• Tartalom

628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.03.08.

A Kormány

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)–c), f), g), t) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 2–5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1., 3., 6. és 9a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

18. §18

4. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

6. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. §35

7. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. §36

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

8. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

41. §41

9. A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

42. §42

43. §43

10. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. §, a 37. §, a 39. § (2) és (4) bekezdése, a 40. § b) pontja, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § és a 27. § 2023. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. §, a 30. § és a 33. § 2023. június 30-án lép hatályba.

(5) A 31. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 9. alcím az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.44

(7) A 9. alcím hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.45

45. § A 9. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. § A 40. § a) pontja a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez46

2. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez47

3. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez48

4. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez49

5. melléklet a 628/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez50

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 44. § (4) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

30

A 30. § a 44. § (4) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

31

A 31. § a 44. § (5) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

32

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 44. § (4) bekezdés alapján 2023. június 30-án lép hatályba.

34

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 1/2023. (II. 15.) BM határozat 2. pont g) alpontja alapján a hatálybalépés időpontja 2023. március 7.

46

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére