• Tartalom

2023. évi LIII. törvény

2023. évi LIII. törvény

Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2023.11.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6. §7

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

7. §8

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

6. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

14. §15

7. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

15. §16

8. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

16. §17

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

1. 29
2. 30
3. 31
4. 32
5. 33
6. 34
7. 35
8. 36
9. 37
10. 38
11. 39
lép.

29. §40

10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

30. §41

31. §42

32. §43

33. §44

34. §45

35. §46

36. §47

37. §48

11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

38. §49

39. §50

40. §51

41. §52

42. §53

43. §54

12. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

44. §55

45. §56

13. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

46. §57

47. §58

14. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

48. §59

15. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

49. §60

50. §61

51. §62

16. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

52. §63

53. §64

54. §65

55. §66

56. §67

17. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

57. §68

58. §69

18. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

59. §70

60. §71

61. §72

19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

62. §73

20. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

63. §74

21. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

64. §75

22. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

65. §76

66. §77

67. §78

68. §79

69. §80

70. §81

71. §82

72. §83

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

73. §84

74. §85

75. §86

76. §87

77. § (1)88

(2)89

(3)90

78. §91

79. §92

80. § (1)93

(2)94

(3)95

(4)96

81. §97

82. §98

83. §99

84. §100

85. §101

86. §102

87. §103

88. §104

89. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1.105

2.106

(2)107

24. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

90. §108

91. §109

92. §110

93. §111

25. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

94. §112

26. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

95. §113

27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

96. §114

97. §115

98. §116

28. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

99. §117

29. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

100. §118

30. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

101. §119

102. §120

103. §121

104. §122

105. §123

106. §124

107. § Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény

1. 125
2. 126
lép.

31. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

108. §127

32. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

109. §128

33. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

110. §129

34. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

111. §130

112. §131

35. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

113. §132

114. §133

115. §134

116. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

1. 135
2. 136
3. 137
lép.

36. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

117. §138

118. §139

37. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

119. §140

120. §141

121. §142

122. §143

123. §144

124. §145

125. §146

38. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

126. §147

127. §148

128. §149

129. §150

39. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

130. §151

131. §152

40. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

132. §153

41. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény módosítása

133. §154

42. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

134. §155

135. §156

136. §157

137. §158

138. §159

43. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény módosítása

139. §160

140. §161

141. §162

142. §163

143. §164

44. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

144. §165

145. §166

45. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

146. §167

147. §168

148. §169

46. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása

149. §170

150. §171

47. Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény módosítása

151. §172

48. A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvény módosítása

152. §173

153. §174

49. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény módosítása

154. §175

50. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XXXI. törvény módosítása

155. §176

156. §177

157. §178

51. Az egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

158. §179

52. Hatályba léptető rendelkezések

159. § (1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, az 5. §, a 126–128. § és a 154. § 2023. július 24-én lép hatályba.

(3) A 77. § (3) bekezdése és a 85. § az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(4) A 27. §, a 28. § 7. pontja, a 64. §, és a 89. § (2) bekezdése 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 3. §, a 15. §, a 16. §, a 48. §, a 87. § 1. és 8. pontja, a 90–93. §, a 95. § és a 116. § 2. és 3. pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 8. §, a 10. § és 74. § az e törvény kihirdetését követő hatvanegyedik napon lép hatályba.

(7) A 12. § 2023. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 139–143. § és az 1. melléklet 2023. november 1-jén lép hatályba.

(9) A 151. § 2023. december 31-én lép hatályba.

(10) Az 1. §, a 2. §, a 7. §, a 23. §, a 25. §, a 26. §, a 28. § 4–6. pontja, a 62. §, a 66. §, a 75. §, a 77. § (1) bekezdése, a 89. § (1) bekezdés 1. pontja, a 98. §, a 99. §, a 101–106. §, a 110. §, a 113–115. § és a 157. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 107. § 1. pontja és a 116. § 1. pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.

(12) A 80. § (2) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.

(13) A 108. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

53. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

160. § E törvény

7. 139. §-a, 142. §-a és 143. § 1. pontja, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2023. évi LIII. törvényhez180

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. július 6.

2

Az 1. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

27

A 26. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § 4. pontja a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

33

A 28. § 5. pontja a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

34

A 28. § 6. pontja a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

35

A 28. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 28. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 28. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 28. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 62. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

74

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

78

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

87

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 77. § (1) bekezdése a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

89

A 77. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 80. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 80. § (2) bekezdése a 159. § (12) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

95

A 80. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 80. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 89. § (1) bekezdés 1. pontja a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

106

A 89. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 89. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 98. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

117

A 99. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

118

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 101. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

120

A 102. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

121

A 103. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

122

A 104. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

123

A 105. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

124

A 106. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

125

A 107. § 1. pontja a 159. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

126

A 107. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 108. § a 159. § (13) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

128

A 109. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 110. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

130

A 111. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 113. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

133

A 114. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

134

A 115. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

135

A 116. § 1. pontja a 159. § (11) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

136

A 116. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 116. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 123. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 151. § a 159. § (9) bekezdés alapján 2023. december 31-én lép hatályba.

173

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 157. § a 159. § (10) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

179

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére