• Tartalom

2023. évi LIX. törvény

2023. évi LIX. törvény

a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról1

2023.11.02.

Az Országgyűlés

figyelemmel a légi járművek által kibocsátott káros anyagok környezetszennyező hatásának mértékére,

annak érdekében, hogy a légiközlekedés is hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez és csökkentéséhez,

valamint figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges adóbevételek biztosítására

a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A LÉGITÁRSASÁGOK HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Hozzájárulás-köteles a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi személyszállítási tevékenység.

(2) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

(3) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A hozzájárulásból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

2. A hozzájárulás alanya, alapja, mértéke

2. § (1) A hozzájárulás fizetésére kötelezett az az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet, amely az utas- és poggyászkezelési tevékenységet látja el.

(2) A hozzájárulás alapja az 1. § (1) bekezdése szerinti légi személyszállítási tevékenység keretében, az (1) bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzitutasokat kivéve.

(3) A hozzájárulás mértéke

a) ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai Unió területén található,

aa) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 1600 forint,

ab) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,

ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 6200 forint;

b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként

ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 3900 forint,

bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,

bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb 3. § (1) bekezdése szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 15 600 forint.

3. Adatszolgáltatás

3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető és beazonosítható módon megküldi a 2. § (1) bekezdése szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) hajtómű-kibocsátási adatbázisában (ICAO Engine Emissions Databank) meghatározott fel- és leszállási ciklusban átlagosan elégetett üzemanyag mértékének, a hajtóművek számának és a kibocsátási érték (3,16) szorzatának egy ülésre jutó értékét.

(2) Ha a 2. § (2) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hozzájárulást az utas végső úti céljától függően a 2. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja vagy a 2. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.

4. A hozzájárulás megállapítása, bevallása

4. § (1) A hozzájárulást azon induló utasok száma után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a (3) bekezdés szerint bevallani, akik esetében az indulás időpontja a (3) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.

(3) A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán.

(4) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

II. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

5. § (1)2

(2)3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. §17

20. §18

21. §19

22. §20

23. §21

24. §22

25. §23

26. §24

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

27. §25

28. §26

29. §27

30. §28

31. §29

32. §30

33. §31

7. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

34. §32

8. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

35. §33

9. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

36. §34

37. §35

38. §36

39. §37

10. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

40. §38

41. §39

42. §40

43. §41

11. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

44. §42

45. §43

12. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény módosítása

46. §44

III. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

13. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

47. §45

48. §46

14. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

49. §47

50. §48

51. §49

52. §50

53. §51

54. §52

55. §53

56. §54

57. §55

58. §56

59. §57

60. §58

61. §59

62. §60

63. §61

64. §62

65. §63

66. § Az Áfa tv.

1.64

2.65

3.66

4.67

5.68

6.69

7.70

8.71

67. §72

68. §73

15. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

69. §74

70. §75

71. §76

72. §77

73. §78

74. §79

75. §80

76. §81

77. §82

78. §83

79. §84

80. § (1)85

(2)86

(3)87

81. §88

82. §89

83. §90

84. §91

85. §92

86. §93

87. §94

88. §95

89. §96

90. §97

91. §98

92. §99

93. §100

94. §101

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

16. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

95. §102

96. §103

97. §104

98. §105

99. §106

100. §107

101. §108

V. Fejezet

HELYI ADÓK, GÉPJÁRMŰADÓ

17. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

102. §109

103. §110

104. §111

105. §112

106. §113

107. §114

108. §115

109. §116

18. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

110. §117

111. §118

VI. Fejezet

ILLETÉKEK

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

112. §119

113. §120

114. §121

115. §122

116. §123

20. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

117. §124

118. §125

119. §126

120. §127

121. §128

122. §129

VII. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

21. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

123. §130

124. §131

125. §132

126. §133

127. §134

128. §135

129. §136

130. §137

22. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

131. §138

132. §139

133. §140

134. § A Tbj.

a)141

b)142

c)143

d)144

e)145

f)146

g)147

lép.

VIII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

23. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

135. §148

136. §149

137. §150

138. §151

139. §152

140. §153

141. §154

142. §155

143. §156

144. §157

145. §158

146. §159

147. §160

148. §161

149. §162

150. §163

151. § (1)164

(2)165

(3)166

(4)167

152. §168

153. §169

154. §170

155. §171

156. §172

157. §173

158. §174

159. §175

160. §176

161. §177

162. §178

163. §179

164. § (1)180

(2)181

(3)182

(4)183

165. §184

166. §185

167. § Az Art.

1. 186
2. 187
3. 188
4. 189
5. 190
6. 191
7. 192
8. 193
lép.

168. § Hatályát veszti az Art.

1.194

2.195

24. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

169. §196

170. §197

171. §198

172. §199

173. §200

174. §201

175. §202

25. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

176. §203

177. §204

178. §205

179. §206

180. §207

181. §208

182. §209

IX. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

26. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

183. §210

184. §211

185. §212

186. §213

187. §214

X. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

188. §215

189. §216

190. §217

191. §218

28. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

192. §219

193. §220

194. §221

195. §222

196. §223

XI. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

29. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

197. §224

198. §225

199. §226

200. §227

201. §228

202. §229

203. §230

204. § Az Szt.

1.231

2.232

3.233

4.234

5.235

205. § Hatályát veszti az Szt.

1.236

2.237

30. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

206. §238

207. §239

208. §240

209. §241

210. §242

211. §243

212. §244

213. §245

214. §246

215. §247

216. § A Kkt.

1. 248
2. 249
3. 250
4. 251
5. 252
lép.

217. § Hatályát veszti a Kkt.

1.253

2.254

3.255

4.256

5.257

6.258

7.259

XII. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

31. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

218. §260

219. §261

220. §262

221. §263

222. §264

223. §265

224. §266

225. §267

226. § A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény

1.268

2.269

3.270

4.271

5.272

6.273

7.274

8.275

9.276

10.277

11.278

12.279

13.280

14.281

15.282

227. §283

32. Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény módosítása

228. §284

XIII. Fejezet

VESZÉLYHELYZETI KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

33. Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet idején kiadott egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

229. §285

34. Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

230. §286

XIV. Fejezet

MINISZTERI RENDELET EGYES RENDELKEZÉSEINEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

35. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III. 19.) NGM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

231. §287

XV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Hatályba léptető rendelkezések

232. § (1) Ez a törvény – a (2)–(16) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 218. §221. §, 224. §, 225. §, 226. § 1–12. pontja, 227. § az e törvény kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §4. §, 5. § (2) bekezdése, 7. §9. §, 11. §13. §, 19. §21. §, 25. § b) pontja, 34. §, 35. §37. §, 40. §, 42. §, 43. §, 46. §, 69. §, 71. §, 80. § (2) bekezdése, 83. §92. §, 94. §101. §, 112. §122. §, 125. §, 126. §, 129. § b)–d) pontja, 130. §, 131. §, 137. §, 139. §, 145. §, 165. §, 228. §230. §, 4. és 6. melléklet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 187. § 1. pontja az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(5) A 27. § (1) bekezdése, 30. § (2) bekezdése, 44. §, 45. §, 47. §48. §, 76. §79. §, 93. § (2) bekezdés, 124. §, 129. § a) pontja, 135. § (3) bekezdése, 149. §, 150. §, 164. § (2) bekezdése, 167. § 3. és 4. pontja, 177. §, 179. §, 182. § (2) bekezdése, 223. §, 231. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(6) A 127. § és 132. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 60. § az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(8) A 16. §, 17. §, 23. §, 24. § a) pontja, 136. §, 138. §, 143. §, 147. §, 152. §, 160. §, 164. § (3) bekezdése, 167. § 5. pontja és 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(9) A 70. §, 72. § (2) bekezdése, 73. §75. § 2023. október 1-jén lép hatályba.

(10) A 151. § (2)–(4) bekezdése, 154. § és 174. § az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(11) A 159. § 2023. november 1-jén lép hatályba.

(13) Az 57. § 2024. január 2-án lép hatályba.

(14) A 140. § és 164. § (4) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.

(15) A 142. §, 157. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

(16) A 206. §, 207. §, 209. §211. §, 215. §, 216. § 2. pontja, 217. § 4. pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

37. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

233. § A 190. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

38. Az Európai Unió jogának való megfelelés

234. § (1) E törvény 59. §-a és 64. §-a a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 69. § (2) bekezdése a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 80. §82. §-a az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 83. §88. §-a az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 92. §-a a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 188. §-a az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. június 8-i (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(7) E törvény 198. §-a a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. november 24-i (EU) 2021/2101 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez288

2. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez289

3. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez290

4. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez291

5. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez292

1.293

2.

3.

6. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez294

7. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez295

1.296

1.

2.

8.

8. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez297

9. melléklet a 2023. évi LIX. törvényhez298

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. július 14.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

5

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

9

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

17

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 52. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

51

Az 53. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

52

Az 54. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

53

Az 55. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

54

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 57. § a 232. § (13) bekezdés alapján 2024. január 2-án lép hatályba.

56

Az 58. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

57

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 65. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

64

A 66. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 66. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 66. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § 5. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

69

A 66. § 6. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

70

A 66. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § 8. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

72

A 67. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

73

A 68. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

74

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 80. § (1) bekezdése a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

86

A 80. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 80. § (3) bekezdése a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

88

A 81. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

89

A 82. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

90

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 102. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

110

A 103. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

111

A 104. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

112

A 105. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

113

A 106. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

114

A 107. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

115

A 108. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

116

A 109. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

117

A 110. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

118

A 111. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

119

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 113. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 114. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 115. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 116. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 123. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

131

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 128. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

136

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 133. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

141

A 134. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 134. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 134. § c) pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

144

A 134. § d) pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

145

A 134. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 134. § f) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 134. § g) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 140. § a 232. § (14) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

154

A 141. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

155

A 142. § a 232. § (15) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

156

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 151. § (1) bekezdése a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

165

A 151. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 151. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 151. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 153. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

170

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 155. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

172

A 156. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

173

A 157. § a 232. § (15) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

174

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 159. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 160. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 163. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 164. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 164. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 164. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 164. § (4) bekezdése a 232. § (14) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

184

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 166. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

186

A 167. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 167. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 167. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 167. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 167. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 167. § 6. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

192

A 167. § 7. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

193

A 167. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 168. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 168. § 2. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

196

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 170. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 171. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 172. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 173. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 175. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 176. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 177. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 178. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 179. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 180. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 182. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 183. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 184. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 185. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 186. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 188. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 189. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 190. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 194. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 195. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 196. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 197. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 198. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

226

A 199. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

227

A 200. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

228

A 201. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 202. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 203. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 204. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 204. § 2. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

233

A 204. § 3. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

234

A 204. § 4. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

235

A 204. § 5. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

236

A 205. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 205. § 2. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

238

A 206. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

239

A 207. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

240

A 208. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 209. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

242

A 210. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

243

A 211. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

244

A 212. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 213. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 214. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 215. § a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

248

A 216. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 216. § 2. pontja a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

250

A 216. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 216. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 216. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 217. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 217. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 217. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 217. § 4. pontja a 232. § (16) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

257

A 217. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 217. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 217. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 218. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 219. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 220. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 221. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 222. § a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

265

A 223. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 224. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 225. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 226. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 226. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 226. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 226. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 226. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 226. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 226. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 226. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 226. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 226. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 226. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 226. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 226. § 13. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

281

A 226. § 14. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

282

A 226. § 15. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

283

A 227. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 228. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 229. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 230. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 231. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 3. melléklet a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

291

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

Az 5. melléklet a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

293

Az 5. melléklet 1. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

294

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 7. melléklet a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

296

A 7. melléklet 1. pontja a 232. § (12) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

297

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére