• Tartalom

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

2022.05.02.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 33. § (4) bekezdésében meghatározott heti tájékoztatási kötelezettségét a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

a) közigazgatási hatóság az 1. melléklet,

b) szakhatóság a 2. melléklet

szerinti táblázat kitöltésével és a táblázat tárgyhetet követő hét első munkanapján történő, elektronikus úton való megküldésével teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv az ugyanazon kijelölt, koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) által koordinált különböző, a Korm. Rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti ügy (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) tekintetében a heti tájékoztatási kötelezettségét valamennyi folyamatban lévő eljárásáról együttesen, egyetlen táblázat beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével teljesíti.

2. § A kormánymegbízott a Korm. Rendelet 33. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott havi tájékoztatási kötelezettségét valamennyi általa koordinált kiemelt jelentőségű ügy tekintetében együttesen, az 1. és a 2. melléklet szerinti táblázatok beruházásonkénti sorrendben történő kitöltésével teljesíti.

3. § (1) A kormánymegbízott a Korm. Rendelet 33. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettségét a 3. és a 4. melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és beruházásonkénti szöveges tájékoztatással teljesíti.

(2) A szöveges tájékoztatás legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

4. § A kormánymegbízott a Korm. Rendelet 33. § (6) bekezdés a) és d) pontja szerinti jelentéseit, valamint tájékoztatásait az 1–4. melléklet szerinti táblázatokban meghatározott formátum szerint, elektronikus formában és elektronikus úton küldi meg a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.

5. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

2. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

3. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokra vonatkozó alapadatok

2

Sorszám

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma

Hatálybalépés

Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
koordinációra való kijelölést tartalmaz

A Kormányrendeletben meghatározott
nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás, projekt
megnevezése

Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott által kijelölt koordinátor neve és elérhetősége

3

Igen / Nem

Kijelölés napja

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

4

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

8.

12

9.

13

10.

14

11.

4. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában

A

B

C

D

E

F

G

1

Negyedéves tájékoztatás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások vonatkozásában

20 _.__. negyedév

2

A Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás, projekt megnevezése:

3

A kiemelt jelentőségűvé nyilvánító kormányrendelet száma:

4

Sorszám

Közigazgatási hatósági eljárás megnevezése

Eljárás megindulása
(Dátum)

Iktatószám

Az ügy állása

Eljárás lezárása
(amennyiben folyamatban
lévő eljárásról van szó, úgy
annak feltüntetése)

Eljárást akadályozó körülmények

5

1.

 

6

2.

 

7

3.

 

8

4.

 

9

5.

 

10

6.

 

11

7.

 

12

8.

 

13

9.

 

14

10.

 


Megjegyzés: a táblázat vezetése folyamatosan, időrendi sorrendben történik.

5. melléklet a 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekkel összefüggő negyedéves tájékoztatások minimális tartalma

1. A beruházás megjelölése, rövid ismertetése.

2. Az adott beruházásra vonatkozó jogi szabályozás rövid, tömör bemutatása:

2.1. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé történő nyilvánításról szóló kormányrendeletre történő utalás;

2.2. a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott kijelölésére történő utalás;

2.3. a negyedéves tájékoztatás megtételének kötelezettségére vonatkozó rendelkezésre történő utalás.

3. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és a beruházó, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok és a beruházó kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

4. A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott és az egyes hatóságok, szakhatóságok kapcsolattartásának, együttműködésének rövid bemutatása.

5. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások ismertetése:

5.1. eljáró hatóságonként a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó valamennyi hatósági eljárás;

5.2. az egyes tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások megindulásának időpontja;

5.3. az egyes tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó hatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

6. Az adott beruházás vonatkozásában a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások ismertetése:

6.1. eljáró szakhatóságonként a tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó valamennyi szakhatósági eljárás felsorolása;

6.2. az egyes tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások megindulásának időpontja;

6.3. az egyes tárgyidőszakban megindult, valamint az előző tárgyidőszakból áthúzódó szakhatósági eljárások lezárulásának módja és időpontja.

7. A tárgyidőszakban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott által megtett valamennyi koordinációs intézkedés bemutatása, szükség esetén kitérve az adott intézkedés alkalmazásának indokaira és eredményeire is.

8. Amennyiben a tárgyidőszakban a beruházáshoz kapcsolódó hatósági és szakhatósági eljárások vonatkozásában bármilyen, a beruházás megvalósulását akadályozó, lassító probléma merült fel, a probléma ismertetése és a probléma érdekében a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott, a beruházó, illetve az érintett hatóságok és szakhatóságok által megtett intézkedések és azok eredményének bemutatása.

9. Amennyiben a beruházás vonatkozásában az előző negyedéves tájékoztatásban a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízott valamilyen problémáról számolt be, annak bemutatása, hogy az előző időszakban felmerült probléma a tárgyidőszakra elhárult-e, vagy az még mindig fennáll.

10. A beruházás és a kiemelt jelentőségű ügyek állásának, a tárgyidőszak eseményeinek összegzése.

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére