• Tartalom

600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

2023.01.13.

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban: hatóság) által végrehajtott,

a) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, valamint a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz

aa) gyártási típus jóváhagyásának engedélyezésére,

ab) gyártásának ellenőrzésére,

b) a gyártás alatt lévő vagy már legyártott, a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszközből történő mintavételre és annak vizsgálatára,

c) az a) pont ab) alpont szerinti ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok szankcionálására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: ADR Szabályzat), a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: RID Szabályzat), és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: ADN Szabályzat) meghatározott, nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett, a veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszköz, IBC, nagycsomagolás, a radioaktív anyagok csomagolóeszköze és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszköze kivételével,

2. veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz: az ADR Szabályzatban, a RID Szabályzatban és az ADN Szabályzatban meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt, nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartály, tartány – a vasúti kocsira szerelt tartány kivételével –, valamint az ömlesztettáru-konténer.

3. Gyártási típus jóváhagyására irányuló kérelem

3. § (1) A veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz és ömlesztettáru-konténer gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit az 1. melléklet, a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó tartály, tartány – a vasúti kocsira szerelt tartány kivételével –, gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt be kell nyújtani a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot is.

(3) Az eljárás során a kérelmezőt az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

4. A gyártás hatósági ellenőrzése

4. § (1) Az ellenőrzés során a hatóság vizsgálja

a) a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, valamint a jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelést,

b) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz teljes műszaki dokumentációját,

c) a gyártó minőségirányítási rendszerét, dokumentációit,

d) a minőségirányítási rendszer alapján a teljes gyártási folyamatot és annak dokumentumait,

e) a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz minőségét.

(2) Az ellenőrzés indokolatlanul nem akadályozhatja a gyártási folyamatot. Szabálytalanság feltárása esetén a hatóságnak a legkisebb mértékű szükséges és a szabálytalanság súlyával arányos intézkedést kell megtennie a szabálytalanság megszüntetésére.

5. Mintavétel és soron kívül bevizsgálás

5. § Ha a hatósági ellenőrzés során a mintavételt követő vizsgálat eredménye alapján a minta csomagolóeszköz nem felel meg a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, illetve a jogszabályban foglalt előírásoknak vagy vizsgálati követelményeknek, akkor a mintaként lefoglalt csomagolóeszköz ellenértékét a hatóság nem köteles az ellenőrzött részére megtéríteni, illetve a vizsgálat költsége utólagosan az ellenőrzöttet terheli.

6. Jogkövetkezmények

6. § A hatóság a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz vagy a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz gyártási típus jóváhagyási engedélyében, illetve a jogszabályban foglalt előírások megsértése esetén az alábbi jogkövetkezményeket külön vagy együttesen alkalmazza:

a) elrendeli a gyártás átmeneti vagy végleges leállítását,

b) a gyártási típus jóváhagyási engedélyt visszavonja,

c) elrendeli a műszaki dokumentációkban, a gyártási típus jóváhagyási engedélyben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak nem megfelelően gyártott,a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, illetve a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó szállítóeszköz visszahívását,

d) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 24/E. § (4) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot szab ki a 3. mellékletben meghatározott esetekben és mértékben.

7. § (1) A hatóság a Kat. 24/E. §-a szerinti bírságot az előírások megsértéséért felelőssel szemben szabja ki. Ha valamely rendelkezés megsértése miatt a hatóság több ellenőrzöttnek a bírságfizetési kötelezettségét állapítja meg, közöttük a bírság összegét a jogsértésben való felelősségük arányában osztja meg. Ha a kötelezettek felelősségi aránya nem állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettséget a hatóság egyenlő arányban állapítja meg.

(2) Ha ugyanazon ellenőrzés keretében és annak alapján indult közigazgatási eljárásban a hatóság megállapítja, hogy egy ügyfél több, különböző előírást megsértett, a hatóság – a 3. mellékletben foglaltak alapján − több bírság megfizetésére kötelezheti és a megsértett előírásonként megállapított bírságtételek egyesített összegét szabja ki.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. január 12-én lép hatályba.

9. §1

1. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagolóeszköz és ömlesztettáru-konténer gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma

1. A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye

2. A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval

3. Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be ugyanilyen tárgyú kérelmet

4. A veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer, valamint szerelvényeinek műszaki dokumentációja

5. A minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a hatóság által elfogadott más minőségbiztosítási rendszer)

6. A veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer megfelelőségét igazoló, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv

7. Nyilatkozat arról, hogy a gyártó a hatóság és a vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt

8. Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára átadott, a veszélyes áru szállítására használt, nem nyomástartó csomagolóeszköz, ömlesztettáru-konténer

8.1. megfelel a gyártási dokumentációnak,

8.2. gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt

2. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalma

1. A kérelmező hivatalos elnevezése és székhelye

2. A gyártó hivatalos elnevezése és székhelye, ha a kérelmező nem azonos a gyártóval

3. Nyilatkozat arról, hogy másik hatósághoz, annak megbízottjához vagy vizsgáló szervezethez nem nyújtottak be ugyanilyen tárgyú kérelmet

4. A tartály, tartány, valamint szerelvényeinek műszaki dokumentációja az ADR Szabályzatban és a RID Szabályzatban meghatározottak szerint

5. A minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány (MSZ EN ISO 9001:2015, illetve a hatóság által elfogadott más minőségbiztosítási rendszer)

6. Nyilatkozat arról, hogy a gyártó a hatóság és a vizsgáló szervezet számára vizsgálati célokból szabad belépést biztosít vizsgáló- és tárolóhelyekre, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt

7. Nyilatkozat arról, hogy a gyártási típus vizsgálatára biztosított tartály, tartány

7.1. megfelel a gyártási dokumentációnak,

7.2. gyártása a termék előállítására vonatkozó szabályozás szerint történt

3. melléklet a 600/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Bírságolással érintett cselekmények

A

B

1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege
forintban

2.

Jóváhagyási engedély nélkül vagy lejárt érvényességű jóváhagyási engedély alapján történő gyártás, forgalmazás.

1 000 000

3.

A minőségirányítási rendszer dokumentációjában meghatározott gyártási kötelezettség dokumentálásának elmulasztása.

1 000 000

4.

A késztermék minőségét alapvetően befolyásoló munkafolyamathoz kapcsolódó dokumentálási kötelezettséget elmulasztják.

500 000

5.

A késztermék minőségét kevésbé befolyásoló munkafolyamathoz kapcsolódó dokumentálási kötelezettséget elmulasztják.

100 000

6.

A gyártói minőségirányítási rendszer tanúsításának érvényessége lejárt vagy visszavonták.

500 000

7.

A csomagolóeszköz kivitelén olyan változtatást hajtanak végre, amely megváltoztatja annak szerkezetét, anyagát vagy gyártását.

500 000

8.

Nem az illetékes hatóság által kiadott engedélyben meghatározott minősítő jelölés szerepel a csomagolóeszközön.

500 000

9.

Olyan csomagolóeszközt gyártanak, melyek anyaga nem felel meg
a jóváhagyási engedélyben szereplő anyagnak és a bevizsgálás alapján gyengébb minőséget eredményez.

500 000

10.

A szállítóeszköz kivitelén olyan változtatást hajtanak végre, amely megváltoztatja annak szerkezetét, anyagát vagy gyártását.

1 000 000

11.

Olyan szállítóeszközt gyártanak, melyek anyaga nem felel meg a jóváhagyási engedélyben szereplő anyagnak.

1 000 000

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére