• Tartalom

6/2022. (III. 30.) HM rendelet

6/2022. (III. 30.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

2022.04.30.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 108. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) a szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett állami célú légiközlekedési szakszemélyzetre és

b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyek kiadásában vagy a kiadásához jogszabályban előírt feltételek biztosításában részt vevő vagy közreműködésre kötelezett szervezetre

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. eljárás-gyakorló berendezés: olyan földi gyakorló berendezés, amelyben adottak a valósághű repülőhajózó körülmények, és amely szimulálja a műszerjelzéseket, az adott légijármű mechanikus, elektromos, elektronikus és más fontos rendszereinek egyszerű vezérlési funkcióit, a teljesítményt és a repülési jellemzőket,

2. engedélyes: az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, szakszolgálat ellátására jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy, aki eredményes hatósági vizsgát tett, a szakszolgálati engedélye időbeli hatályának fennálltáig,

3. felelős szervezeti vezető: az állományilletékes parancsnok vagy az üzemeltető szerv vezetője,

4. FFS teljes repülésszimulátor: olyan földi gyakorló berendezés, amely egy adott típusú vagy gyártmányú, modellű és sorozatú légijármű pilótafülkéjének teljes méretű mása, benne a légijármű földi és légi üzemeltetésének megjelenítéséhez szükséges összes berendezéssel és számítógépes programmal, valamint a pilótafülkéből való kilátást szimuláló vizuális rendszerrel és a mozgási erőhatásokat szimuláló rendszerrel,

5. FNPT repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezés: olyan földi gyakorló berendezés, amely pilótafülkét vagy pilótafülke-környezetet reprezentál, benne olyan berendezésekkel és számítógépes programokkal, amelyek valamely légijármű típus vagy -osztály légi üzemeltetésének szimulálásához szükségesek, azt a látszatot keltve, mintha a rendszerek egy valóságos légijárműben működnének,

6. földi gyakorló berendezés (FSTD): olyan berendezés, amelyekkel a repülési körülmények a földön mesterségesen előállíthatók,

7. FTD repülésgyakorló berendezés: olyan földi gyakorló berendezés, amely egy meghatározott légijármű típus műszereinek, berendezéseinek, paneljeinek és kormányszerveinek egy nyitott pilótafülkében vagy egy légijármű zárt pilótafülkéjében elhelyezett teljes méretű mása, benne olyan berendezésekkel és számítógépes programokkal, amelyek a légijármű földi és légi üzemeltetési feltételeinek a berendezésbe beépített rendszerek szintjén való megjelenítéséhez szükségesek,

8. gyakorló légijármű parancsnok: az a légijármű vezető, aki a kiképzése, átképzése folyamán adott légijármű típuson a légijármű parancsnoki feladatok végrehajtását gyakorolja,

9. harcászati repülőgép: légi célok elfogására és földi célok támadására vagy azok harckiképzési célból történő szimulálására alkalmas repülőgép,

10. hatósági gyakorlati vizsgarepülés: a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez, meghosszabbításához, megújításához vagy kiterjesztéséhez szükséges ellenőrző repülés a szakmai alkalmasság megállapítása céljából,

11. ICAO követelmény szerinti nyelvvizsga: a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendeletben megfogalmazott nyelvismereti követelmények szerinti nyelvvizsga,

12. jártasság: az engedélyesnek azon megszerzett és fenntartott az adott légijármű típusra vonatkozó kiképzési utasításokban, illetve üzembentartói és üzemeltetői intézkedésben meghatározott szakmai ismeretszintje és gyakorlati készsége, amely alapján a szakszolgálati tevékenységet szakszerűen, a meghatározott követelményeknek megfelelően és biztonságosan el tudja látni,

13. jogosítás: a szakszolgálati engedélyben az engedélyező hatóság által feltüntetett bejegyzés, amely a szakszolgálati engedélyre vonatkozó különleges feltételeket, jogokat vagy a szakszolgálati tevékenység végzésének feltételeit állapítja meg,

14. katonai helikopter: honvédelmi feladatok végrehajtására rendszeresített, két pilótával üzemeltethető és 3175 kg maximális felszálló tömeget meghaladó helikopter,

15. képzés: képzési programban meghatározott módon és tartalommal végzett, a szakszolgálati engedély megszerzésére, kiterjesztésére, megújítására irányuló oktatási tevékenység,

16. képzési program: a képzés jellemzőit rögzítő dokumentum, amely tartalmazza a képzés célját, a képzés feltételeit, a tervezett képzési időt, a képzés módját, módszereit, a tananyag egységeit és tartalmát,

17. kiképző helikopter: alapkiképzési feladatok végrehajtására alkalmas, két pilótával üzemeltethető és 3175 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó helikopter, amelyben a szállítható utasok száma nem haladja meg a 9 főt,

18. kiképző repülőgép: alapkiképzési feladatok végrehajtására alkalmas, két pilótával üzemeltethető és 3175 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó repülőgép, amelyben a szállítható utasok száma nem haladja meg a 3 főt,

19. oktató szervezet: a szakszolgálat ellátásához szükséges szakmai képzésre kijelölt intézmények vagy a katonai légügyi hatóság által engedélyezett szervezetek,

20. pályázó: az e rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkező személy, aki a felelős szervezeti vezető útján katonai légügyi hatósági szakszolgálati vizsgára jelentkezik,

21. rendvédelmi helikopter: rendvédelmi feladatok végrehajtására rendszeresített forgószárnyas légijármű,

22. rendvédelmi repülőgép: rendvédelmi feladatok végrehajtására rendszeresített repülőgép,

23. repülőegészségi alkalmasság: az egyénnek olyan testi és lelki állapota, amely lehetővé teszi a szakszolgálati tevékenység ellátását úgy, hogy ennek teljesítésekor a speciális fizikai és pszichikai terheléseket zavartalan alkalmazkodással és a feladatok biztonságos végrehajtásával valósítja meg,

24. STANAG 6001: NATO Egységesítési Egyezmény (NATO Standardization Agreement) 6001 szám alatt kiadott egységes nyelvi követelményrendszert tartalmazó előírás,

25. szállító repülőgép: személyek és teheráru taktikai vagy stratégiai szállítására alkalmas repülőgép,

26. típuscsalád: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség előírása alapján ugyanazon szakszolgálati engedéllyel vezethető légijármű típusok összessége,

27. vizsgakódex: a hatósági elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit, a vizsgáztatási rend szabályait, valamint az elméleti vizsga kérdéseit tartalmazó, a katonai légügyi hatóság által kiadott dokumentum.

II. Fejezet

A SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. A légijárművek és szakszemélyzetek besorolása

3. § Az állami légijárművek kategóriái az alkalmazási jellemzőik alapján légiközlekedési szakszemélyzetek vonatkozásában:

a) harcászati repülőgép,

b) kiképző repülőgép,

c) szállító repülőgép,

d) katonai helikopter,

e) kiképző helikopter,

f) rendvédelmi repülőgép,

g) rendvédelmi helikopter és

h) ejtőernyő.

4. § (1) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedéllyel rendelkező légiközlekedési szakszemélyzetek kategóriái:

a) légijármű vezető:

aa) légijármű parancsnok vagy

ab) másodpilóta;

b) légijármű szakszemélyzet:

ba) navigátor,

bb) fedélzeti mérnök, fedélzeti technikus,

bc) fedélzeti rendszerkezelő,

bd) légiutas-kísérő vagy

be) rakodás-vezető;

c) ejtőernyős:

ca) ejtőernyős segédoktató,

cb) ejtőernyős oktató,

cc) tandemejtőernyős vagy

cd) ejtőernyő beugró oktató;

d) földi gyakorló berendezés oktató.

(2) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedéllyel rendelkező légiközlekedési szakszemélyzet – az ejtőernyős szakterület kivételével – szakszolgálati engedélyének kiterjesztése:

a) oktató vagy

b) berepülő

kiterjesztés lehet.

4. A szakszolgálati engedély

5. § Az állami célú légiközlekedésben a 4. § szerinti szakszolgálati engedélyt az kaphat, aki az adott szakszolgálatra a légijármű kategóriája, valamint a szakszolgálat típusa szerint e rendeletben meghatározott szakmai és – az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben – számára előírt egészségi követelményeknek megfelel.

6. § (1) A kérelmező a szakszolgálati engedély megszerzése iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, írásban nyújthatja be a katonai légügyi hatósághoz.

(2) A katonai légügyi hatóság a szakszolgálati engedélyt az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén adja ki.

(3) A szakszolgálati engedélyben biztosított jogosultság alapján végzett tevékenység feltételhez kötését vagy kiterjesztését a katonai légügyi hatóság bejegyzi a szakszolgálati engedélybe.

(4) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyhez kötött munkakör betöltésére a feladat ellátására jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkezők közül a felelős szervezeti vezető jelöli ki a feladatot ellátó személyt.

(5) A szakszolgálati engedély az egészségi, valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határidőig vagy visszavonásig, de legfeljebb az engedély véglegessé válásától számított 24. hónap végéig hatályos.

7. § (1) A katonai légügyi hatóság a szakszolgálati engedélyt az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén kérelemre hosszabbítja meg (a továbbiakban: meghosszabbítás). A meghosszabbítás a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően, az előírt követelmények teljesítését követően a jogosításban foglalt szaktevékenység gyakorlását az engedélyes számára további meghatározott időtartamra lehetővé tevő katonai légügyi hatósági döntés.

(2) A katonai légügyi hatóság a már lejárt hatályú szakszolgálati engedélyt az e rendeletben meghatározott feltételek esetén újítja meg (a továbbiakban: megújítás). A megújítás olyan hatósági intézkedés egy jogosítás vagy szakszolgálati engedély időbeli hatálya lejártával kapcsolatosan, mely meghatározott követelmények teljesítése esetén meghatározott időtartamra továbbra is biztosítja a jogosítással vagy engedéllyel járó jogosultságokat a lejáratot követő legfeljebb 12 hónapon belül.

(3) A szakszolgálati engedély kiterjesztése (a továbbiakban: kiterjesztés) olyan, kérelemre indult eljárásban hozott hatósági döntés, amelynek alapján az engedélyes a korábban megszerzett szakszolgálati jogosultság mellett az érintett szakszolgálati tevékenységet az arra irányadó jogszabályi feltételeknek megfelelve további területeken végezheti.

(4) A 3. §-ban meghatározott kategória szerinti szakszolgálati engedélyt más légijármű kategóriára, légijármű típusra vagy más szakszolgálati tevékenységre kérelemre a katonai légügyi hatóság terjeszti ki.

(5) Nem minősül szakszolgálati engedély kiterjesztésnek az ejtőernyős, ejtőernyős segédoktató, ejtőernyős oktató, tandemejtőernyős ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély esetében az ejtőernyő típusra történő átképzés. Az ejtőernyő típusra történő átképzés és vizsgáztatás az oktatói szervezet feladata, amelynek megtörténtéről tájékoztatást nyújt a katonai légügyi hatóságnak.

8. § (1) Az engedélyes a szakszolgálati engedély meghosszabbítása iránti kérelmet az engedély hatályának lejárati időpontja előtt legfeljebb 90, de legalább 30 nappal, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, írásban nyújthatja be a katonai légügyi hatósághoz.

(2) Az engedélyes a szakszolgálati engedély megújítása vagy kiterjesztése iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, írásban nyújthatja be a katonai légügyi hatósághoz.

(3) A szakszolgálati engedély időbeli hatálya a 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján meghosszabbítás esetén a lejárattól számított 24 hónap, megújítás esetén a megújításról szóló határozat véglegessé válásától számított 24 hónap.

9. § (1) A benyújtott kérelmen a katonai légügyi hatóság feltünteti

a) a nyilvántartásba vétel időpontját, év, hó, nap szerint,

b) a hatósági nyilvántartási számot,

c) az elméleti vizsga jegyzőkönyvének számát, az elméleti vizsga időpontját, a vizsgabizottság elnökének nevét és rendfokozatát,

d) a gyakorlati vizsga jegyzőkönyvének számát, a gyakorlati vizsga időpontját, a vizsgabizottság elnökének nevét és rendfokozatát,

e) a megszerzett jogosítást vagy kiterjesztést, továbbá

f) a szakszolgálati engedély számát és kiadásának időpontját.

(2) A szakszolgálati engedély megszerzése, meghosszabbítása, megújítása vagy kiterjesztése iránti kérelmet a felelős szervezeti vezető útján kell benyújtani. A felelős szervezeti vezető igazolja a pályázó vagy engedélyes e rendeletben előírt feltételeknek való megfelelését.

(3) A szakszolgálati engedély kiadása után a felelős szervezeti vezető biztosítja az engedélyes számára a jártasság folyamatos fenntartásához szükséges feltételeket mindaddig, amíg a munkakör szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül.

10. § (1) A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvű nyomtatott szöveggel a katonai légügyi hatóság adja ki.

(2) A szakszolgálati engedély rovataiba bejegyzést csak a katonai légügyi hatóság, a hatósági feladatkört ellátó szolgálati személyek esetében a munkakör ellátásához szükséges bejegyzéseket a katonai légügyi hatóság vezetője tehet.

(3) A szakszolgálati engedély két példányban készül. A szakszolgálati engedély első példányát az engedélyes kapja meg, második példányát a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 44. § (1) bekezdése alapján a katonai légügyi hatóság őrzi.

(4) Az engedélyes a szakszolgálati engedélyt a szakszolgálati tevékenység ellátása során köteles magánál tartani, és a hatósági ellenőrzést végző személy felszólítására bemutatni.

(5) Az engedélyes köteles a katonai légügyi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a szakszolgálati engedélye elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült.

(6) Az elveszített, megrongálódott vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a katonai légügyi hatóság érvényteleníti, és az engedélyes kérelmére új engedélyt állít ki.

11. § A 4. § szerinti szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

5. Más hatóság által kiállított szakszolgálati engedély elfogadása

12. § Az azonos típusú vagy azonos típuscsaládba tartozó légijárművön megszerzett más hazai vagy külföldi polgári légiközlekedési vagy katonai légügyi hatóság által kiállított hatályos szakszolgálati engedélyt a katonai légügyi hatóság elfogadja. A más hatóság által kiállított szakszolgálati engedély alapján a katonai légügyi hatóság az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteire vonatkozó szakszolgálati engedélyt ad ki.

13. § (1) A nem azonos típusú vagy típuscsaládú, de azonos kategóriába tartozó más hazai vagy külföldi polgári légiközlekedési vagy katonai légügyi hatóság által kiállított szakszolgálati engedély alapján a pályázó kérelemére a katonai légügyi hatóság engedélyezi állami légijárművön szakszolgálati tevékenység ellátását.

(2) A katonai légügyi hatóság a tevékenység ellátásának (1) bekezdés szerinti engedélyezése során helyt ad a kérelemnek, ha

a) a légijármű típusának megfeleltetése,

b) a pályázó más hatóságnál szerzett jogosítása és

c) a pályázó repülőegészségi alkalmassága

az e rendelet szerinti szakszolgálati engedélytípusok valamelyikének megfeleltethető.

6. A földi gyakorló berendezés idő beszámítása

14. § (1) A katonai légügyi hatóság működési engedélyével rendelkező földi gyakorló berendezésben teljesített repülési idő a szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, megújításához, kiterjesztéséhez szükséges repülési idő követelmény teljesítéséhez az alábbiak szerint vehető figyelembe:

a) FFS teljes repülés szimulátor esetén a repülési idő 30%-a számítható be,

b) FTD repülésgyakorló berendezés esetén a repülési idő 20%-a számítható be,

c) FNPT repülés- és navigációseljárás gyakorló berendezés esetén repülési idő nem számítható be.

(2) A rakodás-vezető és a fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, megújításához, kiterjesztéséhez eljárás-gyakorló berendezésen a szükséges feladatszám 50%-a számítható be.

7. A szakszemélyzet ellenőrzése

15. § (1) A katonai légügyi hatóság jogosult az elméleti és gyakorlati jártasság, valamint a felkészültség ellenőrzésére.

(2) A katonai légügyi hatóság elméleti vagy gyakorlati, vagy – ha a gyakorlati ellenőrzés a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető alapvető elméleti hiányosságokat is megállapít – elméleti és gyakorlati vizsga letételére kötelezheti azt az engedélyest, aki az ellenőrzés során nem felelt meg az előírt követelményeknek.

8. A szakszolgálati vizsga

16. § (1) A szakszolgálati engedély kiadásának feltétele a szakszolgálati vizsga eredményes letétele.

(2) A szakszolgálati vizsga az adott szakterület, valamint a szakszolgálati tevékenység szempontjából szükséges ismereteket és készségeket érintő számonkérés. A vizsga során meg kell győződni a pályázó önálló munkavégzéshez szükséges jártasságának meglétéről.

(3) A szakszolgálati vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

(4) A gyakorlati vizsga megkezdésének feltétele az elméleti vizsga sikeres teljesítése.

(5) Szakszolgálati vizsgáztatás magyar vagy angol nyelven végezhető.

17. § (1) A szakszolgálati engedély megszerzésének vizsgakövetelményeit a katonai légügyi hatóság vizsgakódexben határozza meg.

(2) Az elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek értékelése kétfokozatú minősítéssel, „megfelelt” és „nem felelt meg” értékeléssel történik.

(3) A gyakorlati vizsgához szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáról az üzembentartó intézkedik.

(4) A hatósági gyakorlati vizsgarepülést vagy ejtőernyős ugrást a katonai légügyi hatóság által meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(5) A vizsgázó felkészültségét a katonai légügyi hatóság ellenőrzi.

(6) Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó

a) elméleti vizsga esetén bármely témakörben szerzett pontszáma nem éri el az adható pontszám 75%-át, és ezért „nem felelt meg” értékelést kapott, vagy

b) gyakorlati vizsga esetén „nem felelt meg” értékelést kapott.

(7) Az eredményes elméleti vizsga 30 napig hatályos. Amennyiben a pályázó vagy az engedélyes az elméleti vizsgától számított 30 napon belül gyakorlati vizsgát nem tesz, az elméleti vizsga ismételt letételére köteles.

(8) Eredménytelen elméleti vagy gyakorlati vizsga után a pályázó legfeljebb három alkalommal tehet ismételt vizsgát.

(9) Az ismételt vizsga időpontját a katonai légügyi hatóság vezetője határozza meg. Az új vizsgaidőpont legkorábban

a) az első eredménytelen vizsgát követő legalább 15 nap elteltével,

b) az eredménytelen megismételt vizsgát követő legalább 30 nap elteltével

jelölhető ki.

(10) A (9) bekezdés a) és b) pontja szerinti megismételt vizsga során az elméleti vizsga a katonai légügyi hatóság által kiadott tételek alapján szóban, a katonai légügyi hatóság vezetője által kijelölt 5 fős vizsgabizottság előtt kerül sor. A gyakorlati vizsga esetén a vizsgabizottság elnöke és tagja a katonai légügyi hatóság adott területen jártas szakembere lehet.

18. § A vizsga eredményéről a katonai légügyi hatóság a pályázót vagy az engedélyest – a felelős szervezeti vezető útján – a vizsgát követő 5 munkanapon belül, az elért pontszám feltüntetésével írásban értesíti.

9. Az oktató szervezet

19. § (1) A légiközlekedési szakszemélyzetek képzését képzési engedéllyel rendelkező oktató szervezet végzi.

(2) Képzési engedélyt olyan oktató szervezet kaphat, amely teljesíti a képzésre és az oktató szervezetre e rendeletben előírt feltételeket.

(3) Az oktató szervezetnek rendelkeznie kell a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott,

a) az oktató szervezet működését és szervezeti felépítését tartalmazó kézikönyvvel,

b) képzés fajtánként képzési tematikával, valamint kidolgozott tanagyaggal, tankönyvekkel, oktatási segédletekkel,

c) oktatást biztosító képzési létesítménnyel, eszközökkel és

d) az oktatott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkező elméleti oktatókkal, valamint oktatói szakszolgálati engedéllyel és oktatói kiképzettséggel rendelkező gyakorlati oktatókkal.

(4) Az oktató szervezet tevékenységét, a képzéssel kapcsolatos tematikát és a képzési programot a katonai légügyi hatóság engedélyezi.

20. § (1) Ha a katonai légügyi hatóság megállapítja, hogy az oktató szervezet nem teljesíti a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket, határidő tűzésével felszólítja az oktató szervezetet a hiányosságok felszámolására.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti határidőig az oktató szervezet a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket nem teljesíti, a katonai légügyi hatóság az engedélyt visszavonja.

10. A kiképzés, átképzés alatt álló személy légiközlekedési tevékenysége

21. § A felelős szervezeti vezető által kijelölt kiképzés vagy átképzés alatt álló személy a 3. § szerinti kategórián túl új kategóriában, légijármű típuson kiképzési szintjének megfelelően, oktató nélküli gyakorló légiközlekedési tevékenységet szakszolgálati engedély nélkül kiképzés céljából folytathat.

11. Igazolás szakszolgálati tevékenység végzésére

22. § (1) A szakszolgálati engedély megszerzése, megújítása és kiterjesztése iránti hatósági eljárás alatt, az eredményes gyakorlati vizsgát követően a katonai légügyi hatóság igazolást állít ki.

(2) Az igazolás birtokában az eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett személy a szakszolgálati engedély kézhezvételéig szakszolgálati tevékenységet folytathat.

12. A légiközlekedési szakszemélyzetekre vonatkozó szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam

23. § (1) A szakszemélyzetnek a szakszolgálati engedély megszerzése, kiterjesztése vagy megújítása esetén az engedély megszerzését vagy lejártát megelőző 6 hónapon belül felkészítő tanfolyamon kell részt vennie.

(2) A felkészítő tanfolyamon való részvétel a szakszolgálati vizsgára bocsátás előfeltétele.

(3) A szakszolgálati engedély megszerzése, megújítása és kiterjesztése érdekében a felelős szervezeti vezető kezdeményezi a katonai légügyi hatóság által képzésre feljogosított szervezetnél felkészítő tanfolyamot szervezését. A tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját a katonai légügyi hatóság a hagyja jóvá, ha az megfelel a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

(4) A felkészítő tanfolyam célja olyan speciális témakörökből összetevődő szakmai ismeret elsajátításának vagy szinten tartásának biztosítása, amely lehetővé teszi a pályázó vagy az engedélyes számára a szakszolgálati vizsga sikeres teljesítését, a szakterületéhez kapcsolódó ismeretek birtokában feladata hatékony ellátását.

(5) A szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyamot szervező oktató szervezet a tanfolyam megtartása előtt a katonai légügyi hatóság részére megküldi

a) a tanfolyam helyére és időpontjára,

b) a repülő szakterület megnevezésére és

c) az adott tanfolyam órarendjére

vonatkozó adatokat.

(6) A pályázó vagy az engedélyes legfeljebb a szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam teljes óraszámának 20%-a erejéig igazoltan hiányozhat.

(7) Ha a hiányzások száma meghaladja a (6) bekezdésben meghatározott mértéket, a pályázónak vagy az engedélyesnek ismételten felkészítő tanfolyamon kell részt vennie.

24. § (1) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, megújításához és kiterjesztéséhez szükséges tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll.

(2) A katonai légügyi hatóság a repülőhajózó könyv és az ugrási napló alapján elfogadja

a) a légijármű vezető esetében a kategóriának megfelelő légijárművön megszerzett repülési jártasságot, repült időt,

b) a légijármű szakszemélyzet tagként teljesített, igazolt gyakorlati időt,

c) az ejtőernyős esetében az ejtőernyős ugrások számát és

d) a fedélzeti rendszerkezelők esetén a feladatok számát és időtartamát.

25. § (1) A szakszolgálati engedély megszerzése érdekében folytatott integrált vagy modulszerű képzés befejezését követően a pályázó szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyamra bocsátható. A tanfolyam időtartama legalább 10 munkanap, amelyet a megkezdését követő 1 hónapon belül be kell fejezni.

(2) A szakszolgálati engedély megújítása és kiterjesztése érdekében szervezett tanfolyam időtartama 5 munkanap. A tanfolyamot a megkezdését követő 20 naptári napon belül be kell fejezni.

(3) Az elméleti ismeretek témakörei:

a) a légijárművezető, továbbá a navigátor, fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus részére a következők:

aa) légijog,

ab) repüléstervezés és eljárások,

ac) műszertan,

ad) navigáció,

ae) repülésmeteorológia,

af) emberi teljesítőképesség,

ag) aerodinamika,

ah) légijármű üzemeltetés,

ai) légijármű típus ismeret,

aj) a repülés különleges esetei,

ak) kommunikáció,

al) légtérszervezés és légiforgalmi ismeretek,

am) személyszállítás,

an) nemzetközi közforgalmi repülés,

ao) kötelékrepülés,

ap) légi utántöltés és

aq) kutatás-mentés;

b) a légijárművezető, továbbá a navigátor, fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus részére az elméleti ismeretek az alábbi területekkel egészülnek ki:

ba) harcászati repülőgép és szállítórepülőgép esetében a különösen fontos vagy védett személyek szállítási ismeretek,

bb) szállítórepülőgép és katonai helikopter esetében légimentési és betegszállítási ismeretek, valamint

bc) katonai helikopter esetén teheremelési ismeretek;

c) fedélzeti rendszerkezelők részére a következők:

ca) típusismeret,

cb) fedélzeti rendszerek ismerete, továbbá

cc) földi és légi üzemeltetési ismeretek;

d) az ejtőernyősök részére a következők:

da) légijog és ejtőernyős szakmai szabályok,

db) ejtőernyő-aerodinamika,

dc) meteorológiai ismeretek,

dd) egészségügyi ismeretek,

de) ejtőernyős elméleti ismeretek,

df) ejtőernyős vészhelyzetek,

dg) ejtőernyő típus ismeretek,

dh) légijármű- és ejtőernyős személy és teherdobás ismeretek,

di) ejtőernyő nyitóműszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek és

dj) ellenőrzés és oktatás módszertana;

e) a légiutas-kísérők részére a következők:

ea) légijog,

eb) légijármű ismeretek,

ec) légijármű fedélzeti és biztonsági berendezések működésének ismerete,

ed) vészhelyzetekben ellátandó feladatok ismerete,

ee) kereskedelmi-, utas- és áruforgalmi ismeretek,

ef) elsősegélynyújtás alapszabályainak ismerete,

eg) repülőegészségi ismeretek és

eh) mentési gyakorlat a légijárművön;

f) a rakodás-vezetők részére a következők:

fa) repülési szabályok és eljárások,

fb) súlypontszámítási és teher berakodási ismeretek,

fc) be- és kirakást, valamint rögzítést biztosító műszaki eszközök, berendezések ismerete,

fd) teher vészeldobási eljárások, szabályok és

fe) repülőegészségi ismeretek;

g) földi gyakorló berendezés oktatók részére a következők:

ga) légijog,

gb) repülési szabályok és eljárások,

gc) légitájékozódás,

gd) repülésmeteorológia,

ge) gyakorlati aerodinamika,

gf) légiüzemeltetés és légijármű ismeret,

gg) a repülés különleges esetei,

gh) földi gyakorló berendezés ismeret és

gi) repülőegészségi ismeretek.

(4) A szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam időtartama minimálisan 60 tanóra, a kiterjesztésére szervezett vizsgára felkészítő tanfolyam időtartama minimálisan 30 tanóra, a megújítására szervezett vizsgára felkészítő tanfolyam időtartama minimálisan 30 tanóra.

26. § (1) A szakszemélyzet részére oktató szervezet által szervezett tanfolyam oktatói állományát az oktató szervezet vezetője jelöli ki.

(2) Az oktató szervezet oktató hiányában szakirányú végzettséggel, továbbá az adott szakterületen legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező, az (1) bekezdés szerinti oktató állományba nem tartozó előadót is felkérhet.

(3) A szakirányú ismeretek oktatását oktatói szakszolgálati engedéllyel vagy ennek hiányában legalább 5 év szakirányú gyakorlattal rendelkező személy végezheti.

(4) A tanfolyam egységes szerkezetbe foglalt tematikáját az oktató szervezetnél folytatott képzés esetén az oktató szervezet vezetője, a szervezeti egységnél folytatott képzés esetén a felelős szervezeti vezető készíti el és terjeszti fel jóváhagyásra a katonai légügyi hatósághoz.

(5) A tanfolyamról részvételi naplót kell vezetni.

(6) Az oktató szervezetnél folytatott tanfolyam elvégzését az oktató szervezet vezetője, a szervezeti egységnél folytatott tanfolyam elvégzését a felelős szervezeti vezető tanúsítja.

13. A légiközlekedési szakszemélyzetekre vonatkozó szakszolgálati vizsga rendje

27. § (1) Szakszolgálati elméleti és gyakorlati vizsga időpontját a pályázó írásbeli kérelme a katonai légügyi hatóság vezetője jelöl ki.

(2) A katonai légügyi hatóság gyakorlati vizsgát a repülések tervezése függvényében tart.

28. § (1) A katonai légügyi hatóság előtt tett elméleti és gyakorlati vizsga esetén a vizsgabizottság legalább kéttagú.

(2) A vizsgabizottság elnöke és tagja a katonai légügyi hatóság személyi állományába tartozó, az adott szakterületen jártas személy lehet. Vizsgabizottsági tagként a felelős szervezeti vezető egyetértésével az üzembentartó vagy az üzemeltető oktatói szakszolgálati engedéllyel, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező tagja (a továbbiakban: hatósági megbízott) is kijelölhető.

(3) A hatósági megbízotti engedély kiadásának feltétele elméleti vizsga teljesítése, amelynek vizsgatárgyai az e rendelet szerinti szakszolgálati engedély típusok vizsgatárgyaival megegyezik.

(4) A hatósági megbízotti engedély időbeli hatálya 12 hónap. A hatósági megbízotti engedélyt a katonai légügyi hatóság visszavonja, ha

a) a hatósági megbízott a szakmai vagy a vizsgáztatással összefüggő szabályokat megsérti, vagy

b) a szakszolgálati engedély meglétéhez kötött tevékenységtől a katonai légügyi hatóság eltiltotta, vagy az engedélyt visszavonta.

(5) A hatósági megbízott személyére a kijelölésének lejártát megelőző 30 napon belül a felelős szervezeti vezető tesz javaslatot.

(6) A hatósági megbízott vizsgáztatói tevékenységét a katonai légügyi hatóság folyamatosan ellenőrzi.

29. § (1) A szakszolgálati vizsgára a 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint lehet jelentkezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőtől való eltérést indokolt esetben – írásbeli kérelem alapján – a katonai légügyi hatóság vezetője engedélyezi.

(3) A katonai légügyi hatóság a pályázót és az engedélyest a vizsgaidőpontokról – a felelős szervezeti vezető útján – legalább 5 munkanappal a vizsga előtt, írásban tájékoztatja.

(4) Ha a pályázó a vizsga napján nem tud megjelenni, és távollétének okát a katonai légügyi hatóság felé a vizsga napját követő 5 munkanapon belül igazolja, a katonai légügyi hatóság új vizsgaidőpontot jelöl ki számára a vizsgaidőszakon belül. Ellenkező esetben a vizsgára jelentkezést meg kell ismételni.

30. § (1) A pályázó köteles a szakszolgálati vizsgára magával hozni

a) a személyazonosításra szolgáló okmányait,

b) amennyiben rendelkezik vele, a szakszolgálati engedélyét,

c) a repülőhajózó könyvet vagy az ugrási naplót és

d) az angolnyelv-ismeretet igazoló dokumentumot.

(2) A katonai légügyi hatóság előtt egy vizsganapon egy vizsgabizottság előtt legfeljebb 40 fő vizsgázhat. Szakszolgálati vizsga az üzembentartó vagy üzemeltető kezdeményezésére az üzemeltető vagy üzembentartó által biztosított helyiségben folytatható le.

III. Fejezet

A LÉGIJÁRMŰ VEZETŐK, A LÉGIJÁRMŰ SZAKSZEMÉLYZET TAGOK, AZ EJTŐERNYŐSÖK ÉS AZ EGYÉB SZAKTEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZEMÉLYZETTAGOK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEIRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

14. A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

31. § (1) A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

b) repülőegészségi alkalmasság megléte,

c) akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga, vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 2.2.2.2. szint, vagy az ICAO követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 4-es szint,

d) a katonai légügyi hatóság előtt elvégzett sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés, valamint

e) harcászati repülőgép esetén adott légijármű-kategóriában 100 repült óra légijármű vezetőként, amelyből 30 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként az adott légijármű típuson,

f) kiképző repülőgép esetén 50 repült óra légijármű vezetőként adott kategóriában, ebből 30 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként adott légijármű típuson,

g) kiképző helikopter esetén 50 repült óra légijármű vezetőként adott kategóriában, ebből 30 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként az adott légijármű típuson,

h) szállító repülőgép esetén legalább 1000 óra összes repült idő, amelyből az adott kategóriában másodpilótaként vagy gépparancsnokként legalább 500 repült óra, valamint a pályázott típuscsaládba tartozó légijáművön gyakorló gépparancsnokként 100 repült óra és nemzetközi közforgalomban 20 útvonalszakasz szállító repülőgépvezető oktató felügyelete mellett, adott típuscsaládon belül,

i) katonai helikopter esetén 100 repült óra légijármű vezetőként helikopteren, melyből 50 repült óra az adott légijármű kategóriában, és 20 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként, adott típuson,

j) rendvédelmi repülőgép esetén az adott légijármű kategóriában 200 repült óra, amelyből 30 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként az adott típuson,

k) rendvédelmi helikopter esetén az adott légijármű kategóriában 100 repült óra, amelyből 20 repült óra gyakorló légijármű parancsnokként az adott típuson, és

l) az adott légijármű típusra vonatkozó kiképzési dokumentumban előírt és a katonai légügyi hatóság által elfogadott típus átképzési program sikeres végrehajtása.

(2) A pályázónak az (1) bekezdés e)–k) pontjában meghatározott repülési időkön belül a szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült órát és 5 felszállást kell teljesítenie gyakorló légijármű parancsnokként.

(3) Az állami integrált légijármű vezető képzésben részt vevő légijármű vezető jelölt kérelmezheti a légijármű parancsnok szakszolgálati engedély megszerzését kiképző repülőgép és kiképző helikopter típuson, amennyiben az (1) bekezdés b)–d) pontjában és f) vagy g) pontjában meghatározott követelményeket teljesítette.

(4) Ha a pályázó rendelkezik hatályos vagy 24 hónapnál nem régebben hatályát vesztett légijármű parancsnok kiterjesztésű szakszolgálati engedéllyel az adott kategóriában, úgy más típusra történő átképzése esetén az új kiterjesztés megszerzésének feltétele az (1) bekezdés e)–k) pontjában meghatározott repült óra 50%-ának a teljesítése.

32. § A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltétele:

a) a 31. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejáratát megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás, a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

33. § A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély megújításának feltétele:

a) a kérelem a szakszolgálati engedély lejártát követő 12 hónapon belül benyújtásra kerül,

b) a 31. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás, a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

34. § (1) A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély jogosítja az engedélyest egypilótás légijárművön légijármű vezető, többpilótás légijárművön légijármű parancsnoki és másodpilótai szakszolgálati tevékenység végzésére az adott légijármű típuson.

(2) A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély kiterjeszthető az oktató légijármű parancsnoki és a berepülő légijármű parancsnoki szaktevékenységekre.

35. § (1) A légijármű parancsnoki elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) légijog,

b) repüléstervezés és eljárások,

c) műszertan,

d) navigáció,

e) repülésmeteorológia,

f) emberi teljesítőképesség,

g) gyakorlati aerodinamika,

h) légijármű üzemeltetés,

i) légijármű ismeret,

j) a repülés különleges esetei és

k) kommunikáció.

(2) A légijármű parancsnoki gyakorlati vizsga területei:

a) rendszerek, berendezések ellenőrzése, földi és légi üzemeltetése,

b) földközeli repülés,

c) légitájékozódás,

d) műszerrepülés,

e) a repüléstechnika a tevékenység rendje a repülés imitált különleges eseteiben,

f) személyzet együttműködése és

g) angol nyelvű rádióforgalmazás.

15. Az oktató légijármű parancsnok szakszolgálati engedély kiterjesztése

36. § (1) A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély oktató légijármű parancsnoki szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei:

a) hatályos légijármű parancsnok szakszolgálati engedély, vagy a kérelem benyújtásával egy időben egy eljárás keretében kérelmezett légijármű parancsnok szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtása,

b) az adott típusra érvényes kiképzési utasítás által előírt oktatói képzés sikeres teljesítése,

c) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam igazolása,

d) a 31. § (1) bekezdés e)–k) pontja szerinti repülési óraszámon túl az alábbi repülési óraszámok teljesítése légijármű parancsnokként:

da) harcászati repülőgép esetén legalább 200 repült óra az adott légijármű típuson,

db) kiképző repülőgép esetén 250 repült óra az adott légijármű típuson, vagy 50 repült óra az adott légijármű típuson, ha a pályázó rendelkezik legalább 200 repült órával az adott repülőgép kategóriában,

dc) szállító repülőgép esetén legalább 100 repült óra az adott légijármű típuson,

dd) kiképző és katonai helikopter esetén legalább 100 repült óra az adott légijármű típuson,

de) rendvédelmi repülőgép esetén legalább 250 repült óra repülőgépen, ebből 200 óra az adott légijármű típuson,

df) rendvédelmi helikopter esetén legalább 250 repült óra helikopteren, ebből 200 óra az adott légijármű típuson és

e) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

(2) Ha a pályázó rendelkezik hatályos, vagy 24 hónapnál nem régebben hatályát vesztett oktató légijármű parancsnok kiterjesztésű szakszolgálati engedéllyel az adott kategóriában, akkor más típusra történő átképzése esetén az új kiterjesztés megszerzésének a feltétele az (1) bekezdés d) pont da)–df) alpontjában meghatározott repült óra 50%-ának a teljesítése.

37. § Az oktató légijármű parancsnok kiterjesztés meghosszabbításának feltételei:

a) a 36. § alapján megszerzett kiterjesztés és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 15 óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

38. § Az oktató légijármű parancsnok kiterjesztés megújításának feltételei:

a) a kérelem a kiterjesztés lejártát követő 12 hónapon belül benyújtásra kerül,

b) a 36. § alapján megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 15 óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

39. § (1) Az oktató légijármű parancsnok kiterjesztés feljogosítja az engedélyest a légijármű parancsnoki jogosítványon túlmenően oktató légijármű parancsnok, légijármű parancsnok, valamint légijármű másodpilóta oktatására és ellenőrzésére és a légijármű teljes szakszemélyzetének ellenőrzésére az adott légijármű típuson.

(2) Az oktató légijármű parancsnok kiterjesztés csak a 41. § szerinti berepülő légijármű parancsnok kiterjesztéssel együtt jogosítja fel az engedélyest a berepülő légijármű vezető szaktevékenység oktatására és ellenőrzésére.

40. § (1) Az oktató légijármű parancsnok elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) oktatás és ellenőrzés módszertana és

b) a légijármű üzemeltetése a megengedett maximális és minimális paraméterekkel.

(2) Az oktató légijármű parancsnok gyakorlati vizsga területei:

a) az oktatott repülésre történő felkészítése,

b) a gyakorlati tapasztalatok módszeres átadása,

c) repüléstechnikai feladat végrehajtásának bemutatása,

d) az oktatott által elkövetett hibák korrigálása és

e) az oktatott értékelése.

16. A berepülő légijármű parancsnok szakszolgálati engedély kiterjesztése

41. § (1) A légijármű parancsnok szakszolgálati engedély berepülő légijármű parancsnoki szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei:

a) hatályos légijármű parancsnok szakszolgálati engedély, vagy a kérelem benyújtásával egy időben, egy eljárás keretében kérelmezett légijármű parancsnok szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtása,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam igazolása,

c) az adott típusra érvényes kiképzési utasítás által előírt berepülői képzés sikeres teljesítése,

d) a 31. § (1) bekezdés e)–k) pontja szerinti repülési óraszámon túl a következő repülési óraszámok teljesítése

da) harcászati repülőgép esetén legalább 200 repült óra az adott légijármű típuson,

db) kiképző repülőgép esetén 250 repült óra az adott légijármű típuson, vagy 50 repült óra az adott légijármű típuson, ha a pályázó rendelkezik legalább 200 repült órával az adott repülőgép kategóriában,

dc) szállító repülőgép esetén legalább 100 repült óra az adott légijármű típuson,

dd) kiképző és katonai helikopter esetén legalább 100 repült óra az adott légijármű típuson,

de) rendvédelmi repülőgép esetén legalább 250 repült óra repülőgépen, ebből 200 óra az adott légijármű típuson, vagy

df) rendvédelmi helikopter esetén legalább 250 repült óra helikopteren, ebből 200 óra az adott légijármű típuson és

e) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

(2) Amennyiben a pályázó rendelkezik hatályos, vagy 24 hónapnál nem régebben hatályát vesztett berepülő légijármű parancsnok kiterjesztésű szakszolgálati engedéllyel az adott kategóriában, úgy más típusra történő átképzése esetén az új kiterjesztés megszerzésének a feltétele az (1) bekezdés d) pont da)–df) alpontjában meghatározott repült óra 50%-ának a teljesítése.

42. § A berepülő légijármű parancsnok kiterjesztés meghosszabbításának feltételei:

a) a 41. § szerint megszerzett kiterjesztés és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 2 berepülés, vagy a berepülési programmal megegyező repülési feladat végrehajtása, amelyből legfeljebb 1 repülés teljesíthető FFS teljes repülés szimulátorban.

43. § A berepülő légijármű parancsnok kiterjesztés megújításának feltételei:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejártát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 41. § szerint megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 2 berepülés vagy a berepülési programmal megegyező repülési feladat végrehajtása, amelyből legfeljebb 1 repülés teljesíthető FFS teljes repülés szimulátorban.

44. § (1) A szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon a légijármű-parancsnoki jogosítványon túlmenően egypilótás légijárművön berepülő légijármű vezető, többpilótás légijárművön berepülő légijármű parancsnoki és berepülő másodpilótai szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A berepülő légijármű parancsnok kiterjesztés a 36. § alapján megszerzett oktató légijármű parancsnok kiterjesztéssel együtt jogosítja fel az engedélyest a berepülő légijármű vezető szaktevékenység oktatására és ellenőrzésére.

45. § (1) A berepülő légijármű parancsnok elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) a berepülés módszertana és

b) a légijármű üzemeltetése a típusra vonatkozó berepülési program szerint.

(2) A berepülő légijármű parancsnok gyakorlati vizsga területei:

a) a berepülési feladatra történő felkészülés,

b) a berepülési program szerinti gyakorlati végrehajtás,

c) a megengedett maximális és minimális paraméterekkel történő üzemeltetés és

d) a légijármű minősítése és a berepülés utáni dokumentáció elkészítése.

17. A másodpilóta szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

46. § (1) A másodpilóta szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

b) repülőegészségi alkalmasság megléte,

c) akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga, vagy STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 2.2.2.2. szint, vagy az ICAO követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 4. szint,

d) szállító repülőgép esetén legalább 200 óra összes repült idő légijárművön, ebből:

da) legalább 50 óra repült óra szállító repülőgépen gyakorló másodpilótaként, oktató légijármű parancsnok felügyelete mellett,

db) oktató légijármű parancsnok felügyelete mellett nemzetközi közforgalomban legalább 20 útvonalszakasz az adott típuscsaládba tartozó légijárművön gyakorló másodpilótaként,

dc) a katonai légügyi hatóság által elfogadott szervezet által tartott 20 óra földi gyakorló berendezésben (FSTD) végrehajtott repülőszemélyzeti együttműködés (MCC) képzés elvégzése,

e) katonai helikopter esetén 20 repült óra az adott légijármű típuson,

f) rendvédelmi repülőgép esetén az adott légijármű kategóriában legalább 150 repült óra, ebből 50 óra az adott légijármű típuson, vagy

g) rendvédelmi helikopter esetén legalább 40 repült óra az adott légijármű típuson és

h) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti másodpilóta kiterjesztésű szakszolgálati engedéllyel már rendelkező engedélyes, más típusra történő átképzése esetén az új kiterjesztés megszerzésének a feltétele az (1) bekezdés da)–dc) alpontjában meghatározott repült óra és útvonalszakasz 50%-ának teljesítése.

47. § A másodpilóta szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei:

a) a 46. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejáratát megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás és a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

48. § A másodpilóta szakszolgálati engedély megújításának feltételei:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 46. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás és a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

49. § (1) A másodpilóta szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt többpilótás légijármű típusokon másodpilótai szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A másodpilóta szakszolgálati engedély kiterjeszthető berepülő másodpilóta szaktevékenység végzésére.

50. § (1) A másodpilóta szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) légitájékozódás és navigációs berendezés ismeret,

c) repülésmeteorológia,

d) repülő-egészségügyi ismeretek,

e) gyakorlati aerodinamika,

f) légiüzemeltetés és légijármű ismeret és

g) a repülés különleges esetei.

(2) A másodpilóta szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei légijármű kategóriától és légijármű típustól függően:

a) előzetes és közvetlen felkészülés,

b) rendszerek, berendezések ellenőrzése, üzemeltetése,

c) légitájékozódás,

d) alapvető repüléstechnikai elemek teljesítése,

e) tevékenység rendje a repülés imitált különleges eseteiben,

f) együttműködés a személyzet más tagjaival és

g) angol nyelvű rádióforgalmazás.

18. A berepülő másodpilóta szakszolgálati engedély kiterjesztése

51. § A másodpilóta szakszolgálati engedély berepülő másodpilóta szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei:

a) hatályos másodpilóta szakszolgálati engedély, vagy a kérelem benyújtásával egy időben, egy eljárás keretében kérelmezett másodpilóta szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtása,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) az adott típusra érvényes kiképzési utasítás által előírt berepülői képzés sikeres teljesítése,

d) az alábbi repült óraszámok teljesítése:

da) szállító repülőgép esetén legalább 300 repült óra teljesítése az adott légijármű típuson,

db) katonai helikopter esetén legalább 200 repült óra az adott légijármű típuson,

e) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

52. § A berepülő másodpilóta kiterjesztés meghosszabbításának feltételei:

a) a 46. § szerint megszerzett kiterjesztés és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 2 berepülés, vagy a berepülési programmal megegyező repülési feladat végrehajtása, amelyből legfeljebb 1 repülés teljesíthető FFS teljes repülés szimulátorban.

53. § A berepülő másodpilóta kiterjesztés megújításának feltételei:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 46. § szerint megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 2 berepülés, vagy a berepülési programmal megegyező repülési feladat végrehajtása, amelyből legfeljebb 1 repülés teljesíthető FFS teljes repülés szimulátorban.

54. § A berepülő másodpilóta kiterjesztés engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon berepülési szakszolgálati tevékenység ellátására másodpilótaként.

55. § (1) A berepülő másodpilóta kiterjesztés elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) a berepülés módszertana és

b) a légijármű üzemeltetése a típusra vonatkozó berepülési program szerint.

(2) A berepülő másodpilóta kiterjesztés gyakorlati vizsga területei:

a) a berepülési feladatra történő felkészülés,

b) a berepülési program szerinti feladat gyakorlati végrehajtása,

c) a megengedett maximális és minimális paraméterekkel történő üzemeltetés és

d) a berepülő légijármű parancsnok segítése a légijármű minősítésében és a berepülés utáni dokumentáció elkészítésében.

19. A navigátor szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

56. § A navigátor szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei:

a) a szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

b) repülőegészségi alkalmasság megléte,

c) akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga, vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 2.2.2.2. szint, vagy az ICAO követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 4-es szint,

d) legalább 60 repült óra és legalább 20 nemzetközi útvonalszakasz az adott légijármű kategórián gyakorló navigátorként és

e) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

57. § A navigátor szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei:

a) az 56. § szerint kiadott szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejáratát megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás és a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

58. § A navigátor szakszolgálati engedély megújításának feltételei:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) az 56. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás, a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

59. § (1) A navigátor szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt többszemélyzetes légijármű típusokon navigátor szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A navigátor szakszolgálati engedély kiterjeszthető az oktató navigátor kiegészítő szaktevékenység végzésére.

60. § (1) A navigátor szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) légitájékozódás és navigációs berendezés ismeret,

c) repülésmeteorológia,

d) repülő-egészségügyi ismeretek,

e) gyakorlati aerodinamika,

f) légiüzemeltetés és légijármű ismeret,

g) a repülés különleges esetei,

h) teljesítményszámítás,

i) súlypontszámítás és

j) a repülés navigációs tervezése.

(2) A navigátor szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei:

a) léginavigáció valamennyi rendszeresített fedélzeti navigációs berendezés alkalmazásával,

b) navigációs rendszerek, berendezések ellenőrzése, üzemeltetése,

c) tevékenység rendje a repülés imitált különleges eseteiben,

d) angol nyelvű rádióforgalmazás,

e) teljesítményszámítás,

f) súlypontszámítás és

g) a repülés navigációs tervezése.

20. Az oktató navigátor szakszolgálati engedély kiterjesztése

61. § A navigátor szakszolgálati engedély oktató navigátor szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei:

a) hatályos navigátor szakszolgálati engedély, vagy a kérelem benyújtásával egy időben, egy eljárás keretében kérelmezett navigátor szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtása,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) jogosított navigátorként legalább 300 repült óra és legalább 100 nemzetközi útvonalszakasz teljesítése az adott légijármű típuson és

d) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

62. § Az oktató navigátor kiterjesztés meghosszabbításának feltételei:

a) a 61. § szerint megszerzett kiterjesztés és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 10 repült óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

63. § Az oktató navigátor kiterjesztés megújításának feltételei:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejártát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 61. § szerint megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 15 óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

64. § Az oktató navigátor kiterjesztés feljogosítja az engedélyest többszemélyzetes légijárművön oktató navigátor szakszolgálati tevékenység végzésére az adott légijármű típuson.

65. § (1) Az oktató navigátor kiterjesztés elméleti vizsga tárgycsoportja az oktatás és ellenőrzés módszertana.

(2) A gyakorlati vizsga területei:

a) az oktatott repülésre történő felkészítése,

b) a gyakorlati tapasztalatok módszeres átadása,

c) a léginavigáció és a léginavigációs berendezések légiüzemeltetése során az oktatott által elkövetett hibák korrigálása és

d) az oktatott értékelése.

21. A fedélzeti mérnök és a fedélzeti technikus szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

66. § A fedélzeti mérnök és a fedélzeti technikus szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) a kérelem benyújtásakor a fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély esetén tiszti beosztás betöltése, fedélzeti technikus szakszolgálati engedély esetén altiszti beosztás betöltése,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) repülőegészségi alkalmasság megléte,

d) sikeres típus átképzés teljesítése,

e) földi repülőműszaki üzembentartói szakbeosztásban szerzett legalább 1 éves gyakorlat az adott légijármű típuson,

f) katonai helikopter esetében legalább 50 repült óra, más katonai helikopter típuson már meglévő hatályos jogosítás esetén átképzéskor 30 repült óra az adott légijármű típuson,

g) fedélzeti mérnök esetén akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga, vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 2.2.2.2. szint,

h) fedélzeti technikus esetén akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább alapfokú, B1 angol komplex nyelvvizsga, vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 1.1.1.1. szint és

i) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

67. § A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 66. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély érvényességi idejének lejáratát megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás, a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

68. § A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 66. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 10 repült óra és 5 felszállás, a szakszolgálati engedélyben bejegyzett jogosításnak megfelelő szaktevékenység teljesítése.

69. § (1) A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon fedélzeti mérnök, fedélzeti technikus és a 76. §-ban foglalt feltételek megléte esetén fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély kiterjeszthető oktató fedélzeti mérnök, oktató fedélzeti technikus, kiegészítő szaktevékenységek végzésére.

70. § (1) A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) repülésmeteorológia,

c) repülő-egészségügyi ismeretek,

d) gyakorlati aerodinamika,

e) légiüzemeltetés és légijármű ismeret és

f) a repülés különleges esetei.

(2) A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei a következők:

a) a légijármű repülésre történő előkészítése,

b) rendszerek, berendezések ellenőrzése, üzemeltetése,

c) a tevékenység rendje a repülés imitált különleges eseteiben és

d) együttműködés a személyzet tagjaival.

22. Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus szakszolgálati engedély kiterjesztése

71. § A fedélzeti mérnök és fedélzeti technikus szakszolgálati engedély oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei a következők:

a) hatályos fedélzeti mérnök vagy fedélzeti technikus szakszolgálati engedély, vagy a kérelem benyújtásával egy időben és egy eljárás keretében kérelmezett fedélzeti mérnök, fedélzeti technikus szakszolgálati engedély,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) az adott légijármű kategóriában meghatározott repült óraszámok teljesítése az alábbiak szerint:

ca) szállító repülőgép esetén szakszolgálati engedéllyel rendelkező fedélzeti mérnökként, fedélzeti technikusként legalább 300 repült óra,

cb) katonai helikopter esetén legalább 200 repült óra és

d) a katonai légügyi hatóság előtt lebonyolított sikeres elméleti vizsga és hatósági gyakorlati vizsgarepülés.

72. § Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus kiterjesztés meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 71. § szerint megszerzett kiterjesztés és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 15 óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

73. § Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus kiterjesztés megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 71. § szerint megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 10 óra oktatói szakszolgálati tevékenység vagy 2 oktatói jártasság ellenőrző repülés.

74. § Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus kiterjesztés jogosítja fel az engedélyest légijárművön oktató fedélzeti mérnök, oktató fedélzeti technikus szakszolgálati tevékenység végzésére az adott légijármű típuson.

75. § (1) Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) oktatás és ellenőrzés módszertana és

b) a légijármű üzemeltetése a megengedett maximális és minimális paraméterekkel.

(2) Az oktató fedélzeti mérnök és oktató fedélzeti technikus gyakorlati vizsga területei a következők:

a) az oktatott repülésre történő felkészítése,

b) a gyakorlati tapasztalatok módszeres átadása,

c) a földi- és légiüzemeltetés során az oktatott által elkövetett hibák korrigálása és

d) az oktatott értékelése.

23. A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

76. § A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

b) repülőegészségi alkalmasság megléte,

c) sikeresen teljesített típus átképzés és

d) kezelőként legalább 10 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

77. § A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 76. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély,

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejáratát megelőző 12 hónapban kezelőként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

78. § A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása és

b) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kezelőként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

79. § (1) A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély az adott légijármű kategóriában jogosítja fel az engedélyest rendszerkezelő szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély kiterjeszthető fedélzeti rendszerkezelő oktató szaktevékenység végzésére.

80. § (1) A fedélzeti rendszerkezelő elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) repülési szabályok és eljárások és

b) rádiókommunikációs és navigációs, valamint speciális fedélzeti berendezések üzemeltetése, alkalmazása.

(2) A fedélzeti rendszerkezelő gyakorlati vizsga területei a következők:

a) feladatra történő felkészülés,

b) rádiókommunikációs és navigációs, valamint speciális fedélzeti berendezések üzemeltetése, alkalmazása,

c) együttműködés a személyzet más tagjaival.

24. A fedélzeti rendszerkezelő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztése

81. § A fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély fedélzeti rendszerkezelő oktató szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei a következők:

a) hatályos fedélzeti rendszerkezelő szakszolgálati engedély megléte,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása és

c) kezelőként legalább 20, gyakorló oktatóként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

82. § A fedélzeti rendszerkezelő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztés meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 81. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejáratát megelőző 12 hónapban oktatóként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

83. § A fedélzeti rendszerkezelő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztés megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a kiterjesztés lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 81. § szerint megszerzett kiterjesztés és

c) a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban oktatóként legalább 5 oktatói feladat végrehajtása az adott légijármű típuson.

84. § A fedélzeti rendszerkezelő oktató szakszolgálati engedély az adott légijármű kategóriában jogosítja fel az engedélyest oktató szakszolgálati tevékenység ellátására.

85. § (1) A fedélzeti rendszerkezelő oktató elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) rádiókommunikációs és navigációs, valamint speciális fedélzeti berendezések üzemeltetése, alkalmazása és

c) oktatási módszerek.

(2) A fedélzeti rendszerkezelő oktató gyakorlati vizsga területei a következők:

a) feladatra történő felkészülés,

b) rádiókommunikációs és navigációs, valamint speciális fedélzeti berendezések üzemeltetése, alkalmazása és

c) együttműködés a személyzet más tagjaival.

25. A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

86. § A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) betöltött 19. életév,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam igazolása,

c) repülőegészségi alkalmasság,

d) akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol szóbeli nyelvvizsga,

e) a katonai légügyi hatóság által elfogadott szervezetnél elvégzett típuscsaládra vonatkozó tanfolyam igazolása és

f) a kiképzés megkezdésétől legalább 20 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérő oktató felügyelete mellett adott légijármű típuson.

87. § A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) légijog,

b) légijármű ismeretek,

c) az általa kezelt fedélzeti és biztonsági berendezések működésének ismerete,

d) vészhelyzetekben ellátandó feladatok ismerete,

e) kereskedelmi, utas- és áruforgalmi ismeretek,

f) elsősegélynyújtás alapszabályainak ismerete és

g) repülőegészségi ismeretek.

88. § (1) A légiutas-kísérő gyakorlati vizsga tárgykörei a következők:

a) a légijármű fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezelése és

b) mentési gyakorlat mindazokon a légijárműveken, amelyre az engedélyt megszerezni kívánja, vagy típus jogosítása kiterjed.

(2) A légiutas-kísérő szakszolgálati engedéllyel már rendelkező engedélyes más típusra történő átképzése esetén a kiterjesztés megszerzésének a feltétele a 86. § f) pontjában meghatározott útvonalrepülés 50%-ának a teljesítése a kiképzés megkezdésétől.

89. § (1) A szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon légiutas-kísérői szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély kiterjeszthető légiutas-kísérő oktató szaktevékenység végzésére.

(3) Az engedélyesnek egyidejűleg legfeljebb három légijármű típusra lehet szakszolgálati engedélye.

90. § A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapon belül elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tett,

b) a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül részt vett a jogosított légijárművek mentési gyakorlatán és

c) a kérelmező sikeres gyakorlati vizsgát tett a jogosított típusok fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezeléséből.

91. § A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejártát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 86. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély megújítási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérőként.

26. A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztése

92. § (1) A légiutas-kísérő szakszolgálati engedély légiutas-kísérő oktató szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei a következők:

a) hatályos légiutaskísérő szakszolgálati engedély,

b) a szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) legalább 100 önállóan teljesített út és

d) akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga.

(2) A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes, más típusra történő átképzése esetén az új kiterjesztés megszerzésének a feltétele az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott útvonalrepülés 50%-ának a teljesítése a kiképzés megkezdésétől.

93. § (1) A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) légijog,

b) légijárművek ismerete,

c) az általa kezelt fedélzeti és biztonsági berendezések működésének ismerete,

d) vészhelyzetekben ellátandó feladatok ismerete,

e) oktatás módszertana,

f) elsősegélynyújtás alapszabályainak ismerete és

g) repülőegészségi ismeretek.

(2) A légiutas-kísérő oktató gyakorlati vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) a légijármű fedélzeti és biztonsági berendezéseinek kezelése,

b) mentési gyakorlat és

c) oktatási tevékenység bemutatása.

94. § (1) A szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon légiutas-kísérői oktató szakszolgálati tevékenység ellátására.

(2) Az engedélyesnek egyidejűleg legfeljebb három légijármű típusra lehet szakszolgálati engedélye.

(3) A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltétele a 90. §-ban előírt feltételek teljesítésén túl legalább 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérő oktatóként.

95. § A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztés meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 92. § szerinti feltételek alapján kiadott légiutas kísérő oktató szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérőként és 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérő oktatóként.

96. § A légiutas-kísérő oktató szakszolgálati engedély kiterjesztés megújításának feltételei a következők:

a) a kérelem a szakszolgálati engedély lejártát követő 12 hónapon belül benyújtásra kerül,

b) a 92. § szerinti feltételek alapján kiadott légiutas kísérő oktató szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérőként és 5 útvonalrepülés teljesítése légiutas-kísérő oktatóként.

27. A rakodás-vezető szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

97. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

b) legalább 20 feladat végrehajtása az adott légijármű típuson gyakorló rakodás-vezetőként,

c) szakmai felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása és

d) repülőegészségi alkalmasság.

98. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) hatályos rakodás-vezető szakszolgálati engedély és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása a jártasság fenntartásáról.

99. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejártát követő 12 hónapon belüli benyújtása és

b) a szakszolgálati engedély megújítási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül legalább 5 feladat végrehajtása az légijármű típuson.

100. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt teherszállításra rendszeresített, specializált légijármű típusokon rakodás-vezető szakszolgálati tevékenység ellátására.

101. § (1) A rakodás-vezető elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) súlypontszámítási és teher berakodási ismeretek,

c) be- és kirakást, valamint rögzítést biztosító műszaki eszközök, berendezések ismerete,

d) teher vészeldobási eljárások, szabályok és

e) repülőegészségi ismeretek.

(2) A rakodás-vezető gyakorlati vizsga területei a következők:

a) feladatra történő felkészülés,

b) berendezések előkészítése, üzemeltetése, alkalmazása és

c) együttműködés a személyzet más tagjaival.

28. Rakodás-vezető oktató szakszolgálati engedély kiterjesztése

102. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély rakodás-vezető oktató szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei a következők:

a) hatályos rakodás-vezető szakszolgálati engedély,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása és

c) rakodás-vezetőként legalább 50 és gyakorló oktatóként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű kategóriában.

103. § A rakodás-vezető oktató szakszolgálati engedély kiterjesztés meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 102. § szerint kiadott szakszolgálati engedély és

b) a szakszolgálati engedély időbeli hatályának lejártát megelőző 12 hónapban oktatóként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű kategóriában.

104. § A rakodás-vezető szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejártát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) a 102. § szerinti feltételek alapján kiadott szakszolgálati engedély és

c) a szakszolgálati engedély megújítási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül oktatóként legalább 5 feladat végrehajtása az adott légijármű kategóriában.

105. § A rakodás-vezető oktató szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az engedélyben megjelölt légijármű típusokon rakodás-vezető oktató szakszolgálati tevékenység ellátására.

106. § (1) A rakodás-vezető oktató elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) repülési szabályok és eljárások,

b) súlypontszámítási és teher berakodási ismeretek,

c) be- és kirakást, valamint rögzítést biztosító műszaki eszközök, berendezések ismerete,

d) teher vészeldobási eljárások, szabályok,

e) oktatási módszerek és

f) repülőegészségi ismeretek.

(2) A rakodás-vezető oktató gyakorlati vizsga területei:

a) az oktatott feladatra történő felkészítése,

b) berendezések előkészítésének, üzemeltetésének, alkalmazásának ismertetése,

c) együttműködés a személyzet más tagjaival és

d) rakodás-vezető oktatása, értékelése.

29. Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

107. § Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) legalább 75 ejtőernyős ugrás,

b) legalább 24 hónap szakbeosztásban eltöltött idő,

c) a katonai légügyi hatóság előtt tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga és

d) repülőegészségi alkalmasság.

108. § Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 107. § alapján kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

109. § Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelem a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belül benyújtásra kerül, és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása az ejtőernyős segédoktató részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

110. § Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély jogosítja az engedélyest az ejtőernyő önálló hajtogatására, – azon típus esetében, amelyre nézve típusvizsgával rendelkezik – ejtőernyős kiképzettséggel rendelkező és kiképzés alatt álló személyek ejtőernyő hajtogatásának ellenőrzésére és az üzembentartói intézkedésben meghatározott szolgálati tevékenységek ellátására.

111. § (1) Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) aerodinamikai ismeretek,

b) ejtőernyő típus ismeretek,

c) ejtőernyős vészhelyzetek,

d) meteorológiai ismeretek,

e) légijog,

f) ejtőernyős szabályzó ismeret,

g) ellenőrzési módszerek és

h) ejtőernyő nyitóműszerek.

(2) Az ejtőernyős segédoktató szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei a következők:

a) ejtőernyő rendszerek hajtogatásának ellenőrzése, üzemeltetése és kezelése, és

b) ejtőernyős ugrás a katonai légügyi hatóság által meghatározott típusú ejtőernyővel.

30. Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

112. § Az ejtőernyős szakszolgálati engedély ejtőernyős oktató szaktevékenységre történő kiterjesztésének feltételei a következők:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam igazolása,

b) legalább 24 hónap ejtőernyős segédoktatói szakszolgálati engedély megléte,

c) legalább 200 ejtőernyős ugrás, ebből légcellás ejtőernyővel legalább 100 ejtőernyős ugrás,

d) legalább 1 óra zuhant, szabadesésben eltöltött idő,

e) a katonai légügyi hatóság előtt tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga és

f) repülőegészségi alkalmasság.

113. § (1) Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 112. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

(2) Ha az engedélyes szakszolgálati engedély időbeli hatálya alatt repülőegészségi szempontból a szakszolgálati feladatai ellátására ideiglenesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik, a katonai légügyi hatóság az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély meghosszabbítása és megújítása esetén eltekinthet a 112. § f) pontjában megfogalmazott feltételtől, amennyiben a felelős szervezeti vezető nyilatkozik arról, hogy az engedélyes szakmai ismereteire igényt tart, annak szakszolgálati engedélye időbeli hatályának lejártát követően, a meglévő gyakorlati jártasságának fenntartását a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott módon képes biztosítani.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az engedélyes földi körülmények között láthat el szakszolgálati tevékenységet.

114. § Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása az ejtőernyős segédoktató részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

115. § Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély engedélyese jogosult a 110. §-ban meghatározott feladatok ellátására, továbbá az ejtőernyős elméleti és gyakorlati kiképzés vezetésére, oktatására, a teherdobás irányítására, az ejtőernyő rendszerek cserélhető részeinek cseréjére és szolgálati tevékenységek ellátására.

116. § (1) Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) aerodinamikai ismeretek,

b) ejtőernyő típus ismeretek,

c) egészségügyi ismeretek,

d) ejtőernyős vészhelyzetek,

e) meteorológiai ismeretek,

f) légijog,

g) ejtőernyős szabályzó ismeretek,

h) ellenőrzési, oktatási módszerek,

i) légijármű- és ejtőernyős személy és teherdobás ismeretek és

j) ejtőernyő nyitóműszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek.

(2) Az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei:

a) ejtőernyők ugrásra, repülésre, céldobásra történő felkészítése,

b) az ejtőernyős ugrás tervezése, végrehajtása, értékelése, dokumentálása,

c) ejtőernyős képzés tervezése, dokumentálása,

d) az ejtőernyő és részei felülvizsgálata, ezekre vonatkozó előírások ismerete és

e) ejtőernyős ugrás a katonai légügyi hatóság által meghatározott típusú ejtőernyővel.

31. A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

117. § A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) hatályos ejtőernyős oktató vagy ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) legalább 1000 légcellás ejtőernyős ugrás,

d) utasként legalább 2 tandemugrás,

e) legalább 10 óra zuhant, szabadesésben eltöltött idő,

f) a katonai légügyi hatóság előtt tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga és

g) repülőegészségi alkalmasság.

118. § A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 117. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása a tandemejtőernyő részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

119. § A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelem a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belül benyújtása és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása az ejtőernyős segédoktató részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

120. § A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély engedélyese jogosult tandem tevékenység végzésére és tandemejtőernyő rendszerek cserélhető alkatrészeinek cseréjére.

121. § (1) A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) aerodinamikai ismeretek,

b) tandem- és ejtőernyő típus ismeretek,

c) egészségügyi ismeretek,

d) ejtőernyős vészhelyzetek,

e) meteorológiai ismeretek,

f) légijog,

g) ejtőernyős szabályzó ismeretek,

h) ejtőernyő nyitóműszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek és

i) az utas felkészítésének menete.

(2) A tandemejtőernyős szakszolgálati engedély gyakorlati vizsga területei a következők:

a) tandemejtőernyők és utas ugrásra történő elő- és felkészítése,

b) tandemejtőernyős ugrás a katonai légügyi hatóság által meghatározott típusú tandemejtőernyővel.

32. Az ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

122. § Az ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) hatályos ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély,

b) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének igazolása,

c) legalább 36 hónapja meglévő hatályos ejtőernyős oktató szakszolgálati engedély,

d) legalább 500 ejtőernyős ugrás,

e) legalább 2 óra zuhant, szabadesésben eltöltött idő,

f) a katonai légügyi hatóság előtt tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsga és

g) repülőegészségi alkalmasság.

123. § (1) Az ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) a 122. § szerint kiadott hatályos szakszolgálati engedély és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása az ejtőernyő beugró oktató részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

(2) Amennyiben az engedélyes szakszolgálati engedély időbeli hatálya alatt repülőegészségi szempontból a szakszolgálati feladatai ellátására ideiglenesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik, a katonai légügyi hatóság az ejtőernyős oktató szakszolgálati engedélyt megújíthatja vagy meghosszabbíthatja. A megújításra, meghosszabbításra a 113. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni.

124. § Az ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása és

b) az üzemeltető vagy a felelős szervezeti vezető igazolása az ejtőernyős segédoktató részére a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott, az üzembentartó által külön intézkedésben előírt követelmények szerinti jártasság fenntartásáról.

125. § Az ejtőernyő beugró oktató szakszolgálati engedély engedélyese jogosult a 115. § szerinti feladatok ellátására, továbbá ejtőernyő rendszerek összeépítésére, gyári új és nagyjavított ejtőernyők minősítő vizsgálatára, beugrás végrehajtására, az ejtőernyő csapatjavítás utáni minőség-ellenőrzésére, és az ejtőernyő alkalmazásának engedélyezésére.

126. § (1) Az ejtőernyő beugró oktató elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) aerodinamikai ismeretek,

b) ejtőernyő típus ismeretek,

c) ejtőernyős vészhelyzetek,

d) meteorológiai ismeretek,

e) légijog,

f) ejtőernyős szabályzó ismeretek,

g) ellenőrzési, oktatási módszerek,

h) légijármű- és ejtőernyős személy és teherdobás ismeretek,

i) ejtőernyő nyitóműszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek,

j) ejtőernyő beugrási módszerek és

k) repülőegészségi ismeretek.

(2) Az ejtőernyő beugró oktató gyakorlati vizsga területei a következők:

a) ejtőernyők ugrásra, repülésre, céldobásra történő előkészítése,

b) ejtőernyő beugrás tervezése, végrehajtása, értékelése, dokumentálása,

c) az ejtőernyő és részei felülvizsgálata előírásainak ismerete és

d) ejtőernyős ugrás a katonai légügyi hatóság által meghatározott típusú ejtőernyővel, a beugrási program alapján.

33. A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, megújításának feltételei

127. § (1) A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély a katonai légügyi hatóság által kiadott hatályos működési engedéllyel rendelkező földi gyakorló berendezés oktatására adható ki.

(2) A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély megszerzésének feltételei a következők:

a) szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzésének az igazolása,

b) légijármű vezető oktatók esetén akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert legalább középfokú, B2 angol komplex nyelvvizsga vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 2.2.2.2. szint, vagy az ICAO követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 4-es szint,

c) fedélzeti mérnök, fedélzeti technikus, fedélzeti rendszerkezelő, rakodás vezető oktatók esetén akkreditált intézményben szerzett, államilag elismert, legalább középfokú B1 angol komplex nyelvvizsga, vagy a STANAG 6001 követelmény szerinti nyelvvizsga esetén legalább 1.1.1.1. szint,

d) hatályos vagy 10 évnél nem régebben hatályát vesztett légijármű parancsnoki, másodpilótai vagy fedélzeti mérnöki, fedélzeti technikusi, fedélzeti rendszerkezelői vagy rakodás vezetői szakszolgálati engedély,

e) a d) pont szerinti légijármű kategóriában a légijármű oktatói jogosításhoz szükséges repülési idő megléte,

f) földi gyakorló berendezésben teljesített legalább 10 óra repülési idő és

g) repülőegészségi alkalmasság.

128. § A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély meghosszabbításának feltételei a következők:

a) hatályos földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély és

b) legalább 20 teljesített repülési feladat földi gyakorló berendezésben vagy megfelelő légijármű kategóriában a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban.

129. § A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély megújításának feltételei a következők:

a) a kérelemnek a szakszolgálati engedély lejáratát követő 12 hónapon belüli benyújtása,

b) hatályos földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély és

c) legalább 20 teljesített repülési feladat földi gyakorló berendezésben vagy megfelelő légijármű kategóriában a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban.

130. § A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély engedélyese jogosult az állami célú légiközlekedés érdekében üzemeltetett földi gyakorló berendezésben repülési és oktatási szaktevékenység végzésére.

131. § A földi gyakorló berendezés oktató elméleti vizsga tárgycsoportjai a következők:

a) légijog,

b) repülési szabályok és eljárások,

c) légitájékozódás,

d) repülésmeteorológia,

e) gyakorlati aerodinamika,

f) légiüzemeltetés és légijármű ismeret,

g) a repülés különleges esetei,

h) földi gyakorló berendezés ismeret és

i) repülőegészségi ismeretek.

132. § A földi gyakorló berendezés oktató gyakorlati vizsga területei a következők:

a) feladatra történő felkészülés,

b) rendszerek, berendezések ellenőrzése, üzemeltetése,

c) földközeli repülés,

d) légitájékozódás,

e) műszeres repülés,

f) a tevékenység rendje a repülés imitált különleges eseteiben,

g) repülésbiztonsági eljárások alkalmazása,

h) együttműködés a személyzet más tagjával és

i) angol nyelvű rádióforgalmazás.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Hatálybalépés

133. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

35. Átmeneti rendelkezések

134. § (1) E rendelet hatálybalépése nem érinti az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott szakszolgálati engedély hatályát. Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos szakszolgálati engedélyek meghosszabbítására, megújítására, kiterjesztésére e rendeletet kell alkalmazni.

(2) A 46. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott MCC követelményt az e rendelet hatálybalépésekor hatályos szakszolgálati engedéllyel rendelkező engedélyes esetében nem kell alkalmazni.

(3) A rendvédelmi feladatokat ellátó légiközlekedési szakszemélyzet kivételével a légijármű vezető, a légijármű szakszemélyzet tag, a légijármű fedélzetén szaktevékenységet folytató és az egyéb szaktevékenységet folytató személyzettag az e rendeletben meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelményeket az e rendelet hatálybalépését követő 24 hónapon belül teljesíti.

(4) A szaktevékenységet ellátó légiutas-kísérő az e rendeletben meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelményeket a rendelet hatálybalépését követő 24 hónapon belül teljesíti.

(5) Az e rendelet hatálybalépésekor szaktevékenységet ellátó légiutas-kísérő az e rendeletben meghatározott szakszolgálati engedélyre vonatkozó követelményeket a (3) bekezdés kivételével a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül teljesíti. A szakszolgálati engedély megszerzéséig a szaktevékenység folytatható.

(6) Az e rendelet hatálybalépésekor állományban lévő légiutas-kísérőkre a 86. § e) pontját nem kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet hatálybalépését követően az ejtőernyős oktatói szakszolgálati engedély iránti kérelem esetén a 112. § b) pontjában előírt feltételt e rendelet hatálybalépését követő 12 hónap leteltéig nem kell alkalmazni.

(8) A rendvédelmi helikopter és a rendvédelmi repülőgép esetén a 35. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgatárgyak szerinti ismeretek megszerzése a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül teljesíthető.

36. Módosító rendelkezések

135. §1

37. Hatályon kívül helyező rendelkezések

136. §2

1. melléklet a 6/2022. (III. 30.) HM rendelethez

A szakszolgálati engedély iránti kérelem adattartalma

1. légijármű vezető, légijármű szakszemélyzet tag és földi gyakorló berendezés oktató esetén:

1.1. a pályázó természetes személyazonosító adatai, rendfokozata, állampolgársága, lakóhelye, legmagasabb iskolai és szakmai végzettsége, angol nyelvismereti szintje, angol nyelvű rádiótávbeszélő engedély vagy az ismereteket igazoló dokumentum száma és kelte,

1.2. a szervezeti egység megnevezése, postacíme, elektronikus címe, telefonszáma és faxszáma,

1.3. ha a pályázó rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, a szakszolgálati engedély száma és időbeli hatálya,

1.4. a kérelem jellege,

1.5. az állami légijármű kategóriája és típusa,

1.6. a kért jogosítás és típus,

1.7. a kért kiterjesztés,

1.8. a légijármű kategóriában teljesített összes repült idő,

1.9. az elmúlt 12 és 24 hónapban teljesített repült idő,

1.10. keltezés és a pályázó aláírása és

1.11. a felelős szervezeti vezető igazolása arról, hogy a pályázó megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek,

2. ejtőernyős esetén:

2.1. a pályázó természetes személyazonosító adatai, rendfokozata, állampolgársága, lakóhelye, legmagasabb iskolai és szakmai végzettsége,

2.2. a szervezeti egység megnevezése, postacíme, elektronikus címe, telefonszáma és faxszáma,

2.3. ha a pályázó rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, a szakszolgálati engedély száma és időbeli hatálya,

2.4. a kérelem jellege,

2.5. az állami légijármű típusa,

2.6. a kért jogosítás és típus,

2.7. az összejtőernyős ugrások száma és megoszlása (bekötött, kézi, tandem),

2.8. zuhanási idő mennyisége,

2.9. az elmúlt 12 hónapban teljesített ugrás (beugrás, tandemugrás) száma,

2.10. keltezés és a pályázó aláírása és

2.11. a felelős szervezeti vezető igazolása arról, hogy a pályázó megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek.

2. melléklet a 6/2022. (III. 30.) HM rendelethez

A szakszolgálati engedély adattartalma

Az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélye az alábbi adatokat tartalmazza:

1. Légijármű vezetők és légijármű szakszemélyzet tagjai esetén:

1.1. a kiállító hatóság nevét,

1.2. a „LÉGIJÁRMŰ SZAKSZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY” vagy „LÉGIJÁRMŰ SZEMÉLYZETTAG SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY” szöveget,

1.3. az „A szakszolgálati engedélyben foglalt OAT és GAT szabályok szerinti tevékenység végzésére jogosít” szöveget,

1.4. a kiállító állam megnevezését,

1.5. az engedély számát,

1.6. az engedélyes nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, saját kezű aláírását,

1.7. a kiállító hatóság bélyegzőjét, a kiállítás dátumát, a kiállító aláírását,

1.8. az első kiadás dátumát,

1.9. az engedély időbeli hatályát,

1.10. a rádióforgalmazási jogokat,

1.11. megjegyzéseket,

1.12. a rádióforgalmazási jogokat igazoló engedély számát,

1.13. az engedélyben használt rövidítések megnevezését,

1.14. az „A légiközlekedési szakszemélyzetnek mindig magánál kell tartania szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést igazoló betétlapot, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja” szöveget,

1.15. a „Jelen szakszolgálati engedély egy fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes!” szöveget,

1.16. a hosszabbítandó jogosítások típusát, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését és az engedélyszámot,

1.17. a kiterjesztéseket, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését,

1.18. a jogosítás ellenőrzését,

1.19. a vizsga dátumát, az engedély időbeli hatályát, a hatósági megbízott engedélyszámát és

1.20. a vizsgáztató aláírását, pecsétjét magyar és angol nyelven.

2. Az ejtőernyősök esetén:

2.1. a kiállító hatóság nevét,

2.2. az „EJTŐERNYŐS SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY” szöveget,

2.3. a kiállító állam megnevezését,

2.4. az engedély számát,

2.5. az engedélyes nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, saját kezű aláírását,

2.6. a kiállító hatóság bélyegzőjét, a kiállítás dátumát, a kiállító aláírását,

2.7. az első kiadás dátumát,

2.8. az engedély időbeli hatályát,

2.9. megjegyzéseket,

2.10. az engedélyben használt rövidítések megnevezését,

2.11. az „A légiközlekedési szakszemélyzetnek mindig magánál kell tartania szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést igazoló betétlapot, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja” szöveget,

2.12. a „Jelen szakszolgálati engedély egy fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes!” szöveget,

2.13. a hosszabbítandó jogosítások esetén az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését és az engedélyszámot,

2.14. a kiterjesztéseket, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését,

2.15. a jogosítás ellenőrzését és

2.16. a vizsgáztató aláírását, pecsétjét és a beosztását magyar és angol nyelven.

3. A földi gyakorló berendezés oktató szakszolgálati engedély tartalmazza:

3.1. a kiállító hatóság nevét,

3.2. a „FÖLDI GYAKORLÓ BERENDEZÉS OKTATÓ SZEMÉLYZET SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY” szöveget,

3.3. a kiállító állam megnevezését,

3.4. az engedély számát,

3.5. az engedélyes nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, saját kezű aláírását,

3.6. a kiállító hatóság bélyegzőjét, a kiállítás dátumát, a kiállító aláírását,

3.7. az első kiadás dátumát,

3.8. az engedély időbeli hatályát,

3.9. a rádióforgalmazási jogokat,

3.10. megjegyzéseket,

3.11. a rádióforgalmazási jogokat igazoló engedély számát,

3.12. az engedélyben használt rövidítések megnevezését,

3.13. az „A légiközlekedési szakszemélyzetnek mindig magánál kell tartania szakszolgálati engedélyt és az orvosi minősítést igazoló betétlapot, ha a szakszolgálati engedéllyel járó jogokat gyakorolja” szöveget,

3.14. a „Jelen szakszolgálati engedély egy fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes!” szöveget,

3.15. a hosszabbítandó jogosítások típusát, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését és az engedélyszámot,

3.16. a kiterjesztéseket, az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, a tevékenység végzésének feltételhez kötését,

3.17. a jogosítás ellenőrzését és

3.18. a vizsgáztató aláírását, pecsétjét és a beosztását magyar és angol nyelven.

1

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére