• Tartalom

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2024.01.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) és ac) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos, a területi és a járási környezetvédelmi hatóság illetékessége

1. §1 Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság) kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.

2. § (1)2 Területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el. Budapest főváros és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.

(2)3 A környezetvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi környezetvédelmi hatóság) különös illetékességgel az 1. melléklet szerinti esetekben jár el.

(3) Amennyiben nyomvonalas beruházás nyomvonala több területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területét is érinti, az érintett hatóságok közül

a) a b) pontban meghatározott eset kivételével az jár el, amely hatóság illetékességi területét a beruházás nyomvonalának hosszabb szakasza érinti,

b) amennyiben az érintett hatóságok együttesen kérik, a felügyeleti szerv által kijelölt hatóság jár el.

3. §4 A kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási környezetvédelmi hatóság) jár el.

2. Felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlása

4. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket

a) az országos környezetvédelmi hatóság,

b) a területi környezetvédelmi hatóság, valamint

c) a járási környezetvédelmi hatóság

környezetvédelmi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként az energiapolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(3) Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket a (4) bekezdés szerinti esetben a miniszter gyakorolja.

(4) Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti jogköröket a miniszter gyakorolja.

(5) Ha az országos környezetvédelmi, valamint a területi környezetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a (4) bekezdés szerinti felügyeleti eljárás lefolytatására, amely

a) természetvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a természetvédelemért felelős miniszter,

b) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az országos vízügyi hatóság,

c) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi az országos vízvédelmi hatóság

véleményét.

(6)5 A miniszter az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.) közreműködőként veheti igénybe.

3. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

5. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b)6 a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

c)7 a vármegyei kormányhivatalt,

d) a járási környezetvédelmi hatóságot,

e)8 a HungaroMet Nonprofit Zrt.-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)–j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság] és

k) Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

6. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.

7. § Az országos környezetvédelmi hatóság jár el országos illetékességgel

a) a Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén;

b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény

ba) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá

bb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az országos környezetvédelmi hatóság csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.

4. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

8. § (1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként

a) a minisztert,

b) az országos környezetvédelmi hatóságot,

c)9 a területi környezetvédelmi hatóságot és

d)10

e)11 a HungaroMet Nonprofit Zrt.-t

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

(3) A környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró területi környezetvédelmi hatóság különös illetékességgel a 2. melléklet szerinti esetekben jár el.

9. § (1) Az országos környezetvédelmi hatóság ellátja a Magyarország tagságával összefüggő feladatokat a Környezetvédelmi Jog Átültetéséért és Végrehajtásáért tevékenykedő Európai Uniós Hálózat (IMPEL) szervezetében.

(2) Az országos környezetvédelmi hatóság a tárgyévet követő év január 31-ig éves jelentésben számol be a miniszternek az (1) bekezdés szerinti feladatellátás keretében végzett tevékenységéről.

10. § A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként

a)12 a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában országos illetékességgel

aa) a Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében, és

ab) a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében

a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

b) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó ügyekben

ba) országos illetékességgel az országos környezetvédelmi hatóság,

bb) a területi környezetvédelmi hatóság

jár el.

5. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

11. § (1) Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(2) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, továbbá felülvizsgálat és a teljesítményértékelés közös szabályai szerinti eljárásban hozott határozatot a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósággal közölni kell.

12. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A területi környezetvédelmi hatóság az 5. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet szerinti felszámolással összefüggő környezetvédelmi eljárásokban az 5. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

(3) A területi környezetvédelmi hatóság a 6. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet szerinti levegő védelmével összefüggő eljárásokban a 6. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

6. Az országos és területi környezetvédelmi hatóság igazgatási feladatai

13. § Az országos környezetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében

a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

e) ellátja a továbbképzési feladatokat;

f) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel és

g) vezeti és – a területi környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóságok adatszolgáltatásával összhangban – aktualizálja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a hozzá tartozó térinformatikai ábrázolást.

14. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság állami alaptevékenysége körében

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c)13 véleményezi a kiemelt térségre és a vármegyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

e) adatot szolgáltat a területi környezetveszélyeztetésekről és környezetkárosodásokról az országos környezetvédelmi hatóság részére a 13. § g) pontja szerinti nyilvántartás vezetéséhez és

f) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

(2)14 A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, a mobil mérőegységekkel elvégezhető levegőminőségi mérés és zajmérés vonatkozásában a 2. § (1) bekezdése szerinti általános illetékességi területére a hatósági ellenőrzési terv előkészítése céljából az ellenőrzési időszakot megelőző 30. napig hatósági mérési tervet készít. A hatósági mérési terv – a 7. melléklet szerint – az adott területen a regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal bevonásával és jóváhagyásával készül.

(3) A területi vízvédelmi hatóság, valamint a területi vízvédelmi és a területi vízügyi igazgatási szerv részére a területi környezetvédelmi hatóság biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a 15. § a)–c) pontja szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést.

(4) A területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatósági és igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges a 15. § b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása – a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével – önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a 15. § b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét – a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.

7. A regionális laboratóriumok működtetése

15. § A 7. melléklet szerinti kormányhivatal – a víz mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett – regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti

a) a környezeti állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,

b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérőrendszert, valamint

c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérőrendszert.

8. Eljárásjogi rendelkezések

16. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi ügyek elintézésében csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

19. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 5. cikk (3) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

20. §15

21. §16

22. §17

1. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A területi környezetvédelmi hatóságok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal18

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó
közigazgatási területe

2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi ügytípus

2.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal19

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel, valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi hatósági ügyek

3.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal20

Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek [az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló, A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

2. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe
1.1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Különös illetékességi terület

2.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal21

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe
(jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

1.2. A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség
1.2.1. A területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

Illetékességi terület (vármegye)22

2.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal23

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Győr-Moson-Sopron vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye24

3.

Vas Vármegyei Kormányhivatal25

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Vas vármegye, Zala vármegye26

4.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal27

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Fejér vármegye, Tolna vármegye,
Veszprém vármegye28

5.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal29

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Baranya vármegye, Somogy vármegye30

6.

Pest Vármegyei Kormányhivatal31

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Budapest, Pest vármegye, Nógrád vármegye32

7.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal33

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Hajdú-Bihar vármegye34

8.

Békés Vármegyei Kormányhivatal35

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Békés vármegye36

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal37

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye38

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal39

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye40

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal41

a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye42

12.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal43

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével: Csongrád-Csanád vármegye,
Bács-Kiskun vármegye44

1.2.2. 45 A regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal, illetve a területi környezetvédelmi hatóság illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatal/
Területi környezetvédelmi hatóság46

Illetékességi terület (vármegye)47

2.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal48

Hajdú-Bihar vármegye, Békés vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Csongrád-Csanád vármegye49

3.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal50

Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye, Fejér vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye, Baranya vármegye, Somogy vármegye, Bács-Kiskun vármegye51

4.

Pest Vármegyei Kormányhivatal52

Budapest, Pest vármegye, Nógrád vármegye53

1.2.3. 54 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Vármegyei Kormányhivatal végzi.

2.55 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó vármegyei kormányhivatalok

A

B

1.

Területi környezetvédelmi hatóság

A feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján

2.

Baranya Vármegyei Kormányhivatal56

a) a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Baranya vármegye közigazgatási területe,57

3.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal58

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja és Kecskemét közigazgatási területe59

4.

Békés Vármegyei Kormányhivatal60

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Békés vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Békéscsaba közigazgatási területe61

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal62

a) a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe,63

6.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal64

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szeged közigazgatási területe65

7.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal66

a) az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Fejér vármegye közigazgatási területe
c) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Fejér vármegye közigazgatási területe,67

8.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal68

a) a „2. Győr–Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Győr-Moson-Sopron vármegye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron közigazgatási területe69

9.

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal70

a) a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területe71

10.

Heves Vármegyei Kormányhivatal72

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Heves vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger közigazgatási területe73

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal74

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok közigazgatási területe75

12.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal76

a) a „3. Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi zóna,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe,77

13.

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal78

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Nógrád vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Salgótarján közigazgatási területe79

14.

Pest Vármegyei Kormányhivatal80

a) az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Pest vármegye közigazgatási területe,81

15.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal82

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Somogy vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár közigazgatási területe83

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal84

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Nyíregyháza közigazgatási területe85

17.

Tolna Vármegyei Kormányhivatal86

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Tolna vármegye közigazgatási területe,87

18.

Vas Vármegyei Kormányhivatal88

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Vas vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szombathely közigazgatási területe89

19.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal90

a) a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zónából Veszprém vármegye közigazgatási területe,
b) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Veszprém vármegye közigazgatási területe,
c) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka közigazgatási területe91

20.

Zala Vármegyei Kormányhivatal92

a) a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Zala vármegye közigazgatási területe,
b) a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Zalaegerszeg közigazgatási területe93

3. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

1.

Vizsgálat feltétele

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezet- használati engedélyezés

Szakkérdés

3.

Minden esetben.

A környezet- és település- egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

5.

Minden esetben.

A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

6.

Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

7.

Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata,
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

8.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Ha az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

9.

Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

10.

Gyorsforgalmi út esetén.

A környezet- és település- egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

11.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet- veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a környezet-védelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően.

12.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata.

13.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.

14.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezet- veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

15.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

16.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.

17.

Minden esetben.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket.

4. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,
– a tényfeltárásra kötelezésre,
– a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,
– az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”
megállapítására,
– a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, – a beavatkozási terv elfogadására – a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,
– a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatására, a további tényfeltárás elrendelésére,
– a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére, – a kármentesítési monitoring elrendelésére,
– a kármentesítés befejezésére,
– a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló döntése meghozatalára vonatkozó eljárás.

minden esetben

Ha hulladék jogellenes kezelése, elhelyezése, illetve elhagyása feltételezhető, vagy a kármentesítési eljárások során hulladék képződik.

A felszín alatti víz minőségi és mennyiségi védelmének, ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata. A vizek állapotának megfigyelését biztosító monitoring tervezésének véleményezése. A beavatkozás célértékének (D) meghatározása a felszín alatti vizekre.

Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek.

A szennyezés okozta humánegészségügyi kockázatok vizsgálata, a beavatkozási célérték (D) meghatározásának közegészségügyi vizsgálata.

A természetben okozott károsodások és azok helyreállításával kapcsolatos kérdések vizsgálata.

A szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás megállapításának kérdésében.

3.

A kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása.

minden esetben

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata.

4.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

5.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonatfelviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadása iránti eljárás.

minden esetben

Az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata.

5. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Felszámolási és végelszámolási eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján hulladék képződhetett.

A szükséges hulladékgazdálkodási intézkedés megállapításának kérdésében.

3.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység védett természeti területet vagy értékeket, Natura 2000 területet vagy jelölő faj élőhelyét érinti, vagy arra közvetlen kihatása van.

A szükséges természetvédelmi hatósági intézkedés megállapításának kérdésében

4.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló kormányrendelet szerinti környezetvédelmi hatósági eljárások

Ha a tevékenység jellemzői alapján a vizek minőségi és mennyiségi állapotára hatással van.

A szükséges vízügyi és a vízvédelmi intézkedés megállapításának kérdésében

6. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Levegő védelmével kapcsolatos eljárásban vizsgálandó szakkérdések

A

B

C

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

2.

A levegő védelmével kapcsolatos hatósági eljárás

Ha a tevékenység során hulladékot használnak fel, a légszennyező pontforrás működtetése során hulladék képződik, vagy a levegővédelmi intézkedés a hulladék gyűjtése vagy kezelése miatt szükséges.

A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében.

7. melléklet a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 15. § szerinti feladatokat ellátó regionális laboratóriumot üzemeltető vármegyei kormányhivatalok illetékességi területe94

A

B

1.

Vármegyei kormányhivatal95

Illetékességi terület

2.

Győr-Moson-Sopron vármegyei Kormányhivatal96

Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye97

3.

Fejér vármegyei Kormányhivatal98

Fejér vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye99

4.

Baranya vármegyei Kormányhivatal100

Baranya vármegye, Somogy vármegye101

5.

Pest vármegyei Kormányhivatal102

Budapest főváros, Pest vármegye, Nógrád vármegye103

6.

Hajdú-Bihar vármegyei Kormányhivatal104

Hajdú-Bihar vármegye, Békés vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye105

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kormányhivatal106

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye107

8.

Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatal108

Csongrád-Csanád vármegye, Bács-Kiskun vármegye109

1

Az 1. § a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 20. § (1), (2) és (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (6) bekezdése az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdés c) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdés d) pontját az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (1) bekezdés e) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 10. § a) pontja az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

13

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a 20. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 14. § (2) bekezdése a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 2. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:1. mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

37

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:10 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:11 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:12 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

44

A 2. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 2. melléklet 1.2.2. pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

46

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:1. mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:1. mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

50

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

51

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

52

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

53

A 2. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

54

A 2. melléklet 1.2.3. pontja a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

55

A 2. melléklet 2. pontja a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

58

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

59

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

63

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

64

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

65

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

66

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

67

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

68

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

69

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

70

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:9 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

71

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

72

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

73

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:11 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

76

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:12 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

78

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:13 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

79

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

80

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:14 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

81

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:14 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

82

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:15 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

83

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:15 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

84

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:16 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

85

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

86

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:17 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

87

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:17 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

88

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:18 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

89

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:18 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

90

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:19 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

91

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:19 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

92

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:20 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

93

A 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:20 mezője a 20. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

94

A 7. melléklet címe a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

95

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:1 mezője a 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

96

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:2 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

97

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

98

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:3 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

99

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:3 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

100

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:4 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

101

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:4 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

102

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:5 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

103

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:5 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

104

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:6 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

105

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:6 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

106

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:7 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

107

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

108

A 7. mellékletben foglalt táblázat A:8 mezője a 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

109

A 7. mellékletben foglalt táblázat B:8 mezője a 20. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére