34

Budapest XVI. kerület

100120/2

belterület

1/1

RAFC labdarúgó stadion

35

Kisvárda

1173/2/A

belterület

1/1

Kisvárda Labdarúgó és Kézilabda Akadémia Szállásépület

36

Gyöngyös-Mátraháza

7110/1

belterület

1/1

Mátraháza Pagoda ingatlan

37

Budapest XIX. kerület

169171/1

belterület

1/1

Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum (Honvéd Akadémia)

38

Szombathely

1006/3

belterület

1/1

Szombathely Tornacsarnok

39

Miskolc

20036/24/A

belterület

1/1

Miskolc Judo Club

40

Szombathely

16947

belterület

1/1

Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum
(Illés Akadémia)

41

Budapest X. kerület

38303/68

belterület

1/1

Kőér utcai Sportuszoda

42

Budapest Margitsziget

23801

belterület

1/1

Hajós Alfréd Sportuszoda

43

Budapest II. kerület

14479/2

belterület

1/1

Császár-Komjádi Sportuszoda

44

Budapest XI. kerület

4082/23

belterület

1/1

Tüskecsarnok

45

Veszprém

8714/2

belterület

1/1

Veszprémi Uszoda

46

Iváncsa

231/1/A

belterület

1/1

Iváncsa Kistérségi Tanuszoda

47

Csenger

1063/1

belterület

1/1

Csengeri Tanuszoda

48

Bélapátfalva

966/4

belterület

1/1

Bélapátfalvai Tanuszoda

49

Dunakeszi

73/35

belterület

1/1

Dunakeszi Tanuszoda

50

Edelény

1193/6

belterület

1/1

Edelény Tanuszoda

51

Gyál

499/4

belterület

1/1

Gyál Tanuszoda

52

Putnok

1130/4

belterület

1/1

Putnok Tanuszoda

53

Sárbogárd

1083/2

belterület

1/1

Sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda

54

Tokaj

1047/22

belterület

1/1

Tokaj Tanuszoda

55

Tolna

970/121

belterület

1/1

Tolna Tanuszoda

56

Derecske

834/2

belterület

1/1

Derecske Tanuszoda

57

Fehérgyarmat

1005/1

belterület

1/1

Fehérgyarmat Tanuszoda

58

Mezőcsát

3272/7

belterület

1/1

Mezőcsát Tanuszoda

59

Baktalórántháza

576/1

belterület

1/1

Baktalórántháza Tanuszoda

60

Kemecse

1290/1

belterület

1/1

Kemecse Tanuszoda

61

Törökszentmiklós

995

belterület

1/1

Törökszentmiklós Tanuszoda

62

Budapest XIII. kerület

25879

belterület

1/1

Duna Aréna

63

Budapest XI. kerület

1783/7

belterület

1/1

Gazdagréti tanuszoda

64

Füzesgyarmat

512/35

belterület

1/1

Füzesgyarmat tanuszoda

65

Sásd

111/1

belterület

1/1

Sásd tanuszoda

66

Abádszalók

3014/4

belterület

1/1

Abádszalók tanuszoda

67

Balassagyarmat

3186/2

belterület

1/1

Balassagyarmat tanuszoda

68

Pannonhalma

973/1

belterület

1/1

Pannonhalma tanuszoda

69

Kapuvár

1323/4

belterület

1/1

Kapuvár tanuszoda

70

Tiszakécske

3696/8

belterület

1/1

Tiszakécske tanuszoda

71

Kisvárda

2487/2

belterület

1/1

Kisvárda tanuszoda

72

Sarkad

4320/2

belterület

1/1

Sarkad tanuszoda

73

Tét

1704/6

belterület

1/1

Tét tanuszoda

74

Várpalota

141/2

belterület

1/1

Várpalota tanuszoda

75

Pilisszentkereszt

1014/1

belterület

1/1

Turista Múzeum

76

Szeged

02065/12,

külterület

1/1

Maty-éri Evezőspálya I.

77

Szeged

02065/12/A

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya II.

78

Szeged

02065/13

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya III.

79

Szeged

02075/62

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya IV.

80

Szeged

02075/64

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya V.

81

Szeged

02075/66

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya VI.

82

Szeged

02075/68

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya VII.

83

Szeged

02075/70

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya VIII.

84

Szeged

02075/72

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya IX

85

Szeged

02075/74

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya X.

86

Szeged

02075/76

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XI.

87

Szeged

02075/78

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XII.

88

Szeged

02075/80

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XIII.

89

Szeged

02075/82

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XIV.

90

Szeged

02075/84

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XV.

91

Szeged

02075/86

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XVI.

92

Szeged

02075/88

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XVII.

93

Szeged

02075/90

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XVIII.

94

Szeged

02075/92

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XIX.

95

Sukoró

019/1

külterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep I.

96

Sukoró

019/16

külterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep II.

97

Sukoró

019/17

külterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep III.

98

Velence

4515

belterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep IV.

99

Velence

4514

belterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep V.

100

Velence

4516

belterület

1/1

Sukorói Kajak-kenu Vízitelep VI.

101

Tatabánya

2075/4/A

belterület

1/1

Tatabánya Multifunkciós Csarnok

102

Szeged

10005/4

belterület

1/1

Szegedi Multifunkciós Csarnok

103

Békés

2290/1

belterület

1/1

Békés Kézilabda Munkacsarnok

104

Lenti

526/3

belterület

1/1

Lenti Kézilabda Munkacsarnok

105

Sümeg

544/1

belterület

1/1

Sümeg Kézilabda Munkacsarnok

106

Balassagyarmat

376/4

belterület

1/1

Balassagyarmat Kézilabda Munkacsarnok

107

Bácsalmás

1980/7

belterület

1/1

Bácsalmás Kézilabda Munkacsarnok

108

Cigánd

1108/2

belterület

1/1

Cigánd tanuszoda

109

Encs

546/140

belterület

1/1

Encs tanuszoda

110

Pásztó

2362/2

belterület

1/1

Pásztó tanuszoda

111

Heves

1213/6

belterület

1/1

Heves tanuszoda

112

Kisbér

1027/6

belterület

1/1

Kisbér tanuszoda

113

Budakeszi

2415/2

belterület

1/1

Budakeszi tanuszoda

114

Zirc

1904/3

belterület

1/1

Zirc tanuszoda

115

Csorna

208/15

belterület

1/1

Csorna tanuszoda

116

Budapest XIV. kerület

32533/6

belterület

1/1

Papp László Sportaréna földterülete

117

Budapest XIV. kerület

32596

belterület

1/1

Stefánia úti irodaház

118

Göd

3658

belterület

1/1

Kék Duna Központ

119

Dunakeszi

063 külterületi ingatlan
„b”, „c”, „d”, „g”, „h”, „k” alrészletei kivételével

külterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya I.

120

Dunakeszi

2945

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya II.

121

Dunakeszi

2947

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya III.

122

Dunakeszi

2948

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya IV.

123

Dunakeszi

2949

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya V.

124

Dunakeszi

2950

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya VI.

125

Dunakeszi

2951

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya VII.

126

Dunakeszi

2971

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya VIII.

127

Dunakeszi

2976

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya IX.

128

Dunakeszi

2977

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya X.

129

Dunakeszi

2978

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya XI.

130

Dunakeszi

2979

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya XII.

131

Dunakeszi

3168

belterület

1/1

Alagi
Lóversenypálya XIII.

132

Budapest VIII. kerület

32848/5

belterület

3944/14593

Puskás Aréna kiszolgáló terület I.

133

Budapest VIII. kerület

32849/4

belterület

1/1

Puskás Aréna kiszolgáló terület II.

134

Budapest VIII. kerület

32951/5

belterület

2015/3870

Puskás Aréna kiszolgáló terület III.

135

Budapest XIV. kerület

32826/0/B

belterület

1/1

BOK Sportcsarnok

136

Budapest III. kerület

23734

belterület

1/1

Nánási úti sporttelep

137

Budapest, Margitsziget

23800/6

belterület

3289/100786

Sirály csónakház, Margitsziget

138

Budapest XIII. kerület

25992/1

belterület

93330/1683450

MTK Központi kajak-kenu telep, Népsziget

139

Szuha

087/3

külterület

1/1

Galyatetői Sícentrum és Biatlon pálya

140

Orfű

777/1

belterület

1/1

Orfűi Sporttábor

141

Budapest X. kerület

38303/68/A

belterület

1/1

Kőér utcai Sportuszoda II.

142

Szeged

02065/4

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XX.

143

Domaszék

064/63

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XXI.

144

Domaszék

064/65

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XXII.

145

Domaszék

068/2

külterület

1/1

Maty-éri
Evezőspálya XXIII.

146

Békéscsaba

3216/13/A/6

belterület

1/1

Békéscsabai judo terem

2. 2023. január 1-jétől állami tulajdonba kerülő sportingatlanok

A

B

C

D

E

1

Balatonfűzfő

1488/2

belterület

1/1

Balaton Uszoda

2

Balatonfűzfő

1498/3

belterület

1/1

Balaton Uszoda parkoló

3

Balatonszárszó

913/5/A

belterület

1/1

Balatonszárszói Rekreációs Központ (önálló épület)

4

Balatonszárszó

913/5

belterület

1/1

Balatonszárszói Rekreációs Központ

5

Budapest XIV. kerület

32826/0/A

belterület

1/1

Magyar Sport Háza önálló épület

6

Budapest XIV. kerület

32533/8

belterület

1/1

Papp László Budapest Sportarénához kapcsolódó létesítmények

7

Budapest XIV. kerület

32533/6/A

belterület

1/1

Papp László Budapest Sportaréna épület

8

Budapest XIII. kerület

25992/1

belterület

71000/1683450

Duna II. telep, Népsziget
Indián telep, Népsziget

9

Budapest XIII. kerület

25992/1

belterület

73700/1683450

10

Budapest, Margitsziget

23800/7

belterület

1/1

Széchy Tamás Uszoda önálló épület, megjelölt hrsz-n található felépítmény

11

Budapest, III. kerület

60086

belterület

10757/24538

HATTYÚ II. üdülőtelep (MÁV telep)

12

Budapest, III. kerület

60087

belterület

1/1

HATTYÚ I. üdülőtelep

13

Budapest, III. kerület

23727

belterület

12757/15143

BÉKE üdülőtelep

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 14.

2

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére