• Tartalom

8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás

a Járműkövető Rendszer működéséről

2022.08.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Járműkövető Rendszer működtetéséről szóló 14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás 141–142. §-ában foglaltakra figyelemmel kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya
a)1 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél (a továbbiakban: Rendőrség) hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses határvadász jogviszonyban,, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, továbbá a Rendőrségnél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: munkavállaló);
b) a Rendőrség központi, területi és helyi szerveire (a továbbiakban együtt: rendőri szerv)
terjed ki.

2. Az utasítás hatálya
a) a Rendőrség vagyonkezelésébe tartozó, valamint
b) a más tulajdonában lévő, de a Rendőrség által üzemeltetett (így különösen: bérelt, használatra átvett)
járműre (a továbbiakban: szolgálati jármű) terjed ki.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Járműkövető Rendszerbe integrálással érintett szolgálati járművek

3. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3, L3e, L4e, L5e, L7e kategóriába vagy ezek alkategóriájába tartozó szolgálati járműveket – a 4. pontban felsoroltak kivételével – integrálni kell a Járműkövető Rendszer működtetéséről szóló 14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 2. § 13. pontja szerinti Járműkövető Rendszerbe (a továbbiakban: JKR).

4. Nem kell a JKR-be integrálni a szolgálati járművet, ha
a) kizárólag zárt telephelyen belül forgalmaz;
b) a megkülönböztető jelzés használatára nem jogosult motorkerékpár;
c) az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vezetőjének – az előzetes szakmai állásfoglalás bekérését követő – döntése alapján minősített használatúnak számít, így különösen, ha fedett célú, vagy fedett adatokat tartalmazó okmánnyal ellátott;
d) a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, a kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól szóló 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás értelmében a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének és a kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatokhoz igénybe vett és személyvédelmi célú, normál vagy különleges védőberendezéssel rendelkezik;
e) megfelel a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 7/B. § (10) bekezdés f)–h) alpontjában meghatározott feltételeknek.

2. A szerelési feladatok megrendelése

5. Az új beszerzésű szolgálati járművekbe a telematikai berendezés beszerelését
a) az ORFK által történő beszerzés esetén
aa) amennyiben a központilag irányított szerelés biztosított, akkor a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,
ab) amennyiben a központilag irányított szerelés nem biztosított, akkor a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Gépjármű Szabályzat) 4. pontjában meghatározott, nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett, a szolgálati járművet átvevő rendőri szerv (a továbbiakban: nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv) gazdasági vezetője – a Készenléti Rendőrség esetén a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója, a Nemzetközi Oktatási Központ esetén az igazgató – (a továbbiakban együtt: a rendőri szerv gazdasági vezetője);
b) egyéb esetben a beszerző rendőri szerv gazdasági vezetője
kezdeményezi.

6. A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv használatában lévő szolgálati jármű esetében a BM utasítás 17. §-a szerinti szerelési feladatokat a szolgálati járművet üzemeltető rendőri szerv gazdasági vezetője kezdeményezi.

7. Az 5. pont a) alpont ab) pont és b) alpont, valamint a 6. pont szerinti szerelési feladatot a rendőri szerv gazdasági vezetője kezdeményezi az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztálynál (a továbbiakban: ORFK GF MF).

8. A szerelési feladattal összefüggő költségek az 5. pont esetén a szolgálati járművet beszerző, a 6. pont esetén a szolgálati járművet üzemeltető nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv költségvetési előirányzatát terhelik. A költségvetési fedezet rendelkezésre állását a rendőri szerv gazdasági vezetője az ORFK GF MF által rendelkezésre bocsátott igazolás kitöltésével és kiadmányozásával igazolja.

9. Az ORFK GF MF a szerelési feladat elvégzésére beérkezett igényeket továbbítja a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) Műszaki Főosztály részére.

3. Adatrögzítés a jármű törzsadatbázisba

10. A szerelési feladat elvégzését követően a szolgálati jármű és a beszerelt telematikai egységdoboz adatainak a JKR jármű törzsadatbázisba történő felvitele, valamint ezt követően a telematikai berendezés rendeltetésszerű működésének ellenőrzése, továbbá igény esetén, a flottán belüli szervi hierarchia módosítása a szolgálati járművet üzemeltető nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv állományába tartozó, a BM utasítás 56. § (2) bekezdés c) pontja szerinti JKR Csoportadminisztrátor (a továbbiakban: Csoportadminisztrátor) feladata.

11. A JKR jármű törzsadatbázisba a Csoportadminisztrátor az alábbi adatokat rögzíti:
a) a forgalmi rendszám (hatósági jelzés),
b) az alvázszám,
c) a felhasználói csoport szervkódja,
d) a gyártmány,
e) a típus,
f) a nyilvántartásba vétel időpontja,
g) a telematikai berendezés gyári száma,
h) a szerelési feladat elvégzésének dátuma.

12. Új területi jogállású szervezeti egység JKR flotta létrehozási igényét a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes jelenti be a BM gazdasági helyettes államtitkár részére.

4. Az elvégzett szerelési feladat ellenőrzése

13. A megrendelő rendőri szerv gazdasági vezetője által kijelölt, a BM utasítás 2. § 18. pontja szerinti műszaki igazoló a BM utasítás 29. § (2) bekezdésében rögzítettek alapján ellenőrzi és aláírásával igazolja az elvégzett szerelési munkálatokat, a beszerelt telematikai berendezés rendeltetésszerű működőképességét, valamint a szerelési munkalap pontos (adathelyes) kitöltését.

5. A telematikai berendezés kiszerelése

14. A használatból kivont és értékesítendő vagy más belügyi szerv részére átadásra szánt szolgálati járműből a telematikai berendezést a BM utasítás 2. § 24. pontja szerinti Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) kell kiszereltetni. A Csoportadminisztrátor a szerelési munkalap alapján a JKR jármű törzsadatbázisban a szükséges adatváltozásokat a kiszerelést követő egy munkanapon belül rögzíti.

15. A szerelési munkalapokat és az ORFK GF MF által meghatározott teljesítésigazolást a rendőri szerv gazdasági vezetője a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig elektronikus formában felterjeszti az ORFK GF MF részére.

6. A telematikai berendezés készletezése

16. A rendőri szerv gazdasági vezetője gondoskodik a vagyonkezelésében lévő, a JKR-be integrált szolgálati járművek darabszáma alapján a BM utasítás 7. melléklete szerinti telematikai berendezés-készlet rendelkezésre állásáról, valamint a kiszerelt telematikai berendezések „Járműegység gyári szám” szerinti leltár nyilvántartásáról és raktáron történő tárolásáról.

17. A BM utasítás 30. § (4) bekezdésében meghatározott Havi szerelési összesítő ellenőrzéséért és a műszaki igazolás mellékleteként történő felterjesztéséért az ORFK GF MF vezetője felelős.

7. A JKR rendellenes működése

18. A szolgálati jármű járművezetője a JKR rendellenes működését – amelyet a JKR-be integrált szolgálati jármű beindítását követően a JKR hangjelzések elmaradása jelez – annak észlelését követően azonnal köteles jelenteni közvetlen szolgálati elöljárója felé, aki a jármű szakterület kijelölt munkavállalóját írásban tájékoztatja. A halaszthatatlan intézkedést igénylő szolgálati feladat ettől függetlenül megkezdhető vagy folytatható.

19. Amennyiben a jármű szakterület által vagy az irányításával végrehajtott hibaelhárítás nem jár eredménnyel, akkor a jármű szakterület munkavállalója az észlelt hibát az erre a célra biztosított online felületen – a szükséges dokumentumok egyidejű csatolásával és a hibajegy kitöltésével – az ORFK GF MF felé bejelenti.

20. Az ORFK GF MF a bejelentett hibajelenséget és a csatolt dokumentumokat megvizsgálja, majd dönt a hibajegy visszautasításáról, vagy annak a BM Műszaki Főosztály útján a Szolgáltató részére történő továbbításáról.

8. A JKR programmal kapcsolatos jogosultságok kezelése

21. A belügyi szervi adminisztrátort az ORFK GF MF állományából a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes jelöli ki.

22. A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv vezetője Csoportadminisztrátor(oka)t és JKR Ellenőr(öke)t jelöl ki.

23. Valamennyi rendőri szerv vezetője JKR Felhasználókat jelöl ki.

24. Csoportadminisztrátornak – a 25. pontban foglalt kivétellel – kizárólag a jármű szakterület munkavállalója jelölhető ki.

25. Ha a járművezető azonosító chip kiadása és visszavétele a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv humánigazgatási szolgálata feladatkörébe tartozik, akkor Csoportadminisztrátornak – kizárólag a járművezetők rögzítésére korlátozott feladatkörrel – a humánigazgatási szakterületen foglalkoztatott munkavállalót is ki kell jelölni.

26. JKR Felhasználó (Dashboard) jogosultság kizárólag a szolgálati járművek használatának ellenőrzésére jogosult munkavállaló részére adható.

27. A BM utasítás 59. §-a szerinti JKR Ellenőr felhasználói jogosultság a JKR feldolgozását végző informatikai alkalmazásban annak rendelkezésre állásától kerül biztosításra.

28. A Csoportadminisztrátor, a JKR Ellenőr és a JKR Felhasználó részére meghatározott kötelező képzéseken és vizsgákon történő részvételt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető biztosítja.

29. A BM utasítás 132. § c) pontjában meghatározott JKR Felhasználó és JKR Ellenőr képzés megszervezéséért, lebonyolításáért a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv vezetője a felelős.

30. A Csoportadminisztrátor jogosultságot szerzett munkavállaló munkaköri leírásában szerepeltetni kell a csoportadminisztrátori teendőkkel összefüggő feladatellátást.

31. A Csoportadminisztrátor jogosultságot az ORFK GF MF állományába tartozó belügyi szervi adminisztrátor, a JKR Felhasználó és a JKR Ellenőr jogosultságot a Csoportadminisztrátor állítja be a flottakódok (flottaelemek) figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:
a) a felhasználói nevet – ékezetek nélkül – a munkavállaló teljes nevéből és a szervezeti egységének rövidítéséből kell képezni, szóköz alkalmazása nélkül,
b) több azonos nevű munkavállaló esetén a munkavállaló neve után sorszámot kell szerepeltetni a szervezeti egység neve előtt, szóköz és pont alkalmazása nélkül,
c) a jelszó legalább 10, de legfeljebb 14 karakter hosszúságú lehet, tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, számot, valamint speciális karaktert.

32. A nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv humánigazgatási szolgálata nyilvántartja az ideiglenes és végleges jogosultságok megszerzésének és megszűnésének adatait.

33. A BM Műszaki Főosztály által kiadott JKR-Adminisztrációs modul Felhasználói Útmutató és a JKR-Dashboard Felhasználói Útmutató frissített verzióit a Belügyi szervi adminisztrátor útján kell a Csoportadminisztrátor és a JKR Felhasználó rendelkezésére bocsátani.

34. A Csoportadminisztrátor, JKR Ellenőr és a JKR Felhasználó jogosultság visszavonására a kiadását kezdeményező rendőri szerv vezetője intézkedik, ha a Csoportadminisztrátor, a JKR Ellenőr vagy a JKR Felhasználó
a) a rendelkezésére álló 90 nap alatt nem tett sikeres vizsgát,
b) olyan beosztásba vagy munkakörbe kerül, ahol az adott jogosultság nem szükséges,
c) más belügyi szerv állományába kerül,
d) a belügyi szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszűnik vagy szünetel,
e) illetmény nélküli szabadságot vesz igénybe.

35. A JKR-ben rögzített járműforgalmazási adatokhoz történő fenti hozzáférési jogosultságot a rendőri szerv gazdasági vezetőjénél kell igényelni. A jogosultsági igény jóváhagyását követően a rendőri szerv gazdasági vezetője intézkedik a Csoportadminisztrátor felé a jogosultság beállítására.

36. A Belügyi szervi adminisztrátor jogosultságot a BM Műszaki Főosztálynál kell kezdeményezni.

9. A járművezető azonosító chip

37. A Csoportadminisztrátor a járművezető azonosító chip kiadása és visszavétele során a chipolvasó alkalmazásával ellenőrzi a nyilvántartás szerinti azonosítót (chipszámot) és a járművezető azonosító chip működőképességét.

38. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált – így különösen a meghibásodott, rongálódott, elveszett – járművezető azonosító chipet a Csoportadminisztrátor a rendszerből kivonja.

39. Az érvényes „Igazolvány szolgálati jármű vezetéséhez” okmánnyal (a továbbiakban: ügyintézői igazolvány) rendelkező járművezető részére kiadott járművezető azonosító chip kiadásáról és visszavételéről a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv vezetője által kijelölt szervezeti elem naprakész nyilvántartást vezet.

40. A munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése, valamint az ügyintézői igazolvány visszavonása esetén a járművezető azonosító chip visszavételére a chipet kiadó Csoportadminisztrátor köteles.

41. Amennyiben a munkavállaló rendőri szervvel fennálló jogviszonya módosul és az új szervezeti elem azonos flottához tartozik, a járművezető azonosító chip a járművezetőnél marad, és a JKR Programban a „Felhasználói csoportok” mezőben rögzített adatot a Csoportadminisztrátor haladéktalanul aktualizálja.

10. A járművezetői törzsadatbázis

42. A járművezető elsődleges, egyedi személyazonosítója megegyezik a járművezető azonosító chip betű- és számkarakterből álló egyedi azonosító kódjával.

43. A JKR járművezetői törzsadatbázisába a Csoportadminisztrátor rögzíti a járművezető alábbi adatait:
a) név,
b) rendfokozat,
c) állománykategória,
d) vezetői engedély száma,
e) járművezető azonosító chip száma (a járművezető elsődleges személyazonosító kódja).

44. A JKR járművezetői törzsadatbázisban – az ORFK és a Belügyminisztérium közötti adatkezelői megállapodás alapján – kezelt személyes adatokkal összefüggő adatkezelési tájékoztatót a járművezetőnek a járművezető azonosító chip átvételekor át kell adni. A járművezető az adatkezelési tájékoztató megismerését az aláírásával igazolja. Az adatkezelési tájékoztató megismerését igazoló iratot a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv köteles megőrizni.

11. A JKR üzemeltetése

45. A rendőri szerv gazdasági vezetője gondoskodik a JKR használatára vonatkozó, a Szolgáltató által biztosított, kártya formátumú útmutató szolgálati járműben történő elhelyezéséről.

46. Amennyiben a CAN-busos és validált szolgálati járművek esetében a JKR rendeltetésszerűen hiteles e-menetlevelet generál, a papíralapú menetlevél-tömb „I. Menetlevél” részét nem kell vezetni.

47. A papíralapú menetlevél-tömb teljes körű vezetése (kitöltése) kötelező
a) a JKR-be nem integrált szolgálati járműveknél,
b) a JKR-be integrált, de nem validált szolgálati járműveknél,
c) a JKR 18. pont szerinti működési üzemzavarának észlelése esetén,
d) a szolgálati jármű saját (belső) műhelybe vagy külső szakműhelybe történő leadásakor és az onnan történő visszavételekor,
e) a tartós magáncélú igénybevétel során, ha a szolgálati járműbe nem szereltek magáncélú igénybevételi mód kapcsolót,
f) az eseti magáncélú igénybevétel teljes időtartama alatt,
g) az országhatáron kívüli igénybevétel teljes időtartama alatt,
h) előállítási és átkísérési szolgálati feladat végrehajtása során,
i) a JKR-be integrált szolgálati jármű minősített használata során a külön szabályok szerint.

48. A papíralapú menetlevél-tömb bármely okból történő vezetése (kitöltése) esetén azt kell hitelesnek tekinteni.

49. A hajtó- és kenőanyag vételezési adatokat az e-menetlevél használata esetén is rögzíteni kell a papíralapú menetlevél-tömbben.

50. Amennyiben a nyilvántartási jegyzék vezetésére kötelezett rendőri szerv vezetője által kiadott intézkedés értelmében a menetlevél-tömb VI. Hajtó- és kenőanyag elszámolás, valamint VII. Hivatalos feljegyzések fejezetében történik a futás- és üzemanyag felhasználás adatok összesítése, akkor a papíralapú menetlevél-tömb e fejezeteit továbbra is vezetni kell.

51. A BM utasítás 88. §-a szerinti üzemanyag-vételezési adatokat – azon szolgálati járművek esetében, amelyeknél a JKR a tankolási adatok importálását biztosítja – a JKR-be a Csoportadminisztrátor legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig feltölti.

52. A BM utasítás 95. §-ában meghatározott JKR dokumentumtárba a feltöltéseket a Csoportadminisztrátor hajtja végre.

53. A járműforgalmazáshoz köthető, a JKR által automatikusan nem gyűjtött, de a papíralapú menetlevél-tömbben rögzítendő adat a 47. pont d)–i) alpontjában lévő, a papíralapú menetlevél-tömb vezetése során keletkező adat.

12. Ellenőrzési feladatok

54. A jármű szakterület, a kijelölt jármű szakfelelős és a JKR Felhasználók a JKR-ben tárolt adatokat
a) a JKR felhasználói felület (Dashboard) menüpontjai,
b) a részükre az 1. melléklet szerint a JKR program menürendszeréből választható és kötelezően beállított robotriportok, továbbá
c) az általuk az a)–b) alponton felül igényelt és a Csoportadminisztrátor által beállított robotriportok
alapján – a robotriport kézhezvétele napján, vagy az azt követő legelső szolgálatellátási napon – ellenőrzik.

55. Az 54. pont c) alpontja szerinti robotriport adatok beállítását a rendőri szerv gazdasági vezetőjénél kell kezdeményezni. Az engedélyezést követően a robotriport adatokat a Csoportadminisztrátor állítja be a JKR adminisztrátori felületén a legördülő menüből történő kiválasztással és a jogosult e-mail-címének megadásával.

56. A rendőri szerv jármű szakterülete a robotriport alapján észlelt hiányosságokról, eltérésekről, a norma feletti értékekről – negyedévente – jelentést készít, amelyet a rendőri szerv gazdasági vezetője részére a negyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig felterjeszt.

57. Norma feletti használatnak minősül
a) az azonosítatlan szolgálati járműhasználat;
b) a BM utasítás 83. §-a alapján végrehajtandó ellenőrzés esetében
ba) ha a CAN-busos szolgálati járművek esetén a JKR-ben tárolt és a szolgálati jármű kilométer-számlálójának állása között eltérés jelentkezik,
bb) ha a GPS-es (CAN-bus nélküli) szolgálati járművek esetén a JKR-ben tárolt és a szolgálati jármű kilométer-számlálójának állása között – legalább 100 kilométeres futásteljesítmény esetén – az eltérés meghaladja az 5%-ot;
c) a vezetési stílus robotriportadat alapján az indokolatlan és a szolgálatellátással vagy veszélyhelyzet elkerülésével össze nem függő, a BM utasítás 92. § (1) bekezdése szerinti vezetési adatokkal jellemezhető szolgálati járműhasználat.

58. Az e-menetlevél ellenőrzését a JKR Felhasználónak heti rendszerességgel, továbbá minden olyan esetben végre kell hajtani, amikor az e-menetlevél alkalmazás rendellenes működése felmerül. Az 57. pont b) alpont bb) pontja szerinti szolgálati járművek esetén a JKR Felhasználó hetente pontosítja az e-menetlevélben a szolgálati jármű kilométeradatát. Ilyen pontosítást a Csoportadminisztrátor is végezhet.

59. Az igénybevételi mód kapcsoló alkalmazására vonatkozó adat utólagos módosítására a JKR Felhasználó jogosult. A nem megfelelő kapcsolóállásból adódó adatképzési problémákat az észlelést követően a JKR Felhasználónak – a rendelkezésre álló valós adatoknak megfelelően – ki kell javítania az e-menetlevélben.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

61.2

62.3

63.4

64.5

65.6

66.7

67.8

68.9

69.10

1. melléklet a 8/2022. (II. 26.) ORFK utasításhoz

A ROBOTRIPORT ADATOK ELLENŐRZÉSE

Sorszám

A robotriport
megnevezése

Az 54. pontban meghatározott, a jármű szakterület
által végrehajtandó ellenőrzés

Az 54. pontban meghatározott, a JKR Felhasználó
által végrehajtandó ellenőrzés

Az 54. pontban meghatározott, a jármű szakfelelős
által végrehajtandó ellenőrzés

gyakorisága vagy időpontja a JKR Program Küldés napja mezője szerint

bázisidőszaka
a JKR Program szerint

gyakorisága vagy időpontja a JKR Program Küldés napja mezője szerint

bázisidőszaka
a JKR Program szerint

gyakorisága vagy időpontja a JKR Program Küldés napja mezője szerint

bázisidőszaka
a JKR Program szerint

A

B

C

D

E

F

G

1.

Diagnosztika

hétfő

múlt hét

hétfő

múlt hét

hétfő

múlt hét

2.

Hálózaton kívül el nem érhető járművek

hétfő

múlt hét

hétfő

múlt hét

3.

Nem gépjárművezető azonosított útszakaszok

hónap elseje

múlt hónap

hónap elseje

múlt hónap

4.

Állandó magánhasználat

hónap másodika

múlt hónap

5.

Hibakóddal rendelkező gépjárművek

hónap harmadika

múlt hónap

hónap harmadika

múlt hónap

hónap harmadika

múlt hónap

6.

Fogyasztás

hónap 16-a

múlt hónap

7.

Vezetési stílus

hónap 16-a

múlt hónap

hónap 16-a

múlt hónap

8.

Fényhíd vagy hangjelzés használata

hónap harmadika

múlt hónap

minden nap

tegnap

9.

Állandó minősített használat

hónap elseje

múlt hónap

minden nap

tegnap

10.

Gyorshajtás

hónap másodika

múlt hónap

hónap másodika

múlt hónap

2. melléklet a 8/2022. (II. 26.) ORFK utasításhoz11

3. melléklet a 8/2022. (II. 26.) ORFK utasításhoz12

1

Az 1. pont a) alpontja a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 29. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 61. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

3

A 62. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

4

A 63. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

5

A 64. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

6

A 65. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

7

A 66. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

8

A 67. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

9

A 68. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

10

A 69. pont a 69. pont alapján hatályát vesztette.

11

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére