• Tartalom

2022. évi LXXIV. törvény

2022. évi LXXIV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2023.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

17. §18

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

18. §19

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. § (1)22

(2)23

22. §24

23. §25

24. § (1)26

(2)27

(3)28

(4)29

(5)30

25. § (1)31

(2)32

26. §33

27. §34

28. §35

29. §36

30. §37

31. §38

32. §39

33. §40

34. §41

35. §42

36. §43

37. §44

38. §45

39. §46

40. §47

41. § (1)48

(2)49

42. §50

43. § Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

a)51

b)52

c)53

d)54

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

44. §55

7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

45. §56

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. §57

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §58

10. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

48. §59

11. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

49. §60

12. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

50. §61

51. §62

52. §63

53. §64

54. §65

55. §66

56. §67

57. §68

58. §69

13. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

59. §70

14. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

60. §71

15. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

61. §72

62. §73

16. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §74

17. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

64. §75

65. §76

18. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény módosítása

66. §77

19. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

67. §78

68. §79

69. §80

20. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

70. §81

21. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

71. §82

72. §83

73. §84

74. §85

75. §86

76. §87

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. §88

78. §89

79. §90

80. §91

81. §92

82. §93

23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

83. §94

84. §95

85. §96

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

86. §97

87. §98

88. §99

89. §100

90. §101

91. §102

92. §103

93. §104

94. §105

95. §106

96. §107

97. §108

98. §109

99. §110

100. §111

101. §112

102. §113

103. §114

104. §115

105. §116

106. §117

25. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

107. §118

108. §119

109. §120

110. §121

111. §122

112. §123

113. §124

114. §125

115. §126

116. §127

117. §128

118. §129

119. §130

120. §131

121. §132

122. §133

123. §134

124. §135

125. §136

126. §137

127. §138

128. §139

129. §140

130. §141

131. §142

132. §143

133. §144

134. §145

135. §146

136. §147

137. §148

138. §149

139. §150

140. §151

141. §152

142. §153

143. §154

144. §155

145. §156

146. §157

147. §158

148. §159

149. §160

150. §161

151. §162

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

152. §163

153. §164

27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

154. §165

155. §166

156. §167

157. §168

158. §169

159. §170

160. §171

161. §172

162. §173

163. §174

164. §175

165. §176

166. §177

28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

167. §178

168. §179

169. §180

170. §181

171. §182

172. §183

173. §184

174. §185

175. §186

176. §187

177. §188

178. §189

179. §190

180. §191

181. §192

182. §193

183. §194

29. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §195

30. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

185. §196

186. §197

187. §198

188. §199

189. §200

190. §201

191. §202

192. §203

193. §204

31. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

194. §205

32. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

195. §206

196. §207

197. §208

198. §209

199. §210

200. §211

33. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

201. §212

202. §213

203. §214

204. §215

205. §216

206. §217

207. §218

208. §219

209. §220

210. §221

211. §222

212. §223

213. §224

214. §225

215. §226

216. §227

217. §228

218. §229

219. §230

220. §231

34. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

221. §232

222. §233

223. §234

224. §235

225. §236

226. §237

227. §238

228. §239

229. §240

230. §241

231. §242

232. §243

233. §244

234. §245

35. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

235. §246

36. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

236. §247

237. §248

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

238. §249

239. §250

240. §251

241. §252

242. §253

243. §254

244. §255

245. §256

246. §257

247. §258

248. §259

249. §260

250. §261

251. §262

252. §263

253. §264

254. §265

38. Záró rendelkezések

255. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § és a 257. § (2) bekezdése 2023. április 22-én lép hatályba.

(3) A 19. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §, a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25. § (2) bekezdése, a 26. § és a 28. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 31. §, a 32. §, a 37. §, a 41. § (2) bekezdése, a 43. § d) pontja és a 257. § (6) bekezdése 2024. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 24. § (4) és (5) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

256. § A

a) 71. §, a 72. § és a 74. § (2) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 77. §, a 79. § és a 80. § (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

257. § (1) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Az 5. alcím az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 2. alcím, a 12. alcím, a 14. alcím, a 21–25. alcím, a 27. alcím, a 32–34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) A 2. alcím, a 12. alcím, a 21. alcím, a 22. alcím, a 24. alcím, a 25. alcím, a 27. alcím, a 28. alcím, a 32–34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) Az 5. alcím a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

21

A 20. § a 255. § (2) bekezdés alapján 2023. április 22-én lép hatályba.

22

A 21. § (1) bekezdése a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

23

A 21. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

25

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § (1) bekezdése a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

27

A 24. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § (3) bekezdése a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

29

A 24. § (4) bekezdése a 255. § (5) bekezdés alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

30

A 24. § (5) bekezdése a 255. § (5) bekezdés alapján 2026. január 1-jén lép hatályba.

31

A 25. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 25. § (2) bekezdése a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

33

A 26. § a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

34

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 28. § a 255. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

36

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 31. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

39

A 32. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

40

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37. § a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

45

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41. § (2) bekezdése a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

50

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 43. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § d) pontja a 255. § (4) bekezdés alapján 2024. április 1-jén lép hatályba.

55

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 105. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 106. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 107. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 109. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 110. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 111. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 113. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 114. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 115. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 116. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 123. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 151. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 157. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 159. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 160. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 163. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 164. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 166. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 167. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 168. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 170. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 171. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 172. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 173. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 175. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 176. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 177. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 178. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 179. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 180. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 182. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 183. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 184. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 185. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 186. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 188. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 189. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 190. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 194. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 195. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 196. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 197. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 198. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 199. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 200. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 201. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 202. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 203. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 204. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 205. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 206. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 207. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 208. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 209. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 210. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 211. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 212. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 213. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 214. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 215. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 216. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 217. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 218. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 219. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 220. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 221. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 222. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 223. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 224. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 225. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 226. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 227. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 228. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 229. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 230. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 231. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 232. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 233. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 234. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 235. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 236. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 237. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 238. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 239. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 240. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 241. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 242. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 243. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 244. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 245. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 246. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 247. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 248. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 249. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 250. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 251. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 252. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 253. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 254. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére